Bewacizumab - przedwczesna niewydolność jajników - 09.2011

Bewacizumab
Przedwczesna niewydolność jajników

Nowa Zelandia
Agencja nowozelandzka Medsafe zaleciła lekarzom by informowali pacjentki, którym planujązapisać bewacizumab ( preparat Avastin) o możliwości wystąpienia niewydolności jajnikówzwiązanych z leczeniem.

W czasie terapii należy monitorować chore pod kątem wystąpienia oznak rozwojuniewydolności jajników.Działania te podjęto po publikacji wyników badania NSABP-CO8, w którym wykazanozależność między podawaniem bewacizumabu a niewydolnością jajników.

Niewydolność jajników jest znanym powikłaniem chemioterapii. Dotychczas nieobserwowano go w badaniach klinicznych, których przedmiotem był bewacizumab.

Bewacizumab jest przeciwciałem monoklonalnym, które hamuje angiogenezę i spowalniarozrost guza. Stosowany jest w leczeniu różnych nowotworów, m.in. raka jelita grubego,nerki, niedrobnokomórkowego raka płuca, raka sutka, glejaka.

U pacjentek z niewydolnością jajników zwykle występują nieregularne miesiączki lub brakmiesiączki z objawami lub brakiem objawów deficytu estrogenu (takich jak uderzenia gorąca,zlewne poty, chwiejność emocjonalna). Mogą one wymagać kontroli i postępowaniazapobiegającego odległym konsekwencjom deficytu estrogenu, takich jak osteoporoza.

Na podstawie; WHO Pharmaceuticals Newsletter No.5, 2011,12Prescriber Update Vol.32, No 3, September 2011 (www.medsafe.govt.nz)
Źródło:
Biuletyn Leków Nr 4, 2011, str. 26
www.urpl.gov.pl