Kamiren XL

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

4 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Kamiren XL, 4 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Doxazosinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest Kamiren XL i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kamiren XL
 3. Jak stosować Kamiren XL
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać Kamiren XL
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Kamiren XL i w jakim celu się go stosuje

Kamiren XL powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi na skutek zmniejszenia oporu naczyń krwionośnych.

Kamiren XL jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Można go stosować w monoterapii (jako jedyny lek) lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi jak tiazydowe leki moczopędne, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, antagoniści wapnia lub inhibitory konwertazy angiotensyny.

Kamiren XL jest wskazany także w leczeniu objawów spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Można go stosować zarówno u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym jak i u pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym może jednocześnie obniżać ciśnienie tętnicze. U pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym wpływ na ciśnienie tętnicze krwi jest zazwyczaj nieistotny.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kamiren XL

Kiedy nie stosować leku Kamiren XL:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na doksazosynę, inne pochodne chinazoliny (prazosyna, terazosyna) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • w czasie karmienia piersią,
 • u pacjentów z niedrożnością przewodu pokarmowego,
 • u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym (łagodny rozrost gruczołu krokowego) oraz niskim ciśnieniem krwi,
 • u pacjentów, u których wcześniej wystąpiło niedociśnienie ortostatyczne, czyli niskie ciśnienie krwi powodujące zawroty głowy lub dezorientację podczas wstawania z pozycji siedzącej lub leżącej,
 • u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym, z jednym z następujących objawów: niedrożność lub zator przewodu moczowego jakiegokolwiek typu, długotrwałe zakażenie przewodu moczowego lub kamienie w pęcherzu moczowym,
 • u pacjentów z nietrzymaniem moczu z przepełnienia (nie odczuwający potrzeby oddania moczu) lub bezmoczem (organizm nie wytwarza moczu) z zaburzeniami czynności nerek lub bez nich.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Kamiren XL należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W szczególności należy poinformować lekarza o:

 • zaburzeniach czynności wątroby,
 • zaburzeniach serca,
 • przyjmowaniu innych leków.

Pacjenci poddawani operacji oczu z powodu zmętnienia soczewek (zaćma) powinni przed operacją poinformować lekarza okulistę o przyjmowaniu obecnie lub niedawno leku Kamiren XL. Dzięki temu lekarz będzie mógł zastosować odpowiednie środki ostrożności lub odpowiedni sposób wykonywania operacji, by nie wystąpiły możliwe powikłania.

Na początku przyjmowaniu leku Kamiren XL, podczas wstawania z pozycji siedzącej lub leżącej pacjent może mieć wrażenie omdlewania lub zawroty głowy, powodowane przez niskie ciśnienie krwi. Jeśli pojawi się wrażenie omdlewania lub zawroty głowy, należy usiąść lub położyć się i poczekać aż dolegliwości miną, by uniknąć sytuacji, w której może dojść do upadku lub urazu. Na początku leczenia lekarz może regularnie mierzyć ciśnienie, aby zmniejszyć takie ryzyko.

Dzieci i młodzież
Kamiren XL nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania doksazosyny w tej grupie wiekowej.

Kamiren XL a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

U niektórych pacjentów przyjmujących leki alfa-adrenergiczne w celu obniżenia wysokiego ciśnienia tętniczego lub leczenia rozrostu gruczołu krokowego, mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie ,,pustki w głowie’’ spowodowane obniżeniem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej. Objawy te mogą wystąpić u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie leki stosowane w zaburzeniach erekcji (impotencja) z lekami alfa-adrenergicznymi. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia tych objawów, pacjenci powinni przyjmować leki alfa-adrenergiczne, w tym Kamiren XL, przynajmniej 6 godzin przed lekiem stosowanym w zaburzeniach erekcji.

Kamiren XL może jeszcze bardziej obniżać ciśnienie krwi u pacjentów już przyjmujących inne leki przeciwnadciśnieniowe, takie jak terazosyna i prazosyna.

Kamiren XL z jedzeniem i piciem
Kamiren XL można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa stosowania doksazosyny w okresie ciąży, Kamiren XL można stosować podczas ciąży tylko w przypadku, kiedy możliwe korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu.

Leku Kamiren XL nie należy stosować podczas karmienia piersią, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa jego stosowania w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy, zwłaszcza na początku stosowania leku Kamiren XL, nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kamiren XL zawiera laktozę jednowodną
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinnien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować Kamiren XL

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Początkowa dawka leku Kamiren XL to 4 mg podawane raz na dobę. Dawka dobowa wynosząca 4 mg jest skuteczna u większości pacjentów.
Jeżeli oczekiwane obniżenie ciśnienia po 4 tygodniach leczenia jest niezadowalające i jeśli pacjent dobrze toleruje leczenie, lekarz może zwiększyć dawkę do 8 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa to 8 mg podawane raz na dobę.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku
Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu; nie należy ich rozgryzać, przełamywać ani rozkruszać.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Kamiren XL jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kamiren XL
W razie przedawkowania leku Kamiren XL może wystąpić znaczne zmniejszenie ciśnienia krwi. W takim przypadku pacjenta należy ułożyć na plecach z uniesionymi nogami. Lekarz zastosuje leczenie objawowe. Wywołanie wymiotów nie jest zalecane. Można zastosować płukanie żołądka, podać węgiel aktywny lub środki przeczyszczające. Hemodializa nie jest skuteczna, ponieważ doksazosyna jest prawie całkowicie związana z białkami.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania dawki leku Kamiren XL
W razie pominięcia dawki leku nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę leku należy przyjąć według zaleconego schematu.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zakażenia dróg oddechowych (nosa, gardła, płuc), zakażenia dróg moczowych,
 • zawroty głowy, bóle głowy, senność,
 • uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego),
 • przyspieszone bicie serca (tachykardia), odczuwanie bicia serca,
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi lub spadek ciśnienia krwi podczas wstawania, powodujący zawroty głowy, uczucie ,,pustki w głowie’’ lub omdlenia (niedociśnienie ortostatyczne)
 • zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, obrzęk błony śluzowej nosa, kichanie i (lub) wyciek z nosa, spowodowane zapaleniem błony śluzowej nosa,
 • ból żołądka/brzucha, niestrawność, suchość w jamie ustnej, nudności,
 • świąd,
 • ból pleców, bóle mięśni,
 • zapalenie pęcherza moczowego, nietrzymanie moczu,
 • ogólne osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, obrzęk stóp, kostek lub palców.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • polekowe reakcje nadwrażliwości,
 • zwiększone lub zmniejszone łaknienie, zapalenie stawów (dna),
 • lęk, depresja, bezsenność,
 • udar, omdlenia, drżenie, zaburzenia czucia w dłoniach i stopach,
 • szum w uszach,
 • zawał serca, ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa),
 • krwawienie z nosa,
 • zaparcia, wiatry, zapalenie żołądka i jelit, które może wywoływać biegunkę i wymioty
 • nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych czynności wątroby,
 • wysypka skórna,
 • bóle stawów,
 • ból lub uczucie dyskomfortu przy oddawaniu moczu, częstsze oddawanie moczu, kreww moczu,
 • impotencja,
 • obrzęk twarzy, ogólny ból,
 • zwiększenie masy ciała.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • mała liczba białych krwinek lub płytek krwi, która może być przyczyną powstawania siniaków lub zwiększonej skłonności do krwawienia (leukopenia, małopłytkowość),
 • niepokój, nerwowość,
 • omdlenia lub zawroty głowy spowodowane przez niskie ciśnienie krwi podczas podnoszenia się z pozycji siedzącej lub leżącej, uczucie mrowienia lub drętwienia w dłoniach i stopach
 • zaburzenia widzenia,
 • zwolniona lub nieregularna praca serca,
 • uderzenia gorąca,
 • sapanie (wywołane skurczem oskrzeli),
 • zapalenie wątroby lub zaburzenia dróg żółciowych, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka)
 • pokrzywka, łysienie,
 • czerwone lub fioletowe plamy na skórze, krwawienie podskórne (plamica),
 • kurcze mięśni, osłabienie siły mięśniowej,
 • zaburzenia w oddawaniu moczu, oddawanie moczu w nocy, zwiększona ilość oddawanego moczu,
 • powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia),
 • długo utrzymujący się, bolesny wzwód (priapizm) - należy pilnie zasięgnąć porady lekarskiej,
 • zmęczenie, ogólne złe samopoczucie.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zaburzenia dotyczące oczu, które mogą pojawić się w czasie operacji zaćmy (zmętnienie soczewki oka), patrz ,,Ostrzeżenia i środki ostrożności’’,
 • brak lub niewielka ilość nasienia w czasie wytrysku, oddawanie mętnego moczu po wytrysku.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: [email protected]
Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Kamiren XL

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie ,,EXP’’. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Numer serii podany jest na opakwoaniu po skrócie ,,Lot’’.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Kamiren XL

 • Substancją czynną leku jest doksazosyna. Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 4 mg doksazosyny, w postaci doksazosyny mezylanu.
 • Pozostałe składniki to hypromeloza, wapnia wodorofosforan bezwodny, laktoza jednowodna, magnezu stearynian; skład otoczki: Opadry White Y-1-7000 [hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400].

Jak wygląda lek Kamiren XL i co zawiera opakowanie
Białe, okrągłe, obustronnie lekko wypukłe tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Opakowania: 30, 60 lub 90 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu w blistrach w tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wskazania do stosowania:

Nadciśnienie tętnicze
Kamiren XL jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi jak diuretyki tiazydowe, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, antagoniści wapnia lub inhibitory konwertazy angiotensyny.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego
Kamiren XL wskazany jest w leczeniu objawów klinicznych spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Może być stosowany zarówno u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, jak i pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym może jednocześnie obniżać ciśnienie tętnicze. U pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym, wpływ na ciśnienie tętnicze krwi jest zazwyczaj klinicznie nieistotny.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

C Układ sercowo-naczyniowy
C02 Leki stosowane w chorobie nadciśnieniowej
C02C Leki antyadrenergiczne, blokujące zwoje nerwowe
C02CA Pochodne siarkowe
C02CA04 Doxazosin

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią
Stosowany lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Smiley face
Interakcje z alkoholem
Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Doxazosin Mesilate; Doksazosyny mezylan; Doxazosin Mesylate; Doxazosin Methanesulphonate; Doxazosine, mésilate de; Doxazosini mesilas; Doxazosin-mesylát; Mesilato de doxazosina

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego KRKA, d.d.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .