Heparinum WZF

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
roztwór do wstrzykiwań
l3

indeks_lekow_quicktab

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie
  przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest
  rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go
  przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby
  są takie same.

HEPARINUM WZF,

5 000 j.m./ml,
roztwór do wstrzykiwań

(Heparinum natricum)

1 ml roztworu zawiera jako
substancję czynną: 5 000 j.m. heparyny sodowej oraz
substancje pomocnicze: sodu chlorek, alkohol benzylowy 9 mg, sodu wodorotlenek
10% (do ustalenia pH), wodę do wstrzykiwań.

Jedna fiolka zawiera 25 000 j.m. heparyny sodowej.

Opakowania
10 fiolek o pojemności 5 ml.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Heparinum WZF i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Heparinum WZF
 3. Jak stosować lek Heparinum WZF
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Heparinum WZF
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Heparinum WZF i w jakim celu się go stosuje

Lek Heparinum WZF zawiera heparynę niefrakcjonowaną, substancję działającą
przeciwzakrzepowo. Lek stosuje się:

 • w leczeniu zakrzepowego zapalenia żył głębokich, zatoru tętnicy płucnej,
  niestabilnej dławicy piersiowej, ostrych obwodowych zatorów tętniczych;
 • w zabiegach w krążeniu pozaustrojowym i zabiegach hemodializy;
 • w diagnozowaniu i leczeniu ostrych i przewlekłych koagulopatii ze
  zużycia czynników krzepnięcia (np. DIC – zespół wykrzepiania
  wewnątrznaczyniowego).

2. Zanim zastosuje się lek Heparinum WZF

Nie należy stosować leku Heparinum WZF, jeśli stwierdzono:

 • nadwrażliwość na heparynę lub alkohol benzylowy;
 • nie poddające się kontroli krwawienia z miejsc takich jak np.: wrzód
  trawienny, miejsca objęte procesem nowotworowym, żylaki odbytu;
 • krwotok wewnątrzczaszkowy, zakrzepicę naczyń krwionośnych mózgu,
  zagrażające poronienie, bakteryjne zapalenie wsierdzia, retinopatie;
 • hemofilię, skazy krwotoczne, z wyjątkiem zespołu wykrzepiania
  wewnątrznaczyniowego;
 • zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość);
 • choroby wątroby o ciężkim przebiegu;
 • plamicę;
 • czynną gruźlicę;
 • nadciśnienie tętnicze o ciężkim przebiegu;
 • zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych;
 • jawną, wcześniej występującą trombocytopenię;
 • rozległe urazy.

Z uwagi na możliwość wystąpienia krwotoków po zabiegu chirurgicznym,
podawanie heparyny jest przeciwwskazane przed operacjami okulistycznymi i
neurochirurgicznymi.
Miesiączka nie stanowi przeciwwskazania do stosowania leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Heparinum WZF:

 • u osób, u których stwierdzono nadwrażliwość na heparyny
  drobnocząsteczkowe;
 • u osób z cukrzycą, uprzednio występującą kwasicą metaboliczną, ze
  zwiększonym stężeniem potasu we krwi lub stosujących leki oszczędzające
  potas, ponieważ heparyna może spowodować, zazwyczaj odwracalne, zwiększenie
  stężenia potasu we krwi;
 • długotrwale, gdyż może wystąpić małopłytkowość (zmniejszenie liczby
  płytek krwi) lub zwiększenie stężenia potasu we krwi,
 • długotrwale u kobiet po 60 roku życia, ponieważ istnieje zagrożenie
  wystąpienia powikłań krwotocznych.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia
dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Podczas stosowania leku Heparinum WZF:

 • u osób poddanych znieczuleniu rdzeniowemu lub nadtwardówkowemu, nie
  można wykluczyć wystąpienia: bólu pleców, zaburzeń czuciowych, ruchowych,
  zaburzeń czynności jelita grubego lub pęcherza moczowego, co może świadczyć
  o powstaniu krwiaka w rdzeniu kręgowym; w przypadku pojawienia się
  któregokolwiek z wymienionych objawów, należy o nich natychmiast
  poinformować lekarza;
 • ze względu na ryzyko wystąpienia małopłytkowości, podczas długotrwałego
  stosowania heparyny zaleca się oznaczanie liczby płytek krwi; w przypadku
  stwierdzenia małopłytkowości należy natychmiast zaprzestać stosowania
  heparyny.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup
stosujących lek

Stosowanie leku Heparinum WZF u pacjentów z zaburzeniami
czynności nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami nerek i (lub) wątroby należy zastosować
mniejsze dawki heparyny.

Stosowanie leku Heparinum WZF u pacjentów w podeszłym wieku
U pacjentów w wieku podeszłym może być wymagane zmniejszenie dawek.

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Lekarz może zalecić stosowanie heparyny w ciąży w ściśle uzasadnionych
przypadkach, po szczegółowym rozważeniu ryzyka i korzyści dla kobiety. Lek
należy szczególnie ostrożnie podawać w trzecim trymestrze ciąży oraz w okresie
okołoporodowym z uwagi na ryzyko wystąpienia krwawień.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Heparyna nie przenika przez barierę łożyskową i do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Heparinum WZF
Lek zawiera alkohol benzylowy, który może powodować zatrucia i reakcje
alergiczne u niemowląt oraz dzieci do 3 lat, zwłaszcza jeżeli wcześniej
występowały reakcje nadwrażliwości.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet
tych, które wydawane są bez recepty.

 • Działanie przeciwzakrzepowe heparyny nasilają: kwas acetylosalicylowy,
  dekstran, fenylbutazon, indometacyna, dipirydamol, cefamandol, cefoperazon,
  antytrombina III. U osób stosujących tego typu połączenia leków, lekarz może
  zalecić zmniejszenie dawki heparyny.
 • Działanie przeciwzakrzepowe heparyny osłabiają: nitrogliceryna
  (zwłaszcza podawana dożylnie), glikozydy naparstnicy, tetracykliny,
  nikotyna, chinina, leki przeciwhistaminowe.
 • Stosowanie heparyny i leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny
  (leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym, np. enalapryl, kaptopryl) może być
  przyczyną wystąpienia zwiększonego stężenia potasu we krwi.
 • Podczas stosowania heparyny i streptokinazy (także innych leków
  trombolitycznych) zwiększa się ryzyko komplikacji krwotocznych.
 • Jednoczesne podawanie heparyny i aprotyniny może powodować wydłużenie
  czasu wykrzepiania pełnej krwi.

3. Jak stosować lek Heparinum WZF

Lek jest przeznaczony do podawania dożylnego w powtarzanych wstrzyknięciach
lub po uprzednim rozcieńczeniu w 5% roztworze glukozy lub 0,9% roztworze NaCl w
ciągłym wlewie. Po rozcieńczeniu, otrzymany roztwór można przechowywać w
temperaturze poniżej 25C nie dłużej niż 6 godzin.

Dawki leku ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie
wyników testów czynności układu krzepnięcia. Heparynę stosuje się zwykle przez
7-10 dni.

 • Leczenie zakrzepowego zapalenia żył głębokich, zatoru tętnicy
  płucnej, niestabilnej dławicy piersiowej, ostrych obwodowych zatorów
  tętniczych

Dorośli
Dawka wstępna: dożylnie 5 000 j.m. (1 ml roztworu), w ciężkich zatorach tętnicy
płucnej dawkę można zwiększyć do 10 000 j.m. (2 ml roztworu).
Dawki podtrzymujące: od 1 000 do 2 000 j.m./h we wlewie dożylnym lub od 5 000 do
10 000 j.m. we wstrzyknięciach dożylnych powtarzanych co 4 godziny.

Pacjenci w wieku podeszłym
U pacjentów w wieku podeszłym może być wymagane zmniejszenie dawek.

Dzieci oraz dorośli o małej masie ciała
Dawka wstępna: dożylnie 50 j.m./kg mc.
Dawki podtrzymujące: od 15 do 25 j.m./kg mc./h we wlewie dożylnym lub 100
j.m./kg mc. we wstrzyknięciach dożylnych powtarzanych co 4 godziny.

 • Pacjenci poddani krążeniu pozaustrojowemu i hemodializie

Dorośli:
Krążenie pozaustrojowe:
Dawka wstępna: 300 j.m/.kg mc., następnie kontynuujemy podawanie starając się
utrzymać czas koagulacji aktywowanej (ACT) w zakresie 400 – 500 sekund.

Hemodializa:
Dawka wstępna: od 1 000 do 5 000 j.m.;
Dawki podtrzymujące: od 1
000 do 2 000 j.m./h tak, aby utrzymać czas krzepnięcia powyżej 40 minut.

W
przypadku zastosowania większej dawki leku Heparinum WZF niż zalecana

Może
wystąpić przedawkowanie, którego objawem jest krwawienie. Przy nieznacznym
krwawieniu, lek należy odstawić. Jeśli krwawienie jest intensywniejsze, należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem. Działanie heparyny można odwrócić,
podając dożylnie 1% roztwór siarczanu protaminy. W sytuacjach zagrażających
życiu lekarz może rozważyć przetoczenie świeżej krwi lub świeżego mrożonego
osocza.

4. Możliwe działanie niepożądane

Jak każdy lek, Heparinum może powodować
działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Głównym działaniem
niepożądanym odnotowanym w trakcie podawania heparyny są krwawienia. W czasie
stosowania heparyny rzadko mogą wystąpić skórne i uogólnione reakcje
nadwrażliwości (charakterystyczne objawy: pokrzywka, zapalenie spojówek,
gorączka, nieżyt nosa, łzawienie, świąd, palenie stóp), szczególnie u osób, u
których w przeszłości wystąpiły reakcje alergiczne po zastosowaniu heparyny drobnocząsteczkowej. Sporadycznie rejestrowano przypadki wstrząsu
anafilaktycznego.
W czasie podawania heparyny może wystąpić małopłytkowość
(zmniejszenie liczby płytek krwi), zazwyczaj odwracalna, choć rejestrowano
również przypadki małopłytkowości o ciężkim przebiegu, z zaburzeniami
zakrzepowo-zatorowymi (np. z martwicą skóry lub zgorzelą kończyn). Podczas
stosowania heparyny może dojść do zwiększenia stężenia potasu we krwi, które
mija po odstawieniu leku. Heparyna może spowodować zmniejszenie wydzielania
aldosteronu.
Długotrwałe podawanie heparyny, zwykle w dużych dawkach, może
spowodować występowanie osteoporozy, przemijające łysienie, zwiększenie
aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz) oraz stężenia wolnych kwasów
tłuszczowych w surowicy.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Heparinum
WZF mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań
niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich
lekarza.

5. Przechowywanie leku Heparinum WZF

Przechowywać w temperaturze
poniżej 25°C. Nie zamrażać.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Uwaga: po
pobraniu pierwszej dawki, fiolki należy przechowywać w lodówce nie dłużej niż 3
dni.
Nie należy stosować leku Heparinum WZF po upływie terminu ważności
zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207
Warszawa
tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki: 31.10.2008

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Adres
Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
[email protected]
fax
(22) 691 38 27
telefon
(22) 691 39 00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .