Flunarizinum WZF

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki
l3
l8
Dawka: 

5 mg

indeks_lekow_quicktab

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

FLUNARIZINUM WZF

(Flunarizinum)
5 mg, tabletki

Jedna tabletka zawiera:
jako substancję czynną: 5 mg flunaryzyny (w postaci flunaryzyny dichlorowodorku) oraz
substancje pomocnicze: laktozę jednowodną, skrobię kukurydzianą, powidon K-25, kwas stearynowy, krzemionkę koloidalną uwodnioną.

Opakowania
30 tabletek

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Flunarizinum WZF i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Flunarizinum WZF
 3. Jak stosować lek Flunarizinum WZF
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Flunarizinum WZF
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Flunarizinum WZF i w jakim celu się go stosuje

Flunaryzyna jest zaliczana do grupy tzw. antagonistów wapnia, hamujących napływ jonów wapnia do wnętrza komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Flunaryzyna działa przeciwhistaminowo (tzn. zapobiega nadmiernemu wytwarzaniu histaminy – substancji, która m. in. bierze udział w powstawaniu reakcji alergicznej), uspokajająco i przeciwwymiotnie, poprawia przepływ krwi w naczyniach krwionośnych obwodowych.
Lek Flunarizinum WZF stosuje się w profilaktyce migreny klasycznej (z aurą) lub zwykłej (bez aury), w leczeniu objawowym zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego (spowodowanych rozpoznanymi zaburzeniami przedsionkowymi).

2. Zanim zastosuje się lek Flunarizinum WZF

Nie należy stosować leku Flunarizinum WZF w następujących przypadkach:

 • nadwrażliwość (uczulenie) na flunaryzynę lub inny składnik leku,
 • choroba Parkinsona,
 • objawy pozapiramidowe (spowolnienie ruchowe, sztywność, zaburzenia ruchów dowolnych, drżenie) występujące w przeszłości,
 • zaburzenia depresyjne występujące w przeszłości,
 • okres ciąży i karmienia piersią.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Flunarizinum WZF, jeśli:

 • u pacjenta wystąpi nasilające się uczucie wyczerpania, zmęczenia lub osłabienie działania leku - w takim przypadku lek należy odstawić i skonsultować się z lekarzem;
 • podczas stosowania innych leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy i flunaryzyny wystąpi nasilająca się senność;
 • pacjent przyjmuje leki stosowane w zaburzeniach psychicznych (takie jak pochodne fenotiazyny), ponieważ mogą wystąpić objawy takie jak spowolnienie ruchowe, sztywność, zaburzenia ruchów dowolnych, drżenie.

Uwaga: możliwość wystąpienia ataku migreny nie stanowi powodu do zwiększenia dawki leku. Flunaryzyna nie przerywa ataku migreny.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek
Stosowanie leku
Flunarizinum WZF u pacjentów w podeszłym wieku
Pacjenci w podeszłym wieku powinni ściśle przestrzegać zaleconego przez lekarza dawkowania, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia spowolnienia ruchowego, sztywności, niemożności siedzenia, drżenia.

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Stosowanie leku Flunarizinum WZF u kobiet w ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Stosowanie leku Flunarizinum WZF w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, zwłaszcza na początku leczenia. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn w czasie stosowania leku.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

 • U kobiet przyjmujących flunaryzynę i hormony żeńskie (estrogeny, progestageny) odnotowano wydzielanie mleka poza okresem karmienia (mlekotok).
 • Karbamazepina i fenytoina (leki przeciwpadaczkowe) stosowane z flunaryzyną mogą przyspieszać metabolizm flunaryzyny. W takim przypadku lekarz może zalecić zwiększenie dawki flunaryzyny.
 • Alkohol oraz leki działające hamująco na układ nerwowy, np. nasenne przyjmowane z flunaryzyną mogą powodować nadmierne uspokojenie (sedację) – nie należy przyjmować ich jednocześnie.

3. Jak stosować lek Flunarizinum WZF

Flunarizinum WZF należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Podczas stosowania leku Flunarizinum WZF należy przestrzegać zaleconego przez lekarza dawkowania - nie przekraczać zaleconej dawki leku.

Profilaktyka migreny
Dawki początkowe:

 • dorośli poniżej 65 lat: 2 tabletki (10 mg) na dobę wieczorem przed snem,
 • dorośli powyżej 65 lat: 1 tabletka (5 mg) na dobę wieczorem przed snem.

Kontynuacja leczenia - dawki podtrzymujące:
U pacjentów dobrze tolerujących lek, wymagających kontynuacji leczenia - w ciągu tygodnia przez 5 dni stosować zwykłe dawki, przez kolejne 2 dni leku nie przyjmować. Czas leczenia określa lekarz, zwykle nie powinien przekraczać 6 miesięcy. W przypadku nawrotu choroby, leczenie można powtórzyć.

Zawroty głowy
Stosować dawki, takie jak w profilaktyce migreny, jednak czas leczenia określa lekarz - nie powinien być dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli po miesiącu stosowania leku w przewlekłych zawrotach głowy lub po 2 miesiącach zapobiegania napadowym zawrotom głowy lub nagłym atakom migreny nie obserwuje się poprawy, należy zaprzestać stosowania leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Flunarizinum WZF jest za mocne lub za słabe, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Flunarizinum WZF niż zalecana
Może wystąpić uspokojenie oraz astenia (uczucie osłabienia, niemocy i bezsilności). Po zażyciu dużej ilości tabletek leku mogą wystąpić objawy ostrego przedawkowania charakteryzujące się nadmiernym uspokojeniem, pobudzeniem i przyspieszeniem akcji serca (tzw. kołatanie serca).
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Flunarizinum WZF
Należy podać pominiętą dawkę leku najszybciej jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i zażyć następną według zaleconego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Flunarizinum WZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zwiększenie łaknienia i masy ciała;
 • nadmierna senność i (lub) zmęczenie (zazwyczaj przemijające);

Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • bezsenność, niepokój;
 • depresja (szczególnie u kobiet, u których wcześniej występowała depresja);
 • drżenie, sztywność mięśniowa, zaburzenia ruchów mimowolnych, w tym w obrębie ust, odnotowywane zwłaszcza u osób długotrwale stosujących flunaryzynę oraz u pacjentów w podeszłym wieku;
 • zgaga, nudności, ból żołądka, suchość błony śluzowej jamy ustnej;
 • bóle mięśniowe;
 • wysypki skórne;
 • wydzielanie mleka poza okresem karmienia piersią.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Flunarizinum WZF mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Flunarizinum WZF

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25C. Chronić od światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Flunarizinum WZF po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki: 29.09.2008

Wskazania do stosowania:

Profilaktyka migreny klasycznej (z aurą) lub zwykłej (bez aury)
Leczenie objawowe zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego (spowodowanych rozpoznanymi zaburzeniami przedsionkowymi)

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

N Ośrodkowy układ nerwowy
N07 Inne leki wpływające na układ nerwowy
N07C Preparaty stosowane w zawrotach głowy
N07CA Preparaty stosowane w zawrotach głowy
N07CA03 Flunarizine

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Flunarizine Hydrochloride; Flunaritsiinidihydrokloridi; Flunarizin-dihydrochlorid; Flunarizindihydroklorid; Flunarizine, Chlorhydrate de; Flunarizine, dichlorhydratede; Flunarizini dihydrochloridum; Flunarizini Hydrochloridum; Flunarizino dihidrochloridas

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Adres
Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(22) 691 38 27
telefon
(22) 691 39 00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .