Lyrica 75 mg

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
kapsułki twarde
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

75 mg

indeks_lekow_quicktab

LYRICA 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg

kapsułki twarde
(Pregabalina)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
  informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
  może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
  niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek LYRICA i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek LYRICA
 3. Jak stosować lek LYRICA
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek LYRICA
 6. Inne konieczne informacje dotyczące leku LYRICA

1 . CO TO JEST LEK LYRICA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

LYRICA należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania pregabaliny u pacjentów w wieku poniżej 18 lat z obwodowym i ośrodkowym bólem neuropatycznym, padaczką i uogólnionymi zaburzeniami lękowymi nie zostały ustalone.

Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego: Lek Lyrica jest stosowany w leczeniu długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów. Wiele różnych chorób takich jak cukrzyca lub półpasiec może wywoływać obwodowy ból neuropatyczny. Doznania bólowe mogą być opisywane jako uczucie gorąca, palenia, pulsowania, strzelania, kłucia, jako ból ostry, kurcze, pobolewania, mrowienia bądź drętwienia. Obwodowy i ośrodkowy ból neuropatyczny może być związany także ze zmianami nastroju, zaburzeniami snu, zmęczeniem, co może wpływać na fizyczne i społeczne funkcjonowanie pacjenta i ogólną jakość życia.

Padaczka: Lek LYRICA jest stosowany w leczeniu określonych typów padaczki (napadów częściowych, które są lub nie są wtórnie uogólnione) u dorosłych. Lekarz może przepisać lek LYRICA, jeśli dotychczas stosowane leczenie nie w pełni kontroluje przebieg choroby. Lek LYRICA powinien być zawsze stosowany jako lek dodany do aktualnie stosowanego leczenia. Leku LYRICA nie powinno się stosować w monoterapii, lecz zawsze w skojarzeniu z innymi środkami przeciwpadaczkowymi.

Uogólnione zaburzenia lękowe: Lek LYRICA jest stosowany w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (ang. Generalised Anxiety Disorder – GAD). Objawy GAD obejmują przedłużający się, nadmierny lęk i niepokój, które trudno jest kontrolować. GAD może także powodować niepokój ruchowy, nerwowość lub uczucie podenerwowania, łatwe męczenie się, trudności z koncentracją lub uczucie „pustki w głowie”, rozdrażnienie, wzmożone napięcie mięśniowe lub zaburzenia snu. Objawy są odmienne od stresów i napięć towarzyszących codziennemu życiu.

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK LYRICA

Nie stosować leku LYRICA:

 • jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na pregabalinę, lub którykolwiek z pozostałych składników leku Lyrica.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek LYRICA:

U niektórych pacjentów przyjmujących lek LYRICA występowały objawy sugerujące reakcję alergiczną. Objawy te obejmowały obrzęk twarzy, ust, języka i gardła a także rozlaną wysypkę skórną. Jeżeli wystąpi jakikolwiek z tych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku LYRICA było związane z występowaniem zawrotów głowy i senności, może to spowodować zwiększenie częstości wystąpienia przypadkowego zranienia (upadku) u osób w podeszłym wieku. Dlatego należy zachować ostrożność do chwili poznania możliwych działań leku.

Stosowanie leku LYRICA było związane z występowaniem niewyraźnego widzenia lub innych zaburzeń widzenia. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek zmiany widzenia należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

U pacjentów z cukrzycą, którzy podczas leczenia pregabaliną przybierają na wadze może zaistnieć konieczność zmiany leczenia przeciwcukrzycowego.

Niektóre działania niepożądane takie, jak senność, mogą występować częściej, bowiem pacjenci z uszkodzeniem rdzenia kręgowego mogą przyjmować inne leki, np. przeciwbólowe lub zmniejszające wzmożone napięcie mięśni, które mają podobne działania niepożądane jak pregabalina, a nasilenie tych działań może być większe, gdy takie leki przyjmowane są jednocześnie.

Opisywano przypadki występowania zastoinowej niewydolności serca u niektórych pacjentów przyjmujących lek Lyrica; byli to głównie pacjenci w podeszłym wieku z zaburzeniami układu sercowo- naczyniowego. Przed zastosowaniem tego leku należy poinformować lekarza o występowaniu choroby serca w przeszłości.

Stosowanie innych leków
Przed zażyciem nowego leku wraz z preparatem LYRICA należy poinformować o tym lekarza.
Należy poinformować lekarza prowadzącego lub farmaceutę o wszystkich aktualnie i ostatnio przyjmowanych lekach, także tych kupowanych bez recepty.

LYRICA i niektóre leki mogą wzajemnie wpływać na siebie (interakcje). Lek LYRICA przyjmowany jednocześnie z innymi lekami może nasilić działania niepożądane obserwowane w czasie stosowania tych leków, w tym niewydolność oddechową i śpiączkę. Stopień nasilenia zawrotów głowy, senności i zmniejszenia koncentracji może ulegać zwiększeniu, jeśli lek Lyrica jest przyjmowany razem z lekami zawierającymi:

oksykodon – (lek przeciwbólowy),
lorazepam – (lek stosowany w stanach lękowych),
alkohol.

Lek LYRICA może być stosowany razem z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi.

Stosowanie leku LYRICA z jedzeniem i piciem
Kapsułki LYRICA mogą być przyjmowane z posiłkiem lub niezależnie od niego.

Podczas stosowania leku Lyrica nie powinno się spożywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Lek LYRICA nie powinien być stosowany w czasie ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji. W razie zajścia w ciążę, podejrzenia ciąży lub jeśli planowane jest poczęcie, należy skontaktować się z lekarzem.Ze względu na to, że nie wiadomo, czy lek LYRICA jest wydzielany do mleka kobiecego, nie zaleca się karmienia piersią podczas terapii preparatem LYRICA.
Przed zażyciem jakiegokolwiek leku w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
LYRICA może wywoływać zawroty głowy, senność i zmniejszenie koncentracji. Nie należy prowadzić samochodu, obsługiwać skomplikowanych maszyn ani wykonywać potencjalnie niebezpiecznych czynności, aż do momentu określenia wpływu tego leku na zdolność wykonywania powyższych czynności.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku LYRICA:
Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK LYRICA

Należy zawsze przyjmować lek LYRICA zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości pacjent powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz ustali dawkę leku, która będzie najbardziej odpowiednia dla danego pacjenta.

Lek LYRICA jest przeznaczony wyłącznie do stosowania doustnego.

Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego, padaczka lub uogólnione zaburzenia lękowe: Należy przyjmować liczbę kapsułek zaleconą przez lekarza. Dawka zalecona dla pacjenta będzie wynosić od 150 mg do 600 mg na dobę. Lekarz prowadzący poinformuje pacjenta, czy lek LYRICA przyjmuje się dwa lub trzy razy na dobę. W przypadku przyjmowania dwa razy na dobę, lek LYRICA stosuje s ię rano i wieczorem o stałej porze każdego dnia. W przypadku przyjmowania trzy razy na dobę, lek LYRICA stosuje się rano, w południe i wieczorem o stałej porze każdego dnia.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że lek LYRICA działa zbyt mocno lub za słabo, powinien poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Pacjent w wieku powyżej 65 lat , powinien przyjmować lek LYRICA według przedstawionego schematu, chyba że u pacjenta występują choroby nerek.

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, lekarz może zadecydować o innym schemacie dawkowania i (lub) zmienić dawkę leku.

Kapsułka powinna być połknięta w całości i popita wodą.

Lek LYRICA należy przyjmować tak długo jak zaleci lekarz, przerwania terapii można dokonać tylko na polecenie lekarza.
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat) nie zostały ustalone, zatem pregabaliny nie powinno się stosować w tej grupie wiekowej.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku LYRICA
Należy poinformować o tym lekarza lub natychmiast udać się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie lub butelkę po leku LYRICA.

W przypadku pominięcia dawki leku LYRICA
Ważne jest, aby przyjmować lek LYRICA regularnie o tych samych porach dnia. W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć jak najszybciej chyba, że zbliża się pora przyjęcia dawki kolejnej. W takim przypadku należy kontynuować dalsze leczenie według zaleconego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku LYRICA
Leczenia lekiem LYRICA nie należy przerywać, chyba że zdecyduje o tym lekarz. Jeżeli leczenie należy przerwać, powinno się to odbywać stopniowo w ciągu przynajmniej jednego tygodnia.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy być świadomym faktu, że po przerwaniu krótko- lub długookresowego leczenia pregabaliną mogą wystąpić pewne działania niepożądane. Obejmują one zaburzenia snu, ból głowy, nudności, biegunkę, objawy grypopodobne, nerwowość, depresję, bóle, nadmierne pocenie się i zawroty głowy.
Obecnie nie wiadomo, czy objawy takie występują częściej lub w większym nasileniu, jeżeli pacjent zażywał pregabalinę przez dłuższy czas.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek LYRICA może wywoływać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane, które wystąpiły u więcej niż u 1 osoby na 10 osób to:

zawroty głowy, zmęczenie

Częste działania niepożądane, które wystąpiły u więcej niż 1 na 100 osób to:

zwiększenie apetytu
podwyższenie nastroju, splątanie, zmiana zainteresowań seksualnych, drażliwość
trudności w skupieniu uwagi, niezgrabność, zaburzenia pamięci, drżenia, trudności w mówieniu,
uczucie mrowienia
nieostre widzenie, podwójne widzenie
zawroty głowy
suchość w ustach, zaparcie, wymioty, wzdęcia
trudności w osiągnięciu erekcji
obrzęk kończyn, uczucie upojenia alkoholowego, nieprawidłowy chód
zwiększenie masy ciała

Niezbyt częste działania niepożądane, które wystąpiły u więcej niż u 1 osoby na 1000 osób to:

utrata apetytu
zmiany w odbiorze własnej osoby, niepokój ruchowy, depresja, pobudzenie, zmiany nastroju,
nasilenie bezsenności, trudności ze znalezieniem właściwych słów, omamy, niezwykłe sny, napady
paniki, apatia
trudności w myśleniu, drętwienie, nietypowe ruchy gałek ocznych, ruchy szarpane, osłabienie
odruchów, zwiększona aktywność, zawroty głowy w pozycji stojącej, nadwrażliwość skóry, utrata
smaku, uczucie palenia, drżenie przy wykonywaniu ruchów, zaburzenia świadomości, omdlenie
suchość oczu, obrzęk oka, ból oka, osłabienie ruchów gałek ocznych, łzawienie
przyspieszenie czynności serca
nagłe zaczerwienienie skóry twarzy, nagłe uderzenia gorąca
trudności w oddychaniu, uczucie suchości w nosie
uczucie rozdęcia w jamie brzusznej, zwiększone wydzielanie śliny, zgaga, uczucie drętwienia wokół ust
pocenie się, wysypka
drżenia mięśniowe, obrzęk stawów, kurcze mięśni, bóle mięśni, bóle stawów, bóle pleców, bóle kończyn, sztywność mięśni
trudności w oddawaniu moczu lub bolesne parcie na pęcherz, nietrzymanie moczu,
osłabienie, upadek, pragnienie, ucisk w klatce piersiowej

Rzadkie działania niepożądane, które wystąpiły u mniej niż u 1 osoby na 1000 osób to:

niskie ciśnienie tętnicze, marźnięcie rąk i stóp, nadciśnienie
kaszel, uczucie zatkanego nosa
uszkodzenie mięśni
ból piersi, zaburzenia miesiączkowania
duże stężenie cukru we krwi
zwiększona wrażliwość na hałas
zaburzenia rytmu serca
niewydolność nerek, zmniejszenie objętości wydalanego moczu

Dodatkowymi reakcjami zgłaszanymi po wprowadzeniu leku na rynek były: niewydolność serca,
utrata przytomności, nadwrażliwość i reakcje alergiczne (których objawem może być obrzęk twarzy, obrzęk języka, trudności w oddychaniu, swędzenie, zapalenie oczu (zapalenie rogówki), i ciężka reakcja skórna charakteryzująca się wysypką, pęcherzykami, złuszczaniem się skóry i bólem), zaburzenia psychiczne, zatrzymanie moczu, biegunka, bóle głowy i nudności.

W przypadku wystąpienia obrzęku twarzy lub języka, lub jeśli wystąpi zaczerwienienie skóry z towarzyszącymi pęcherzykami lub złuszczaniem, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.

Niektóre działania niepożądane takie, jak senność, mogą występować częściej, bowiem pacjenci z uszkodzeniem rdzenia kręgowego mogą przyjmować inne leki, np. przeciwbólowe lub zmniejszające wzmożone napięcie mięśni, które mają podobne działania niepożądane jak pregabalina, a nasilenie tych działań może być większe, gdy takie leki przyjmowane są jednocześnie.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LYRICA

Lek LYRICA należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku Lyrica po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku lub butelce.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek LYRICA

Substancją czynną jest pregabalina. Każda kapsułka twarda zawiera 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg pregabaliny.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, talk, żelatyna, dwutlenek tytanu (E171), laurylosiarczan sodu, bezwodny koloidalny dwutlenek krzemu, czarny tusz (zawierający: szelak, czarny tlenek żelaza (E172), glikol propylenowy, wodorotlenek potasu) i woda.
Kapsułki 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg i 300 mg zawierają także czerwony tlenek żelaza (E172).

Jak wygląda lek LYRICA i co zawiera opakowanie

LYRICA w dawce 25 mg występuje w postaci białych twardych kapsułek, z napisem „Pfizer” na jednej części i „PGN25” na drugiej części kapsułki.
LYRICA w dawce 50 mg występuje w postaci białych twardych kapsułek, z napisem „Pfizer” na jednej części i „PGN50” na drugiej części kapsułki. Kapsułka jest dodatkowo oznaczona czarnym paskiem.
LYRICA w dawce 75 mg występuje w postaci biało-pomarańczowych twardych kapsułek, z napisem „Pfizer” na jednej części i „PGN75” na drugiej części kapsułki.
LYRICA w dawce 100 mg, występuje w postaci pomarańczowych twardych kapsułek, z napisem „Pfizer” na jednej części i „PGN100” na drugiej części kapsułki.
LYRICA w dawce 150 mg występuje w postaci białych twardych kapsułek, z napisem „Pfizer” na jednej części i „PGN150” na drugiej części kapsułki.
LYRICA w dawce 200 mg, występuje w postaci jasnopomarańczowych twardych kapsułek, z napisem „Pfizer” na jednej części i „PGN200” na drugiej części kapsułki.
LYRICA w dawce 225 mg, występuje w postaci biało-jasnopomarańczowych twardych kapsułek, z napisem „Pfizer” na jednej części i „PGN225” na drugiej części kapsułki.
LYRICA w dawce 300 mg, występuje w postaci biało-pomarańczowych twardych kapsułek, z napisem „Pfizer” na jednej części i „PGN300” na drugiej części kapsułki.

LYRICA jest dostępna w siedmiu wielkościach opakowań z PCV z tyłem z folii aluminiowej:
opakowanie z 14 kapsułkami zawiera jeden blister, opakowanie z 21 kapsułkami zawiera jeden blister, opakowanie z 56 kapsułkami zawiera 4 blistry, opakowanie z 84 kapsułkami zawiera 4 blistry, opakowanie z 100 kapsułkami zawiera 10 blistrów, opakowanie z 112 (2 x 56) oraz opakowanie zawierające blistry perforowane, podzielone na dawki pojedyncze, w których znajduje się 100 x 1 kapsułek.
Dodatkowo LYRICA dostępna jest w butelkach HDPE zawierających 200 kapsułek o mocy 75 mg, 150 mg i 300 mg.
Nie wszystkie wielkości opakowań mogą być w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:
Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Wielka Brytania

Wytwórca:
Pfizer GmbH Arzneimittelwerk, Gödecke, Mooswaldalee 1, D-79090 Freiburg, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego

 

 

Data zatwierdzenia ulotki:

Szczegółowa informacja o tym produkcie jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji ds. Produktów Leczniczych (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

<table style="\&quot;width:" 100%\"="" border="\&quot;0\&quot;" cellpadding="\&quot;4\&quot;" cellspacing="\&quot;0\&quot;">

België/Belgique/Belgien
Pfizer S.A. / N.V.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11 Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11 България
Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България
Тел.: +359 2 970 4333 Magyarország
PFIZER Kft.
Tel. + 36 1 488 37 00 Česká republika
Pfizer spol s.r.o.
Tel: +420-283-004-151 Malta
V.J. Salomone Pharma Ltd.,
Tel :+356 21220174 Danmark
Pfizer ApS
Tlf: +45 44 20 11 00 Nederland
Pfizer bv
Tel: +31 (0)10 406 43 01 Deutschland
Pfizer Pharma GmbH
Tel: +49 (0)721 6101 9000 Norge
Pfizer AS
Tlf: +47 67 52 61 00 Eesti
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Tel: +372 6 405 328 Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 521 15-0 Ελλάδα
Pfizer Hellas A.E.
Τηλ.: +30 210 67 85 800 Polska
Pfizer Polska Sp. z o.o.,
Tel.: +48 22 335 61 00 España
Pfizer S.A.
Tel: +34 91 490 99 00 Portugal
Laboratórios Pfizer, Lda.
Tel: +351 21 423 5500 France
Pfizer
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40 România
Pfizer România S.R.L.
Tel: +40 (0)21 207 28 00 Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: +353 1800 633 363 Slovenija
Pfizer Luxembourg SARL,
Tel: + 386/1/52 11 400 Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000 Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka
Tel: +421–2–5941 8500 Italia
Pfizer Italia S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21 Suomi/Finland
Pfizer Oy
Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40 Κύπρος
GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD,
Τηλ: +35722818087 Sverige
Pfizer AB
Tel: + 46 (0)8 550 520 00 Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel: +371 70 35 775 United Kingdom
Pfizer Limited,
Tel: +44 (0)1737 331111 Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel. +3705 2514000  

EUROPEJSKIE PUBLICZNE SPRAWOZDANIE OCENIAJĄCE (EPAR)

LYRICA

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR). Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) ocenił przeprowadzone badania w celu ustalenia zaleceń w sprawie stosowania leku.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stanu chorobowego lub sposobu leczenia należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta (także stanowiącą część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CHMP, zapoznaj się z dyskusją naukową (także stanowiącą część EPAR).

Co to jest Lyrica?

Preparat Lyrica ma postać kapsułki do podawania doustnego, zawierającej substancję czynną – pregabalinę. Kapsułki mają barwę białą (25 mg, 50 mg i 150 mg), biało-pomarańczową (75 mg, 225 mg i 300 mg), pomarańczową (100 mg) i jasnopomarańczową (200 mg).

W jakim celu stosuje się preparat Lyrica?

Preparat Lyrica stosuje się w leczeniu osób dorosłych z:

 •     
 • Bólem neuropatycznym: jest to ból spowodowany uszkodzeniem nerwów. Preparat Lyrica można stosować w bólu neuropatycznym pochodzenia obwodowego, takim jak ból występujący u pacjentów z cukrzycą lub u pacjentów z półpaścem, a także w bólu neuropatycznym pochodzenia ośrodkowego, takim jak ból występujący u pacjentów z urazem rdzenia kręgowego.
 •     
 • Padaczką: Preparat Lyrica stosuje się, gdy u pacjentów występują napady częściowe, których nie daje się kontrolować samym aktualnie stosowanym leczeniem (preparat Lyrica dołącza się do aktualnie stosowanego leczenia).
 •     
 • Uogólnionymi zaburzeniami lękowymi: jest to zaburzenie, w którym u pacjenta występuje długotrwały nadmierny lęk i obawa, które trudno jest zwalczyć.

Lek jest dostępny wyłącznie na receptę.

Jak stosować preparat Lyrica?

Preparat Lyrica podaje się w dwóch lub w trzech dawkach na dobę, przy czym dawka całkowita wynosi od 150 mg do 600 mg (maksymalnie) na dobę. Dawkę początkową stopniowo się zwiększa po upływie 3 do 7 dni aż do osiągnięcia najbardziej skutecznej dawki. Odstawienie preparatu Lyrica także powinno odbywać się stopniowo w okresie co najmniej jednego tygodnia. Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą; można przyjmować je podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy stosować niższe dawki.

Jak działa Lyrica?

Substancja czynna preparatu Lyrica, pregabalina, posiada strukturę podobną do własnego „neuroprzekaźnika” organizmu, określanego jako GABA (kwas gamma-aminomasłowy), lecz jego działanie biologiczne znacznie się różni. Neuroprzekaźniki to występujące w organizmie substancje, które przenoszą sygnały pomiędzy nerwami. Dokładny mechanizm działania pregabaliny nie został do końca wyjaśniony. Przypuszcza się, że pregabalina oddziałuje na drogę wnikania jonów wapniowych do komórek nerwowych, co sprawia, że nerwy w ośrodkowym układzie nerwowym są mniej pobudliwe, jak również redukuje uwalnianie innych neuroprzekaźników.

Jak badano preparat Lyrica?

Preparat Lyrica badano w 21 badaniach, w których był on porównywany z placebo (nieaktywnym leczeniem).
W badaniach dotyczących stosowania leku w bólu związanym z neuropatią uczestniczyło ponad 3100 pacjentów: W dziewięciu badaniach oceniano ból związany z neuropatią obwodową (u około połowy pacjentów występowała neuropatia cukrzycowa, a u drugiej połowy – nerwoból po przebyciu półpaśca), a w jednym badaniu oceniano ból związany z neuropatią ośrodkową (137 pacjentów z urazem rdzenia kręgowego). Skuteczność preparatu Lyrica mierzono za pomocą kwestionariusza ze skalą bólu.
Trzy badania, w których uczestniczyło 1328 pacjentów, dotyczyło stosowania leku w padaczce; skuteczność preparatu Lyrica oceniano na podstawie różnic w miesięcznej liczbie napadów padaczkowych przed leczeniem i podczas leczenia.
Osiem badań z udziałem 3000 pacjentów dotyczyło leczenia uogólnionych zaburzeń lękowych; w badaniach tych skuteczność preparatu Lyrica oceniano za pomocą kwestionariusza lęku (Hamilton Anxiety Rating Scale – Skala oceny lęku Hamiltona). W jednym badaniu oceniano ponadto, ile czasu upływa do nawrotu objawów lęku podczas leczenia i bez leczenia.

Jakie korzyści ze stosowania preparatu Lyrica zaobserwowano w badaniach?

W badaniach dotyczących bólu neuropatycznego preparat Lyrica był bardziej skuteczny niż placebo pod względem redukowania wyników oceny bólu. W bólu neuropatycznym pochodzenia obwodowego u ponad jednej trzeciej pacjentów leczonych preparatem Lyrica wystąpiła poprawa wyników oceny bólu o co najmniej 50% w porównaniu z 18% wśród pacjentów otrzymujących placebo. W bólu neuropatycznym pochodzenia ośrodkowego poprawa wyników oceny bólu o co najmniej 50% wystąpiła u 21,7% pacjentów leczonych preparatem Lyrica w porównaniu z 7,5% wśród pacjentów otrzymujących placebo.
W padaczce preparat Lyrica wykazywał skuteczność pod względem redukowania liczby napadów padaczkowych: odsetek pacjentów leczonych preparatem Lyrica, u których wystąpiła poprawa pod względem miesięcznej liczby napadów padaczkowych o co najmniej 50%, wynosił około 45%, gdy otrzymywali oni dawkę 600 mg/dobę, oraz około 35%, gdy otrzymywali oni dawkę 300 mg/dobę, w porównaniu z około 10% pacjentów otrzymujących placebo.
Preparat Lyrica był skuteczniejszy niż placebo w uogólnionych zaburzeniach lękowych: poprawę wyniku oceny lęku o co najmniej 50% zaobserwowano u ponad połowy pacjentów leczonych preparatem Lyrica w porównaniu z 38% pacjentów otrzymujących placebo.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem preparatu Lyrica?

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi (obserwowanymi u więcej niż 1 pacjenta na 10) są zawroty głowy i senność. Pełny wykaz działań niepożądanych zgłaszanych po podaniu preparatu Lyrica znajduje się w ulotce dla pacjenta.
Preparatu Lyrica nie należy podawać osobom, u których może występować nadwrażliwość (uczulenie) na pregabalinę lub którykolwiek inny składnik preparatu.

Na jakiej podstawie zatwierdzono preparat Lyrica?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) zadecydował, że korzyści płynące ze stosowania preparatu Lyrica przewyższają ryzyko w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego u osób dorosłych, podobnie jak w leczeniu osób dorosłych z częściowymi napadami padaczkowymi z wtórnym uogólnieniem lub bez uogólnienia, a także w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych u osób dorosłych. Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Lyrica do obrotu.

Inne informacje na temat preparatu Lyrica:

Dnia 6 lipca 2004 r. Komisja Europejska przyznała firmie Pfizer Limited pozwolenie na dopuszczenie do obrotu preparatu Lyrica ważne na terytorium całej Unii Europejskiej.

Pełne sprawozdanie EPAR jest dostępne tutaj.

Data ostatniej aktualizacji: 08-2006.

Źródło:
EMEA: EMEA/H/C/546 - EUROPEJSKIE PUBLICZNE SPRAWOZDANIE OCENIAJĄCE (EPAR)
http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000546/WC500046603.pdf, Czerwiec 2008

Wskazania do stosowania:

Ból neuropatyczny
Produkt Lyrica jest wskazany w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego u osób dorosłych.

Padaczka
Produkt Lyrica jest wskazany w leczeniu skojarzonym napadów częściowych u dorosłych, które są lub nie są wtórnie uogólnione.

Uogólnione zaburzenia lękowe
Produkt Lyrica jest wskazany w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (Generalised Anxiety Disorder – GAD) u osób dorosłych.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

N Ośrodkowy układ nerwowy
N03 Leki przeciwdrgawkowe
N03A Leki przeciwdrgawkowe
N03AX Inne
N03AX16 Pregabalin

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Prowadzenia pojazdow 2
Piktogram z nr 2- Bądź bardzo ostrożny. Nie prowadź samochodu bez zasięgnięcia opinii lekarza lub farmaceuty. Szkodliwe efekty farmakodynamiczne po zastosowaniu leku i dotyczące prowadzenia samochodu przeważają nad wrażliwością indywidualną na lek. Należy sprawdzić indywidualnie, przypadek po przypadku, czy zażywanie leku nie jest przeciwwskazane przy prowadzeniu samochodu. W większości przypadków tego typu leki są dostępne na receptę i lekarz będzie mógł ocenić stan pacjenta i/lub jego reakcję na lek. Rzadziej dotyczy to leków wydawanych bez recepty i wówczas należy zasięgnąć porady farmaceuty. Zażywanie leków grupy 2 może w niektórych przypadkach osłabić zdolności prowadzenia pojazdów, i wymaga zasięgnięcia opinii lekarza lub farmaceuty.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Pregabalina; Prégabaline; Pregabalinum

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Adres
ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Pfizer Limited

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .