Konferencja Sekcji Naukowej Informacji o Leku PTFarm

grudzień 2011

[[1440]]

W siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w dniu 1 grudnia 2011 roku odbyła się jednodniowa konferencja naukowo-szkoleniowa Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej Informacji o Leku przy PTFarm, pt.: „Leki pediatryczne – wybrane aspekty praktyczne”. Tematyka konferencji obejmowała praktyczne aspekty stosowania leków u dzieci i została przedstawiona przez wykładowców z Instytutu "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, oraz z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

W ramach spotkania przedstawiono wybrane przykłady problemów farmakoterapii dziecięcej z którymi spotyka się lekarz i farmaceuta praktyk, poszukując informacji o leku i przekazując ją dalej lekarzowi lub pacjentowi. Omawiane były także zagadnienia aktualnie opracowywane przez Komitet Pediatryczny Europejskiej Agencji Leków, w kontekście naukowej informacji o leku. Spotkaniu towarzyszyła ożywiona dyskusja, szczególnie w zakresie systemów informacji o leku, dostępności źródeł wiedzy o leku, oraz ich strony formalnej i merytorycznej.

Konferencja została zorganizowana przez Zarząd Sekcji i zrealizowana przez Komitet Naukowy i Organizacyjny w składzie: dr n. farm. Witold Musiał, mgr farm. Ewa Zygadło, dr n. farm. Magdalena Borkowska. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, prof. dr hab. Janusz Pluta. Wśród uczestników konferencji byli m.in. pracownicy Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego, przedstawiciele jednostek zajmujących się rejestracją produktów leczniczych i naukową informacją o leku w zakładach przemysłowych, pracownicy wyższych uczelni medycznych i grupa studentów farmacji.

Po przywitaniu uczestników i przedstawieniu wykładowców, zaprezentowano informację nt. działalności Sekcji, której praktyczna działalność została zainicjowana na konferencji roboczej w lipcu 2011 w Bystrzycy Kłodzkiej. Misją Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej Informacji o Leku jest integracja środowiska farmaceutycznego zainteresowanego informacją naukową o leku, upowszechnieniem wiedzy dotyczącej prowadzenia niezależnej, obiektywnej, opartej na wiarygodnych źródłach informacji o leku, oraz działanie na rzecz krzewienia idei niezależnej informacji o leku wśród studentów farmacji i medycyny, farmaceutów i lekarzy, innych pracowników ochrony zdrowia i sektora farmaceutycznego, oraz wśród pacjentów. Realizujemy naszą misję poprzez szkolenia i inne przedsięwzięcia edukacyjne z zakresu niezależnej informacji naukowej o leku, we współpracy z różnymi organizacjami, w szczególności z ośrodkami naukowymi i organizacjami społecznymi w kraju oraz za granicą.

Wykład pt. „Zastosowanie wybranych źródeł informacji o leku pediatrycznym w praktyce apteki szpitalnej” przedstawił dr n. farm. Mirosław Szeligowski, Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej, Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Tematyka wykładu obejmowała strukturę Działu Farmacji w dużym centrum klinicznym z uwzględnieniem jego roli informacyjnej. W praktyce aptecznej Działu Farmacji dostępne są zróżnicowane źródła, z których część można zakwalifikować do źródeł o wysokiej przydatności, a część jest mniej przydatna. Ze strony oddziałów szpitalnych, od lekarzy praktyków, często padają pytania nie tylko o dostępność leku, czy o zamienniki, ale i o konkretnie zastosowania i dawkowanie produktu leczniczego. W prezentacji przedstawiono przykłady zaawansowanych poszukiwań informacji o leku w praktyce farmaceuty i rozwiązania zarówno problemów klinicznych, jak i administracyjnych. Omówiono także źródła wytworzone przy udziale Działu Farmacji Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Wykładowi towarzyszyła dyskusja, w szczególności dotycząca bardzo aktualnego tematu dostępności charakterystyk produktu leczniczego, oraz sposobu ich udostępniania przez agendy państwowe w świetle aktualnego ustawodawstwa. Dyskusja toczyła się w trakcie przerwy kawowej, a jej główny wątek powrócił w kolejnym wykładzie.

Dr n. med. Marek Migdał z Instytutu "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, członek Komitetu Pediatrycznego przy Europejskiej Agencji Leków, przedstawił tematykę ujętą w wykładzie pt. „Komitet Pediatryczny EMA – zadania i dotychczasowe wyniki w kontekście praktycznej informacji o lekach stosowanych w pediatrii”. Prezentacja obejmowała informacje na temat struktury i tematów podejmowanych w ramach Komitetu Pediatrycznego (Paediatric Committee - PDCO) Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency, EMA), jego podstawowe zadania, oraz zagadnienie nowych rejestracji produktów leczniczych. Szczególnie interesujący dla uczestników okazał się problem praktycznych przypadków stosowania leków poza tzw. oficjalnym wskazaniem - „off-label”. Wykładowca szczegółowo omówił problem poszukiwania informacji o leku w procesie farmakoterapii, w tym aktualne aspekty prawny - warunki stosowanie „off-label” w pediatrii. Wykładowca przedstawił ważne zagadnienie badań klinicznych prowadzonych na pacjentach pediatrycznych i znaczenie tych badań dla bezpieczeństwa farmakoterapii u dzieci.

W podsumowaniu i dyskusji tematem wiodącym było zagadnienie roli farmaceutów w sprawach dotyczących tzw. stosowania leków „off label”, m.in. w kontekście leków recepturowych wykonywanych w aptece szpitalnej dla oddziałów pediatrycznych szpitala.

 

 
Zarząd Sekcji serdecznie zaprasza do włączania się w prace Sekcji. Dodatkowe informacje kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.ptfarm.pl, zakładka Ogólnopolskie Sekcje Naukowe i Zespoły Sekcji.
 
 
dr n. farm. Witold Musiał
Przewodniczący Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej Informacji o Leku