Circadin

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
l3
l8
Dawka: 

2 mg

indeks_lekow_quicktab

Circadin

2 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Melatonina

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Circadin i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Circadin
 3. Jak stosować lek Circadin
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Circadin
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST CIRCADIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancja czynna leku Circadin, melatonina, należy do grupy naturalnych hormonów wytwarzanych przez organizm człowieka.

Circadin jest stosowany jako monoterapia w krótkoterminowym leczeniu pierwotnej bezsenności (trudności z zaśnięciem lub utrzymaniem ciągłości snu bądź niska jakość snu przez co najmniej miesiąc), charakteryzującej się niską jakością snu, u pacjentów w wieku 55 lat i starszych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CIRCADIN

Kiedy nie stosować leku Circadin

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na melatoninę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Circadin.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Circadin

 • jeśli senność może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjenta,
 • jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek problemy z wątrobą,
 • jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami,
 • jeśli u pacjenta obecna jest choroba autoimmunologiczna (w której organizm jest atakowany przez własny system odpornościowy).

Stosowanie leku Circadin z innymi lekami

PRZED rozpoczęciem leczenia należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, gdyż mogą one wpływać na działanie leku Circadin. Do takich leków zalicza się leki nasenne i uspokajające (np. benzodwuazepiny), fluwoksaminę, tiorydazynę i imipraminę (stosowane w leczeniu depresji lub problemów psychiatrycznych), estrogen (środki antykoncepcyjne lub hormonalna terapia zastępcza), cymetydynę i psoraleny (stosowane w leczeniu chorób skóry, np. łuszczycy).

Stosowanie leku Circadin z jedzeniem i piciem
Circadin należy stosować po spożyciu posiłku. Przed, w trakcie ani po zażyciu leku Circadin nie należy spożywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Nie zaleca się stosowania leku Circadin u kobiet w ciąży lub podejrzewających, że mogą być w ciąży. Stosowanie leku Circadin nie jest zalecane u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Circadin może powodować senność. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. W przypadku utrzymującej się senności należy skonsultować się z lekarzem.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Circadin
Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 80 mg laktozy jednowodnej. Jeśli lekarz stwierdził u pacjenta nietolerancję pewnych cukrów, przed zastosowaniem tego leku należy się z nim skontaktować.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CIRCADIN

Lek Circadin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Stosowana dawka leku Circadin to jedna tabletka doustnie zażywana codziennie po posiłku, 1-2 godziny przed snem, przez 3 tygodnie. Tabletkę należy połknąć w całości. Tabletek leku Circadin nie należy rozkruszać ani przełamywać na pół.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Circadin
W przypadku przypadkowego przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zażycie większej niż zalecana dawki dobowej leku może spowodować senność.

Pominięcie zastosowania leku Circadin
W przypadku pominięcia zażycia tabletki należy przyjąć kolejną tabletkę przed snem, gdy pacjentowi się o tym przypomni, lub poczekać do chwili, kiedy będzie pora na przyjęcie kolejnej dawki, a następnie powrócić do normalnego cyklu leczenia.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Circadin
Nie są znane żadne szkodliwe skutki przerwania lub przedterminowego zakończenia leczenia. Nie stwierdzono, aby stosowanie leku Circadin wywoływało jakiekolwiek objawy odstawienia po zakończeniu leczenia.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Circadin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Następujące działania niepożądane uważa się za niezbyt częste (tzn. najprawdopodobniej wystąpią u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

Drażliwość, nerwowość, bezsenność z niepokojem, nietypowe sny, migrena, pobudzenie psychoruchowe (niepokój związany ze zwiększoną aktywnością), zawroty głowy, senność (zmęczenie), ból brzucha, zaparcia, suchość w ustach, hiperbilirubinemia - zmiany w składzie krwi, które mogą wywoływać żółte zabarwienie skóry i białek oczu (żółtaczka), nadmierne pocenie się (zbyt silne pocenie się), astenia (osłabienie) i przyrost masy ciała.

Poniższe zdarzenia uważa się za rzadkie (tzn. najprawdopodobniej wystąpią u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

Półpasiec, leukopenia, małopłytkowość, hipertriglicerydemia, zmiany nastroju, agresja, pobudzenie, płacz, budzenie się wcześnie rano, zwiększone libido (zwiększony popęd płciowy), zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji, niska jakość snu, zmniejszona ostrość widzenia (zaburzenia widzenia), niewyraźne widzenie, nasilone łzawienie (łzawienie oczu), zawroty głowy przy zmianie pozycji (zawroty głowy przy wstawaniu), uderzenia gorąca do głowy, rozstrój żołądka, wymioty, nietypowe odgłosy z jelit, wzdęcia (wiatry), nadmierne wydzielanie śliny (wytwarzanie zbyt dużych ilości śliny), cuchnący oddech, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby (zwiększona aktywność enzymów wątrobowych), wyprysk, rumień (wysypka skórna), wysypka ze świądem (swędząca wysypka), świąd (swędzenie), suchość skóry, zmiany płytki paznokciowej, nocne poty, skurcze mięśni, ból karku, priapizm (wydłużony czas trwania erekcji) i uczucie znużenia (zmęczenie).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CIRCADIN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Circadin po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Circadin

 • Substancją czynną leku jest melatonina. Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 2 mg melatoniny.
 • Inne składniki leku to: amoniowego metakrylanu kopolimer (typ B), wapnia wodorofosforan dwuwodny, laktoza jednowodna, krzemionka (koloidalna bezwodna), talk i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Circadin i co zawiera opakowanie
Lek Circadin 2 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu jest dostępny w postaci okrągłych, dwuwypukłych tabletek o barwie białej lub złamanej bieli. Każdy kartonik tabletek zawiera jeden blister z 20 lub 21 tabletkami. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited
One Forbury Square
The Forbury 21
Reading
Berkshire RG1 3EB
Wielka Brytania
e-mail: [email protected]

Wytwórca:

Strony odpowiedzialne za zwolnienie serii w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

Penn Pharmaceutical Services Ltd
Units 23-24 Tafarnaubach Industrial Estate
Tredegar
Gwent
NP22 3AA
Wielka Brytania

Catalent Germany Schorndorf GmbH
Steinbeisstrasse 2
D-73614 Schorndorf
Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki: {MM/RRRR}

Szczegółowa informacja o tym produkcie jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji ds. Produktów Leczniczych (EMEA): http://www.emea.europa.eu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego

België/Belgique/Belgien
Nycomed Belgium
Chaussée de Gand 615
Gentsesteenweg
B-1080 Bruxelles / Brussel / Brüssel
Tél/Tel: +32 2 464 06 11
[email protected]
Luxembourg/Luxemburg
Nycomed Belgium
Chaussée de Gand 615,
Gentsesteenweg
B-1080 Bruxelles / Brüssel
Belgique / Belgien
Tél/Tel: +32 2 464 06 11
[email protected]
България
Lundbeck Export A/S Representative Office
EXPO 2000
Vaptzarov Blvd. 55
Sofia 1407
Tel: +359 2 962 4696
Magyarország
Lundbeck Hungaria Kft.
Montevideo utca 3/B
H-1037 Budapest,
Tel: +36 1 4369980
Česká republika
Lundbeck Česká republika s.r.o.
Bozděchova 7
CZ-150 00 Praha 5
Tel: +420 225 275 600
Malta
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby
Id-Danimarka
Tel: + 45 36301311
Danmark
Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde
Tlf: +45 46 77 11 11
[email protected]
Nederland
Nycomed Nederland B.V.
Jupiterstraat 250
NL-2132 HK Hoofddorp
Tel: +31 23 566 8777
[email protected]
Deutschland
Lundbeck GmbH
Karnapp 25
D-21079 Hamburg
Tel: +49 40 23649 0
Norge
Nycomed Pharma AS
Drammensveien 852
N-1372 Asker
Tlf: +47 6676 3030
[email protected]
Eesti
Nycomed SEFA AS
Pirita tee 20T
EE-10127 Tallinn
Tel: +372 6112 569
[email protected]
Österreich
Nycomed Pharma GmbH
EURO PLAZA, Gebäude F
Technologiestraße 5
A-1120 Wien
Tel: + 43 1 815 0202-0
[email protected]
Ελλάδα
Nycomed Hellas SA
196 Kifissias Avenue
Halandri 152 31, Athens
Τηλ: +30 210 6729570
[email protected]
Polska
Lundbeck Poland Sp. z o. o.
ul. Krzywickiego 34
PL-02-078 Warszawa
Tel.: + 48 22 626 93 00
España
Lundbeck España S.A.
Av. Diagonal, 605, 9-1a
E-08028 Barcelona
Tel: +34 93 494 9620
Portugal
Lundbeck Portugal Lda
Quinta da Fonte
Edifício D. João I – Piso 0 Ala A
P-2770-203 Paço d’Arcos
Tel: +351 21 00 45 900
France
Lundbeck SAS
37 Avenue Pierre 1er de Serbie
F-75008 Paris
Tél: +33 1 53 67 42 00
România
Lundbeck Export A/S,
Reprezentanta din Romania
Bd. Poligrafiei, No. 3A, 2nd floor
Sector 1
Bucuresti 013704- RO
Tel: +40 21319 88 26
Ireland
Lundbeck (Ireland) Limited
7 Riverwalk
Citywest Business Campus
IRL - Dublin 24
Tel: +353 1 468 9800
Slovenija
Lundbeck Pharma d.o.o.
Titova cesta 8
SI-2000 Maribor
Tel.: +386 2 229 4500
Ísland
Nycomed
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde
Danmörk
Simi: +45 46 77 11 11
[email protected]
Slovenská republika
Lundbeck Slovensko s.r.o.
Zvolenská 19
SK-821 09 Bratislava 2
Tel: +421 2 53412262 23
Italia
Lundbeck Italia S.p.A.
Via G. Fara 35
I-20124 Milan
Tel: +39 02 677 4171
Suomi/Finland
Oy Leiras Finland Ab
PL/PB 1406
FIN-00101 Helsinki
Puh/Tel: +358 20 746 5000
[email protected]
Κύπρος
Lundbeck Hellas A.E
Θεμ. Δέρβη-Φλωρίνης
STADYL BUILDING
CY-1066 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22490305
Sverige
Nycomed AB
Box 27264
SE-102 53 Stockholm
Tel: +46 8 731 28 00
[email protected]
Latvija
SIA Nycomed Latvia
Duntes iela 6
Rīga, LV 1013
Tel: +371 784 0082
[email protected]
United Kingdom
Lundbeck Limited
Lundbeck House
Caldecotte Lake Business Park
Caldecotte
Milton Keynes MK7 8LG - UK
Tel: +44 1908 64 9966
Lietuva
"Nycomed", UAB
Gynéjų 16
LT-01109 Vilnius
Tel: +370 521 09 070
[email protected]
 

EUROPEJSKIE PUBLICZNE SPRAWOZDANIE OCENIAJĄCE (EPAR)

CIRCADIN

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego(EPAR). Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) oceniłprzeprowadzone badania w celu ustalenia zaleceń dotyczących stosowania leku.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stanu chorobowego lub sposobu leczenianależy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta (również stanowiącą część EPAR) bądźskontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W celu uzyskania dodatkowych informacji napodstawie zaleceń CHMP należy zapoznać się z dyskusją naukową (również stanowiącą częśćEPAR).

Co to jest Circadin?

Preparat Circadin jest lekiem, który zawiera substancję czynną melatoninę. Jest on dostępny w postacibiałych tabletek o przedłużonym uwalnianiu (2 mg). Postać leku o przedłużonym uwalnianiu oznacza,że melatonina jest powoli - w ciągu kilku godzin - uwalniana z tabletki .

W jakim celu stosuje się Circadin?

Preparat Circadin stosuje się w monoterapii w krótkotrwałym leczeniu pierwotnej bezsenności (złejjakości snu) u pacjentów w wieku powyżej 55 lat. Określenie “pierwotna” oznacza, że bezsenność niema żadnej uchwytnej przyczyny, w tym innych przyczyn medycznych, psychicznych lubśrodowiskowych.
Lek dostępny jest wyłącznie na receptę.

Jak stosować preparat Circadin?

Zalecana dawka preparatu Circadin wynosi jedną tabletkę na dobę, którą należy przyjmować 1 do2 godzin przed snem, po posiłku. Dawkę tę należy stosować przez trzy tygodnie. Nie zaleca sięstosowania preparatu Circadin u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby; należy też zachowaćostrożność podczas jego stosowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

Jak działa Circadin?

Substancja czynna zawarta w preparacie Circadin, melatonina, jest naturalnym hormonem, któryw normalnych warunkach jest wytwarzany przez zlokalizowany w mózgu gruczoł o nazwieszyszynka. Melatonina uczestniczy w koordynowaniu cyklu snu w organizmie, działając na komórkiw określonych obszarach mózgu. Jej poziom we krwi zazwyczaj wzrasta po nastaniu ciemnościi osiąga maksymalne wartości w środku nocy, ułatwiając sen. U osób starszych może być wytwarzanamniejsza ilość melatoniny, co prowadzi do bezsenności. Zastępując ten hormon, preparat Circadinzwiększa stężenie melatoniny we krwi, co ułatwia zaśnięcie. Tabletki z preparatem Circadin powoliuwalniają melatoninę w ciągu kilku godzin, imitując naturalne wytwarzanie melatoniny w organizmie.

Jak badano preparat Circadin?

Zanim rozpoczęto badania na ludziach, działania preparatu Circadin badano najpierw w modelacheksperymentalnych. Firma przedstawiła także dane z literatury naukowej.
Działania preparatu Circadin oceniano także w trzech głównych badaniach z udziałem łącznie681 pacjentów w wieku powyżej 55 lat z pierwotną bezsennością. W badaniach tych porównywanodziałania preparatu Circadin z działaniami placebo (nieaktywnego leczenia). Głównym kryteriumoceny skuteczności był odsetek pacjentów, którzy zgłaszali znaczną poprawę jakości snu i zdolnościnormalnego funkcjonowania kolejnego dnia po trzech tygodniach leczenia. Pacjenci oceniali stopieńnasilenia objawów za pomocą standardowego kwestionariusza.

Jakie korzyści ze stosowania preparatu Circadin zaobserwowano w badaniach?

Preparat Circadin był skuteczniejszy niż placebo w poprawianiu jakości snu i zdolności pacjentów donormalnego funkcjonowania kolejnego dnia. Gdy wyniki wszystkich trzech badań były ocenianełącznie, 86 (32,4%) z 265 pacjentów przyjmujących preparat Circadin zgłosiło znaczną poprawęobjawów w porównaniu z 51 (18,7%) z 272 pacjentów przyjmujących placebo.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem preparatu Circadin?

U pacjentów leczonych preparatem Circadin rzadko występują działania niepożądane, lecznajczęstszymi działaniami niepożądanymi (występującymi u od 1 do 10 pacjentów na 1 000) są:drażliwość, nerwowość, niepokój, bezsenność, nietypowe sny, migrena, hiperaktywnośćpsychomotoryczna (pobudzenie psychoruchowe ze wzrostem aktywności), zawroty głowy, senność,bóle brzucha, zaparcia, suchość w jamie ustnej, hiperbilirubinemia (podwyższony poziom bilirubinywe krwi – produktu rozpadu krwinek czerwonych, co może prowadzić do zażółcenia skóry i oczu),nadmierna potliwość, astenia (osłabienie) i zwiększenie masy ciała. Pełny wykaz działańniepożądanych zgłaszanych po podaniu preparatu Circadin znajduje się w ulotce dla pacjenta.
Preparat Circadin może powodować senność; w związku z tym należy zachować ostrożność podczasjego stosowania u osób, u których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu, w tym u osób, któreprowadzą pojazdy lub obsługują urządzenia mechaniczne. Pacjenci powinni unikać alkoholu przedleczeniem preparatem Circadin, podczas tego leczenia oraz po jego zakończeniu.
Preparatu Circadin nie należy podawać osobom, u których może występować nadwrażliwość(uczulenie) na melatoninę lub jakikolwiek inny składnik preparatu.

Na jakiej podstawie zatwierdzono Circadin?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) zadecydował, że choć preparatCircadin wykazuje niewielkie działanie u stosunkowo niewielkiego odsetka pacjentów, to jednakkorzyści płynące z jego stosowania przewyższają ryzyko w krótkotrwałym leczeniu pierwotnejbezsenności charakteryzującej się złą jakością snu u pacjentów w wieku powyżej 55 lat. Komitetzalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Circadin do obrotu.

Inne informacje na temat preparatu Circadin:

Dnia 29 czerwca 2007 r. Komisja Europejska przyznała firmie Neurim Pharmaceuticals EEC Limitedpozwolenie na dopuszczenie preparatu Circadin do obrotu ważne na terytorium całej UniiEuropejskiej.

Pełne sprawozdanie EPAR dla preparatu Circadin jest dostępne tutaj.

Data ostatniej aktualizacji: 05-2007.

Źródło:
EMEA: EMEA/H/C/695 - EUROPEJSKIE PUBLICZNE SPRAWOZDANIE OCENIAJĄCE (EPAR)
http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000695/WC500026805.pdf, Czerwiec 2008

Wskazania do stosowania:

Circadin jest wskazany jako monoterapia w krótkotrwałym leczeniu pierwotnej bezsenności, charakteryzującej się niską jakością snu, u pacjentów w wieku 55 lat lub starszych.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

N Ośrodkowy układ nerwowy
N05 Leki psycholeptyczne
N05C Leki nasenne i uspokajające
N05CH Agoniści receptora melatoninowego
N05CH01 Melatonin

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
N-Acetyl-5-methoxytryptamine; Melatoniini; Melatonina; Melatoninum

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Lundbeck Poland Sp. z o. o.

Adres
ul. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
telefon
+ 48 22 626 93 00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .