Ibument

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
żel
l3
l8
Dawka: 

(50 mg + 30 mg)/g

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ibument, 50 mg/g + 30 mg/g, żel

Ibuprofenum + Levomentholum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Ibument i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibument
 3. Jak stosować lek Ibument
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Ibument
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ibument i w jakim celu się go stosuje

Ibument jest lekiem o miejscowym działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym, zawierającym substancje czynne ibuprofen (50 mg w 1 g żelu) i lewomentol (30 mg w 1 g żelu).
Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), które zmniejszają stan zapalny w miejscu zmienionym chorobowo, łagodzą ból i zmniejszają obrzęk.
Lewomentol działa miejscowo znieczulająco, powoduje również miejscowe przekrwienie tkanek.
Skojarzone działanie obu składników powoduje, że po naniesieniu na skórę żelu następuje bardzo szybkie uśmierzenie bólu, utrzymujące się przez kilka godzin.

Wskazania do stosowania
Ibument bez zalecenia lekarza może być stosowany w leczeniu:

 • bólu i obrzęków wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł (skręceń stawów), kontuzji sportowych.

Tylko po konsultacji z lekarzem może być stosowany również w leczeniu:

 • bólów reumatycznych, w tym bólu stawów spowodowanych zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi;
 • bólu pleców, lumbago, bólów mięśniowych, bólów w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibument

Kiedy nie stosować leku Ibument:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, lewomentol, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • u osób z astmą, u których występowały w przeszłości napady duszności, wysypka, nieżyt błony śluzowej nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Ibument należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli u pacjenta występuje choroba nerek,
 • jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje kwas acetylosalicylowy lub inne leki,
 • jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa.

Żel nie powinien być stosowany na błony śluzowe, na uszkodzoną lub zmienioną zapalnie skórę, na okolice oczu.
Przerwać stosowanie leku, jeśli wystąpi pokrzywka i poradzić się lekarza.

Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Lek Ibument a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może nasilić częstość występowania działań niepożądanych, charakterystycznych dla tej grupy leków.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ibument należy stosować ostrożnie u kobiet w ciąży ze względu na możliwość opóźnienia wystąpienia spontanicznej akcji porodowej i wydłużenia czasu trwania porodu.

Ibument należy stosować ostrożnie u kobiet w czasie karmienia piersią. Ryzyko działań niepożądanych oraz przenikania do mleka ludzkiego są niskie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Ibument nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Ibument zawiera glikol propylenowy.
Lek może powodować podrażnienie skóry.

3. Jak stosować lek Ibument

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Żel nałożyć na bolące miejsce i delikatnie wmasować, aż do wchłonięcia leku. Należy jednorazowo stosować 1 do 4 cm żelu. W razie konieczności powtarzać, maksymalnie do 3 razy na dobę. Nie stosować żelu częściej, niż co 4 godziny.
Po użyciu żelu należy umyć ręce, chyba że są one miejscem leczonym.
Miejsc nałożenia żelu nie należy przykrywać opatrunkami, takimi jak bandaże czy plastry.
Maksymalny czas trwania leczenia to dwa tygodnie. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci
Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibument
Przedawkowanie leku po podaniu miejscowym jest mało prawdopodobne.
Objawami przedawkowania ibuprofenu są bóle głowy, wymioty, senność, spadek ciśnienia krwi.
Może być konieczne wyrównanie zaburzeń elektrolitowych.

Pominięcie zastosowania leku Ibument
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do najczęściej spotykanych działań niepożądanych należą reakcje miejscowe: zaczerwienienie, świąd, pokrzywka.
Rzadziej występują zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: ból brzucha i niestrawność.
U osób predysponowanych, u których występują lub występowały napady astmy lub choroby alergiczne, mogą wystąpić napady duszności.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
tel. + 48 (22) 49 21 301, fax + 48 (22) 49 21 309, e-mail: [email protected].
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ibument

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 ºC.
Okres ważności po pierwszym otwarciu: 18 miesięcy.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ibument

 • Substancjami czynnymi leku są ibuprofen i lewomentol.1 gram żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg lewomentolu.
 • Pozostałe składniki to: etanol 96%, karbomer 980, glikol propylenowy, diizopropanolamina 85%, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Ibument i co zawiera opakowanie

Lek Ibument to przezroczysty, bezbarwny do lekko żółtego żel o charakterystycznym zapachu mentolu.

Opakowanie: tuba aluminiowa z membraną, wewnątrz pokryta lakierem epoksydowo-fenolowym, z zakrętką z PE, zawierająca 50 g lub 100 g żelu, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.
80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 9
Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Polska: Ibument
Republika Czeska: Ibument

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wskazania do stosowania:

Ibument jest produktem leczniczym o miejscowym działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym, wskazanym w leczeniu:

 • bólu i obrzęków wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł (skręceń stawów), kontuzji sportowych;
 • bólów reumatycznych, w tym bólu stawów spowodowanych zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi;
 • bólu pleców, lumbago, bólów mięśniowych, bólów w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach.

Ibument jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

M Układ mięśniowo-szkieletowy
M02 Leki do stosowania miejscowego w bólach stawów i mięśni
M02A Leki do stosowania miejscowego w bólach stawów i mięśni
M02AA Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania miejscowego
M02AA13 Ibuprofen

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Interakcje z alkoholem
Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku
Smiley face
Prowadzenia pojazdow 1
Piktogram z nr 1 - Bądź ostrożny. Nie prowadź pojazdów bez przeczytania ulotki leku. Ryzyko dotyczące stosowania leku i wpływu na prowadzenie pojazdów jest niewielkie i zależy głównie od wrażliwości indywidualnej na lek. Pacjent znajdzie w ulotce leku ostrzeżenia wskazujące przypadki kiedy nie powinien prowadzić samochodu (zwłaszcza wtedy gdy odczuwał już wcześniej działania niepożądane leku potencjalnie niebezpieczne). Zażywanie leku z tej grupy i prowadzenie samochodu nie jest zazwyczaj przeciwwskazane, ale wymaga przeczytania ulotki przed rozpoczęciem jazdy.
Smiley face
Wpływ na płodność

Dostępne dane wskazują, że leki hamujące cyklooksygenazę/syntezę prostaglandyn, mogą powodować zaburzenie płodności kobiet poprzez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Ibuprofeeni; Ibuprofén; Ibuprofenas; Ibuprofène; Ibuprofeno; Ibuprofenum
Synonimy:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .