Calcium Dobesilate Hasco

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki
l3
l8
Dawka: 
250 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Calcium Dobesilate Hasco, 250 mg, tabletki

(Caleii dobesilas monohydricum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Calcium Dobesilate Hasco i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Dobesilate Hasco
 3. Jak stosować lek Calcium Dobesilate Hasco
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Calcium Dobesilate Hasco
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Calcium Dobesilate Hasco i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest dobezyIan wapnia jednowodny, który usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Zmniejsza przepuszczalność i zwiększa elastyczność naczyń włosowatych. Zmniejsza agregację płytek oraz lepkość osocza krwi, dzięki temu zapobiega powstawaniu zastojów i zakrzepów w naczyniach żylnych.

Wskazania do stosowania:

 • objawowe leczenie przewlekłej niewydolności żylnej,
 • retinopatia cukrzycowa.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Dobesilate Hasco

Kiedy nie stosować leku Calcium Dobesilate Hasco:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na dobezylan wapnia jednowodny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy ostrożnie stosować lek, jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, nawracający nieżyt żołądka oraz niewydolność nerek.

Calcium Dobesilate Hasco a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Calcium Dobesilate Hasco z jedzeniem
Lek należy przyjmować podczas posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Calcium Dobesilate Hasco zawiera laktozę.
Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Calcium Dobesilate Hasco

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.
W zależności od rodzaju i stopnia nasilenia schorzenia podaje się I tabletkę (250 mg) trzy lub cztery razy na dobę (od 750 mg do 1000 mg), podczas posiłków. Czas trwania leczenia wynosi zazwyczaj od trzech tygodni do sześciu miesięcy. W razie potrzeby można zwiększyć dawkę do 6 tabletek na dobę (1500 mg) w dawkach podzielonych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium Dobesilate Hasco
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy zwrócić się do lekarza, który zleci odpowiednie postępowanie.

Pominięcie zastosowania leku Calcium Dobesilate Hasco
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana: zaburzenia żołądkowo-jelitowe obejmujące nudności i biegunkę, zawroty głowy, gorączka polekowa.

Bardzo rzadko: agranulocytoza (ostry stan, który może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniem w obrębie jamy ustnej, bólem gardła, zmianami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych), swędząca wysypka z rumieniem.
Powyższe dolegliwości ustępują po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: [email protected].

5. Jak przechowywać lek Calcium Dobesilate Hasco

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Calcium Dobesilate Hasco
Substancją czynną leku jest dobezylan wapnia jednowodny (Calcii dobesilas monohydricum).
1 tabletka zawiera 250 mg dobezylanu wapnia jednowodnego.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Calcium Dobesilate Hasco i co zawiera opakowanie
Tabletki niepowlekane, obustronnie wypukłe białe, gładkie.
Opakowanie leku zawiera 2 blistry zawierające po 15 tabletek, umieszczone w pudełku tekturowym wraz z ulotką dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
,,PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK" S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku
tel. + 48 (22) 742 00 22
e-mail: [email protected]

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wskazania do stosowania

Kliniczne objawy przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych (ból, kurcze, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi)
Nieproliferacyjna retinopatia cukrzycowa

Źródło: Charakterystyka produktu leczniczego
www.urpl.gov.pl

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

C Układ sercowo-naczyniowy
C05 Leki ochraniające ścianę naczyń
C05B Leki stosowane w leczeniu żylaków
C05BX Inne leki stosowane w leczeniu żylaków
C05BX01 Calcium dobesilate

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .