Biotropil

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletka powlekana
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

800 mg; 1200 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

BIOTROPIL 800; 800 mg, tabletki powlekane
BIOTROPIL 1200; 1200 mg, tabletki powlekane

Piracetamum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Biotropil i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biotropil
 3. Jak stosować lek Biotropil
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Biotropil
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Biotropil i w jakim celu się go stosuje

Biotropil jest lekiem z grupy leków nootropowych, które oddziałują na komórki nerwowe i wspomagają krążenie krwi w mózgu.
Biotropil zmniejsza lepkość krwi, zwiększa przepływ krwi przez naczynia w mózgu, bez działania rozszerzającego te naczynia, zwiększa też wykorzystanie tlenu i zużycie glukozy w niedokrwionej tkance mózgowej.

Biotropil stosowany jest:

U dorosłych:

 • w leczeniu mioklonii pochodzenia korowego [krótkotrwałe, gwałtowne (,,piorunujące") skurcze mięśniowe w obrębie jednej lub kilku kończyn albo tułowia];
 • w leczeniu zawrotów głowy (odczucie wirowania, utraty równowagi, zapadania się oraz lęku przed upadkiem).

U dzieci:

 • w leczeniu zaburzeń dyslektycznych (trudności w nauce czytania i pisania) jednocześnie z terapią logopedyczną (kształtowanie właściwej wymowy).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biotropil

Kiedy nie stosować leku Biotropil

 • jeśli pacjent ma uczulenie na piracetam, inne pochodne pirolidonu lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli u pacjenta występuje krwawienie śródmózgowe. Najczęstszym objawem jest silny ból głowy, niedowład części ciała (np. mięśni twarzy wraz z zaburzeniami mowy) i wymioty;
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek (schyłkowa niewydolność nerek);
 • jeśli u pacjenta występuje pląsawica Huntingtona (postępujące i nieuleczalne zaburzenie genetyczne układu nerwowego, objawiające się drażliwością, depresją, zaburzeniami pamięci, mimowolnymi ruchami).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Biotropil należy omówić to z lekarzem:

 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwii lub ciężkie krwotoki.
   
 • Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów:
  • z ryzykiem krwawienia (np. w chorobie wrzodowej żołądka i jelit);
  • z zaburzeniami hemostazy (mechanizm zapobiegający wypływowi krwi z naczyń krwionośnych , zarówno w warunkach prawidłowych, jak i podczas uszkodzenia naczyń krwionośnych);
  • z udarem krwotocznym występującym w przeszłości;
  • stosujących leki przeciwzakrzepowe (np. acenokumarol) lub leki hamujące agregację (zlepianie się) płytek krwi (np. kwas acetylosalicylowy) - patrz punkt „Biotropil a inne leki" ;
  • poddawanych poważnym zabiegom chirurgicznym (w tym zabiegom chirurgii dentystycznej)
    
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek).
  Lekarz może zalecić stosowanie mniejszych dawek leku - patrz punkt 3. ,,Jak stosować lek Biotropil";
   
 • jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.
  W wypadku długotrwałego stosowania leku Biotropil u pacjentów w podeszłym wieku - lekarz zleci regularne badanie krwi i odpowiednio dostosuje dawkę leku.
   
 • U pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności wątroby lekarz odpowiednio dostosuje dawkę leku - patrz punkt 3. ,,Jak stosować lek Biotropil";
 • jeśli pacjent przyjmuje Biotropil w celu leczenia mioklonii.
  Nie należy raptownie przerywać leczenia u tych pacjentów, by nie dopuścić do nawrotu mioklonii lub drgawek uogólnionych związanych z nagłym odstawieniem leku - patrz punkt 3.
  ,,Przerwanie stosowania leku Biotropil".

Należy pamiętać, aby poinformować lekarza o wszystkich chorobach, jakie stwierdzono u pacjenta.

Dzieci
Patrz punkt 3. ,,Stosowanie u dzieci".

Biotropil a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu jakiegokolwiek z poniższych leków:

 • hormony tarczycy, np. tyroksyna (T4). Zanotowano przypadki splątania (zaburzenia świadomości) , drażliwości i bezsenności podczas stosowania leku Biotropil jednocześnie z preparatami tarczycy (T3 + T4) ;
 • leki przeciwzakrzepowe (,,rozrzedzającekrew" ), np. acenokumarol, kwas acetylosalicylowy ;
 • leki przeciwpadaczkowe (przeciwdrgawkowe), np. karbamazepina, fenytoina, fenobarbital i kwas walproinowy.

Biotropil z jedzeniem i piciem
Lek można przyjmować w trakcie posiłków lub w przerwie między posiłkami . Tabletki należy popijać niewielką ilością wody.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania piracetamu u kobiet w ciąży.
Piracetam przenika przez barierę łożyskową. W związku z tym nie należy stosować leku Biotropil u kobiet w ciąży, chyba, że istnieją wyraźne wskazania i kiedy korzyści wynikające z przyjmowania leku przewyższają ryzyko dla płodu, a stan kliniczny ciężarnej pacjentki wymaga leczenia z zastosowaniem piracetamu.

Karmienie piersią
Piracetam przenika do mleka kobiecego. Z tego powodu należy unikać stosowania leku Biotropil w okresie karmienia piersią lub zaprzestać karmienia podczas przyjmowania leku Biotropil.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Takie działanie należy brać pod uwagę. Podczas stosowania leku Biotropil mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak nerwowość, senność oraz nadmierna aktywność ruchowa. Należy zachować ostrożność prowadząc pojazdy lub obsługując maszyny.

Biotropil zawiera laktozę (cukier obecny w mleku).
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Biotropil zawiera około 1,5 do 3 mmol Qub 35 do 70 mg) sodu w dawce 24 g piracetamu
(tj. w 30 tabletkach Biotropil 800 lub 20 tabletkach Biotropil 1200). Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować lek Biotropil

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania

 • Biotropil należy przyjmować doustnie.
 • Tabletki należy połykać, popijać niewielką ilością wody.
 • Tabletek nie należy rozgryzać.
 • Tabletki można przyjmować w trakcie posiłku lub w przerwie między posiłkami.
 • Tabletki należy przyjmować zawsze o tej samej porze.

Dawkowanie

Zaleca się podawać dawkę dobową w 2 lub 3 dawkach podzielonych . Poniżej przedstawiono dawkowanie dla różnych wskazań.

Dorośli

Leczenie mioklonii pochodzenia korowego
Początkowo podaje się 7,2 g leku na dobę (tj. po 2 tabletki 1200 mg 3 razy na dobę).

W razie potrzeby dawkę zwiększa się co 3-4 dni o 4,8 g leku na dobę (tj. o 4 tabletki 1200 mg), aż do dawki maksymalnej wynoszącej 24 gna dobę. Dawkę dobową podaje się w 2 lub 3 dawkach podzielonych .

W leczeniu skojarzonym z innymi lekami antymioklonicznymi, dawki innych leków należy utrzymywać w zakresie zalecanych dawek terapeutycznych. Jeżeli uzyska się poprawę kliniczną i jest to możliwe - dawki innych leków należy zmniejszyć.

U osób z mioklonią może niekiedy dojść do zmiany objawów, dlatego co 6 miesięcy lekarz może podejmować próbę zmniejszenia dawki lub odstawienia leku. W tym celu dawkę leku należy zmniejszać o 1,2 g (tj. o 1 tabletkę 1200 mg) co dwa dni, tak, by zapobiec nagłemu nawrotowi choroby lub wystąpieniu drgawek (uogólnionych spowodowanych nagłym odstawieniem leku).

Leczenie zawrotów głowy
Należy podawać 2,4 g leku na dobę w 3 dawkach podzielonych (tj. 1 tabletkę 800 mg 3 razy na dobę) przez 8 tygodni.

Stosowanie u dzieci

Leczenie zaburzeń dyslektycznych jednocześnie z terapia logopedyczna

W skojarzeniu z terapią logopedyczną u dzieci w wieku od 8 lat do 13 lat:
3,2 g leku na dobę w 2 dawkach podzielonych (tj. po 2 tabletki 800 mg 2 razy na dobę).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności wątroby lekarz odpowiednio dostosuje dawkę leku.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Piracetamjest wydalany przez nerki i dlatego powinno się zachować szczególną ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek. Lekarz odpowiednio dostosuje dawkę leku w zależności od stanu zdrowia pacjenta.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, którym nie towarzyszy niewydolność nerek, zmiana dawki nie jest konieczna. U pacjentów z niewydolnością wątroby i towarzyszącą niewydolnością nerek zalecana jest zmiana dawki (patrz wyżej „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek").

Czas trwania leczenia
Biotropil należy stosować tak długo, jak zaleci lekarz.
Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku Biotropil jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Biotropil
Nie należy stosować dawki większej niż zalecana przez lekarza.
W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Biotropil
Należy kontynuować stosowanie leku w zalecanej dawce o zwykłej porze.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Biotropil
Nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem.
Jeśli konieczne jest przerwanie przyjmowania leku, lekarz stopniowo zmniejszy stosowaną dawkę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania leku Biotropil mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • nerwowość
 • hiperkinezja (wzmożona aktywność mięśni szkieletowych)
 • zwiększenie masy ciała

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • depresja
 • senność
 • astenia (stan charakteryzujący się zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zaburzenia krwotoczne (utrudnione krzepnięcie krwi)
 • reakcje anafilaktoidalne (reakcje alergiczne)
  Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli wystąpią objawy takie jak: zaczerwienienie skóry, obrzęk, pokrzywka, obrzęk krtani, duszność, trudności z oddychaniem.
 • nadwrażliwość (uczulenie)
 • pobudzenie
 • lęk
 • splątanie (dezorientacja)
 • omamy
 • ataksja (zaburzenie koordynacji ruchów)
 • zaburzenia równowagi
 • nasilenie padaczki
 • ból głowy
 • bezsenność
 • zawroty głowy
 • bóle w obrębie jamy brzusznej
 • bóle w nadbrzuszu
 • biegunka
 • nudności
 • wymioty
 • obrzęk naczynioruchowy (nagłe nagromadzenie płynu w obrębie skóry i błon śluzowych zwłaszcza gardła, języka, twarzy lub stawów)
 • zapalanie skóry
 • świąd
 • pokrzywka (wysypka z silnym świądem i tworzeniem pęcherzy)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: [email protected]

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Biotropil

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Biotropil
Substancją czynną leku jest piracetam.

Biotropil 800
Jedna tabletka powlekana zawiera 800 mg piracetamu.

Biotropil 1200
Jedna tabletka powlekana zawiera 1200 mg piracetamu.

Pozostałe składniki leku to:
rdzeń tabletki: makrogol 6000, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian;
otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 4000, talk.

Jak wygląda Biotropil i co zawiera opakowanie
Biotropil 800
Tabletki powlekane, białe, podłużne, obustronnie wypukłe, o gładkiej powierzchni, z linią podziału po jednej stronie.

Tabletki powlekane pakowane w blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium, umieszczone wraz z ulotką dla pacjenta w tekturowym pudełku.
Wielkość opakowania: 20, 30, 60, 90, 120 lub 150 tabletek powlekanych

Biotropil 1200
Tabletki powlekane, białe, podłużne, obustronnie wypukłe, o gładkiej powierzchni, z linią podziału po jednej stronie.

Tabletki powlekane pakowane w blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium,umieszczone wraz z ulotką dla pacjenta w tekturowym pudełku.
Wielkość opakowania: 20, 24, 30, 60, 90, 96 lub 120 tabletek powlekanych Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań
tel.: +48 61 66 51 500
fax: +48 61 66 51 505
[email protected]

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wskazania do stosowania

Biotropil stosuje się:

u dorosłych

 • w leczeniu mioklonii pochodzenia korowego;
 • w leczeniu zawrotów głowy pochodzenia ośrodkowegoi obwodowego;

u dzieci

 • w leczeniu zaburzeń dyslektycznych, jednocześnie z terapią logopedyczną.

Źródło:
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

N Ośrodkowy układ nerwowy
N06 Psychoanaleptyki
N06B Leki psychostymulujące i nootropowe
N06BX Inne
N06BX03 Piracetam

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią
Stosowany lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Smiley face
Prowadzenia pojazdow 2
Piktogram z nr 2- Bądź bardzo ostrożny. Nie prowadź samochodu bez zasięgnięcia opinii lekarza lub farmaceuty. Szkodliwe efekty farmakodynamiczne po zastosowaniu leku i dotyczące prowadzenia samochodu przeważają nad wrażliwością indywidualną na lek. Należy sprawdzić indywidualnie, przypadek po przypadku, czy zażywanie leku nie jest przeciwwskazane przy prowadzeniu samochodu. W większości przypadków tego typu leki są dostępne na receptę i lekarz będzie mógł ocenić stan pacjenta i/lub jego reakcję na lek. Rzadziej dotyczy to leków wydawanych bez recepty i wówczas należy zasięgnąć porady farmaceuty. Zażywanie leków grupy 2 może w niektórych przypadkach osłabić zdolności prowadzenia pojazdów, i wymaga zasięgnięcia opinii lekarza lub farmaceuty.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Piracétam; Piracetamas; Piracetamum; Pirasetaami; Pirasetam; Pyrrolidone Acetamide; Piracetam

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Biofarm Sp. z o.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .