Fenactil

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
krople doustne, roztwór
l3
l8
Dawka: 

40 mg/g

indeks_lekow_quicktab

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Fenactil

(Chloropromazini hydrochlolidum)
40 mg/g, krople doustne, roztwór

Skład
1 g roztworu zawiera:
substancję czynną: 40 mg chloropromazyny chlorowodorku
i substancje pomocnicze: chlorobutanol półwodny, etanol 96% (v/v), glicerol, wyciąg z tymianku płynny, kwas cytrynowy jednowodny, sacharozę, wodę oczyszczoną.

Dostępne opakowania: 10 g lub 100 g

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne „UNIA" Spółdzielnia Pracy
ul. Chłodna 56/60
00-872 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Fenactil i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Fenactil
 3. Jak stosować lek Fenactil
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Fenactil
 6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Fenactil

1. Co to jest lek Fenactil i w jakim celu sie go stosuje

Fenactil jest lekiem w postaci roztworu zawierającym jako substancję czynną chloropromazyny chlorowodorek (40 mg/g). Wykazuje działanie przeciwpsychotyczne i przeciwwymiotne, w mniejszym stopniu hipotensyjne (obniżające ciśnienie krwi) i uspokajające.
Chloropromazyny chlorowodorek działa przeciwpsychotycznie poprzez blokowanie receptorów dopaminergicznych, powoduje również hamowanie receptorów alfa-1 adrenergicznych i zmniejszenie uwalniania podwzgórzowych i przysadkowych hormonów (prolaktyna, hormon wzrostu, ACTH). Działanie przeciwwymiotne wiąże się głównie z blokowaniem nerwu błędnego.

Wskazania do stosowania leku:

 • zaburzenia psychiczne, takie jak: schizofrenia i psychozy innego typu (szczególnie paranoidalne), stany maniakalne, hipomaniakalne,
 • wspomagająco w krótkotrwałym leczeniu stanów lękowych, pobudzenia psychoruchowego, gwałtownych lub niebezpiecznych zachowań impulsywnych,
 • schizofrenia dziecięca i autyzm,
 • nudności i wymioty, gdy inne leki są nieskuteczne lub niedostępne,
 • czkawka oporna na leczenie.

2. Zanim zastosuje się lek Fenactil

Nie należy stosować leku Fenactil, jeśli u pacjenta stwierdzono:

 • Nadwrażliwość na chloropromazyny chlorowodorek lub substancje pomocnicze zawarte w leku.
 • Zahamowanie czynności szpiku kostnego.

Nie należy stosować leku Fenactil w stanach chorobowych, takich jak:

 • niewydolność nerek lub wątroby,
 • choroba Parkinsona,
 • padaczka,
 • niedoczynność tarczycy,
 • niewydolność serca,
 • guz chromochłonny nadnerczy (phaeochromocytoma),
 • myasthenia gravis,
 • przerost gruczołu krokowego,
 • stwierdzona nadwrażliwość na fenotiazynę,
 • agranulocytoza,
 • jaskra wąskiego kąta.

Lek Fenactil należy ostrożnie podawać pacjentom w podeszłym wieku zwłaszcza narażonym na działanie wysokich lub niskich temperatur (ryzyko podwyższenia lub obniżenia temperatury ciała). Pacjenci w podeszłym wieku są szczególnie narażeni na wystąpienie niedociśnienia ortostatycznego (związanego ze zmianą pozycji ciała).

Należy kontrolować stosowanie leku Fenactil u pacjentów z padaczką lub z drgawkami w wywiadzie, ponieważ pochodne fenotiazyny mogą obniżać próg drgawkowy. W przypadku wystąpienia agranulocytozy (brak granulocytów we krwi) należy przeprowadzać regularne badania krwi. Wystąpienie niewyjaśnionych infekcji lub gorączki może świadczyć o zaburzeniach w składzie krwi i wymaga natychmiastowego badania hematologicznego.
Należy bezzwłocznie przerwać leczenie w momencie pojawienia się niewyjaśnionej gorączki, ponieważ może to świadczyć o wystąpieniu złośliwego zespołu neuroleptycznego (objawy: bladość, hipertermia - podwyższona temperatura ciała, sztywność mięśni, zaburzenia autonomicznego układu nerwowego, zaburzenia świadomości). Objawy zaburzeń czynności autonomicznego układu nerwowego, takie jak: poty i niestabilność ciśnienia tętniczego mogą poprzedzać hipertermię i mogą służyć jako wczesne objawy ostrzegawcze. Odwodnienie i choroby organiczne mózgu mogą być czynnikami predysponującymi do wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego.
Rzadko obserwuje się objawy ostrego zespołu odstawiennego, takie jak: nudności, wymioty i bezsenność po gwałtownym odstawieniu dużych dawek neuroleptyków. Obserwowano jednak nawrót choroby oraz reakcje pozapiramidowe (zaburzenia napięcia mięśniowego, ruchy mimowolne kończyn, drżenia), dlatego zaleca się stopniowe odstawianie leku.
W schizofrenii może wystąpić opóźniona reakcja na leczenie neuroleptykami, dlatego po przerwaniu leczenia objawy choroby mogą pojawić się dopiero po pewnym czasie. Tak jak w przypadku innych neuroleptyków, rzadko obserwuje się przypadki wydłużenia odstępu QT podczas stosowania chloropromazyny chlorowodorku. Lek Fenactil należy podać pacjentom tylko w sytuacji, gdy korzyść przewyższa ryzyko. Pacjenci, u których występują czynniki predysponujące do wystąpienia arytmii komorowych (np.: choroby serca, hipokaliemia - zmniejszenie stężenia potasu we krwi, hipokalcemia - zmniejszenie stężenia wapnia we krwi i hipomagnezemia - zmniejszenie stężenia magnezu we krwi, głodzenie, nadużywanie alkoholu, jednoczesna terapia innymi lekami wydłużającymi odstęp QT) powinni być kontrolowani (badania biochemiczne krwi, EKG) szczególnie na początku terapii.
Tak jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, gdy depresja jest głównym objawem chorobowym nie należy stosować wyłącznie leku Fenactil. Można go stosować w skojarzeniu z terapią przeciwdepresyjną. gdy jednocześnie występują psychozy. Lek Fenactil zwiększa ryzyko wystąpienia foto wrażliwości, dlatego w trakcie terapii należy unikać ekspozycji na słońce.
Należy chronić skórę przed bezpośrednim kontaktem z roztworem ze względu na możliwość wystąpienia przebarwień na skórze.

Należy skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

UWAGA

 • Chloropromazyny chlorowodorek może powodować zabarwienie moczu w kolorach od różowego do pomarańczowego.
 • Nie należy pić napojów alkoholowych w czasie stosowania leku.

Ze względu na zawartość etanolu lek Fenactil należy stosować ostrożnie u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.
Lek jest szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.

Stosowanie leku Fenactil u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Nie należy stosować leku u osób z niewydolnością wątroby lub nerek.

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Brak dostatecznych danych o bezpieczeństwie stosowania leku Fenactil u kobiet w ciąży.
Istnieją dowody o szkodliwym wpływie chloropromazyny chlorowodorku na ciążę u zwierząt. Nie należy stosować leku Fenactil w ciąży, chyba że w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Lek Fenactil może powodować apatię lub paradoksalną nadpobudliwość, drgawki u płodu. Może również spowodować uzyskanie przez noworodka mniejszej ilości punktów w skali Apgar.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Chloropromazyny chlorowodorek może przenikać do mleka matki, dlatego nie należy karmić piersią podczas leczenia.

Prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługa urządzeń mechanicznych w ruchu
Lek powoduje senność w trakcie pierwszych dni stosowania. Podczas stosowania leku obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Fenactil
Lek Fenactil zawiera 13% v/v etanolu (alkoholu) (10 g etanolu w 100 g leku), tzn. do 2,5 g etanolu na maksymalną dawkę dla dorosłych - 1 g chloropromazyny chlorowodorku (25 g leku), do 0,1 g etanolu na maksymalną dawkę dla dzieci w wieku od l do 6 lat - 40 mg chloropromazyny chlorowodorku (1 g leku) i do 0.2 g etanolu na maksymalną dawkę dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat - 75 mg chloropromazyny chlorowodorku (2 g leku).
Ilość etanolu zawarta w 25 g leku odpowiada 62 ml piwa (5% v/v) lub 26 ml wina (12% v/v).
Ilość etanolu zawarta w 1 g leku odpowiada 2,5 ml piwa (5% v/v) lub 1 ml wina (12% v/v).
Ilość etanolu zawarta w 2 g leku odpowiada 5 ml piwa (5% v/v) lub 2 ml wina (12% v/v).

Ze względu na zawartość sacharozy, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków
Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fenactil, jeśli jednocześnie stosowany jest któryś z poniższych leków:

 • Nie należy stosować adrenaliny u pacjentów po przedawkowaniu leku Fenactil.
 • Alkohol, barbiturany, środki uspokajające nasilają hamujące działanie chloropromazyny chlorowodorku na ośrodkowy układ nerwowy (o.u.n.), może wystąpić depresja oddechowa.
 • Leki antycholinergiczne mogą zmniejszać działanie przeciwpsychotyczne leku Fenactil, a łagodne antycholinergiczne działanie Fenactilu może być nasilone przez inne leki antycholinergiczne prowadząc do zaparć, uderzeń gorąca itp.
 • Leki alkalizujące, związki litu oraz leki stosowane w chorobie Parkinsona zmniejszają wchłanianie leków neuroleptycznych.
 • W trakcie jednoczesnego stosowania leku Fenactil oraz alkoholu, guanetydyny i leków hipoglikemizujących mogą wystąpić niepożądane interakcje kliniczne.
 • W trakcie leczenia objawów pozapiramidowych wywołanych neuroleptykami, należy stosować antycholinergiczne leki przeciw parkinsonizmowi, ponieważ neuroleptyki działają antagonistycznie do leków dopaminergicznych.
 • Duże dawki leku Fenactil zmniejszają działanie leków hipoglikemizujących, dawkę leków hipoglikemizujących lekarz wówczas zwiększy.
 • Lek Fenactil może zwiększać hipotensyjne działanie leków obniżających ciśnienie krwi, np. alfa-adrenolityków.
 • Niektóre leki, np.: amfetamina, lewodopa, klonidyna. guanetydyna i adrenalina działają antagonistycznie do leku Fenactil.
 • Lek Fenactil powoduje zwiększenie lub zmniejszenie stężenia w osoczu krwi, takich leków jak: propranolol, fenobarbital, nie obserwuje się jednak efektu klinicznego.
 • Zaobserwowano krótkotrwałą encefalopatię metaboliczną (zaburzenie czynności mózgu związane z toksycznym działaniem na komórki nerwowe), podczas jednoczesnego podania deferoksaminy i prochloroperazyny, która objawia się utratą świadomości na 48-72 godziny. Możliwe jest pojawienie się tych objawów również przy jednoczesnym stosowaniu leku Fenactil, który wykazuje podobne właściwości farmakologiczne do prochloroperazyny.
 • Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia arytmii w trakcie stosowania neuroleptyków jednocześnie z lekami wydłużającymi odstęp QT, np.: niektórymi lekami przeciwarytmicznymi, lekami przeciwdepresyjnymi i innymi lekami przeciwpsychotycznymi.
 • Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia agranulocytozy w trakcie stosowania neuroleptyków jednocześnie z lekami mielosupresyjnymi, takimi jak: karbamazepina, pewne antybiotyki i leki cytotoksyczne.
 • U pacjentów leczonych jednocześnie neuroleptykami i preparatami litu mogą wystąpić efekty neurotoksyczne.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek Fenactil

Lek Fenactil należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
1 g leku Fenactil zawiera 40 mg chloropromazyny chlorowodorku (31 kropli).
1 kropla leku Fenactil zawiera 1,29 mg chloropromazyny chlorowodorku.

UWAGA
Nie należy stosować chloropromazyny chlorowodorku u dzieci w 1. roku życia z wyjątkiem sytuacji stanowiących zagrożenie dla życia.

Sposób dawkowania chloropromazyny chlorowodorku należy ustalać indywidualnie dla każdego pacjenta.

Zazwyczaj stosowane dawki leku to:

 • leczenie schizofrenii, innych psychoz, stanów maniakalnych, stanów lękowych, pobudzenia psychoruchowego i zachowań impulsywnych, leczenie schizofrenii dziecięcej i autyzmu

  Dorośli:
  Początkowo 25 mg trzy razy na dobę lub 75 mg wieczorem zwiększając dawkę dobową o 25 mg aż do uzyskania skutecznej podtrzymującej dawki dobowej. Podtrzymująca dawka dobowa wynosi od 75 mg do 300 mg u niektórych pacjentów nawet do 1 g.

  Dzieci od 1 roku do 6 lat:
  0,5 mg/kg mc. co 4-6 h, aż do zalecanej dawki 40 mg na dobę.

  Dzieci od 6 do 12 lat:
  1/3 do 1/2 dawki dla dorosłych, aż do maksymalnej zalecanej dawki 75 mg na dobę.

  Pacjenci w podeszłym wieku lub osłabieni:
  Początkowa dawka to 1/3 do 1/2 zwykłej dawki dla dorosłych, dawkę zwiększać stopniowo.

 • leczenie nudności i wymiotów

  Dorośli:
  10 mg do 25 mg co 4-6 h.

  Dzieci od 1 roku do 6 lat:
  0,5 mg/kg mc. co 4-6 h, maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 40 mg.

  Dzieci od 6 do 12 lat:
  0,5 mg/kg mc. co 4-6 h, maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 75 mg.

  Pacjenci w podeszłym wieku lub osłabieni:
  Dawka początkowa to 1/3 do 1/2 zwykłej dawki dla dorosłych. Leczenie powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza.

 • leczenie czkawki

  Dorośli:
  25 mg do 50 mg trzy lub cztery razy na dobę.

  Dzieci od 1 roku do 12 lat:
  Brak danych.

  Pacjenci w podeszłym wieku lub osłabieni:
  Brak danych.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Fenactil jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Fenactil niż zalecana
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
W przypadku przedawkowania chloropromazyny chlorowodorku obserwuje się senność, utratę świadomości, hipotensję (obniżenie ciśnienia krwi), tachykardię (przyspieszenie akcji serca), zmiany w zapisie EKG, arytmię komorową i hipotermię (obniżenie temperatury ciała). Mogą wystąpić ciężkie dyskinezy pozapiramidowe (mimowolne ruchy mięśni zwłaszcza twarzy i (lub) języka).
W ciągu 6 godzin od zatrucia można podjąć próbę płukania żołądka. Jest mało prawdopodobne, aby farmakologiczne wywołanie wymiotów przyniosło jakiekolwiek korzyści. Należy podać węgiel aktywowany. Nie istnieje specyficzna odtrutka. Stosuje się leczenie podtrzymujące.
W sytuacji wystąpienia ogólnoustrojowego rozszerzenia naczyń krwionośnych może dojść do zapaści naczyniowej, wówczas może pomóc uniesienie nóg pacjenta. W ciężkich przypadkach, w celu zwiększenia objętości krwi, może być konieczne dożylne podanie płynów. Płyn infuzyjny powinien być ciepły, aby nie spowodować hipotermii. Dodatkowo można zastosować leki inotropowo dodatnie (nasilające skurcz serca), np. dopaminę, jeżeli uzupełnienie płynu jest niewystarczające, aby skorygować zapaść naczyniową. Nie poleca się podawania leków powodujących skurcz naczyń obwodowych, nie należy stosować np. adrenaliny.
W przypadku wystąpienia komorowej lub nadkomorowej tachyarytmii zwykle pomaga przywrócenie normalnej temperatury ciała, wyrównanie zaburzeń naczyniowych lub metabolicznych. W razie braku poprawy lub w stanie zagrożenia życia należy rozważyć właściwą terapię lekami przeciwarytmicznymi. Należy unikać lidokainy i, tak długo jak to możliwe, długo działających leków przeciwarytmicznych.
Wyraźna depresja ośrodkowego układu nerwowego wymaga przywrócenia lub utrzymania funkcji oddechowych, w wyjątkowych sytuacjach wymaga zastosowania oddychania wspomaganego. W sytuacji wystąpienia ostrej reakcji dystonicznej (zaburzone napięcie niektórych grup mięśni) można zastosować domięśniowo lub dożylnie procyklidynę (5-10 mg) lub orfenadrynę (20-40 mg).
W przypadku wystąpienia drgawek należy podać dożylnie diazepam, natomiast w przypadku złośliwego zespołu neuroleptycznego należy schłodzić ciało pacjenta. Można również podać dantrolen.

W przypadku pominięcia dawki leku Fenactil
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Fenactil może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane pojawiają się rzadko w trakcie stosowania leku Fenactil. Do najczęściej występujących należą zaburzenia ze strony układu nerwowego.

 • Zaburzenia krwi i układu chłonnego: u 30% pacjentów przyjmujących duże dawki leku przez dłuższy czas może wystąpić niewielka leukopenia (spadek liczby leukocytów). Rzadko może pojawić się agranulocytoza. która nie jest zależna od dawki preparatu.
 • Zaburzenia układu immunologicznego: podczas leczenia fenotiazyną mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak: obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli i pokrzywka, rzadko obserwuje się wstrząs anafilaktyczny. Podczas leczenia chloropromazyny chlorowodorkiem bardzo rzadko może pojawić się toczeń rumieniowaty układowy.
 • Zaburzenia endokrynologiczne: hiperprolaktynemia (zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi), która może objawiać się mlekotokiem, ginekomastią (przerost gruczołów piersiowych u mężczyzn), brakiem miesiączki i impotencją.
 • Zaburzenia układu nerwowego: ostre dystonie (zaburzenie napięcia niektórych grup mięśni), dyskinezy, zwykle krótkotrwałe, częściej występują u dzieci i młodzieży w trakcie pierwszych czterech dni leczenia lub po zwiększeniu dawki; akatyzja (niepokój ruchowy z koniecznością częstych zmian pozycji ciała) zwykle pojawia się po podaniu dużej dawki początkowej; parkinsonizm częściej pojawia się u dorosłych i osób w podeszłym wieku, zwykle po kilku tygodniach lub miesiącach leczenia. Najczęstsze objawy parkinsonizmu to: drżenie, sztywność, akineza (bezruch): dyskinezy późne mogące pojawić się podczas stosowania przez dłuższy czas dużych dawek leku Fenactil, nawet po zaprzestaniu leczenia. Należy stosować możliwe najmniejsze dawki leku; bezsenność; pobudzenie.
 • Zaburzenia okulistyczne: obserwuje się zmiany oczne i pojawienie metalicznego szaro-fiołkoworóżowego zabarwienia odsłoniętej skóry, głównie u kobiet przyjmujących chloropromazyny chlorowodorek nieprzerwanie przez długi okres czasu (od 4 do 8 lat).
 • Zaburzenia serca: podczas leczenia neuroleptykami może pojawić się arytmia serca, w tym arytmie przedsionkowe, blok A-V (przedsionkowo - komorowy), częstoskurcz komorowy, migotanie komór, prawdopodobnie zależne od dawki. Do pojawienia się tych objawów mogą predysponować wcześniejsze choroby serca, podeszły wiek, hipokaliemia i jednoczesne przyjmowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Obserwuje się niewielkie zmiany w EKG, takie jak: wydłużenie odstępu QT, obniżenie odcinka ST, zmiany załamków U i T.
 • Zaburzenia naczyniowe: niedociśnienie, zwykle ortostatyczne, na wystąpienie którego narażone są szczególnie osoby w podeszłym wieku lub z hipowolemią (zmniejszenie objętości krwi). Wystąpienie niedociśnienia ortostatycznego jest bardziej prawdopodobne po podaniu domięśniowym leku.
 • Zaburzenia żołądka i jelit: możliwe jest wystąpienie suchości błony śluzowej jamy ustnej.
 • Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: u osób wrażliwych (podatnych) może wystąpić depresja oddechowa; może dojść do zmniejszenia drożności nosa.
 • Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: u niewielkiego procenta pacjentów przyjmujących chloropromazyny chlorowodorek może wystąpić przejściowa żółtaczka. Objawem ostrzegawczym może być nagłe pojawienie się gorączki po tygodniu do trzech tygodni od rozpoczęcia leczenia. Żółtaczka po przyjęciu chloropromazyny chlorowodorku posiada cechy żółtaczki cholestatycznej i jest związana z zaleganiem w przewodach żółciowych skrzepliny żółciowej.
  Towarzysząca eozynofilia (zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych we krwi) wskazuje na alergiczne podłoże tego zjawiska. Rzadko u pacjentów przyjmujących chloropromazyny chlorowodorek dochodzi do uszkodzenia wątroby, czasami śmiertelnego. W przypadku pojawienia się żółtaczki należy przerwać leczenie.
 • Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: w przypadku częstego kontaktu z lekiem może (rzadko) pojawić się alergia kontaktowa. Różnego rodzaju wysypki skórne mogą pojawić się również w trakcie przyjmowania leku. U pacjentów przyjmujących duże dawki leku może wystąpić foto wrażliwość podczas słonecznej pogody, należy więc unikać bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne.
 • Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: rzadko obserwuje się priapizm (bolesny wzwód prącia) u pacjentów leczonych chloropromazyny chlorowodorkiem.
 • Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: może wystąpić złośliwy zespół neuroleptyczny (podwyższenie temperatury ciała, sztywność, zaburzenia autonomicznego układu nerwowego, zaburzenia świadomości).

U niektórych osób w czasie stosowania leku Fenactil mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Fenactil

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Fenactil po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Fenactil

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:
Zakłady Farmaceutyczne „UNIA" Spółdzielnia Pracy
ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa
tel. 022 620 90 81 wew. 190.

Data opracowania ulotki: 2008-11-04

Wskazania do stosowania:

Zaburzenia psychiczne, takie jak: schizofrenia i psychozy innego typu (szczególnie paranoidalne), stany maniakalne, hipomaniakalne.
Wspomagająco w krótkotrwałym leczeniu stanów lękowych, pobudzenia psychoruchowego, gwałtownych lub niebezpiecznych zachowań impulsywnych.
Schizofrenia dziecięca i autyzm.
Leczenie nudności i wymiotów, gdy inne leki są nieskuteczne lub niedostępne.
Wystąpienie czkawki opornej na leczenie.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

N Ośrodkowy układ nerwowy
N05 Leki psycholeptyczne
N05A Leki przeciwpsychotyczne
N05AA Pochodne fenotiazyny z łańcuchem alifatycznym
N05AA01 Chlorpromazine

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią
Smiley face
Lek fotouczulający

Z uwagi na ryzyko wystąpienia reakcji fotoalergicznych podczas stosowania chloropromazyny należy unikać bezpośredniego narażenia na promienie słoneczne.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Chlorpromazinum; Clorpromazina; Klooripromatsiini; Klorpromazin

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Zakłady Farmaceutyczne "UNIA Spółdzielnia Pracy"

Adres
Chłodna 56/60
Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Zakłady Farmaceutyczne "UNIA Spółdzielnia Pracy"

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .