Luteina 50

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki podjęzykowe
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

50 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Luteina 50

50 mg, tabletki podjęzykowe
Progesteronum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Luteina 50 i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Luteina 50
 3. Jak stosować lek Luteina 50
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Luteina 50
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Luteina 50 i w jakim celu się go stosuje

Progesteron zawarty w leku Luteina 50 jest syntetycznie otrzymywanym naturalnym hormonem ciałka żółtego jajnika. Ciałko żółte jajnika wytwarza progesteron w drugiej fazie cyklu płciowego w ilościach zwiększających się od około 5 mg na dobę do 55 mg na dobę w 20-22 dniu cyklu i zmniejszających się do 27 dnia cyklu.

W organizmie kobiety progesteron działa poprzez specyficzne receptory zlokalizowane m.in. w błonie śluzowej macicy, gruczołach sutkowych, ośrodkowym układzie nerwowym i przysadce mózgowej.
Najważniejsze efekty oddziaływania progesteronu na narząd rodny to: umożliwienie owulacji, sekrecyjna przemiana endometrium umożliwiająca implantację zapłodnionego jaja; hamowanie nadmiernego rozrostu endometrium spowodowanego działaniem estrogenów; cykliczne zmiany w nabłonku jajowodów, szyjki macicy i pochwy. Progesteron i estrogeny działają na gruczoł sutkowy, pobudzając wzrost gruczołów i nabłonka przewodów oraz umożliwiając karmienie piersią.

Progesteron jest hormonem niezbędnym do utrzymania ciąży przez cały okres jej trwania: hamuje reakcję immunologiczną matki na antygeny płodu, jest substratem do produkcji hormonów płodu, inicjuje poród, znosi samoistną czynność skurczową ciężarnej macicy.

Wskazania do stosowania leku Luteina 50:

 • zaburzenia miesiączkowania spowodowane niedoborem endogennego progesteronu;
 • wtórny brak miesiączki;
 • zespół napięcia przedmiesiączkowego;
 • czynnościowe krwawienia z dróg rodnych;
 • niewydolność ciałka żółtego;
 • cykle bezowulacyjne;
 • wspomagająco w leczeniu bezpłodności np. w zapłodnieniu in vitro i innych technikach wspomaganego rozrodu;
 • poronienia nawykowe i zagrażające z powodu niedoboru endogennego progesteronu;
 • zapobieganie rozrostom endometrium u kobiet przyjmujących estrogeny (np. w hormonalnej terapii zastępczej).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Luteina 50

Przed rozpoczęciem leczenia lekarz powinien przeprowadzić badanie ginekologiczne, badanie piersi i ocenić rozmaz cytoonkologiczny z tarczy szyjki macicy, w celu wykluczenia nowotworów tych narządów. W razie konieczności lekarz zaleci także inne badania.

Jeżeli przed leczeniem lub w czasie leczenia wystąpi krwawienie z macicy należy poinformować o tym lekarza ginekologa.

W trakcie leczenia progesteronem należy przebywać pod stałą kontrolą lekarską, konieczne jest przeprowadzanie okresowych badań. Należy poinformować lekarza o zauważonych zmianach w piersiach.

Kiedy nie stosować leku Luteina 50:
Jeśli pacjent ma:

 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).
 • niezdiagnozowane krwawienia z dróg rodnych.
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby.
 • żółtaczka cholestatyczna (związana z zaburzeniami w odpływie żółci).
 • zespół Rotora i zespół Dubin-Johnsona (łagodna, genetycznie uwarunkowana choroba wątroby przebiegająca z żółtaczką).
 • nowotwory piersi i narządu rodnego.
 • przebyty lub aktualny epizod żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna).
 • czynne lub ostatnio przebyte zaburzenia zakrzepowo–zatorowe tętnic (dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego).
 • poronienia oraz obecność resztek po poronieniu w jamie macicy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Luteina 50, tabletki podjęzykowe należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Luteina 50, w wymienionych poniżej przypadkach:

 • przebyte zaburzenia zakrzepowo-zatorowe (udary mózgu, zakrzepica żył głębokich),
 • stany depresyjne,
 • choroby wątroby,
 • cukrzyca lub upośledzona tolerancja glukozy.

Dzieci i młodzież
Leku nie stosuje się u dzieci.

Luteina 50 a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stwierdzono mających znaczenie kliniczne interakcji progesteronu z innymi lekami.
Metabolizm progesteronu może zostać przyspieszony poprzez skojarzone podawanie substancji indukujących enzymy cytochromu P450, takie jak: leki przeciwdrgawkowe, leki przeciwzakaźne, mieszanki.

W badaniach in vitro wykazano, że leki zmniejszające aktywność cytochromu P450 (np. ketokonazol), mogą spowalniać metabolizm progesteronu. Kliniczne znaczenie tego oddziaływania nie jest znane.
Stosowanie progesteronu może zwiększać stężenie cyklosporyny w osoczu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Luteina 50 w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane ze względu na przenikanie hormonu do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie wiadomo, czy leczenie progesteronem wpływa na prowadzenie pojazdów, obsługiwanie maszyn i sprawność psychofizyczną.

W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Lek Luteina 50 zawiera laktozę
Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Luteina 50

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie

Dorośli
Dawkowanie i sposób podawania leku Luteina 50 zawsze ustala lekarz indywidualnie dla danej pacjentki w zależności od wskazań i skuteczności leczenia.

 • W zaburzeniach miesiączkowania i zespole napięcia przedmiesiączkowego stosuje się podjęzykowo 50 mg (1 tabletkę) 3-4 razy na dobę. W zaburzeniach cyklu miesiączkowego, zespole napięcia przedmiesiączkowego leczenie kontynuuje się przez 3-6 kolejnych cykli.
 • W zapobieganiu rozrostowi endometrium (w hormonalnej terapii zastępczej) w skojarzeniu z estrogenami najczęściej stosuje się 50 mg (1 tabletkę) podjęzykowo 3-4 razy na dobę. W schemacie ciągłym sekwencyjnym lek stosuje się przez ostatnie 12-14 dni cyklu 28-dniowego. W schemacie ciągłym złożonym lek podaje się codziennie bez przerwy. Dawka leku Luteina 50 powinna być uzależniona od dawki estrogenów, tak aby zapewnić ochronę endometrium przed proliferacyjnym działaniem estrogenów.
 • W próbie progesteronowej we wtórnym braku miesiączki stosuje się podjęzykowo 50 mg (1 tabletkę) 3-4 razy na dobę. Krwawienie powinno wystąpić w ciągu 7-10 dni od zaprzestania leczenia.
 • W leczeniu czynnościowych krwawień z dróg rodnych stosuje się 50 mg (1 tabletkę) podjęzykowo 3-4 razy na dobę. Leczenie należy kontynuować przez kolejne 2-3 miesiące od 15 do 25 dnia cyklu.
 • W poronieniach nawykowych i zagrażających, cyklach bezowulacyjnych i indukowanych stosuje się 100 mg (2 tabletki) podjęzykowo 3-4 razy na dobę.
 • W przypadku poronień nawykowych stosowanie leku Luteina 50 należy rozpocząć w cyklu, w którym planowane jest zajście w ciążę, a nawet wcześniej. Należy je kontynuować nieprzerwanie do ok. 18 - 20 tygodnia ciąży.
 • W programach zapłodnienia in vitro stosuje się 100 do 150 mg (2 do 3 tabletek) podjęzykowo 3-4 razy na dobę.

Zakończenie terapii powinno następować poprzez stopniowe zmniejszanie podawanej dawki leku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku Luteina 50, tabletki podjęzykowe u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Luteina 50
Najczęstsze objawy przedawkowania leku to senność, zawroty głowy, nudności, depresja.
W przypadku pojawienia się opisanych objawów należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Luteina 50
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Luteina 50
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Progesteron jako hormon endogenny (pochodzenia wewnętrznego) na ogół nie powoduje działań niepożądanych, za wyjątkiem objawów występujących w przypadku jego przedawkowania.
Sporadycznie pacjentki zgłaszają senność, zaburzenia koncentracji i uwagi, uczucie lęku, uczucie lub nawrót depresji, nudności, bóle i zawroty głowy.
Rzadko mogą wystąpić nieprawidłowe krwawienia z narządu rodnego, plamienia, brak miesiączki, zaczerwienienia skóry, trądzik, reakcje alergiczne, żółtaczka cholestatyczna, powikłania zakrzepowe, suchość w jamie ustnej, krwawienie z dziąseł.
Progesteron może powodować zmiany masy ciała.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi albo farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: [email protected].
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Luteina 50

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Luteina 50

 • Substancją czynną leku jest progesteron
  Jedna tabletka zawiera 50 mg progesteronu.

 • Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon K-25, magnezu stearynian, etyloceluloza, talk, wanilina.

Jak wygląda lek Luteina i co zawiera opakowanie
Tabletki niepowlekane, białe, jednostronnie wklęsłe.

Tabletki pakowane są w blistry z folii PA/Aluminium/PVC//Aluminium lub pojemnik polietylenowy, w kartonowym pudełku.
30 tabletek w blistrze.
30 tabletek w pojemniku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:
Adamed Sp. z o.o.
Pieńków 149
05-152 Czosnów k/Warszawy
tel: (022) 751 85 17
fax: (022) 751 84 67

Wytwórca:
Adamed Sp. z o. o.
Pieńków 149
05-152 Czosnów k/Warszawy

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5
95-200 Pabianice

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wskazania do stosowania

 • zaburzenia miesiączkowania spowodowane niedoborem endogennego progesteronu;
 • wtórny brak miesiączki;
 • zespół napięcia przedmiesiączkowego;
 • czynnościowe krwawienia z dróg rodnych;
 • niewydolność ciałka żółtego;
 • cykle bezowulacyjne;
 • wspomagająco w leczeniu bezpłodności np. w zapłodnieniu in vitro i innych technikach wspomaganego rozrodu;
 • poronienia nawykowe i zagrażające z powodu niedoboru endogennego progesteronu;
 • zapobieganie rozrostom endometrium u kobiet przyjmujących estrogeny (np. w hormonalnej terapii zastępczej);

Źródło: www.urpl.gov.pl

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

G Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe
G03 Hormony płciowe i modulatory układu płciowego
G03D Progestageny
G03DA Pochodne pregnenu
G03DA04 Progesterone

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Corpus Luteum Hormone; Luteal Hormone; Luteine; Luteohormone; Pregnenedione; Pregnenodiona; Progesteron;Progesterona; Progesteronas; Progestérone; Progesteroni; Progesteronum;Progestina; Progeszteron

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Adamed Sp. z o.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .