Iruxol Mono

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
maść
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

1,2 j./g

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

IROXOL MONO 1,2 j./g, maść

Collagenasum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek IRUXOL MONO i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku IRUXOL MONO
 3. Jak stosować lek IRUXOL MONO
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek IRUXOL MONO
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek IRUXOL MONO i w jakim celu się go stosuje

Lek IRUXOL MONO zawiera substancję czynną kolagenazę - klostrydiopeptydazę A i proteazy towarzyszące. Kolagenaza jest enzymem proteolitycznym powodującym rozpad włókien kolagenu. Zawarta w leku kolagenaza i inne proteazy usuwają wszystkie elementy białkowe z rany, w wyniku czego przyspieszają proces oczyszczania rany.

Wskazania
Enzymatyczne oczyszczanie ran (owrzodzeń i oparzeń o ograniczonej powierzchni) z tkanek martwiczych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku IRUXOL MONO

Kiedy nie stosować leku IRUXOL MONO

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • na rozległe oparzenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
W przypadku oparzeń, maść należy stosować na nie więcej niż 10% powierzchni ciała po uprzedniej konsultacji ze specjalista w leczeniu oparzeń
Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.
U pacjentów z cukrzycą, suchą zgorzel powinna być nawilżana z ostrożnością, aby unikniąć powstania zgorzeli wilgotnej.
Jeśli zmniejszenie tkanki martwiczej nie następuje w ciągu 14 dni, należy skontaktować się z lekarzem w celu zmiany sposobu leczenia.

Lek IRUXOL MONO a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nie należy stosować leku IRUXOL MONO jednocześnie z lekami odkażającymi, detergentami zawierającymi metale ciężkie i mydłem, ponieważ osłabiają aktywność kolagenazy.
Nie należy stosować podczas leczenia lekiem Iruxol mono miejscowo innych leków, zwłaszcza antybiotyków tyrotrycyny, gramicydyny i teracykliny, gdyż mogą wpływać na aktywność kolagenazy.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lek IRUXOL MONO może być stosowany w pierwszym trymestrze ciąży, tylko wtedy gdy w opinii lekarza jest to bezwględnie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
W trakcie stosowania leku IRUXOL MONO można prowadzić samochód i obsługiwać maszyny.

3. Jak stosować lek IRUXOL MONO

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

W celu uzyskania najlepszego wyniku leczenia ran lekiem Iruxol mono, należy zapewnić odpowiednią wilgotność w obrębie rany.
Rany suche należy zwilżyć roztworem soli fizjologicznej (0,9% roztwór chlorku sodu) lub innym roztworem, dobrze tolerowanym przez tkanki.
Suche i pokryte twardym strupem rany powinny być najpierw zmiękczone za pomocą opatrunku nawilżającego.

Jeśli rany są zakażone lekarz zastosuje odpowiedni antybiotyk (jak chloramfenikol, neomycyna, framycetyna, bacytracyna, gentamycyna, polimyksyna B, makrolidy - np.: erytromycyna, klindamycyna - mupirocyna, sulfadiazyna, kwas fusydowy-sól sodowa lub klotrymazol).

Należy nałożyć 2 mm warstwę leku na opatrunek lub bezpośrednio na odpowiednio przygotowaną (patrz powyżej) nawilżoną powierzchnię rany raz na dobę. Należy zabezpieczyć dostęp do powierzchni rany.
Nie należy stosowa nadmiernej ilości leku na ranę, gdyż nie przyspiesza to procesu gojenia się rany.
Aby uniknąć podrażnienia, brzegi rany i zdrowa skóra powinny być zabezpieczone przed działaniem leku.
Opatrunek należy zmieniać raz na dobę.
W przypadku zaburzeń krążenia, owrzodzeń pochodzenia niedokrwiennego w cukrzycy lub pochodzenia neurologicznego, lekarz zastosuje odpowiednie leczenie przyczynowe. Nie wykazano by lek IRUXOL MONO był skuteczny w przypadku leczenia owrzodzeń w przebiegu choroby żylnej kończyn dolnych.

W przypadku wrażenia, że działanie jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku IRUXOL MONO
W razie spożycia leku, należy usunąć go z przewodu pokarmowego (np. poprzez wymioty, płukanie żołądka).

Pominięcie zastosowania leku IRUXOL MONO
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętego nałożenia maści.
Jeśli pominięto kilka dawek należy poinformować lekarza prowadzącego i postępować zgodnie z jego zaleceniami.

Przerwanie stosowania leku IRUXOL MONO
Leczenie lekiem IRUXOL MONO może być przerwane tylko na zlecenie lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Lek IRUXOL MONO jest zwykle dobrze tolerowany.
Mogą wystapić reakcje miejscowe, jak ból, świąd, pieczenie, zaczerwienienie. W przypadku nasilonych reakcji, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
U niektórych osób w czasie stosowania leku IRUXOL MONO mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel: + 48 22 49 21 301
Fax: + 48 22 49 21 309
e-mail: [email protected]
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać IRUXOL MONO

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w suchym miejscu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek IRUXOL MONO

 • Substancjami czynnymi leku są kolagenaza N (0,52 mg -3,75 mg), o aktywności klostrydiopeptydazy A nie mniejszej niż 1,2 j., oraz nie mniej niż 0,24 j. proteaz towarzyszących.
 • Pozostałe składniki to: parafina ciekła, wazelina biała

Jak wygląda lek IRUXOL MONO i co zawiera opakowanie
Tuba w kartonowym pudełku.
IRUXOL MONO jest dostępny w opakowaniach zawierających 20 lub 30 g maści.

Podmiot odpowiedzialny
T.J. Smith & Nephew Limited
PO Box 81, Hessle Road
Hull HU3 2BN
Wielka Brytania
Wytwórca
Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG
Pinnauallee 4
D-25436 Uetersen
Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Smith & Nephew Sp. z o.o.
Marynarska 15
02 - 674 Warszawa
Tel. 22 570 30 71
Fax. 22 570 30 62

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12/2015

Wskazania do stosowania

Enzymatyczne oczyszczanie ran (owrzodzeń i oparzeń o ograniczonej powierzchni) z tkanek martwiczych.

Źródło: www.urpl.gov.pl

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

D DERMATOLOGIA
D03 Leki stosowane w leczeniu ran i owrzodzeń
D03B Enzymy
D03BA Enzymy proteolityczne
D03BA02 Collagenase

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Clostridiopeptidas; Clostridiopeptidase A; Clostridiopeptidasum A; Colagenasa; Klostridiopeptidaasi A.

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego T.J Smith & Nephew Limited

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .