Bunondol

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki podjęzykowe
l3
l8
Dawka: 
0,2 mg
0,4 mg

indeks_lekow_quicktab

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

BUNONDOL

(Buprenorphinum)
0,2 mg, tabletki podjęzykowe
0,4 mg, tabletki podjęzykowe

Jedna tabletka zawiera substancję czynną: odpowiednio 0,2 mg lub 0,4 mg buprenorfiny (w postaci buprenorfiny chlorowodorku) oraz
substancje pomocnicze: laktozę jednowodną, skrobię kukurydzianą, powidon K-25, magnezu stearynian.

Opakowania
Tabletki podjęzykowe 0,2 mg: 60 sztuk.
Tabletki podjęzykowe 0,4 mg: 30 sztuk.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Bunondol i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Bunondol
 3. Jak stosować lek Bunondol
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Bunondol
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Bunondol i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera buprenorfinę, substancję zaliczaną do grupy opioidowych leków przeciwbólowych, działającą silnie i długotrwale przeciwbólowo.
Bunondol stosuje się w bólach różnego pochodzenia, umiarkowanych do silnych.

2. Zanim zastosuje się lek Bunondol

Nie należy stosować leku Bunondol, jeśli
Stwierdzono nadwrażliwość na substancję czynną, inne opioidowe leki przeciwbólowe lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Bunondol, jeśli:

 • pacjent choruje na choroby układu oddechowego (np. astmę) lub stosuje leki przeciwhistaminowe, pochodne fenotiazyny, uspokajające, nasenne, przeciwdepresyjne np. inhibitory monoaminooksydazy (IMAO), ponieważ może wystąpić zahamowanie oddychania lub obniżenie ciśnienia tętniczego;
 • pacjent doznał w przeszłości urazu głowy lub nastąpiły zmiany wewnątrzczaszkowe, w wyniku których możliwy jest wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego;
 • u pacjenta występują: choroby utrudniające odpływ żółci, niedoczynność tarczycy, zaburzenia czynności płuc, niewydolność kory nadnerczy (np. choroba Addisona), myasthenia gravis, zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego, psychozy, przerost gruczołu krokowego lub zwężenie cewki moczowej, alkoholizm, skrzywienie kręgosłupa;
 • pacjent jest uzależniony od opioidów lub osłabiony.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek
Stosowanie leku Bunondol u dzieci

Podczas stosowania leku u dzieci należy kontrolować, czy tabletka została prawidłowo umieszczona pod językiem. Tabletki podjęzykowe nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Stosowanie leku Bunondol u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Stosowanie leku Bunondol u pacjentów w podeszłym wieku
Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek zaburza zdolność prowadzenia i obsługi maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, jeżeli wystąpią objawy zmniejszające sprawność (patrz punkt 4).

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

 • Buprenorfina nasila działanie leków uspokajających, nasennych, środków działających na ośrodkowy układ nerwowy, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.
 • Przemianę buprenorfiny hamują leki takie jak gestoden (składnik środków antykoncepcyjnych), troleandomycyna (antybiotyk), ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy), norfluoksetyna (produkt przemiany leku przeciwdepresyjnego - fluoksetyny), rytonawir, indynawir, sakwinawir (leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu HIV/AIDS).
 • Leki takie jak fenobarbital, karbamazepina, fenytoina (leki przeciwpadaczkowe), ryfampicyna (antybiotyk) zmniejszają stężenie buprenorfiny.
 • Alkohol nasila wpływ buprenorfiny na ośrodkowy układ nerwowy.
 • Leki cholinolityczne zmniejszają ilość śliny i utrudniają przyjmowanie preparatów podjęzykowych.

3. Jak stosować lek Bunondol

Bunondol należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Tabletkę należy włożyć pod język i trzymać do momentu całkowitego rozpuszczenia.
Tabletek nie należy rozgryzać ani połykać.
W przypadku suchości w jamie ustnej, przed włożeniem tabletki przepłukać usta wodą.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Jednorazowa dawka przeciwbólowa wynosi 0,2 mg do 0,4 mg.
W miarę potrzeby stosuje się 0,2 mg do 0,4 mg co 6 do 8 godzin.
W premedykacji podaje się podjęzykowo 0,4 mg na 2 godziny przed zabiegiem.
U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.

Dzieci od 6 do 12 lat
W bólach różnego pochodzenia:
dzieci o masie ciała 16-25 kg: 0,1 mg;
dzieci o masie ciała 25-37,5 kg: 0,1 mg do 0,2 mg;
dzieci o masie ciała 37,5-50 kg: 0,2 mg do 0,3 mg.
Zalecane dawki należy podawać co 6 do 8 godzin.
U dzieci należy kontrolować, czy tabletka została prawidłowo umieszczona pod językiem.
Tabletki podjęzykowe nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 6 lat.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Bunondol jest za mocne lub za słabe, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Bunondol niż zalecana
mogą wystąpić: senność, nudności, wymioty, znaczne zwężenie źrenic, zahamowanie czynności układu oddechowego (trudności z oddychaniem).
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Bunondol
Należy ściśle stosować się do zaleconego dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Po przerwaniu leczenia lekiem Bunondol mogą wystąpić
objawy uzależnienia. Przypadki takie odnotowywano sporadycznie i miały łagodny przebieg.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Bunondol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Odnotowano nudności, wymioty, zawroty głowy i senność – występowały one częściej u pacjentów leczonych ambulatoryjnie. Omamy (halucynacje) i inne działania niepożądane o podobnym charakterze stwierdzano rzadziej po zastosowaniu buprenorfiny niż po zastosowaniu innych leków mających ten sam mechanizm działania.
U pacjentów w podeszłym wieku jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia tego rodzaju działań niepożądanych.
Może wystąpić niedociśnienie tętnicze prowadzące do omdleń.
Wysypki, ból głowy, zaburzenia oddawania moczu, zaburzenia widzenia występowały sporadycznie.
Rzadko, po zastosowaniu jednorazowej dawki, odnotowywano reakcje alergiczne o ciężkim przebiegu. Buprenorfina sporadycznie wywoływała zahamowanie oddychania.
Odnotowywano przypadki skurczu oskrzeli, obrzęku naczynioruchowego i wstrząsu anafilaktycznego.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Bunondol mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Bunondol

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25C.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Bunondol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki: 09.11.2007

Wskazania do stosowania:

Bóle różnego pochodzenia umiarkowane do silnych, wymagające zastosowania opioidowego leku przeciwbólowego.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

N Ośrodkowy układ nerwowy
N02 Leki przeciwbólowe
N02A Opioidy
N02AE Pochodne orypawiny
N02AE01 Buprenorphine

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią
Stosowany lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Smiley face
Wpływ na doping
Środek uznany za dopingowy
Smiley face
Prowadzenia pojazdow 2
Piktogram z nr 2- Bądź bardzo ostrożny. Nie prowadź samochodu bez zasięgnięcia opinii lekarza lub farmaceuty. Szkodliwe efekty farmakodynamiczne po zastosowaniu leku i dotyczące prowadzenia samochodu przeważają nad wrażliwością indywidualną na lek. Należy sprawdzić indywidualnie, przypadek po przypadku, czy zażywanie leku nie jest przeciwwskazane przy prowadzeniu samochodu. W większości przypadków tego typu leki są dostępne na receptę i lekarz będzie mógł ocenić stan pacjenta i/lub jego reakcję na lek. Rzadziej dotyczy to leków wydawanych bez recepty i wówczas należy zasięgnąć porady farmaceuty. Zażywanie leków grupy 2 może w niektórych przypadkach osłabić zdolności prowadzenia pojazdów, i wymaga zasięgnięcia opinii lekarza lub farmaceuty.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Buprenorfiini; Buprenorfin; Buprenorfina; Buprenorfinas; Buprénorphine; Buprenorphinum

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Adres
Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(22) 691 38 27
telefon
(22) 691 39 00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .