Luteina

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki dopochwowe
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
100 mg
200 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Luteina, 50 mg, tabletki dopochwowe

Progesteronum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Luteina i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Luteina
 3. Jak przyjmować lek Luteina
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Luteina
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Luteina i w jakim celu się go stosuje

Progesteron w leku Luteina jest syntetycznie otrzymywanym naturalnym hormonem ciałka żółtego jajnika.
W warunkach fizjologicznych progesteron jest wytwarzany w zluteinizowanych komórkach ziarnistych ciałka żółtego jajnika, w zespólni kosmków łożyska, w warstwie pasmowatej i siatkowatej kory nadnerczy oraz w ośrodkowym układzie nerwowym. Stężenie progesteronu wytwarzanego przez ciałko żółte jajnika wzrasta w miarę upływu dni II fazy cyklu osiągając najwyższy poziom między 20-22 dniem cyklu.
W organizmie kobiety progesteron działa poprzez specyficzne receptory zlokalizowane m.in. w macicy, gruczołach sutkowych, ośrodkowym układzie nerwowym i przysadce mózgowej. Najważniejsze efekty oddziaływania progesteronu na narząd rodny to: umożliwienie owulacji, przemiana błony śluzowej macicy umożliwiająca zagnieżdżenie zapłodnionego jaja; hamowanie nadmiernego rozrostu błony śluzowej macicy spowodowanego działaniem estrogenów; cykliczne zmiany w nabłonku jajowodów, szyjki macicy i pochwy. Progesteron i estrogeny działają na: gruczoł sutkowy, pobudzając wzrost gruczołów i nabłonka przewodów oraz umożliwiając laktację.
Progesteron jest hormonem niezbędnym do utrzymania ciąży przez cały okres jej trwania: hamuje reakcję immunologiczną matki na antygeny płodu, jest substancją podstawową do produkcji hormonów płodu, inicjuje poród, znosi samoistną czynność skurczową ciężarnej macicy. Ponadto, progesteron podwyższa podstawową temperaturę ciała, zmniejsza stężenie aminokwasów w osoczu, normalizuje stężenie glukozy w osoczu.

Wykazuje działanie przeciwandrogenne polegające na hamowaniu aktywności 5 - alfa reduktazy przekształcającej testosteron w dihydrotestosteron. Metabolity progesteronu są wydalane w większości z moczem (50-60%), a pozostała część z kałem.

Wskazania do stosowania leku Luteina

 • Stany niedoboru endogennego progesteronu pod postacią:
  • zaburzeń cyklu miesiączkowego,
  • bolesnego miesiączkowania,
  • cykli bezowulacyjnych,
  • zespołu napięcia przedmiesiączkowego,
  • czynnościowych krwawień macicznych.
 • Endometrioza.
 • Zapłodnienie in vitro.
 • Niepłodność związana z niedomogą lutealną.
 • Poronienia nawykowe i zagrażające na tle niedoboru progesteronu.
 • Niewydolność fazy lutealnej okresu przedmenopauzalnego.
 • Hormonalna terapia zastępcza.

Progesteron jest stosowany u kobiet po menopauzie z zachowaną macicą, otrzymujących hormonalna terapię zastępczą, celem ochrony endometrium).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Luteina

Kiedy nie stosować leku Luteina

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • nowotwory piersi.
 • okres karmienia piersią.

Progesteron podawany dopochwowo przechodzi bezpośrednio do krążenia systemowego, omijając metabolizm wątrobowy. W związku z tym nie istnieje potrzeba modyfikacji dawki progesteronu podawanego drogą dopochwową u pacjentek z zaburzeniem czynności wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Luteina należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

Przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić badanie ginekologiczne i palpacyjne badanie piersi.
Pacjentki z depresją powinny być pod szczególną kontrolą, ponieważ progesteron może nasilać objawy choroby.
Nie prowadzono badań mających na celu określenie ewentualnego rakotwórczego lub mutagennego oddziaływania progesteronu.

Luteina a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku Luteina należy poradzić się lekarza.
Stosowanie progesteronu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane ze względu na przechodzenie hormonu do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Luteina nie wpływa ograniczająco na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn mechanicznych będących w ruchu i sprawność psychofizyczną.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Nie stwierdzono mających znaczenie kliniczne interakcji progesteronu z innymi lekami.
Stosowanie dużych dawek progesteronu może przemijająco spowodować zwiększenie wydalania z organizmu sodu i chlorków.

3. Jak stosować lek Luteina

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie
Dla dawek innych niż 50 mg dostępne są tabletki dopochwowe o mocy 100 mg i 200 mg.

Dorośli

 • W zaburzeniach cyklu miesiączkowego, bolesnym miesiączkowaniu, zespole napięcia przedmiesiączkowego, niewydolności fazy lutealnej okresu przedmenopauzalnego stosuje się dopochwowo 25 do 50 mg (1/2 do 1 tabletki) 2 razy na dobę w drugiej fazie cyklu miesiączkowego (naturalnego lub odtworzonego) przez 10-12 dni.
  W zaburzeniach cyklu miesiączkowego, bolesnym miesiączkowaniu, zespole napięcia przedmiesiączkowego leczenie kontynuuje się przez 3-6 kolejnych cykli.
  W niewydolności fazy lutealnej okresu przedmenopauzalnego leczenie należy prowadzić do wystąpienia menopauzy.
 • W hormonalnej terapii zastępczej w skojarzeniu z estrogenami stosuje się 25 do 50 mg (1/2 do 1 tabletki) dopochwowo 2 razy na dobę w terapii sekwencyjnej od 15 do 25 dnia cyklu lub w terapii ciągłej codziennie.
 • W próbie progesteronowej we wtórnym braku miesiączki stosuje się dopochwowo w dawce 50 mg (1 tabletka) 2 razy na dobę przez 5-7 dni. Krwawienie powinno wystąpić w ciągu 7-10 dni od zaprzestania podawania leku.
 • W leczeniu czynnościowych krwawień z dróg rodnych stosuje się 50 mg (1 tabletka) dopochwowo 2 razy na dobę przez 5-7 dni. Leczenie należy kontynuować przez kolejne 2-3 miesiące podając 25 do 50 mg (1/2 do 1 tabletki) 2 razy na dobę dopochwowo od 15 do 25 dnia cyklu.
 • W endometriozie stosuje się 50 do 100 mg (1 do 2 tabletek) 2 razy na dobę dopochwowo w terapii ciągłej przez okres 6 miesięcy.
 • W poronieniach nawykowych i zagrażających, cyklach bezowulacyjnych i indukowanych stosuje się dopochwowo 50 do 150 mg (1 do 3 tabletek) 2 razy na dobę.
  W przypadku poronień nawykowych suplementację progesteronu należy rozpocząć w cyklu, w którym planowane jest zajście w ciążę. Leczenie należy kontynuować nieprzerwanie do 18 - 20 tygodnia ciąży.
 • W programach zapłodnienia in vitro stosuje się 150 do 200 mg (3 do 4 tabletek) 2 razy na dobę dopochwowo.
  Leczenie kontynuuje się do 77 dnia po transferze zarodka.
  Zakończenie terapii powinno następować poprzez stopniowe zmniejszenie podawanej dawki leku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku Luteina, tabletki dopochwowe u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Luteina
U pacjentów, którzy przyjęli większą niż zalecana dawkę leku Luteina występowały następujące objawy: senność, zawroty głowy, depresja. Po zmniejszeniu dawki leku objawy te na ogół ustępują samoistnie.

Pominięcie zastosowania leku Luteina
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Luteina
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Podczas stosowania progesteronu, który jest identyczny z hormonem endogennym, działania niepożądane występują sporadycznie i są to: senność, zaburzenia koncentracji i uwagi, uczucie lęku, stany depresyjne, bóle i zawroty głowy.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy, niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi albo farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: [email protected].
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Luteina

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Luteina

 • Substancją czynną leku jest progesteron
 • Jedna tabletka zawiera 50 mg progesteronu.
 • Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, kwas cytrynowy jednowodny, magnezu stearynian, hypromeloza.

Jak wygląda lek Luteina i co zawiera opakowanie
Tabletki białe, niepowlekane, okrągłe, dwustronnie wypukłe z linią podziału na jednej stronie o średnicy 9 mm.
Opakowanie zawiera 30 tabletek dopochwowych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Adamed Sp. z o.o.
Pieńków 149
05-152 Czosnów k/Warszawy

Wytwórca
Adamed Sp. z o.o.
Pieńków 149
05-152 Czosnów k/Warszawy

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5
95-200 Pabianice

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wskazania do stosowania

 • W stanach niedoboru endogennego progesteronu pod postacią zaburzeń cyklu miesiączkowego, bolesnego miesiączkowania, cykli bezowulacyjnych, zespołu napięcia przedmiesiączkowego i czynnościowych krwawień macicznych.
 • W leczeniu endometriozy.
 • W programach zapłodnienia in vitro.
 • W leczeniu nniepłodności związanej z niedomogą lutealną.
 • W leczeniu poronień nawykowych i zagrażających.
 • W leczeniu niewydolności fazy lutealnej okresu przedmenopauzalnego.
 • W ramach hormonalnej terapii zastępczej, u kobiet po menopauzie z zachowaną macicą, celem ochrony endometrium.

Źródło: www.urpl.gov.pl

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

G Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe
G03 Hormony płciowe i modulatory układu płciowego
G03D Progestageny
G03DA Pochodne pregnenu
G03DA04 Progesterone

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Corpus Luteum Hormone; Luteal Hormone; Luteine; Luteohormone; Pregnenedione; Pregnenodiona; Progesteron;Progesterona; Progesteronas; Progestérone; Progesteroni; Progesteronum;Progestina; Progeszteron

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Adamed Sp. z o.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .