Katadolon

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
kapsułki twarde
l3
l8
Dawka: 

100 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

▼ Niniejszy lek będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Pacjent też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Katadolon, 100 mg, kapsułki twarde

Flupirtini maleas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Katadolon i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Katadolon
 3. Jak stosować lek Katadolon
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Katadolon
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Katadolon i w jakim celu się go stosuje

Leczenie ostrego bólu u osób dorosłych.
Katadolon wolno stosować wyłącznie wtedy, gdy leczenie innymi lekami przeciwbólowymi jest przeciwwskazane.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Katadolon

Kiedy nie stosować leku Katadolon:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na flupirtynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • u pacjentów z ryzykiem encefalopatii (śpiączki) wątrobowej oraz u pacjentów z zaburzeniami w odpływie żółci, ponieważ może dojść do wystąpienia lub nasilenia się ich objawów;
 • u pacjentów z nużliwością mięśni (myastenia gravis), ponieważ maleinian flupirtyny zmniejsza napięcie mięśniowe;
 • jeśli u pacjenta występowała choroba wątroby;
 • jeśli pacjent choruje na alkoholizm;
 • jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne leki powodujące polekowe uszkodzenie wątroby;
 • w okresie ciąży i karmienia piersią;
 • u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Jak wykazało jedno badanie, u pacjentów ostatnio leczonych z powodu szumów usznych, lub u których występują szumy uszne, Katadolon nie może być stosowany, gdyż może zwiększać ryzyko występowania podwyższonej aktywności enzymów wątrobowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Katadolon należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas leczenia lekiem Katadolon lekarz będzie wykonywać co tydzień badania czynności wątroby, ponieważ zgłaszano podwyższoną aktywność enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby i niewydolność wątroby w związku z leczeniem flupirtyną. Jeśli wyniki badań czynnościowych wątroby będą niekorzystne lekarz zaleci natychmiastowe zaprzestanie przyjmowania leku Katadolon.

Jeśli podczas leczenia lekiem Katadolon pacjent zauważy jakiekolwiek objawy mogące wskazywać na uszkodzenie wątroby (np. utrata łaknienia, nudności, wymioty, bóle brzucha, uczucie zmęczenia, ciemne zabarwienie moczu, żółtaczka, świąd) należy zaprzestać stosowania leku Katadolon i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, jeśli wystąpią jakiekolwiek z tych objawów.

Jeżeli konieczne jest jednoczesne zastosowanie leku Katadolon i leków przeciwzakrzepowych (pochodnych kumaryny), należy kontrolować podawanie tych leków (patrz „Lek Katadolon a inne leki”).
U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek należy kontrolować klirens (wydalanie) kreatyniny.

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) lub z zaburzeniami czynności nerek, lub hipoalbuminemią konieczne jest odpowiednie dostosowanie dawkowania.

Podczas leczenia Katadolonem mogą ulegać zafałszowaniu wyniki oznaczeń bilirubiny, urobilinogenu i białka w moczu, wykonywanych przy użyciu testów paskowych. Również wyniki oznaczeń stężenia bilirubiny we krwi mogą nie być miarodajne. Wyższe dawki mogą powodować zielone zabarwienie moczu, nie ma to jednak znaczenia klinicznego.

Lek Katadolon a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Katadolon może nasilać działanie alkoholu, leków uspokajających i leków zmniejszających napięcie mięśniowe.
Działanie leków przeciwzakrzepowych (takich jak warfaryna) może być prawdopodobnie nasilone podczas jednoczesnego stosowania z lekiem Katadolon. U takich pacjentów należy regularnie kontrolować wartości czasu protrombinowego (test Quick’a).
Nie można wykluczyć nasilenia działania diazepamu, jeżeli stosowany jest w skojarzeniu z lekiem Katadolon.
Należy unikać jednoczesnego podawania flupirtyny z lekami zawierającymi paracetamol lub karbamazepinę.

Katadolon z jedzeniem i piciem

Podczas leczenia nie należy pić napojów alkoholowych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Flupirtyny nie należy stosować w okresie ciąży oraz u kobiet w okresie reprodukcyjnym nie stosujących środków antykoncepcyjnych. Bezpieczeństwo stosowania flupirtyny u kobiet w ciąży nie zostało zbadane. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję w zakresie dawek toksycznych dla matki, jakkolwiek nie wykazały działania teratogennego. Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.

Jeżeli istnieje konieczność podania flupirtyny kobietom karmiącym, należy przerwać karmienie piersią. Badania wykazały, że niewielka ilość maleinianu flupirtyny przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Z tego powodu flupirtyny nie należy stosować przez kobiety karmiące.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nawet podczas stosowania leku zgodnie z zaleceniami, może on wpływać na reakcje pacjenta. Jeżeli pacjent odczuwa senność lub zawroty głowy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać
maszyn. Należy pamiętać, że spożycie alkoholu dodatkowo nasila niekorzystny wpływ na reakcje pacjenta.

3. Jak stosować lek Katadolon

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Flupirtynę należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do osiągnięcia odpowiedniego działania przeciwbólowego.
Czas trwania leczenia nie może przekroczyć 2 tygodni.

Flupirtynę stosuje się zwykle w dawce 100 mg (1 kapsułka leku Katadolon, połykana w całości) 3 do 4 razy na dobę, w możliwie jednakowych odstępach czasu.

Jeżeli ból jest intensywny, dawkę można zwiększyć do 200 mg (2 kapsułki) 3 razy na dobę. Nie należy przekraczać dawki 600 mg flupirtyny (6 kapsułek) na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) powinni na początku leczenia przyjmować 100 mg (1 kapsułkę) rano i wieczorem. Dawkę można następnie zwiększyć, w zależności od intensywności bólu i indywidualnej tolerancji leku.

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) z zaburzeniami czynności nerek lub hipoalbuminemią konieczne jest odpowiednie dostosowanie dawkowania. Wskazana jest ścisła kontrola w przypadku zastosowania większych dawek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek albo ze zmniejszoną zawartością białka we krwi nie powinni zażywać więcej niż 300 mg flupirtyny na dobę (3 kapsułki). Jeżeli konieczne jest podawanie większych dawek, lek należy stosować pod ścisłą kontrolą.

W jaki sposób zażywać lek Katadolon?
Kapsułki należy połykać w całości (nie gryźć) i popić płynem. W wyjątkowych przypadkach kapsułkę można otworzyć i zażyć tylko jej zawartość. Bardzo gorzki smak można zneutralizować odpowiednim pokarmem np. bananem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności flupirtyny u dzieci i młodzieży. Leku Katadolon nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Katadolon

Zanotowano pojedyncze przypadki przedawkowania. Dawka do 5 g flupirtyny powoduje nudności, wyczerpanie, szybkie bicie serca, kompulsywny płacz, zaburzenia świadomości, suchość błon śluzowych jamy ustnej.

Zwykle po sprowokowaniu wymiotów, zastosowaniu wymuszonej diurezy, podaniu węgla
aktywowanego i uzupełnieniu elektrolitów, pacjent wraca do zdrowia w ciągu 6 do 12 godzin. Nie obserwowano stanów zagrażających życiu.
Badania na zwierzętach wykazały, że przedawkowanie lub zatrucie flupirtyną może wywołać objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego i potencjalne działanie toksyczne na wątrobę.
Brak specyficznej odtrutki. W razie przedawkowania stosuje się leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Katadolon

Pominiętą dawkę należy zażyć możliwie szybko. Jeżeli zbliża się już czas zażycia kolejnej dawki, należy poczekać i zażyć ją o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Poniżej podano możliwe działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Katadolon w zależności od częstości występowania:
bardzo często (u co najmniej 1 na 10 pacjentów), często (u 1 do 10 na 100 pacjentów), niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych , zmęczenie (ok. 15 % pacjentów), zwłaszcza na początku leczenia.

Często: brak apetytu, zaburzenia snu, depresja, niepokój i (lub) nerwowość, zawroty głowy, drżenia, bóle głowy, niestrawność, nudności, wymioty, dolegliwości żołądkowe, zaparcia, ból brzucha, suchość błon śluzowych jamy ustnej, wzdęcia, biegunka, pocenie się.

Niezbyt często: nadwrażliwość, reakcje alergiczne, w pojedynczych przypadkach towarzyszy im podwyższona temperatura ciała, wysypka skórna, pokrzywka oraz świąd, dezorientacja, zaburzenia widzenia.

Częstość nieznana: zapalenie wątroby, niewydolność wątroby.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: [email protected].
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Katadolon

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Katadolon

 • Substancją czynną leku jest flupirtyny maleinian (100 mg)
 • Pozostałe składniki to: wapnia wodorofosforan dwuwodny, kopowidon, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.
  Skład kapsułki żelatynowej: żelatyna, woda oczyszczona, żelaza tlenek czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan.

Jak wygląda lek Katadolon i co zawiera opakowanie

1, 3 lub 5 blistrów PVC/Al zawierających po 10 kapsułek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wskazania do stosowania

Leczenie ostrego bólu u osób dorosłych.
Katadolon wolno stosować wyłącznie wtedy, gdy leczenie innymi lekami przeciwbólowymi (np. niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, słabymi opioidami) jest przeciwwskazane.

Źródło:
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

N Ośrodkowy układ nerwowy
N02 Leki przeciwbólowe
N02B Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
N02BG Inne
N02BG07 Flupirtine

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Decyzje Głównego Inspektora farmaceutycznego dotyczące wstrzymania, wycofania lub ponownego dopuszczenia leku

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .