Jak czytać receptę?

rnowa2012

Świadczeniodawca

W tym obszarze recepty znajdują się dane podmiotu, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Dane pacjenta

Dane pacjenta
  • Imię i nazwisko
  • Adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu – jeżeli nadano)
   • miejsce zamieszkania lub
   • miejsce pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, lub
   • w przypadku osoby bezdomnej - adres siedziby świadczeniodawcy.
 • Wiek - w przypadku pacjenta do lat 18, o ile nie można go ustalić na podstawie numeru PESEL znajdującego się na recepcie
 • Numer PESEL – jeżeli dotyczy,
  • a w przypadku dziecka do pierwszego roku życia nieposiadającego numeru PESEL albo niemożliwości ustalenia tego numeru – numer PESEL opiekuna pacjenta wraz z adnotacją o zamieszczeniu numeru PESEL osoby innej niż pacjent i podpisem lekarza.
  • Cudzoziemcy
   • W przypadku pacjentów, korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej (ubezpieczenia) na podstawie przepisów o koordynacji numer poświadczenia ubezpieczenia wydanego przez NFZ pacjentowi, a w razie braku tego poświadczenia – numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji wystawionego przez właściwą instytucje zagraniczną.
   • a w przypadku cudzoziemca niebędącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji – numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość,
    • a w przypadku osoby posiadającej Kartę Polaka – numer Karty Polaka
Identyfikator płatnika
 • Oddział wojewódzkiego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta
  Kod Oddział
  01 Dolnośląski
  02 Kujawsko-Pomorski
  03 Lubelski
  04 Lubuski
  05 Łódzki
  06 Małopolski
  07 Mazowiecki
  08 Opolski
  09 Podkarpacki
  10 Podlaski
  11 Pomorski
  12 Śląski
  13 Świętokrzyski
  14 Warmińsko-Mazurski
  15 Wielkopolski
  16 Zachodniopomorski
 • Znak „X” w przypadku pacjentów nie ubezpieczonych w Funduszu
 • Symbol państwa, w którym znajduje się instytucja właściwa dla osoby korzystającej ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.
  Symbol Państwo Symbol Państwo
  AT Austria LT Litwa
  BE Belgia LU Luksemburg
  BG Bułgaria LV Łotwa
  CY Cypr MT Malta
  CZ Czechy DE Niemcy
  DK Dania NO Norwegia
  EE Estonia PT Portugalia
  FI Finlandia RO Rumunia
  FR Francja SK Słowacja
  GR Grecja SI Słowenia
  ES Hiszpania CH Szwajcaria
  NL Holandia SE Szwecja
  IS Islandia HU Węgry
  IE Irlandia GB Wielka Brytania
  LI Liechtenstein IT Włochy
Kod uprawnień dodatkowych
IW inwalida wojskowy
IB inwalida wojenny
ZK zasłużony honorowy dawca krwi
PO osoba wykonująca powszechny obowiązek ochronny Rzeczpospolitej Polskiej
AZ Pracownicy zakładów produkujących wyroby zawierające azbest
WP określone kategorie osób wymienione w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP
CN nie ubezpieczone kobiety w ciąży (także w okresie porodu i połogu)
DN nie ubezpieczone osoby poniżej 18 roku życia, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP
IN nie ubezpieczeni, którym świadczenia przysługują na podstawie odrębnych przepisów
Jeżeli pacjentowi nie przysługują wymienione powyżej specjalne uprawnienia wpisuje się znak X.

Leki

Dane dotyczące przepisanych leków, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego obejmują:

 • nazwę międzynarodową (w przypadku leku) albo handlową lub ich nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • postać w jakiej produkt ma być wydany, jeżeli jest zarejestrowany w więcej niż jednej postaci,
 • dawkę, jeżeli produkt jest zarejestrowany w więcej niż jednej dawce,
 • ilość produktu, a w przypadku leku recepturowego – jego skład
 • sposób dawkowania
 • odpłatność – stopień refundacji produktu może być oznaczony odpowiednio
  • B – bezpłatnie
  • R - odpłatność ryczałtowa
  • P – najniższa możliwa odpłatność
  • 30% - produkt wydawany za odpłatnością 30% limitu finansowania
  • 50% - produkt wydawany za odpłatnością 50% limitu finansowania
  • X lub 100% - produkt wydawany pełnopłatnie

Poza danymi dotyczącymi przepisanych leków, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lekarz dodatkowo może zamieścić:

„cito” - polecenie pilnej realizacji recepty,

„nie zamieniać” lub „NZ - zastrzeżenie o konieczności wydania pacjentowi wyłącznie określonego leku czyli brak możliwości zamiany leku na tańszy odpowiednik. Adnotacja „

Kategoria: