Ceroxim

Smiley face
l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki powlekane
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
250 mg
500 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ceroxim, 250 mg, tabletki powlekane
Ceroxim, 500 mg, tabletki powlekane

Cefuroximum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest Ceroxim i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ceroxim
 3. Jak stosować Ceroxim
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać Ceroxim
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ceroxim i w jakim celu się go stosuje

Ceroxim jest antybiotykiem stosowanym u dorosłych i dzieci. Lek działa niszcząc bakterie wywołujące zakażenia. Należy do grupy leków nazywanych cefalosporynami.

Ceroxim jest stosowany do leczenia zakażeń:

 • gardła
 • zatok
 • ucha środkowego
 • płuc lub klatki piersiowej
 • układu moczowego
 • skóry i tkanek miękkich.

Ten lek może być również stosowany w leczeniu wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy – zakażenia przenoszonego przez kleszcze).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ceroxim

Kiedy nie stosować leku Ceroxim

 • jeśli pacjent ma uczulenie na cefuroksym, inne antybiotyki cefalosporynowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono ciężką reakcję uczuleniową na jakikolwiek inny rodzaj antybiotyków beta-laktamowych (penicyliny, monobaktamy lub karbapenemy).

Jeśli powyższe dotyczy pacjenta, nie powinien on przyjmować leku Ceroxim bez konsultacji z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Ceroxim należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W trakcie przyjmowania leku Ceroxim należy zwrócić uwagę, czy nie występują reakcje uczuleniowe, zakażenia grzybicze (np. drożdżakami) lub ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego). Zmniejszy to ryzyko pojawienia się powikłań. Patrz „Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę” w punkcie 4.

Dzieci
Ceroxim nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy, ponieważ nie jest znane bezpieczeństwo stosowania i skuteczność leku w tej grupie wiekowej.

Badania krwi

Ceroxim może wpływać na wyniki badania stężenia cukru we krwi oraz badania zwanego testem Coombs’a. Jeśli pacjent ma mieć przeprowadzone badania krwi, powinien powiedzieć osobie pobierającej krew, że przyjmuje Ceroxim.

Ceroxim a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to również leków, które wydawane są bez recepty.

 • Leki zmniejszające ilość kwasu w żołądku (np. leki zobojętniające kwas żołądkowy stosowane w leczeniu zgagi) mogą wpłynąć na działanie leku Ceroxim.
 • Probenecyd (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej)
 • Doustne leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty).

Jeżeli pacjent przyjmuje leki takie jak wyżej wymienione, powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

Doustne środki antykoncepcyjne
Ceroxim może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. Jeśli podczas stosowania leku Ceroxim pacjentka przyjmuje doustne środki antykoncepcyjne, należy dodatkowo stosować mechaniczne metody zapobiegania ciąży (takie jak prezerwatywy). W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lekarz oceni, czy korzyści wynikające ze stosowania leku Ceroxim przeważają nad zagrożeniami dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Ceroxim może powodować zawroty głowy i inne działania niepożądane, które mogą osłabiać zdolność koncentracji.
Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeżeli nie czuje się dobrze.

3. Jak stosować lek Ceroxim

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ceroxim należy przyjmować po posiłku. Zwiększa to skuteczność leczenia.

Tabletki należy połknąć w całości, popijając wodą.
Nie należy rozgryzać, kruszyć ani dzielić tabletek – może to zmniejszyć skuteczność leczenia.

Dorośli
Zwykle stosuje się od 250 mg do 500 mg dwa razy na dobę, w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia.

Dzieci
Zwykle stosuje się od 10 mg/kg masy ciała (mc.) (nie więcej niż 125 mg) do 15 mg/kg mc. (nie więcej niż 250 mg) dwa razy na dobę, w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia.

Nie zaleca się stosowania leku Ceroxim u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy, ponieważ nie są znane bezpieczeństwo stosowania i skuteczność leku w tej grupie wiekowej.

W zależności od choroby oraz od tego, jak pacjent reaguje na leczenie, dawka początkowa może być zmieniona lub może być konieczny więcej niż jeden cykl leczenia.

Pacjenci z chorobami nerek
Jeżeli pacjent ma chorobę nerek, powinien powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz może zmienić dawkowanie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ceroxim
Jeżeli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę, mogą wystąpić u niego zaburzenia układu nerwowego, w szczególności zwiększa się ryzyko drgawek (napadów padaczkowych).
W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub wezwać pogotowie ratunkowe. Jeśli to możliwe, należy pokazać opakowanie po leku.

Pominięcie zastosowania leku Ceroxim
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Ceroxim
Istotne jest, aby przyjąć wszystkie przepisane tabletki leku Ceroxim. Nie należy przerywać leczenia bez polecenia lekarza, nawet jeżeli pacjent czuje się już lepiej. Skrócenie zaleconego okresu leczenia może prowadzić do nawrotu choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę
U niewielkiej liczby osób przyjmujących Ceroxim odnotowano reakcję alergiczną lub potencjalnie ciężką reakcję skórną. Ich objawy mogą być następujące:

 • Ciężka reakcja alergiczna. Objawy obejmują: wypukłą i swędzącą wysypkę, obrzęk, czasami twarzy lub ust, mogący utrudniać oddychanie.

 • Wysypka na skórze, mogąca przekształcać się w pęcherze i wyglądać jak małe pierścienie (ciemna plamka otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi).

 • Rozlane zmiany skórne z pęcherzami i łuszczącym się naskórkiem. (Może być to objaw zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka).

 • Zakażenia grzybicze. Leki takie jak Ceroxim mogą powodować nadmierny wzrost drożdżaków (Candida) w organizmie, co może prowadzić do zakażenia grzybiczego (np. pleśniawek). Ryzyko wystąpienia tego działania niepożądanego jest większe, jeśli Ceroxim stosuje się przez długi okres.

 • Ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego). Leki takie jak Ceroxim mogą powodować zapalenie okrężnicy (jelita grubego), powodujące ciężką biegunkę, zwykle z krwią i śluzem, bólami brzucha i gorączką.

 • Reakcja Jarischa-Herxheimera. Wysoka temperatura (gorączka), dreszcze, bóle mięśni i głowy oraz wysypka podczas leczenia boreliozy (choroby z Lyme). Jest to tak zwana reakcja Jarischa-Herxheimera. Objawy te zwykle utrzymują się od kilku godzin do doby.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zakażenia grzybicze (np. drożdżakami)
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • biegunka
 • nudności
 • ból żołądka.

Częste działania niepożądane widoczne w badaniach krwi:

 • zwiększenie liczby białych krwinek (eozynofilia)
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • wymioty
 • wysypka

Niezbyt częste działania niepożądane widoczne w badaniach krwi:

 • zmniejszenie liczby płytek krwi (krwinek biorących udział w krzepnięciu krwi);
 • zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia);
 • dodatni wynik testu Coombs’a.

Inne działania niepożądane
Inne działania niepożądane występują u bardzo małej liczby pacjentów, ale dokładna częstość ich występowania jest nieznana:

 • ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego)
 • reakcje alergiczne
 • reakcje skórne (w tym ciężkie)
 • wysoka temperatura (gorączka)
 • zażółcenie białkówek oczu lub skóry
 • zapalenie wątroby.

Działania niepożądane widoczne w badaniach krwi:

 • zbyt szybki rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: 22 49 21 301; faks: 22 49 21 309; e-mail: [email protected]
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Ceroxim

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Nie stosować leku Ceroxim jeśli pacjent zauważy, że tabletki są rozdrobnione lub uszkodzone.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Ceroxim

Substancją czynną leku jest cefuroksym (w postaci cefuroksymu aksetylu). Jedna tabletka powlekana zawiera 250 mg lub 500 mg cefuroksymu.
Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki:
celuloza mikrokrystaliczna (PH101), celuloza mikrokrystaliczna (PH112), kroskarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, olej roślinny uwodorniony, krzemionka koloidalna bezwodna
Skład otoczki: Opadry White OY-S-58910 o składzie: hypromeloza (5 cp), dwutlenek tytanu (E171), makrogol 400, talk

Jak wygląda Ceroxim i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane 250 mg są białe do białawych, w kształcie kapsułek, z wytłoczonymi cyframi „250” po jednej stronie i gładkie po drugiej. Tabletki mają długość 15,0 mm, szerokość 6,5 mm i grubość 5,05 mm. Są pakowane w blister z folii PVC/Aclar/Aluminum w tekturowym pudełku. Pudełko zawiera 10, 12, 14, 20 lub 24 tabletek powlekanych.

Tabletki powlekane 500 mg są białe do białawych, w kształcie kapsułek, z wytłoczonymi cyframi „500” po jednej stronie i gładkie po drugiej. Tabletki mają długość 18,0 mm, szerokość 9,0 mm i grubość 6,95 mm. Są pakowane w blister z folii PVC/Aclar/Aluminium w tekturowym pudełku. Pudełko zawiera 10, 12, 14, 20 lub 24 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o.
ul. Kubickiego 11
02-954 Warszawa

Wytwórca/importer
Ranbaxy Ireland Ltd.
Spafield, Cork Road,
Cashel, Co. Tipperary
Irlandia

Basics GmbH
Hemmelrather Weg 201
D-51377 Leverkusen
Niemcy

Terapia SA
Str. Fabricii nr 124
400 632 Cluj Napoca
Rumunia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia: Cefuroxim SUN 250 mg (500 mg) filmomhulde tabletten
Czechy: Znobact 250 mg (500 mg) potahované tablety
Węgry: Ceroxim 250 mg (500 mg) filmtabletta
Niemcy: CEFUROX BASICS 250mg (500mg) Filmtabletten
Słowacja: Cefuroxim SUN 250 mg (500 mg) filmom obalené tablety
Hiszpania: Cefuroxima Mundogen comprimidos recubiertos conpelícula EFG
Polska: Ceroxim

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4.1 Wskazania do stosowania

Ceroxim jest wskazany w leczeniu wymienionych poniżej zakażeń u dorosłych i dzieci w wieku od 3 miesięcy (patrz punkt 4.4 oraz 5.1):

 • ostre paciorkowcowe zapalenie gardła i migdałków
 • bakteryjne zapalenie zatok przynosowych
 • ostre zapalenie ucha środkowego
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli
 • zapalenie pęcherza moczowego
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • niepowikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich
 • leczenie wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy).

Należy wziąć pod uwagę oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

J Leki stosowane w zakażeniach
J01 leki przeciwzakaźne do stosowania ogólnego o właściwościach bakteriobójczych
J01D Pozostałe antybiotyki β-laktamowe
J01DC Cefalosporyny II generacji
J01DC02 Cefuroxime

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Wpływ na antykoncepcje
Cefuroksym może zaburzać skład flory jelitowej, prowadząc do zmniejszonego wchłaniania estrogenów i do obniżenia skuteczności złożonych, doustnych leków antykoncepcyjnych.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Cefuroxim; Cefuroxima; Céfuroxime; Cefuroximum; Kefuroksiimi; Sefuroksim

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .