Aripiprazole STADA

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

15 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Aripiprazole STADA, 15 mg, tabletki

Aripiprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Aripiprazole STADA i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aripiprazole STADA
 3. Jak stosować lek Aripiprazole STADA
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Aripiprazole STADA
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Aripiprazole STADA i w jakim celu się go stosuje

Aripiprazole STADA zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych.
Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej cierpiących na chorobę charakteryzującą się objawami, takimi jak: słyszenie, widzenie i odczuwanie rzeczy w rzeczywistości nieistniejących, podejrzliwość, sprzeczne z rzeczywistością przekonania, chaotyczna mowa i zachowanie oraz otępienie emocjonalne. Pacjenci z powyższymi objawami mogą także odczuwać smutek, lęk lub napięcie, a także mieć poczucie winy.

Aripiprazole STADA stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 13 lat i starszej, których choroba charakteryzuje się objawami, takimi jak: silne podekscytowanie, rozpierająca energia, mniejsze zapotrzebowanie na sen niż zwykle, bardzo szybka mowa, gonitwa myśli i czasami bardzo nasilona drażliwość. U dorosłych, lek ten zapobiega również nawrotowi powyższych objawów u pacjentów, którzy zareagowali na leczenie lekiem Aripiprazole STADA.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aripiprazole STADA

Kiedy NIE stosować leku Aripiprazole STADA

 • jeśli pacjent ma uczulenie na arypiprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Aripiprazole STADA, należy omówić to z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje:

 • duże stężenie cukru we krwi (charakterystycznymi objawami są: nadmierne pragnienie, wydalanie dużych ilości moczu, zwiększenie apetytu i uczucie osłabienia) lub cukrzyca w wywiadzie rodzinnym;
 • drgawki;
 • mimowolne, nieregularne ruchy mięśni, szczególnie mięśni twarzy;
 • choroby układu krążenia, choroba układu krążenia w wywiadzie rodzinnym, udar lub „mini” udar, nieprawidłowe ciśnienie krwi;
 • zakrzepy krwi lub występowanie zakrzepów krwi w wywiadzie rodzinnym, ponieważ stosowanie leków przeciwpsychotycznych jest związane z tworzeniem zakrzepów krwi;
 • uzależnienie od hazardu w przeszłości.

Jeśli pacjent stwierdzi zwiększenie masy ciała, pojawienie się nietypowych ruchów, senność, która utrudnia codzienna aktywność, jakiekolwiek trudności w czasie połykania lub objawy alergii, powinien poinformować o tym lekarza.

Jeśli u pacjenta w podeszłym wieku występuje demencja (utrata pamięci i innych zdolności umysłowych), to on lub jego opiekun, lub krewny powinien poinformować lekarza, czy kiedykolwiek wystąpił u pacjenta udar lub „mini” udar.

Należy natychmiast poinformować lekarza o występowaniu myśli lub uczuć związanych z wyrządzaniem sobie krzywdy. W czasie leczenia arypiprazolem zgłaszano występowanie myśli i zachowań samobójczych.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje sztywność mięśni lub sztywność z wysoka goraczka, potami, zaburzeniami stanu umysłowego lub bardzo szybkie albo nieregularne bicie serca.

Dzieci i młodzież
Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 13 lat. Nie wiadomo, czy jest to bezpieczne i skuteczne u tych pacjentów.

Lek Aripiprazole STADA a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmowa.

Leki obniżające ciśnienie krwi: Aripiprazole STADA może nasilać działanie leków obniżających ciśnienie krwi. Jeśli pacjent przyjmuje leki obniżające ciśnienie krwi, powinien powiadomić o tym lekarza.

Stosowanie leku Aripiprazole STADA z innymi lekami może powodowa konieczność zmiany dawki leku Aripiprazole STADA. Szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza o stosowaniu następujących leków:

 • leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca;
 • leków przeciwdepresyjnych lub leków ziołowych stosowanych w leczeniu depresji i lęku;
 • leków przeciwgrzybiczych;
 • pewnych leków stosowanych w leczeniu zakażenia HIV;
 • leków przeciwdrgawkowych stosowanych w leczeniu padaczki.

Leki zwiększające stężenie serotoniny:
tryptany, tramadol, tryptofan, leki z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny - SSRI (takie jak paroksetyna i fluoksetyna), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (takie jak klomipramina, amitryptylina), petydyna, ziele dziurawca oraz wenlafaksyna. Leki te zwiększają ryzyko wystapienia działań niepożadanych; w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nietypowego objawu w czasie przyjmowania któregoś z powyższych leków jednocześnie z lekiem Aripiprazole STADA, należy skontaktować się z lekarzem.

Aripiprazole STADA z jedzeniem, piciem i alkoholem
Aripiprazole STADA można przyjmować niezależnie od posiłków. W okresie stosowania Należy unikać picia alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

U noworodków, których matki stosowały arypiprazol w ostatnim trymestrze (ostatnie 3 miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywnoś mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem oraz trudności związane ze ssaniem. W razie zaobserwowania takich objawów u własnego dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna niezwłocznie powiadomić o tym lekarza.
Jeśli pacjentka przyjmuje Aripiprazole STADA, nie powinna karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie należy prowadzić pojazdów, nie posługiwać się żadnymi narzędziami ani nie obsługiwać żadnych maszyn do czasu poznania wpływu leku Aripiprazole STADA na samopoczucie.

Lek Aripiprazole STADA zawiera laktozę
Pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Aripiprazole STADA

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli
Zalecana dawka leku u dorosłych to 15 mg na dobę
. Lekarz może jednak przepisać mniejsza lub większa dawkę, maksymalnie do 30 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Podawanie leku Aripiprazole STADA można rozpocząć od małej dawki w postaci roztworu doustnego (płynnej). Dawka może być stopniowo zwiększana do zalecanej dawki dla młodzieży wynoszącej 10 mg raz na dobę. Jednakże lekarz może przepisać mniejszą lub większą dawkę, maksymalnie do 30 mg na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania
Lek Aripiprazole STADA należy przyjmować codziennie o tej samej porze.
Nie ma znaczenia czy tabletka jest przyjmowana z posiłkiem czy bez posiłku.
Tabletkę należy połykać w całości, popijajac woda.

Nawet jeśli odczuwa się poprawę samopoczucia, nie należy zmieniać dawki ani zaprzestawać przyjmowania leku Aripiprazole STADA bez wcześniejszego uzgodnienia tego z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aripiprazole STADA
W przypadku przyjęcia większej dawki leku Aripiprazole STADA niż zalecił lekarz (lub jeżeli ktoś inny przyjał pewna ilość nieprzeznaczonego dla niego leku Aripiprazole STADA), niezwłocznie należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. W przypadku trudności uzyskania kontaktu z lekarzem, należy udać się do najbliższego szpitala, zabierając ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Aripiprazole STADA
W przypadku pominięcia dawki pacjent powinien przyjać pominięta dawkę, gdy tylko sobie o tym przypomni. Nie należy przyjmować dwóch dawek jednego dnia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Aripiprazole STADA
Nie wolno przerywać leczenia jeśli pacjent poczuje się lepiej.
Bardzo ważne jest aby lek Aripiprazole STADA przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza i przez okres zalecony przez lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

 • cukrzyca,
 • zaburzenia snu,
 • uczucie lęku,
 • uczucie niepokoju i brak możliwości spokojnego siedzenia lub stania,
 • niekontrolowane drżenie, ruchy z szarpnięciem lub ruchy wijące , zespół „niespokojnych nóg”,
 • drżenie,
 • ból głowy,
 • zmęczenie,
 • senność,
 • uczucie pustki w głowie,
 • drżenie obrazu i niewyraźne widzenie,
 • zmniejszenie liczby wypróżnień lub trudności z wypróżnieniem,
 • niestrawność,
 • nudności,
 • nadmierne wydzielanie śliny,
 • wymioty,
 • uczucie zmęczenia.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):

 • zmniejszone stężenie prolaktyny we krwi,
 • zbyt duże stężenie cukru we krwi,
 • depresja,
 • zmiany dotyczące seksualności lub nadmierne zainteresowanie seksem,
 • niekontrolowane ruchy jamy ustnej, języka i kończyn (późna dyskineza),
 • zaburzenia mięśni powodujące ruchy skręcania (dystonia),
 • podwójne widzenie,
 • szybkie bicie serca,
 • zmniejszenie ciśnienia krwi w pozycji stojącej, powodujące zawroty głowy, uczucie pustki w głowie lub omdlenie,
 • czkawka.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
Następujące działania niepożądane zgłaszano po wprowadzeniu do obrotu arypiprazolu w postaci doustnej, ale częstość ich występowania nie jest znana:

 • zmniejszona liczba białych krwinek,
 • zmniejszona liczba płytek krwi,
 • reakcje alergiczne (np. obrzęk jamy ustnej, języka, twarzy i gardła, świąd, wysypka),
 • wystąpienie cukrzycy lub zaostrzenie jej przebiegu, kwasica ketonowa (obecność związków ketonowych we krwi i moczu) lub śpiączka,
 • duże stężenie cukru we krwi,
 • małe stężenie sodu we krwi,
 • utrata apetytu (jadłowstręt),
 • zmniejszenie masy ciała,
 • zwiększenie masy ciała,
 • myśli samobójcze, próby samobójcze i dokonane samobójstwa,
 • uzależnienie od hazardu,
 • uczucie agresji,
 • pobudzenie,
 • nerwowość,
 • jednoczesne występowanie gorączki, sztywności mięśni, przyspieszonego oddechu, pocenia się, ograniczenia świadomości i nagłych zmian ciśnienia oraz zmian częstości pracy serca, omdlenia (złośliwy zespół neuroleptyczny)
 • drgawki,
 • zespół serotoninowy (reakcja, która może powodować uczucia wielkiej radości, ospałość, niezborność ruchów, niepokój, zwłaszcza ruchowy, uczucie upojenia alkoholowego, gorączkę, pocenie się lub sztywność mięśni),
 • zaburzenia mowy,
 • nagła niewyjaśniona śmierć,
 • zagrażający życiu nieregularny rytm serca,
 • atak serca (zawał mięśnia sercowego),
 • wolne bicie serca,
 • zakrzepy krwi w żyłach, szczególnie w żyłach nóg (do objawów należą obrzęk, ból i zaczerwienienie nóg), które mogą przemieszczać się naczyniami krwionośnymi do płuc powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu (jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów musi on natychmiast zgłosić się do lekarza),
 • wysokie ciśnienie krwi,
 • omdlenia,
 • przypadkowe zachłyśnięcia pokarmem z ryzykiem wystąpienia zapalenia płuc,
 • skurcz mięśni wokół głośni,
 • zapalenie trzustki,
 • trudności w przełykaniu,
 • biegunka,
 • dyskomfort w jamie brzusznej,
 • dyskomfort żołądka,
 • niewydolność wątroby,
 • zapalenie wątroby,
 • zażółcenie skóry i białych części gałek ocznych,
 • nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych,
 • wysypka skórna,
 • nadwrażliwość na światło,
 • łysienie,
 • nadmierne pocenie,
 • nieprawidłowy rozpad mięśni prowadzący do zaburzeń w funkcjonowaniu nerek,
 • ból mięśni,
 • sztywność,
 • mimowolne oddawanie moczu,
 • trudności w oddawaniu moczu,
 • zespół abstynencyjny u noworodków w przypadku narażenia na lek w okresie ciąży,
 • przedłużony i (lub) bolesny wzwód,
 • trudności w regulacji podstawowej temperatury ciała lub przegrzanie,
 • ból w piersiach,
 • puchnięcie rąk, kostek lub stóp,
 • w badaniach krwi: wahania stężenia cukru we krwi, zwiększenie stężenia glikozylowanej hemoglobiny.

U pacjentów w podeszłym wieku z demencją przyjmujących arypiprazol opisano więcej przypadków zakończonych zgonem. Ponadto zanotowano przypadki udarów lub "mini" udarów.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży
U młodzieży w wieku 13 lat i starszej występowały działania niepożądane o podobnej częstości i rodzaju jak u dorosłych, z wyjątkiem:

Bardzo częstych działań niepożądanych (mogących dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):
senności, niekontrolowanych drgań lub nagłych ruchów, niepokoju ruchowego i zmęczenia;

Częstych działań niepożądanych (mogących wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):
bólu w górnej części brzucha, suchości w jamie ustnej, przyśpieszonego rytmu serca, przyrostu masy ciała, zwiększenia apetytu, drżenia mięśni, niekontrolowanych ruchów kończyn oraz zawrotów głowy, szczególnie podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 492 13 01
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: [email protected]
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Aripiprazole STADA

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapyta farmaceutę, jak usuną leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Aripiprazole STADA

 • Substancją czynną leku jest arypiprazol. Każda tabletka zawiera 15 mg arypiprazolu.
 • Pozostałe składniki to: mannitol, maltodekstryna, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (typ B), sodu wodorowęglan, kwas winowy, krzemionka koloidalna bezwodna, sacharyna sodowa (E 954), aromat waniliowy (substancje aromatyzujące, naturalne substancje aromatyzujące, laktoza, magnezu węglan zasadowy), magnezu stearynian, żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Aripiprazole STADA i co zawiera opakowanie

Tabletki Aripiprazole STADA, 15 mg są okrągłe, płaskie, bladożółte z rozproszonymi plamkami, o średnicy 10 mm.

Lek jest dostępny w blistrach pakowanych w tekturowe pudełka zawierające 28 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy

Wytworcy/Importerzy
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2–18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy
Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9, NL- 4879 AC Etten-Leur, Holandia
STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36, 1190 Wien, Austria

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Aripiprazol STADA 15 mg Tabletten
Belgia: Aripiprazole EG 15 mg tabletten
Chorwacja : Aripiprazol STADA 15 mg tablete
Dania: Aripiprazol STADA
Finlandia: Aripiprazol STADA
Francja: Aripiprazole EG 15 mg comprimé
Hiszpania: Aripiprazol STADA 15 mg comprimidos EFG
Holandia: Aripiprazol CF 15 mg tabletten
Luksemburg: Aripiprazol EG 15 mg comprimés
Niemcy: Aripiprazol STADA 15 mg Tabletten
Polska: Aripiprazole STADA
Portugalia: Aripiprazol Ciclum
Rumunia: Aripiprazol STADA 15 mg comprimate
Słowacja: Aripiprazol STADA 15mg tablety
Słowenia: Aripiprazol STADA 15 mg tablete
Szwecja: Aripiprazol STADA
Węgry: Aripiprazol STADA 15mg tabletta

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03.11.2016

4.1 Wskazania do stosowania

Arypiprazol jest wskazany do leczenia schizofrenii u dorosłych i u młodzieży w wieku 15 lat i starszej.

Arypiprazol jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u dorosłych, u których występują głównie epizody maniakalne i którzy odpowiadają na leczenie arypiprazolem (patrz punkt 5.1).

Arypiprazol jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u młodzieży w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwającym do 12 tygodni (patrz punkt 5.1).

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

N Ośrodkowy układ nerwowy
N05 Leki psycholeptyczne
N05A Leki przeciwpsychotyczne
N05AX Inne
N05AX12 Aripiprazole

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią
Arypiprazol przenika do mleka kobiet karmiących. Należy poradzić pacjentce, aby nie karmiła piersią, podczas przyjmowania arypiprazolu.
Smiley face
Interakcje z alkoholem
Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku
Smiley face
Lek fotouczulający
Jednym z niepożądanych działań leku jakie mogą wystąpić jest nadwrażliwość na światło

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Aripiprazol; Aripiprazolum

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego STADA Arzneimittel AG

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .