Alpragen

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

0,25 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Alpragen, 0,25 mg, tabletki
Alpragen, 0,5 mg, tabletki
Alpragen, 1,0 mg, tabletki

(Alprazolamum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest Alpragen i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alpragen
 3. Jak stosować Alpragen
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać Alpragen
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Alpragen i w jakim celu się go stosuje

Alpragen zawiera substancję czynną alprazolam, która należy do grupy leków zwanych benzodiazepinami. Uważa się, że alprazolam zwiększa aktywność receptorów GABA, występujących w mózgu. Alprazolam stosuje się przez krótki okres w leczeniu ciężkich zaburzeń lękowych. Leczenie alprazolamem powinno być krótkotrwałe, ponieważ może prowadzić do uzależnienia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Alpragen

Kiedy nie stosować leku Alpragen

 • jeśli pacjent ma uczulenie na alprazolam, benzodiazepiny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)
 • jeśli u pacjenta występuje osłabienie mięśni (myasthenia gravis);
 • jeśli pacjent ma trudności z oddychaniem lub chorobę płuc;
 • jeśli u pacjenta stwierdzono zespół bezdechu sennego (nieregularny oddech podczas snu);
 • jeśli pacjent nadużywa alkoholu lub środków odurzających;
 • jeśli pacjent przyjmuje leki działające na ośrodkowy układ nerwowy (np. benzodiazepiny, leki przeciwpsychotyczne);
 • jeżeli u pacjenta stwierdzono jaskrę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • jeśli pacjent ma chorobę płuc, wątroby lub nerek;
 • jeśli pacjent ma depresję lub zaburzenia lękowe związane z depresją, ponieważ alprazolam może sprawić, że myśli samobójcze (jeśli występują) mogą stać się częstsze;
 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki w związku z zaburzeniami lękowymi lub bezsennością;
 • jeśli pacjent nadużywał w przeszłości środków odurzających lub alkoholu, lub jeśli ma trudności z zaprzestaniem stosowania leków, picia alkoholu lub przyjmowania środków odurzających. Lekarz może zalecić specjalną pomoc podczas odstawiania tego leku;
 • jeśli pacjent ma zaburzenia osobowości;
 • jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek zmiany w swoim zachowaniu, ponieważ stosowanie alprazolamu było związane z występowaniem nietypowych reakcji, takich jak: niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, napady złości, koszmary senne, omamy, psychozy i dziwaczne zachowanie. Jeśli wystąpią takie objawy, należy zgłosić się do lekarza, gdyż trzeba będzie przerwać przyjmowanie leku.

Inne leki a Alprazolam
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza o stosowaniu leków takich jak:

 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń lękowych, depresji oraz zaburzeń snu, takie jak imipramina, czy dezypramina gdyż mogą one nasilać działanie alprazolamu
 • leki przeciwpsychotyczne, nasenne, uspokajające, opioidowe leki przeciwbólowe, takie jak propoksyfen, lub leki przeciwdepresyjne, ponieważ mogą one nasilać działanie alprazolamu.
 • leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych, takich jak schizofrenia (klozapina lub nefazodon);
 • wszystkie leki przeciwdepresyjne z grupy wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny ( ang. Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors, SSRI), np. fluoksetyna lub sertralina (stosowane w leczeniu depresji);
 • leki stosowane w leczeniu padaczki;
 • leki przeciwalergiczne (antyhistaminowe);
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (ketokonazol, itrakonazol lub inne pochodne azolowe);
 • cymetydyna (stosowana w leczeniu wrzodów żołądka), nefazodon (stosowany w leczeniu depresji) lub fluwoksamina (stosowana w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, tzw. nerwicy natręctw). Podczas stosowania tych leków należy odpowiednio dostosować dawkę alprazolamu;
 • doustne środki antykoncepcyjne;
 • diltiazem (stosowany w leczeniu dusznicy bolesnej i nadciśnienia tętniczego);
 • niektóre antybiotyki np. erytromycyna, troleandomycyna;
 • leki stosowane w leczeniu HIV, zwane inhibitorami proteazy (rytonawir);

W przypadku planowanej operacji w znieczuleniu ogólnym należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Alpragen.

Stosowanie leku Alpragen z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie wolno pić alkoholu w czasie przyjmowania leku Alpragen; alkohol nasila działanie leku Alpragen.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować leku Alpragen bez omówienia z lekarzem możliwego ryzyka i korzyści związanych ze stosowaniem tego leku.

Jeśli alprazolam stosuje się systematycznie w ostatnim trymestrze ciąży, u dziecka może wystąpić uzależnienie od alprazolamu oraz objawy odstawienne po urodzeniu.

Jeśli lekarz podejmie decyzję o stosowaniu alprazolamu w zaawansowanej ciąży lub podczas porodu, u dziecka mogą wystąpić objawy, takie jak niska temperatura ciała, wiotkość, trudności z oddychaniem oraz karmieniem.
Nie należy stosować leku Alpragen w czasie karmienia piersią, ponieważ może on przenikać do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wolno prowadzić pojazdów ani nie obsługiwać maszyn po przyjęciu leku Alpragen, ponieważ mogą wystąpić objawy, takie jak: utrata koncentracji, utrata kontroli nad mięśniami, zawroty głowy, senność lub zawroty głowy.

Alpragen zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Alpragen

Tabletki Alpragen stosuje się doustnie.
Alpragen należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą. Nie należy stosować leku Alpragen dłużej niż zalecił to lekarz i zazwyczaj nie dłużej niż 8-12 tygodni.

Dorośli (powyżej 18 lat)
Zazwyczaj stosowana dawka to 0,25 mg do 0,5 mg 3 razy na dobę.

W razie konieczności lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki do dawki maksymalnej 3 mg na dobę. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Należy zachować ostrożność przy zwiększaniu dawki. Dawkę wieczorną należy zwiększyć przed zwiększeniem dawki dziennej.
U pacjentów, którzy nie przyjmowali wcześniej tego rodzaju leków, oraz u pacjentów z uzależnieniem alkoholowym w wywiadzie, należy zastosować niższą dawkę.

W przypadku niewydolności wątroby lub nerek, lekarz może zalecić rozpoczęcie podawania od dawki niższej niż wymienione.

Pacjenci w podeszłym wieku
Zazwyczaj stosowana dawka u pacjentów w podeszłym wieku to 0,25 mg dwa do trzech razy na dobę. U pacjentów w dobrej kondycji fizycznej, lekarz może w razie konieczności zwiększać dawkę o 0,5 mg co trzeci dzień, do maksymalnej dawki wynoszącej 1,5 mg na dobę. U osłabionych pacjentów w podeszłym wieku nie należy przekraczać dawki wynoszącej 0,75 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci (w wieku poniżej 18 lat)
Nie należy stosować leku Alpragen u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Alpragen
W przypadku przyjęcia większej dawki niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku oraz wszelkie pozostałe tabletki.

Pominięcie przyjęcia leku Alpragen
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, należy tylko przyjąć kolejną dawkę o właściwej porze .

Przerwanie stosowania leku Alpragen
Przed zakończeniem leczenia, dawki alprazolamu należy zmniejszać stopniowo. Lekarz poinformuje pacjenta jak należy to robić. W przypadku przerwania lub zaprzestania stosowania alprazolamu zbyt wcześnie, u pacjenta mogą wystąpić objawy takie jak: lęk, niepokój oraz trudności z zasypianiem.
Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, oraz zmiany nastroju.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Alpragen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U osób z historią przemocy, z granicznymi zaburzeniami osobowości typu borderline, nadużywających alkoholu oraz u osób przyjmujących leki wpływające na OUN zaobserwowano szkodliwe lub wrogie zachowania. Jeśli u pacjenta występuje stres pourazowy, zaprzestanie leczenia alprazolamem może powodować drażliwość, wrogość oraz nieprzyjemne pomysły i przemyślenia.

Częste objawy niepożądane obserwowane są na początku stosowania alprazolamu. Objawy te zazwyczaj przemijają na dalszym etapie leczenia.

Bardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

 • senność lub ospałość

Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

 • niewyraźne widzenie
 • zaparcia
 • nudności
 • splątanie
 • depresja
 • drażliwość
 • brak apetytu
 • trudności w kontrolowaniu ruchów (ataksja)
 • utrata koordynacji
 • trudności z zapamiętywaniem
 • zaburzenia mowy
 • brak koncentracji
 • zawroty głowy
 • bóle głowy
 • uczucie pustki w głowie

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

 • wysokie stężenie prolaktyny we krwi (hiperprolaktynemia)
 • wymioty
 • omamy
 • utrata siły
 • drażliwość
 • omamy
 • wybuchy złości
 • wrogie lub agresywne zachowanie
 • niepokój
 • pobudzenie
 • zmiany w popędzie płciowym (mężczyźni i kobiety)
 • bezsenność
 • nieprawidłowe myśli
 • nerwowość
 • uczucie pobudzenia
 • osłabienie mięśni
 • utrata pamięci (amnezja)
 • mimowolne ruchy (dystonia)
 • drżenia
 • zaburzenia seksualne
 • zaburzenia miesiączkowania
 • niekontrolowane oddawanie moczu (nietrzymanie moczu)
 • trudności w oddawaniu moczu (zatrzymanie moczu)
 • zapalenie skóry (zapalenie skóry)
 • niskie ciśnienie tętnicze
 • przyspieszone bicie serca (tachykardia)
 • biegunka
 • zwiększone wydzielanie śliny
 • suchość w jamie ustnej
 • zaburzenia czynności wątroby
 • zażółcenie skóry i białkówek oczu spowodowane zaburzeniami czynności wątroby (żółtaczka)
 • zmiany masy ciała
 • zatkany nos
 • reakcje skórne
 • wzrost ciśnienia śródgałkowego

Rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

 • choroby krwi (zaburzenia składu krwi)

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością

 • obrzęk wskutek nadmiernej ilości płynów w organizmie (obrzęki obwodowe)
 • problemy związane z działaniem autonomicznego układu nerwowego
 • otępienie emocjonalne
 • zmniejszona czujność
 • brak łaknienia
 • podwójne widzenie
 • zapalenie wątroby

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu MonitorowaniaNiepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów LeczniczychWyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa
Tel: + 48 22 49 21 301
Fax: + 48 22 49 21 309
e-mail: [email protected].
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Alpragen

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku Alpragen po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Alpragen

 • Substancją czynną leku jest alprazolam. Każda tabletka zawiera 0,25 mg, 0,5 mg lub 1 mg alprazolamu.
 • Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną (patrz punkt 2 „Alpragen zawiera laktozę), celulozę mikrokrystaliczną, skrobię kukurydzianą, sodu benzoesan, sól sodowa bursztynianu dioktylu, powidon, krzemionkę koloidalną, sól sodową glikolanu skrobi, magnezu stearynian
 • Otoczka tabletek 0,5 mg zawiera indygotynę (E 132) i erytrozynę (E 127)
 • Otoczka tabletek 1,0 mg zawiera erytrozynę (E 127).

Jak wygląda lek Alpragen i co zawiera opakowanie

Tabletki 0,25 mg: białe, owalne tabletki z oznakowaniem „AL linia podziału 0.25” po jednej stronie oraz „G” po drugiej stronie.

Tabletki 0,5 mg: różowe, owalne tabletki z napisem oznakowaniem „AL linia podziału 0.5” po jednej stronie oraz „G” po drugiej stronie.

Tabletki 1 mg: jasnoniebieskie, owalne tabletki z oznakowaniem „AL linia podziału 1.0” po jednej stronie oraz „G” na drugiej stronie.

Alpragen jest dostępny w opakowaniach zawierających po 30 lub 60 tabletek w blistrach. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:
Generics (UK) Limited
Stadion Close, Potters Bar
Hertfordshire, EN6 1TL
Wielka Brytania

Wytwórca:
McDermott Laboratories Ltd., trading as Gerard Laboratories Ltd.,
35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin, Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Mylan Sp. z o.o.
Al. KEN 95
02-777 Warszawa
tel. (22) 54 66 400
fax (22) 54 66 403

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie objawowe zespołu lęku uogólnionego.

Alprazolam jest wskazany jedynie wtedy, gdy zaburzenia są znacznie nasilone, zaburzają normalne funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta.

Podobnie jak w przypadku wszystkich benzodiazepin, lekarze muszą mieć świadomość, że długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do rozwinięcia zależności lekowej.

Źródło:
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

N Ośrodkowy układ nerwowy
N05 Leki psycholeptyczne
N05B Anksjolityki
N05BA Pochodne benzodiazepiny
N05BA12 Alprazolam

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią
Stosowany lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Smiley face
Interakcje z alkoholem

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania tego produktu leczniczego. Należy pamiętać o możliwości addytywnego działania depresyjnego na OUN, kiedy benzodiazepiny stosowane są z alkoholem. To wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługę maszyn.

Smiley face
Prowadzenia pojazdow 2

Alprazolam może zaburzać aktywność psychofizyczną, szczególnie jeśli pacjent spożywa jednocześnie alkohol lub stosuje leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy. Sedacja, amnezja, zaburzenia koncentracji i miorelaksacja mogą niekorzystnie wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, a niedobór snu może zwiększyć prawdopodobieństwo zaburzeń czujności. Pacjentów należy ostrzec przed takimi działaniami i możliwym ich nasileniu przez spożywany w czasie leczenia alkohol.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Alpratsolaami; Alprazolám; Alprazolamas; Alprazolamum

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Generics (UK) Ltd.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .