Crohnax

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
czopki
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

250 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CROHNAX

250 mg
czopki
Mesalazinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest Crohnax i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Crohnax
 3. Jak stosować Crohnax
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać Crohnax
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Crohnax i w jakim celu się go stosuje

Crohnax jest lekiem o działaniu przeciwzapalnym stosowanym w celu leczenia zaostrzeń i zapobiegania nawrotom wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ze zmianami zlokalizowanymi w odbytnicy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Crohnax

Kiedy nie stosować leku Crohnax
Leku Crohnax nie należy stosować jeśli u pacjenta występują:

 • nadwrażliwość (uczulenie) na mesalazynę;
 • nadwrażliwość (uczulenie) na pozostały składnik tego leku (wymieniony w punkcie 6);
 • nadwrażliwość (uczulenie) na kwas salicylowy i jego pochodne, które są zawarte w lekach przeciwbólowych i stosowanych w przeziębieniu;
 • ciężkie zaburzenia nerek lub wątroby;
 • czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy;
 • choroby związane z zaburzeniem krzepnięcia krwi.
  Nie należy stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Crohnax należy poinformować lekarza o przebyciu lub aktualnie występującej chorobie nerek i (lub) wątroby, chorobie płuc, zwłaszcza o astmie oskrzelowej oraz nadwrażliwości (uczuleniu) na sulfasalazynę.
Przed rozpoczęciem stosowania leku Crohnax należy omówić to z lekarzem.

Przed rozpoczęciem lub w czasie trwania leczenia lekarz może zalecić badania krwi i moczu.

Crohnax a inne leki
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

 • leków stosowanych w celu zmniejszenia krzepliwości, rozrzedzenia krwi (pochodne kumaryny, acenokumarol);
 • leków o silnym działaniu przeciwalergicznym, przeciwzapalnym (glikokortykosteroidy);
 • leków stosowanych w cukrzycy (pochodne sulfonylomocznika);
 • leku stosowanego m.in. w leczeniu nowotworów, łuszczycy i chorób reumatoidalnych (metotreksat);
 • leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej (probenecyd lub sulfinpirazon);
 • leków o działaniu moczopędnym, obniżających ciśnienie krwi (furosemid, spironolakton);
 • leku stosowanego w leczeniu gruźlicy (ryfampicyna);
 • leków stosowanych po przeszczepach narządów, hamujących działanie układu odpornościowego (azatiopryna, 6-merkaptopuryna).

Ciąża i karminie piersią
O stosowaniu leku Crohnax u kobiet w okresie ciąży i karmiących piersią decyduje lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Crohnax nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Crohnax

Crohnax należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
Lek jest przeznaczony do podawania doodbytniczego. O ile lekarz nie zaleci inaczej, w zaostrzeniach należy stosować 2 czopki (500 mg) dwa razy na dobę, rano i wieczorem. W zapobieganiu nawrotom 1 czopek (250 mg) dwa razy na dobę. Czas trwania leczenia ustala lekarz, zazwyczaj leczenie trwa 8-12 tygodni.
W przypadku wątpliwości co do stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Crohnax
Dotychczas nie odnotowano przypadków zatrucia. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Crohnax
Należy niezwłocznie przyjąć pominiętą dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane występujące często (występują u 1 do 10 osób na 100):

 • zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy;
 • zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: uczucie zmęczenia, osłabienie, złe samopoczucie.

Działania niepożądane występujące rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

 • zaburzenia żołądka i jelit: ból brzucha, nudności, wymioty;

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

 • zaburzenia nerek i dróg moczowych: ostre i przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek, niewydolność nerek;
 • zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: gorączka polekowa, reakcje skórne;
 • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wyłysienie;
 • zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: toksyczne uszkodzenie wątroby;
 • zaburzenia żołądka i jelit: ostre zapalenie trzustki;
 • zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: śródmiąższowe zapalenie płuc, skurcz oskrzeli, reakcje ze strony układu oddechowego;
 • zaburzenia krwi i układu chłonnego: niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza, pancytopenia, neutropenia, leukopenia, małopłytkowość;
 • zaburzenia serca: zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku. Działania niepożądane można zgłaszać osobie wykonującej zawód medyczny, podmiotowi odpowiedzialnemu lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, [aktualny adres, nr telefonu i faksu, adres e-mail].

5. Jak przechowywać Crohnax

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Crohnax
Substancją czynną leku jest mesalazyna.
Substancja pomocnicza to tłuszcz stały.

Jak wygląda Crohnax i co zawiera opakowanie
Lek ma postać czopków opakowanych w blistry i tekturowe pudełko.
Opakowanie zawiera 30 czopków.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Farmina sp. z o.o.
ul. Lipska 44
30-721 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wskazania do stosowania:

Leczenie zaostrzeń i zapobieganie nawrotom wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ze zmianami zlokalizowanymi w odbytnicy.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

A PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
A07 Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzapalne i przeciwzakaźne stosowane w chorobach jelit
A07E Leki przeciwzapalne stosowane w chorobach przewodu pokarmowego
A07EC Kwas aminosalicylowy i leki o podobnym działaniu
A07EC02 Mesalazine

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Fisalamine; Mesalamine; Mesalatsiini; Mesalazin; Mesalazina; Mesalazinas; Mésalazine; Mesalazinum

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego FARMINA Sp. z o.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .