Antipres 10 mg

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki
l3

indeks_lekow_quicktab

ANTIPRES, 5 mg, tabletki

ANTIPRES, 10 mg, tabletki

(Bisoprololi fumaras)

Spis treści ulotki:

     
 1.     Co to jest lek Antipres i w jakim celu się go     stosuje   
 2.     Informacje ważne przed zastosowaniem leku     Antipres   
 3.     Jak stosować lek Antipres   
 4.     Możliwe działania niepożądane   
 5.     Jak przechowywać lek Antipres   
 6.     Inne informacje   

1. CO TO JEST LEK ANTIPRES I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Antipres należy do leków β-adrenolitycznych, silnie selektywnych w stosunku do receptorów β1 zlokalizowanych w sercu. Hamuje aktywność tych receptorów, zwalnia czynność serca, przez co zmniejsza objętość wyrzutową serca i zużycie tlenu. Stosowany jest w leczeniu:

 • nadciśnienia tętniczego,   
 • przewlekłej, stabilnej choroby wieńcowej.   

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ANTIPRES

Kiedy nie stosować leku AntipresJeśli występuje:

 • uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną     leku (bisoprololu fumaran) lub na którykolwiek z pozostałych składników     leku,   
 • ostra i nieleczona niewydolność serca lub     incydenty dekompensacji niewydolności serca wymagające dożylnego stosowania  leków zwiększających siłę skurczu serca,   
 • wstrząs kardiogenny,   
 • blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub     trzeciego stopnia (bez stymulatora serca),   
 • zespół chorego węzła zatokowego,   
 • blok zatokowo-przedsionkowy,   
 • rzadkoskurcz z tętnem poniżej 60     uderzeń/minutę przed rozpoczęciem leczenia,   
 • niskie ciśnienie krwi,   
 • ciężka astma oskrzelowa lub ciężka obturacyjna     choroba płuc, objawiająca się utrudnionym oddychaniem, świszczącym oddechem,
 • zaawansowane stadium miażdżycy zarostowej     tętnic obwodowych i zespół Raynoud’a (związany z zaburzeniami krążenia),
 • kwasica metaboliczna,   
 • nieleczony guz chromochłonny nadnerczy.   

Nie należy stosować leku Antipres u pacjentów jednocześnie przyjmujących floktafeninę lub sultopryd.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Antipres:

     
 • u pacjentów z niewydolnością krążenia leczenie     bisoprololem należy wdrażać bardzo ostrożnie, pod ścisłą obserwacją lekarza.     Leczenie rozpoczyna się od stosowania małych dawek, które następnie zwiększa     się stopniowo do dawki optymalnej dla pacjenta;   
 • u pacjentów z astmą oskrzelową lub chorobą     obturacyjną płuc. Lekarz może zalecić regularne wizyty, wykonanie badań     układu oddechowego, zwiększenie dawki leków pobudzających receptory    β2 oraz     stosowanie dodatkowych leków. W niektórych przypadkach może podjąć decyzję o     przerwaniu leczenia;   
 • w przypadku planowanego zastosowania wziewnych     środków do znieczulenia ogólnego. Należy poinformować lekarza anestezjologa     o stosowaniu leku Antipres;   
 • u pacjentów z cukrzycą z dużymi wahaniami     stężenia glukozy we krwi, gdyż objawy małego stężenia glukozy we krwi mogą  być maskowane;   
 • u pacjentów z nadczynnością tarczycy, gdyż     objawy nadczynności tarczycy mogą być maskowane;   
 • w przypadku głodówki;   
 • w trakcie leczenia odczulającego. Antipres,     tak jak inne leki blokujące receptory β, może zwiększać wrażliwość na     alergeny i nasilać reakcję anafilaktyczną. Leczenie adrenaliną nie zawsze     przynosi oczekiwany efekt.   
 • u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym     pierwszego stopnia;   
 • u pacjentów z dławicą Printzmetal’a     (naczynioskurczowa dławica bolesna), gdyż bisoprolol może zwiększać częstość     i czas trwania napadów tej dławicy;   
 • u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności     nerek lub wątroby. Lekarz może zalecić stosowanie mniejszych dawek leku;   
 • u pacjentów z zaburzeniami krążenia     obwodowego, gdyż mogą ulec nasileniu, szczególnie podczas rozpoczynania     leczenia;   
 • u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy.     U tych pacjentów lekarz może zezwolić na stosowanie leku Antipres dopiero po     wdrożeniu dodatkowego leczenia, którego celem jest zablokowanie receptorów    α;   
 • u pacjentów z przebytą lub istniejącą     łuszczycą ze względu na możliwość wystąpienia lub nasilenia się objawów     łuszczycy lub łuszczycopodobnych wysypek. U tych pacjentów lekarz rozważy     korzyści i ryzyko wynikające ze stosowania leku Antipres.   

W przypadkach nieuzasadnionych nie można nagle odstawiać leku Antipres, gdyż grozi to, zwłaszcza u pacjentów z chorobą wieńcową, wystąpieniem poważnych działań niepożądanych, włącznie z zawałem serca, a nawet zgonem. Decyzję o odstawieniu leku podejmuje wyłącznie lekarz. Lek należy odstawiać stopniowo, zmniejszając jego dawkę o połowę w każdym kolejnym tygodniu.

Stosowanie leku Antipres z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.Przyjmowanie niektórych innych leków jednocześnie z lekiem Antipres może wpływać na siłę działania oraz bezpieczeństwo stosowania tego leku. Również lek Antipres może wpływać na inne leki, jeżeli przyjmowane są jednocześnie z lekiem Antipres.

Przeciwwskazane jest stosowanie bisoprololu jednocześnie z:

 • floktafeniną:
  leki β-adrenolityczne mogą hamować mechanizmy wyrównujące związane z niedociśnieniem tętniczym lub wstrząsem wywołanymi zażywaniem floktafeniny;   
 • sultopryd:
  zwiększenie ryzyka wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca.   

Nie zaleca się stosowania leku Antipres jednocześnie z:

 • antagonistami kanału wapniowego (werapamilem,     diltiazemem, beprydylem): ujemny wpływ na kurczliwość, przewodzenie   przedsionkowo-komorowe i ciśnienie tętnicze;   
 • klonidyną: zwiększone ryzyko wystąpienia     znacznego wzrostu ciśnienia (tzw. „nadciśnienie z odbicia\") oraz nadmiernego     zwolnienia czynności serca i zmniejszenia przewodzenia sercowego;   
 • inhibitorami monoaminooksydazy (z wyjątkiem     inhibitorów monoaminooksydazy-B): możliwość nasilenia hipotensyjnego     (przeciwnadciśnieniowego) działania bisoprololu, ryzyko wystąpienia przełomu     nadciśnieniowego.   

Należy zachować ostrożność stosując bisoprolol jednocześnie z:

 • lekami przeciwarytmicznymi klasy I (np.     dyzopiramidem, chinidyną): może wydłużyć się czas przewodzenia     przedsionkowego i zwiększyć ujemne działanie inotropowe;   
 • lekami przeciwarytmiczne klasy III (np.     amiodaronem): może wydłużyć się czas przewodzenia przedsionkowego;   
 • antagonistami kanału wapniowego - pochodnymi     dihydropirydyny (np. nifedipiną): zwiększa się ryzyko wystąpienia     niedociśnienia tętniczego. U pacjentów z utajoną niewydolnością krążenia     jednoczesne leczenie antagonistą kanału wapniowego i leku Antipres może     powodować niewydolność krążenia;   
 • lekami cholinomimetycznymi, w tym takryną:     może wydłużyć się czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego;   
 • innymi β-adrenolitykami, w tym stosowanymi w     kroplach do oczu: sumowanie się działania bisoprololu i tych leków;   
 • insuliną i doustnymi lekami     przeciwcukrzycowymi: nasilenie działania hipoglikemizującego     (przeciwcukrzycowego) tych leków oraz możliwość maskowania objawów małego     stężenia glukozy we krwi;   
 • lekami do znieczulenia ogólnego stosowanymi do     zabiegu chirurgicznego. Należy poinformować lekarza anestezjologa o     stosowaniu leku Antipres;   
 • glikozydami naparstnicy: zwolnienie czynności     serca i wydłużenie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego;   
 • lekami hamującymi syntetazę prostaglandynową:     zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego leku Antipres;   
 • pochodnymi ergotaminy: nasilenie zaburzeń     krążenia obwodowego;   
 • lekami sympatykomimetycznymi: wzajemne     osłabianie działania każdego z tych leków;   
 • trójpierścieniowymi lekami     przeciwdepresyjnymi, barbituranami, pochodnymi fenotiazyny: nasilone     działanie obniżające ciśnienia krwi;   
 • ryfampicyną: możliwość skrócenia czasu     działania leku Antipres;   
 • baklofenem: możliwość nasilenia działania leku     Antipres;   
 • jodowanymi środkami kontrastowymi: leki    β-adrenolityczne mogą hamować mechanizmy wyrównujące związane z     niedociśnieniem tętniczym lub wstrząsem wywołanymi zażyciem środków     kontrastowych zawierających jod.   

Należy rozważnie stosować bisoprolol z:

     
 • meflochiną: zwiększone ryzyko wystąpienia  rzadkoskurczu;   
 • kortykosteroidami: możliwość osłabienia     działania przeciwnadciśnieniowego bisoprololu.   

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.Lekarz może zezwolić na stosowanie leku Antipres przez kobiety w ciąży tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.
Jeżeli pacjentka planuje ciążę, powinna omówić plan leczenia z lekarzem prowadzącym.
Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie leczenia bisoprololem, powinna niezwłocznie poinformować o tym fakcie lekarza prowadzącego.
Nie wiadomo, czy bisoprolol przenika do mleka kobiecego. Dlatego nie zaleca się karmienia piersią podczas przyjmowania bisoprololu.

Prowadzenia pojazdów i obsługa maszyn

Lek Antipres może wywoływać u niektórych pacjentów zawroty głowy, uczucie zmęczenia, senność i przez to ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Objawy te występują zwłaszcza na początku leczenia oraz w okresie zwiększania dawek leku oraz podczas jednoczesnego spożywania alkoholu.W razie wątpliwości co do możliwości wykonywania wymienionych czynności w czasie stosowania leku Antipres należy zasięgnąć porady lekarza.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Antipres

Lek Antipres zawiera substancję czynną, która daje dodatni wynik testu w badaniach przeciwdopingowych.Lek zawiera 130 mg jednowodnej laktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Antipres.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ANTIPRES

Lek Antipres należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Dawkowanie zazwyczaj stosowane w obu wskazaniach

Dawkowanie dostosowuje lekarz indywidualnie do każdego pacjenta. Leczenie rozpoczyna się od stosowania małej dawki leku, a następnie, w razie potrzeby, zwiększa się ją stopniowo do optymalnej dawki podtrzymującej. Wynosi ona zazwyczaj 10 mg na dobę, chociaż u niektórych pacjentów wystarcza stosowanie dawki 5 mg na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 20 mg na dobę.Lek należy przyjmować raz na dobę, na czczo lub w czasie śniadania, bez rozgryzania, z niewielką ilością wody. Leczenie jest długotrwałe i wymaga okresowej kontroli lekarskiej

U pacjentów z ciśnieniem rozkurczowym do 105 mmHg, leczenie można rozpocząć od dawki 2,5 mg na dobę.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby stosuje się zwykle zalecane dawkowanie leku.U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 20 ml/min) lub wątroby (np. zapalenie lub marskość wątroby) zaleca się stosowanie dawki 2,5 mg na dobę na początku leczenia i nie więcej niż 10 mg na dobę w dalszej terapii, w jednej lub dwóch dawkach podzielonych.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku stosuje się zwykle zalecane dawkowanie leku, o ile nie występują u nich ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

Stosowanie u dzieci

Nie należy stosować bisoprololu u dzieci ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności w tej grupie wiekowej.

Jeżeli pacjent ma wrażenie, że lek Antipres działa za mocno lub za słabo, powinien porozmawiać o tym z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Jeżeli jakakolwiek zmiana w stosowaniu leku Antipres jest konieczna, bezwzględnie należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Antipres

Przyjęcie za dużej dawki leku Antipres lub dodatkowej dawki leku, może spowodować rzadkoskurcz, niedociśnienie tętnicze, skurcz oskrzeli, ostrą niewydolność serca, zmniejszenie stężenia glukozy we krwi. Należy wtedy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W przypadku znacznego przedawkowania leku konieczne jest wdrożenie natychmiastowego leczenia w szpitalu.

Pominięcie zażycia leku Antipres

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku nie przyjęcia leku o ustalonej porze, nie należy podwajać kolejnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz przyjąć zalecaną dawkę w normalnej porze przyjmowania leku.

Przerwanie stosowania leku Antipres

Nie należy nagle przerywać stosowania leku Antipres, chyba, że w opinii lekarza jest to bezwzględnie konieczne.
W przypadku nagłego odstawienia leku pacjent powinien zdawać sobie sprawę z tego, że mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane.
Lek należy odstawiać stopniowo, zmniejszając jego dawkę o połowę w każdym kolejnym tygodniu.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Antipres może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Częstość występowania działań niepożądanych.

Często (>1% do

Układ krążenia: uczucie zimna lub cierpnięcia kończyn.

Ośrodkowy układ nerwowy: uczucie zmęczenia, wyczerpanie, zawroty głowy, bóle głowy. Objawy te występują zazwyczaj na początku leczenia, są przeważnie łagodne i przemijają w ciągu 1 do 2 tygodni.
Układ pokarmowy: nudności, wymioty, biegunka, zaparcia.

Niezbyt często (>0,1% do

Objawy ogólne: osłabienie i kurcze mięśni.

Układ krążenia: rzadkoskurcz, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, nasilenie niewydolności serca, zawroty głowy przy wstawaniu z pozycji siedzącej lub leżącej.
Ośrodkowy układ nerwowy:
zaburzenia snu, depresja.
Układ oddechowy:
skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Rzadko (>0,01% do

Ośrodkowy układ nerwowy: koszmarne sny, omamy.

Skóra: reakcje nadwrażliwości (świąd, nagłe zaczerwienienie twarzy, wysypka).
Wątroba:
zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (A1AT, AspAT), zapalenie wątroby.
Przemiana materii: zwiększenie stężenia trójglicerydów.
Układ moczowo-płciowy:
zaburzenia potencji.
Uszy, nos, gardło:
zaburzenia słuchu, alergiczny nieżyt nosa.
Oczy: zmniejszone wydzielanie łez (istotne, jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe).

Bardzo rzadko (

Oczy: zapalenie spojówek.

Skóra: ujawnienie się łuszczycy, nasilenie objawów łuszczycy lub wystąpienie łuszczycopodobnej wysypki, łysienie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ANTIPRES

Przechowywać w temperaturze do 25°C, w suchym miejscu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku Antipres po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze.Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Antipres

     
 • Substancją czynną leku jest bisoprololu fumaran.
  Antipres 5 mg: jedna tabletka zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu. Antipres 10 mg: jedna tabletka zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu.
 • Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon,magnezu stearynian oraz barwnik (w leku Antipres 5 mg: barwnik żółty PB 22 812 złożony
  z laktozy jednowodnej i żelaza tlenku żółtego, a w leku Antipres 10 mg: barwnik beżowyPB 27 215 złożony z laktozy jednowodnej, żelaza tlenku żółtego i żelaza tlenku czerwonego).   

Jak wygląda lek Antipres i co zawiera opakowanie

Antipres tabletka 5 mg: tabletka barwy jasnożółtej, okrągła, normalnie wypukła z grawurą \"BI\" i \"5\" poniżej przecięcia, gładka na odwrocie.

Antipres tabletka 10 mg: tabletka barwy beżowej, okrągła, normalnie wypukła, z grawurą \"BI\" i \"10\" poniżej przecięcia, gładka na odwrocie

Wielkość opakowania:

30 tabletek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S. A.
ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra,
tel. 075 643 3102

Data zatwierdzenia ulotki:   30.03.2007

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.

Adres
Wincentego Pola 21
Jelenia Góra
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(75) 752-44-55
telefon
(75) 643-31-00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .