Acenocumarol WZF 1 mg

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki
l3
l8
Dawka: 

1 mg

indeks_lekow_quicktab

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

ACENOCUMAROL WZF

(Acenocoumarolum)
1 mg tabletki

Jedna tabletka zawiera jako substancję czynną 1 mg acenokumarolu oraz substancje pomocnicze: laktozę jednowodną, skrobię ziemniaczaną, kopowidon, sodu laurylosiarczan, kwas stearynowy.

Tabletki Acenocumarol WZF 1 mg mają z jednej strony kreskę dzielącą je na połowę.

Opakowania
60 tabletek

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Acenocumarol WZF i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Acenocumarol WZF
 3. Jak stosować lek Acenocumarol WZF
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Acenocumarol WZF
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Acenocumarol WZF i w jakim celu się go stosuje

Acenokumarol jest doustnym lekiem przeciwzakrzepowym z grupy antagonistów witaminy K, pochodnych kumaryny. Acenokumarol zaburza aktywność czynników krzepnięcia zespołu protrombiny (czynników II, VII, IX i X). W wyniku tego krew krzepnie znacznie trudniej, co znacznie zmniejsza ryzyko powstania zakrzepów lub zatorów wewnątrz naczyń.
Wskazania:
Lek stosuje się w profilaktyce powikłań zatorowo-zakrzepowych i ich leczeniu.

2. Zanim zastosuje się lek Acenocumarol WZF

Nie należy stosować leku Acenocumarol WZF w przypadku:

 • ciąży;
 • nadwrażliwości na acenokumarol, związki o podobnej budowie lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych leku;
 • osób, z którymi ograniczona jest możliwość kontaktu (np. pozbawieni opieki i nadzoru pacjenci w podeszłym wieku, pacjenci z chorobą alkoholową, osoby z zaburzeniami psychicznymi);
 • chorób krwi przebiegających z nasilonymi krwawieniami lub chorób z tendencją do krwawień;
 • gdy istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku: choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, ostre zapalenie osierdzia, płyn w jamie osierdziowej, zapalenie wsierdzia, ciężkie nadciśnienie tętnicze, uszkodzenie wątroby i nerek znacznego stopnia, krwawienia śródczaszkowe, nasilona fibrynoliza, np. po zabiegach chirurgicznych w obrębie płuc, ośrodkowego układu nerwowego, gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, uprzednio występujące krwawienia po różnego rodzaju zabiegach chirurgicznych.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Acenocumarol WZF
Szczególną ostrożność powinni zachować pacjenci z nadczynnością tarczycy, zakażeniami i stanami zapalnymi, z ciężką niewydolnością serca, nowotworami, zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Podczas stosowania leku Acenocumarol WZF:

 • istnieje ryzyko wystąpienia krwawień;
 • należy pamiętać o regularnym przyjmowaniu leku codziennie o tej samej porze;
 • nie wolno przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem;
 • nie wolno przyjmować innych leków bez porozumienia z lekarzem;
 • w czasie wizyt u lekarzy (niezależnie od specjalności), należy informować o przyjmowaniu leku, a także o przewidywanym w najbliższym czasie zabiegu, w trakcie którego może zaistnieć ryzyko krwawienia, np. mały zabieg chirurgiczny, usunięcie zęba;
 • w miejscu wykonywania wstrzyknięć domięśniowych mogą wystąpić krwiaki.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Acenocumarol WZF z jedzeniem i piciem
Należy poinformować lekarza o każdej zmianie trybu życia, diety, spożywaniu alkoholu, ponieważ może to wymagać modyfikacji dawkowania leku.
Podczas stosowania acenokumarolu nie należy pić soku żurawinowego, ponieważ nasila on działanie przeciwzakrzepowe leku i może wywołać ciężkie krwawienia.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek
Stosowanie leku Acenocumarol WZF u dzieci
Nie zaleca się stosowania leku.
Stosowanie leku Acenocumarol WZF u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Lek należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (szczególnie wytwarzania czynników krzepnięcia) oraz z chorobami nerek.
Stosowanie leku Acenocumarol WZF u pacjentów w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie z zaawansowaną miażdżycą, dawki leku powinny być zmniejszone, a badania krzepnięcia krwi wykonywane zgodnie z zaleceniami lekarza.
Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

 

 

Stosowanie acenokumarolu u kobiet ciężarnych oraz planujących ciążę jest przeciwwskazane. Kobiety, które potencjalnie mogą zajść w ciążę, powinny podczas przyjmowania leku stosować skuteczne metody antykoncepcji.
Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Acenokumarol przenika do mleka kobiecego w ilościach tak małych, że nie wywiera to wpływu na dziecko karmione piersią. Mimo to zaleca się zachowanie ostrożności.
W przypadku stosowania acenokumarolu przez kobietę karmiącą piersią lekarz powinien zalecić podawanie niemowlęciu witaminy K1.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Brak danych dotyczących wpływu leku na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Osoby stale przyjmujące acenokumarol powinny nosić przy sobie informację o przyjmowaniu tego leku.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Acenocumarol WZF
Lek zawiera laktozę; jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Podczas przyjmowania acenokumarolu, pacjent nie powinien stosować bez porozumienia z lekarzem żadnych innych leków. Dotyczy to również leków sprzedawanych bez recepty, ponieważ mogą być przyczyną nadmiernego krwawienia lub przeciwnie - mogą zmniejszyć skuteczność leku.

Działanie leku Acenocumarol WZF nasilają:
allopurinol, steroidy anaboliczne, androgeny, leki przeciwarytmiczne (np. amiodaron), antybiotyki (np. erytromycyna, klarytromycyna, tetracyklina, chloramfenikol, neomycyna, amoksycylina, cyprofloksacyna, norfloksacyna, ofloksacyna), fibraty, leki stosowane w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy (np. cymetydyna), pochodne imidazolu (metronidazol, mikonazol), sulfonamidy, doustne leki przeciwcukrzycowe (np. glibenklamid), hormony tarczycy, sulfinpyrazon, statyny (np. symwastatyna), tamoksyfen, disulfiram, glukagon, fluoksetyna, paroksetyna, 5-fluorouracyl i jego pochodne, kwas klofibrowy i jego pochodne, kwas etakrynowy.

Leki mogące nasilić działanie przeciwzakrzepowe leku Acenocumarol WZF, zwiększające ryzyko krwotoku:
heparyna (w tym heparyna drobnocząsteczkowa), dipirydamol, klopidogrel, kwas salicylowy i jego pochodne, diflunisal, fenylbutazon lub inne pochodne pirazolonu.
Podczas jednoczesnego podawania salicylanów lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych i acenokumarolu, należy częściej przeprowadzać badania z zakresu krzepnięcia krwi.

Działanie przeciwzakrzepowe leku Acenocumarol WZF osłabiają:
aminoglutetymid, azatiopryna, barbiturany, karbamazepina, cholestyramina, gryzeofulwina, doustne środki antykoncepcyjne, ryfampicyna, leki moczopędne o budowie tiazydowej.

Podczas stosowania acenokumarolu i leków z grupy pochodnych hydantoiny (np. fenytoiny), zwiększa się stężenie tych leków w surowicy.
W czasie stosowania acenokumarolu należy unikać spożywania alkoholu.
Lek nasila działanie leków przeciwcukrzycowych pochodnych sulfonylomocznika (np. glibenklamidu i glimepirydu) zmniejszające stężenie cukru we krwi.
Leki z grupy inhibitorów proteazy (np. indynawir, sakwinawir) mogą osłabiać lub nasilać działanie acenokumarolu.

3. Jak stosować lek Acenocumarol WZF

Lek Acenocumarol WZF należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku, lekarz zaleci wykonanie badania krzepnięcia krwi, aby dostosować dawkę do stanu pacjenta. Jeżeli wykonanie tych badań jest niemożliwe, nie należy stosować leku.
Tabletki należy popijać wodą, nie popijać sokami owocowymi.

Dorośli
Lek należy przyjmować w jednej dawce, o tej samej porze.
Jeśli czas tromboplastynowy (kaolinowo-kefalinowy) przed rozpoczęciem leczenia jest w granicach normy, zwykle stosowany jest następujący schemat dawkowania (należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza):
pierwszy dzień: 4 mg do 12 mg - 1 raz na dobę
drugi dzień: 4 mg do 8 mg - 1 raz na dobę
trzeci dzień i następne: zależnie od wyniku badań laboratoryjnych krzepnięcia krwi, zazwyczaj stosowane dawki podtrzymujące mieszczą się w zakresie 1 mg do 8 mg na dobę.

Badania laboratoryjne krwi podczas leczenia podtrzymującego
Czas protrombinowy określa się rutynowo metodą Quicka raz na dobę aż do pełnej stabilizacji działania leku. Później przerwy między testami można przedłużać, tak jak zaleci lekarz. Wartości czasu protrombinowego Quicka należy określać zawsze o tej samej porze.

Dzieci
Nie zaleca się stosowania leku Acenocumarol WZF.

Pacjenci w podeszłym wieku
Zaleca się stosowanie mniejszych dawek niż dawki przeznaczone dla osób dorosłych.

Uwaga:
Aby podzielić tabletkę Acenocumarol WZF 1 mg należy uchwycić jej brzegi i nacisnąć.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Acenocumarol WZF niż zalecana
W razie przedawkowania leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższej przychodni lub szpitala. Lekarz natychmiast podejmie odpowiednie leczenie. Przedawkowanie leku może prowadzić do krwawień.

W przypadku pominięcia dawki leku Acenocumarol WZF
W przypadku, gdy lek nie zostanie przyjęty o zwykłej porze, należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko, jak to jest możliwe. Jeżeli do przyjęcia następnej dawki pozostało niewiele czasu, nie należy przyjmować opuszczonej dawki, tylko następną o zwykłej porze. Nie wolno podwajać dawek.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Acenocumarol WZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane pogrupowane są według częstości występowania.
Bardzo częste (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów)
Częste (występują u więcej niż 1 na 100 pacjentów i u mniej niż 1 na 10 pacjentów).
Niezbyt częste (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów i u więcej niż 1 na 10 00 pacjentów)
Rzadkie (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów i u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów)
Bardzo rzadkie (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza prowadzącego w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów krwawienia, które mogą wskazywać, że pacjent otrzymał więcej leku niż było mu potrzebne. Objawy te występują często.
Są to niewyjaśnione krwawienia z nosa lub krwawienie z dziąseł; niewyjaśnionego pochodzenia siniaki; obfite krwawienie lub sączenie po skaleczeniu lub z rany; obfite krwawienie miesiączkowe lub nieoczekiwane krwawienie z dróg moczopłciowych; krew w moczu; krwiste lub czarne, smoliste stolce; kaszel z odpluwaniem krwistej plwociny lub krwiste wymioty; nagły, ciężki lub nieprzerwany ból głowy, bóle stawów, zaburzenia widzenia.

Należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza prowadzącego w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów. Objawy te występują bardzo rzadko.
Są to krwawienia do skóry, zazwyczaj zlokalizowane na policzkach, pośladkach, brzuchu, piersiach i czasami na palcach nóg; podbiegnięcia krwawe lub krwiaki podskórne (objaw wskazujący na możliwość istnienia zapalenia naczyń); zażółcone białkówki lub skóra (objawy możliwego uszkodzenia wątroby).

Należy poinformować lekarza prowadzącego w przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów. Objawy te występują rzadko.
Są to zaburzenia ze strony układu pokarmowego (utrata apetytu, nudności, wymioty), reakcje alergiczne (pokrzywka, zapalenie skóry), przemijające wypadanie włosów. Donoszono również o pojedynczych przypadkach krwotocznej martwicy skóry.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Acenocumarol WZF mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Acenocumarol WZF

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Acenocumarol WZF po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. (22) 691 39 00
Data opracowania ulotki:
24.09.2009 r.

<table style='\"width:' cellspacing='\"1\"' cellpadding='\"4\"' 55%\"="">

  <td style='\"width:' 357px\"="">Lek bezwzględnie przeciwwskazany w ciąży

Wskazania do stosowania:

Profilaktyka powikłań zatorowo-zakrzepowych i ich leczenie.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

B Krew i układ krwiotwórczy
B01 Leki przeciwzakrzepowe
B01A Leki przeciwzakrzepowe
B01AA Antagoniści witaminy K
B01AA07 Acenocoumarol

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Acénocoumarol; Acenocoumarolum; Acenocumarin; Acenocumarol; Acenokumarol; Asenokumarol; Nicoumalone; Nikumalon

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Adres
Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(22) 691 38 27
telefon
(22) 691 39 00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .