Captopril Jelfa

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki
l3
l8
Dawka: 
12,5 mg
25 mg
50 mg

indeks_lekow_quicktab

CAPTOPRIL JELFA, 12,5 mg, tabletki
CAPTOPRIL JELFA, 25 mg, tabletki
CAPTOPRIL JELFA, 50 mg, tabletki

Captoprilum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Captopril Jelfa i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Captopril Jelfa
 3. Jak stosować lek Captopril Jelfa
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Captopril Jelfa
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK Captopril Jelfa i W JAKIM CELU się GO STOSUJE

Substancją czynną leku Captopril Jelfa jest kaptopryl, który hamuje enzym przekształcający angiotensynę I w angiotensynę II, substancję o silnych właściwościach naczyniozwężających (tzw. inhibitor konwertazy angiotensyny, inaczej - inhibitor ACE).
Lek jest stosowany w leczeniu:

 • nadciśnienia tętniczego,
 • przewlekłej niewydolności serca z osłabieniem czynności skurczowej komór, w skojarzeniu z lekami moczopędnymi i, jeśli jest to właściwe, z glikozydami naparstnicy i lekami beta-adrenolitycznymi,
 • zawału mięśnia sercowego:
  • leczenie krótkoterminowe (4 tygodnie): lek zalecany jest u wszystkich pacjentów w stabilnym stanie klinicznym, w ciągu 24 godzin od zawału mięśnia sercowego.
  • długotrwała profilaktyka objawowej niewydolności serca: lek zalecany jest u pacjentów w stabilnym stanie klinicznym, z bezobjawowym zaburzeniem czynności lewej komory serca (frakcja wyrzutowa ≤ 40%),
 • nefropatii w przebiegu cukrzycy typu I: leczenie nefropatii cukrzycowej przebiegającej z białkomoczem u chorych na cukrzycę typu I.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CAPTOPRIL JELFA

Kiedy nie stosować leku Captopril Jelfa

 • jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na kaptopryl, inny lek z grupy inhibitorów ACE lub na którykolwiek składnik leku,
 • jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpił obrzęk naczynioruchowy (obrzęk dowolnej okolicy ciała, który w przypadku objęcia gardła lub krtani powoduje trudności w oddychaniu lub połykaniu) po przyjęciu leku z grupy inhibitorów ACE,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek dziedziczny lub idiopatyczny (o nie ustalonej przyczynie) obrzęk naczynioruchowy,
 • jeśli pacjentka jest w drugim lub trzecim trymestrze ciąży lub karmi piersią.

Kiedy zachować szczególna ostrożność stosując Captopril Jelfa

 • jeśli u pacjenta stwierdzono czynniki ryzyka wystąpienia niedociśnienie tętniczego, np. zaburzenia wodno elektrolitowe, ciężkie nadciśnienie tętnicze renino - zależne lub objawową niewydolność serca,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek, obustronne zwężenie tętnic nerkowych lub zwężenie tętnicy jedynej czynnej nerki,
 • jeśli u pacjenta stosuje się dializoterapię,
 • jeśli pacjent jest przed lub w trakcie leczenia odczulającego, tj. mającego na celu zmniejszenie odczynu alergicznego po użądleniu pszczoły lub osy,
 • jeśli pacjent jest lub ma być leczony za pomocą aferezy lipoprotein o małej gęstości (mechaniczne usuwanie cholesterolu z krwi),
 • jeśli u pacjenta stwierdzono zwężenie zastawki aortalnej i mitralnej lub kardiomiopatię przerostową (choroba mięśnia sercowego),
 • jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono kolagenozę naczyń (choroba tkanki łącznej) lub pacjent jest leczony lekami immunosupresyjnymi, np. allopurynolem lub prokainamidem,
 • jeśli pacjent należy do rasy czarnej: zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego, poza tym lek Captopril Jelfa jest mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia krwi u tych pacjentów,
 • jeśli pacjent ma być poddany zabiegom chirurgicznym lub znieczuleniu z zastosowaniem leków powodujących niedociśnienie,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono cukrzycę.

Stosowanie leku Captopril Jelfa z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje:

 • leki moczopędne tiazydowe lub pętlowe, takie jak hydrochlorotiazyd, furosemid,
 • leki moczopędne oszczędzające potas, takie jak spironolakton, amiloryd, triamteren, suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas,
 • lit,
 • leki o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym – tzw. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), diklofenak, piroksykam, ibuprofen, kwas acetylosalicylowy w dawce większej niż 3 g na dobę,
 • leki przeciwnadciśnieniowe i leki rozszerzające naczynia, takie jak azotany,
 • leki przeciwcukrzycowe,
 • leki trombolityczne, np. streptokinazę,
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne,
 • leki zwężające naczynia krwionośne, tzw. sympatykomimetyki, np. adrenalinę,
 • allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej),
 • prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca),
 • cytostatyki (leki stosowane w chorobach nowotworowych),
 • leki immunosupresyjne.

Kaptopryl może powodować fałszywie dodatni wynik testu na obecność acetonu w moczu.

Stosowanie leku Captopril Jelfa z jedzeniem i piciem
Lek może być podawany przed, podczas i po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Nie zaleca się stosowania leku Captopril Jelfa w pierwszym trymestrze ciąży. Stosowanie jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży oraz w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Kaptopryl, szczególnie na początku leczenia lub podczas zmiany dawki oraz w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu może wywierać niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, takich jak zawroty głowy lub zmęczenie, należy skontaktować się z lekarzem.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Captopril Jelfa
Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Captopril Jelfa

Captopril Jelfa należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Dawkę leku lekarz określi indywidualnie, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. Zalecana, maksymalna dawka dobowa wynosi 150 mg na dobę.
Nadciśnienie tętnicze:
Zalecana dawka początkowa wynosi 25 mg do 50 mg na dobę, w dwóch dawkach podzielonych. Lekarz może stopniowo zwiększać dawkę, w odstępach co najmniej dwutygodniowych, do dawki 100mg - 150 mg na dobę w dwóch dawkach podzielonych, aby osiągnąć docelowe ciśnienie krwi. Kaptopryl może być stosowany w monoterapii lub z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, zwłaszcza z tiazydowymi lekami moczopędnymi. Podawanie kaptoprylu raz na dobę może być właściwe w przypadku leczenia skojarzonego z lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi jak tiazydowe leki moczopędne.

U pacjentów z dużą aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron (zmniejszona objętość wewnątrznaczyniowa, nadciśnienie naczyniowo - nerkowe, niewyrównana niewydolność serca) lekarz rozpocznie leczenie od dawki pojedynczej wynoszącej 6,25 mg lub 12,5 mg i będzie je ściśle nadzorować. Następnie lekarz zaleci stosowanie takiej dawki 2 razy na dobę. Lekarz może dawkę stopniowo zwiększać do 50 mg na dobę, w jednej lub dwóch dawkach podzielonych, a w razie konieczności do 100 mg w jednej lub dwóch dawkach podzielonych.

Niewydolność serca:
Leczenie niewydolności serca kaptoprylem zostanie rozpoczęte pod ścisłym nadzorem lekarza.
Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 6,25 mg - 12,5 mg dwa lub trzy razy na dobę. Lekarz zaleci zwiększanie dawki do dawki podtrzymującej (75 mg - 150 mg na dobę) w zależności od reakcji pacjenta, stanu klinicznego i tolerancji leku, do dawki maksymalnej wynoszącej 150 mg na dobę w dawkach podzielonych. Lekarz zaleci stopniowe zwiększanie dawki, w odstępach co najmniej 2 tygodniowych, aby ocenić reakcję pacjenta.

Zawał mięśnia sercowego:

 • leczenie krótkotrwałe: Stosowanie leku Captopril Jelfa należy rozpocząć w warunkach szpitalnych tak szybko, jak to tylko możliwe po wystąpieniu objawów podmiotowych i (lub) przedmiotowych u pacjentów stabilnych hemodynamicznie. Początkowo podać należy dawkę próbną 6,25 mg, po 2godzinach 12,5 mg, a po 12 godzinach 25 mg. Jeżeli u pacjenta nie stwierdza się niepożądanych objawów hemodynamicznych, począwszy od następnego dnia kaptopryl podawać należy w dawce 100mg na dobę w dwóch dawkach podzielonych przez okres 4 tygodni. Pod koniec czterotygodniowego leczenia należy ponownie ocenić stan pacjenta przed podjęciem decyzji o leczeniu w okresie po przebytym zawale mięśnia sercowego.
 • leczenie przewlekłe: Jeżeli stosowania kaptoprylu nie rozpoczęto w ciągu pierwszych 24 godzin od wystąpienia ostrego zawału mięśnia sercowego, zaleca się rozpoczęcie leczenia między trzecią a szesnastą dobą po zawale, o ile wyrównano zaburzenia wymagające leczenia (stabilny stan hemodynamiczny i leczenie ewentualnego utrzymującego się niedokrwienia). Leczenie należy rozpocząć w warunkach szpitalnych pod ścisłym nadzorem lekarza (szczególnie dotyczącym kontroli ciśnienia tętniczego) do osiągnięcia dawki 75 mg. Początkowa dawka musi być mała, szczególnie u pacjentów z prawidłowym lub obniżonym ciśnieniem tętniczym krwi w chwili rozpoczynania leczenia. Dawka początkowa wynosi 6,25 mg, następnie przez 2 doby podaje się 12,5 mg 3 razy na dobę, a następnie 25 mg 3 razy na dobę o ile nie stwierdza się niepożądanych objawów hemodynamicznych. Dawka zalecana w celu osiągnięcia skutecznego działania kardioprotekcyjnego w leczeniu przewlekłym wynosi 75 mg do 150 mg na dobę w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. W przypadku objawowego niedociśnienia, np. na skutek niewydolności serca, dawkę leków moczopędnych i (lub) innych podawanych jednocześnie leków rozszerzających naczynia krwionośne można zmniejszyć w celu utrzymania stałej dawki kaptoprylu. Jeżeli jest to konieczne, dawkę kaptoprylu należy dostosować do reakcji klinicznej pacjenta. Kaptopryl można podawać w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu zawału mięśnia sercowego, takimi jak leki trombolityczne, β-adrenolityki i kwas acetylosalicylowy.

Nefropatia w przebiegu cukrzycy typu I:
Zalecana dawka dobowa kaptoprylu w przypadku nefropatii w przebiegu cukrzycy typu I wynosi
75-100 mg w dawkach podzielonych. Jeżeli wymagane jest dalsze obniżenie ciśnienia tętniczego, dodać można inne leki przeciwnadciśnieniowe.

Niewydolność nerek:
Ponieważ kaptopryl jest wydalany głównie przez nerki, lekarz zmniejszy dawkę lub wydłuży przerwę między dawkami u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Jeżeli konieczne jest jednoczesne podawanie leków moczopędnych, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lekarz może zalecić stosowanie diuretyków pętlowych (na przykład furosemidu) zamiast tiazydowych leków moczopędnych.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lekarz zaleci mniejsze dawki leku w zależności od stopnia niewydolności nerek (klirensu kreatyniny).

Pacjenci w podeszłym wieku:
Tak jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych, u pacjentów w podeszłym wieku z możliwym osłabieniem czynności nerek i zaburzeniami dotyczącymi innych narządów, lekarz rozważy rozpoczęcie leczenia od mniejszej dawki początkowej (6,25 mg 2 razy na dobę).
Lekarz dostosuje dawkę w zależności od uzyskiwanych wartości ciśnienia tętniczego, zalecając najmniejszą skuteczną dawkę.

Dzieci i młodzież:
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kaptoprylu nie zostało w pełni ocenione. Stosowanie leku u dzieci i młodzieży zostanie rozpoczęte pod ścisłym nadzorem lekarza. Dawka początkowa wynosi 0,3mg/kg mc. W przypadku pacjentów wymagających szczególnych środków ostrożności (dzieci z zaburzeniami czynności nerek, wcześniaki, noworodki i niemowlęta, ponieważ ich czynność nerek jest inna niż u dzieci starszych i dorosłych) lekarz zaleci stosowanie dawki początkowej wynoszącej 0,15 mg/kg mc. Zazwyczaj kaptopryl jest podawany dzieciom 3 razy na dobę, ale dawkę i odstęp między dawkami lekarz określi indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Captopril Jelfa
W przypadku zażycia przez pacjenta zbyt dużej dawki leku Captopril Jelfa lub w przypadku zażycia jakiejkolwiek ilości leku przez dziecko należy natychmiast zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą tę ulotkę i pozostałe tabletki, aby pokazać je lekarzowi.
Objawy przedawkowania: ciężkie niedociśnienie tętnicze, wstrząs, osłupienie, bradykardia, zaburzenia elektrolitowe i niewydolność nerek.
Kaptopryl może być usunięty z organizmu przez hemodializę.

Pominięcie zastosowania leku Captopril Jelfa
Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Captopril Jelfa może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej objawów niepożądanych, należy lek Captopril Jelfa niezwłocznie odstawić i skontaktować się z lekarzem:

 • obrzęk twarzy, języka i krtani,
 • trudności podczas połykania,
 • reakcje skórne z powstawaniem pęcherzy, owrzodzeń i pokrzywki,
 • trudności w oddychaniu,
 • uczucie omdlenia.

Często (u więcej niż 1 pacjenta na 100, ale mniej niż 1 na 10)
Zaburzenia snu, zaburzenia smaku, zawroty głowy, suchy, uporczywy kaszel i duszność,
nudności, wymioty, podrażnienie błony śluzowej żołądka, bóle brzucha, biegunka, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, świąd z wysypką lub bez wysypki, wysypka i łysienie.

Niezbyt często (u więcej niż 1 pacjenta na 1000, ale mniej niż 1 na 100)
Tachykardia (szybka czynność serca) lub tachyarytmia, dławica piersiowa, kołatanie serca, niedociśnienie tętnicze, zespół Raynauda, nagłe zaczerwienienie, bladość, obrzęk naczynioruchowy, ból w klatce piersiowej, zmęczenie, złe samopoczucie.

Rzadko (u więcej niż 1 pacjenta na 10000, ale mniej niż 1 na 1000)
Anoreksja, senność, bóle głowy i parestezje (uczucie kłucia, mrowienia), zapalenie jamy ustnej/owrzodzenia aftowe, zaburzenia czynności nerek, w tym niewydolność nerek, wielomocz, skąpomocz, zwiększenie częstości oddawania moczu.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 pacjenta na 10000)
Neutropenia/agranulocytoza (zmniejszenie ilości/brak pewnego typu krwinek białych), pancytopenia (zmniejszenie liczby wszystkich krwinek) – szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, niedokrwistość (w tym niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna), małopłytkowość, powiększenie węzłów chłonnych, eozynofilia, zaburzenia autoimmunologiczne i (lub) dodatnie miano przeciwciał przeciwjądrowych, hiperkaliemia (zwiększone stężenie potasu), hipoglikemia (zmniejszone stężenie cukru w surowicy), splątanie, depresja, incydenty naczyniowo-mózgowe, w tym udar, omdlenie, niewyraźne widzenie, zatrzymanie czynności serca, wstrząs kardiogenny, skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych/eozynofilowe zapalenie płuc, zapalenie języka, wrzód trawienny, zapalenie trzustki, zaburzenia czynności wątroby i zastój żółci (w tym żółtaczka), zapalenie wątroby w tym martwica, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych istężenia bilirubiny, pokrzywka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, nadwrażliwość na światło, erytrodermia, zmiany skórne podobne do pęcherzycy i złuszczające zapalenie skóry, bóle mięśni, bóle stawów, zespół nerczycowy, impotencja, ginekomastia, gorączka, zmiany w wynikach badań laboratoryjnych (białkomocz, eozynofilia, zwiększenie stężenia potasu w surowicy, zmniejszenie stężenia sodu w surowicy, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny i bilirubiny w surowicy, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie wartości hematokrytu, zmniejszenie ilości leukocytów i płytek krwi, dodatnie miano przeciwciał przeciwjądrowych, przyspieszone OB).

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Captopril Jelfa

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w oryginalnym opakowaniu.
Nie stosować leku Captopril Jelfa po upływie terminu ważności (miesiąc i rok) zamieszczonego na pudełku tekturowym po określeniu “Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Captopril Jelfa
Każda tabletka zawiera jako substancję czynną 12,5 mg, 25 mg, 50 mg kaptoprylu.
Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, kwas stearynowy, kroskarmeloza sodowa.

Jak wygląda lek Captopril Jelfa i co zawiera opakowanie

Captopril Jelfa, 12,5 mg – biała lub prawie biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka, z rowkiem ułatwiającym dzielenie po jednej stronie i oznaczeniem „CTP 12.5” po drugiej stronie.
Captopril Jelfa, 25 mg – biała lub prawie biała, owalna, obustronnie wypukła tabletka, z rowkiem ułatwiającym dzielenie po jednej stronie i oznaczeniem „CTP 25” po drugiej stronie.
Captopril Jelfa, 50 mg – biała lub prawie biała, owalna, obustronnie wypukła tabletka, z rowkiem ułatwiającym dzielenie po jednej stronie i oznaczeniem „CTP 50” po drugiej stronie.

Dostępne opakowania:
12,5 mg: 30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek).
25 mg: 30 lub 40 tabletek (3 lub 4 blistry po 10 tabletek).
50 mg: 20 lub 30 tabletek (2 lub 3 blistry po 10 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21
tel. (75) 643 31 02
fax: (075) 752 44 55
e-mail: [email protected]

Data zatwierdzenia ulotki: 01.12.2008 r.

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.

Adres
Wincentego Pola 21
Jelenia Góra
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(75) 752-44-55
telefon
(75) 643-31-00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .