Atropinum sulfuricum WZF 1%

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
krople do oczu, roztwór
l3
l8
Dawka: 
10 mg/ml

indeks_lekow_quicktab

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tą ulotką, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić sie do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

ATROPINUM SULFURICUM WZF 1%

(Atropini sulfas)
10 mg/ml, krople do oczu, roztwór

1 ml roztworu zawiera jako
substancję czynną: 10 mg atropiny siarczanu oraz
substancje pomocnicze: hydroksyetylocelulozę, kwas borowy, disodu edetynian, benzalkoniowy chlorek roztwór, kwas solny 10% (do ustalenia pH), wodę oczyszczoną.

Opakowania
Butelka o poj. 5 ml w tekturowym pudełku.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Atropinum sulfuricum WZF 1% i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje sie lek Atropinum sulfuricum WZF 1%
 3. Jak stosować lek Atropinum sulfuricum WZF 1%
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Atropinum sulfuricum WZF 1%
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Atropinum sulfuricum WZF 1% i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera atropinę, która stosowana miejscowo do oka rozkurcza zwieracz źrenicy oraz mięsień ciała rzęskowego, przez co rozszerza źrenicę i poraża akomodację oka.
Lek stosuje się:

 • w celu długotrwałego rozszerzenia źrenicy, w badaniach diagnostycznych oka oraz przy badaniu refrakcji u małych dzieci;
 • w leczeniu zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego w celu zapobiegania zrostom tęczówkowo - soczewkowym.

2. Zanim zastosuje sie lek Atropinum sulfuricum WZF 1%

Nie należy stosować leku Atropinum sulfuricum WZF 1%, jeśli występuje:

 • nadwrażliwość na cholinolityki lub którykolwiek składnik leku,
 • jaskra pierwotna z tendencją do zamykania kąta,
 • jaskra z wąskim kątem.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Atropinum sulfuricum WZF 1%
Po zastosowaniu atropiny należy chronić oczy przed światłem.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek Stosowanie leku Atropinum sulfuricum WZF 1% u pacjentów w podeszłym wieku
Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek u pacjentów w podeszłym wieku, ponieważ mogą wystąpić lub nasilić się działania niepożądane. Rozszerzenie tęczówki może przyspieszyć napad jaskry u osób po 60 roku życia.

Stosowanie leku Atropinum sulfuricum WZF 1% u dzieci
Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania atropiny u niemowląt oraz małych dzieci, ponieważ mogą wystąpić lub nasilić się działania niepożądane.

Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie wiadomo, czy atropina przenika do mleka kobiecego; stosowanie leku u kobiety karmiącej piersią wymaga zachowania ostrożności.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Atropina powoduje długo utrzymujące się zaburzenia widzenia (nawet do 5 - 7 dni po zastosowaniu). W okresie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku
Ze względu na zawartość w leku chlorku benzalkoniowego, osoby noszące miękkie (hydrofilne) szklą kontaktowe nie powinny zakładać ich w okresie stosowania leku. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropieniem i odczekać co najmniej 30 minut przed ponownym założeniem. Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie oczu i zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Działanie atropiny nasilają inne cholinolityki i leki wykazujące działanie cholinolityczne, np. amitryptylina, hydroksyzyna, haloperydol, chloropromazyna, leki przeciwhistaminowe I generacji, niektóre leki stosowane w chorobie Parkinsona.
W przypadku jednoczesnego stosowania atropiny i fizostygminy, neostygminy lub pilokarpiny następuje wzajemne znoszenie działania leków.

3. Jak stosować lek Atropinum sulfuricum WZF 1%

Atropinum sulfuricum WZF 1% należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku badań okulistycznych dawkowanie określa lekarz.
Zazwyczaj lek stosuje się w sposób niżej opisany.

Badanie refrakcji oka u dzieci:

 • do 3 lat: 0,25% roztwór (po odpowiednim rozcieńczeniu 1% roztworu) - 1 kropla 2 razy na dobę przez 5 dni.
  Dodatkowa dawka może być podana bezpośrednio przed badaniem okulistycznym.
 • od 3 do 6 lat: 0,5% roztwór (po odpowiednim rozcieńczeniu 1% roztworu) -1 kropla 2 razy na dobę przez 5 dni.
  Dodatkowa dawka może być podana bezpośrednio przed badaniem okulistycznym.
 • powyżej 6 lat: 1% roztwór - po 1 kropli 2 razy na dobę przez 3 dni.
  Dodatkowa dawka może być podana bezpośrednio przed badaniem okulistycznym.

Leczniczo podaje się 1% roztwór po jednej kropli do worka spojówkowego maksymalnie 2 razy na dobę.

Sposób podawania
Lek jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo do worka spojówkowego.
Nie należy dotykać końcówki zakraplacza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości pojemnika.
Przed zakropieniem leku, należy dokładnie umyć ręce. Zdjąć nakrętkę i zakroplić lek do oka (oczu). Jeśli kropla nie trafiła do oka, należy wkroplić następną. Delikatnie zamknąć oko. Następnie przez około jedną minutę delikatnie uciskać wewnętrzny kącik oka, aby zapobiec przedostaniu się leku przez przewód nosowo-łzowy do nosa i gardła. Następnie umyć ręce, aby usunąć ewentualne resztki leku i zamknąć pojemnik.

W przypadku wrażenia, ze działanie leku Atropinum sulfuricum WZF1% jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki Atropinum sulfuricum WZF 1% niż zalecana
W przypadku wchłonięcia się do krążenia ogólnego nadmiernej ilości siarczanu atropiny mogą wystąpić objawy takie jak: zaburzenia równowagi, zaburzenia zachowania, zawroty głowy, przyspieszenie rytmu serca, niemiarowość, gorączka, omamy (wzrokowe, słuchowe), wysypki, wzdęcia (u niemowląt), nasilone pragnienie, suchość w ustach, senność, zmęczenie, osłabienie, suchość skóry. Mogą również wystąpić: zapalenie skóry (egzema), ciężkie reakcje uogólnione objawiające się obniżeniem ciśnienia krwi oraz pogłębiającymi się zaburzeniami oddychania. Jeżeli wystąpiły wymienione objawy lub lek został zastosowany niezgodnie z przeznaczeniem (np. wypity), pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Niezależnie od drogi podania stosuje się leczenie objawowe.

W przypadku pominięcia dawki leku Atropinum sulfuricum WZF 1%
W przypadku pominięcia dawki leku należy ją podać jak najszybciej. Jeżeli zbliża się już pora podania następnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę i zastosować następną według ustalonego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Atropinum sulfuricum WZF 1% może powodować działania niepożądane.

Dotyczące oka: zaburzenia widzenia i akomodacji, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego w oczach z wąskim (zamykającym się) kątem, zapalenie spojówek, świąd, obrzęk powiek, łzawienie, nadwrażliwość na światło.

Podczas stosowania siarczanu atropiny może dojść do wystąpienia działań ogólnych i ujawnienia się objawów wymienionych powyżej (patrz: punki „W przypadku zastosowania większej dawki Atropinum sulfuricum WZF 1% niż zalecana").

U niektórych osób w czasie stosowania leku Atropinum sulfuricum WZF 1% mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Atropinum sulfuricum WZF 1%

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od światła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Po otwarciu pojemnika, kropli nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie.
Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty w opakowaniu zewnętrznym.
Nie należy stosować leku Atropinum sulfuricum WZF 1% po upływie terminu ważności
zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki: 2007-10-31

Wskazania do stosowania:

 • Długotrwałe rozszerzenie źrenicy, badania diagnostyczne oka, badania refrakcji u małych dzieci.
 • Leczenie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego w celu zapobiegania zrostom tęczówkowo - soczewkowym.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

S Narządy wzroku i słuchu
S01 Leki oftalmologiczne
S01F Leki rozszerzające źrenicę
S01FA Preparaty przeciwcholinergiczne
S01FA01 Atropine

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Atropiini; Atropin; Atropina; Atropinas; Atropinum; (±)-Hyoscyamine

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Adres
Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(22) 691 38 27
telefon
(22) 691 39 00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .