Lusutrombopag Shionogi

Smiley face
l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki powlekane
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

3 mg

indeks_lekow_quicktab

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa


Lusutrombopag Shionogi (lusutrombopag)

Przegląd wiedzy na temat leku Lusutrombopag Shionogi i uzasadnienie udzielenia Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE

Co to jest lek Lusutrombopag Shionogi i w jakim celu się go stosuje

Lusutrombopag Shionogi jest lekiem zapobiegającym nadmiernym krwawieniom u osób z małopłytkowością spowodowaną długotrwałą chorobą wątroby. U pacjentów z małopłytkowością dochodzi do zmniejszenia się liczby płytek krwi (składników krwi uczestniczących w procesach krzepnięcia), w wyniku czego mogą występować nadmierne krwawienia.

Lek jest przeznaczony do stosowania u pacjentów poddawanych zabiegom inwazyjnym (związanym z rozcięciem lub nakłuciem skóry lub wprowadzaniem do wnętrza ciała różnych narzędzi).

Lusutrombopag Shionogi zawiera substancję czynną o nazwie lusutrombopag.

Jak stosować lek Lusutrombopag Shionogi

Lusutrombopag Shionogi jest dostępny w postaci tabletek 3 mg. Lek wydawany na receptę.

Leczenie produktem Lusutrombopag Shionogi należy rozpoczynać co najmniej 8 dni przed planowanym zabiegiem. Zalecana dawka to 1 tabletka na dobę przez 7 dni.

Więcej informacji o sposobie stosowania leku Lusutrombopag Shionogi znajduje się w ulotce dla pacjenta lub udzieli ich lekarz lub farmaceuta.

Jak działa lek Lusutrombopag Shionogi

Wytwarzanie płytek krwi w organizmie jest stymulowane przez hormon o nazwie trombopoetyna, który przyłącza się do odpowiednich receptorów w szpiku kostnym. Lusutrombopag, substancja czynna leku Lusutrombopag Shionogi, przyłącza się do tych samych receptorów co trombopoetyna, pomagając w ten sposób w zwiększeniu liczby płytek krwi.

Korzyści stosowania leku Lusutrombopag Shionogi wykazane w badaniach

W dwóch głównych badaniach z udziałem osób dorosłych z niską liczbą płytek krwi spowodowaną długotrwałą chorobą wątroby lek Lusutrombopag Shionogi zwiększał liczbę płytek przed zabiegiem inwazyjnym i zmniejszał potrzebę transfuzji krwi.

W pierwszym z tych badań, przeprowadzonym na grupie 96 osób dorosłych, stwierdzono, że 79% pacjentów przyjmujących Lusutrombopag Shionogi nie wymagało przetoczenia płytek krwi przed zabiegiem, natomiast w grupie otrzymującej placebo (leczenie pozorowane) takich pacjentów było 13%. W drugim badaniu z udziałem 215 osób dorosłych odsetek pacjentów niewymagających przetoczenia płytek krwi przed zabiegiem wyniósł 65% wśród przyjmujących Lusutrombopag Shionogi i 29% wśród przyjmujących placebo.

Ryzyko związane ze stosowaniem leku Lusutrombopag Shionogi

Działania niepożądane obserwowane w przebiegu badań z udziałem pacjentów przyjmujących lek Lusutrombopag Shionogi to: bóle głowy, nudności (mdłości), zakrzepica żyły wrotnej („zatkanie” naczynia, którym krew płynie z jelit do wątroby) oraz wysypkę. Podobne objawy wystąpiły u osób przyjmujących placebo.

Więcej informacji na temat działań niepożądanych i ograniczeń związanych ze stosowaniem leku Lusutrombopag Shionogi znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Podstawy dopuszczenia do obrotu leku Lusutrombopag Shionogi w UE

W badaniach wykazano, że lek Lusutrombopag Shionogi zwiększa liczbę płytek krwi, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wystąpieniem nadmiernych krwawień w trakcie inwazyjnych zabiegów medycznych lub po nich oraz zapotrzebowanie na przetoczenia płytek krwi. Obserwowane w badaniach klinicznych działania niepożądane są uznawane za wynikające z ogólnego stanu zdrowia pacjentów i charakteru zabiegu inwazyjnego, z powodu którego stosowano lek Lusutrombopag Shionogi.

Europejska Agencja Leków (EMA) uznała, że korzyści płynące ze stosowania leku Lusutrombopag Shionogi przewyższają ryzyko i może on być dopuszczony do stosowania w UE.

Środki podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Lusutrombopag Shionogi

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Lusutrombopag Shionogi w Charakterystyce Produktu Leczniczego i w Ulotce dla pacjenta zawarto zalecenia i środki ostrożności przeznaczone dla personelu medycznego i pacjentów.

Tak jak w przypadku wszystkich leków, dane o stosowaniu leku Lusutrombopag Shionogi są stale monitorowane. Zgłaszane działania niepożądane leku Lusutrombopag Shionogi są starannie oceniane i podejmowane są wszelkie czynności konieczne do ochrony pacjentów.

Inne informacje dotyczące leku Lusutrombopag Shionogi

Dalsze informacje na temat leku Lusutrombopag Shionogi znajdują się na stronie internetowej Agencji pod adresem: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/lusutrombopag-shionogi.

Źródło: EMEA/H/C/004720; Kwiecień 2019; https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/lusutrombopag-shionogi-epar-medicine-overview_pl.pdf

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

B02BX07

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Shionogi B.V.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .