Mabthera

l1
Substancje czynne: 
l3
podmiot odpowiedzialny: 

indeks_lekow_quicktab

EUROPEJSKIE PUBLICZNE SPRAWOZDANIE OCENIAJĄCE (EPAR)

MABTHERA

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Niniejszy dokument stanowi streszczenie Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR). Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) ocenił przeprowadzone badania w celu ustalenia zaleceń w sprawie stosowania leku.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stanu chorobowego lub sposobu leczenia, należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania (także stanowiącej część EPAR), bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W celu uzyskania dodatkowych informacji na podstawie zaleceń CHMP, należy zapoznać się z dyskusją naukową (także stanowiącą część EPAR).

Co to jest MabThera?

Preparat MabThera ma postać koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji (wlew dożylny). Preparat MabThera zawiera 100 mg lub 500 mg substancji czynnej rytuksymabu.

W jakim celu stosuje się preparat MabThera?

Preparat MabThera stosuje się u osób dorosłych w leczeniu dwóch typów chłoniaka nieziarniczego (nowotworu tkanki limfatycznej), które atakują typ krwinek białych określanych jako limfocyty B:

  • w chłoniaku grudkowym preparat MabThera stosuje się w skojarzeniu z chemioterapią u pacjentów z zaawansowaną chorobą, którzy nie otrzymywali wcześniej leczenia. Można także stosować go jako leczenie podtrzymujące u pacjentów, u których wystąpił nawrót chłoniaka grudkowego po wcześniejszym leczeniu, pod warunkiem że wystąpiła odpowiedź chłoniaka na leczenie indukcyjne (wcześniejszy etap leczenia). Stosuje się go także w monoterapii u pacjentów z zaawansowanym nowotworem, którzy wykazują oporność na inne leki przeciwnowotworowe (chemioterapię) lub u których wystąpiło niepowodzenie dwóch lub więcej schematów chemioterapii;
  • u pacjentów z chłoniakiem rozlanym z limfocytów B preparat MabThera stosuje się w skojarzeniu ze swoistym typem chemioterapii określanym jako „CHOP” (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna i prednizolon).

Ponadto preparat MabThera można stosować w leczeniu osób dorosłych z ciężkim reumatoidalnym zapaleniem stawów (choroba, która wywołuje zapalenie stawów). Preparat MabThera stosuje się w skojarzeniu z metotreksatem (lek, który oddziałuje na układ odpornościowy) u pacjentów, którzy nie mogą przyjmować innych leków lub u których nie wystąpiła odpowiednia odpowiedź na inne leki, w tym leki zawierające czynnik martwicy nowotworu (TNF – typ leku stosowanego w reumatoidalnym zapaleniu stawów).
Lek jest dostępny wyłącznie na receptę.

Jak stosować preparat MabThera?

Preparat MabThera podaje się w szpitalu. Przed każdym wlewem dożylnym pacjentom należy podać lek przeciwhistaminowy oraz lek przeciwbólowy. Pacjenci mogą także wymagać podania kortykosteroidu w celu zmniejszenia stanu zapalnego (szczególnie w reumatoidalnym zapaleniu stawów).
W leczeniu chłoniaka nieziarniczego typowa dawka preparatu MabThera wynosi 375 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała (obliczonej na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta). Liczba i częstość wlewów dożylnych jest uzależniona od typu leczonego chłoniaka. Szczegółowe informacje przedstawiono w charakterystyce produktu leczniczego (także stanowiącej część EPAR).
W reumatoidalnym zapaleniu stawów preparat MabThera podaje się w dwóch wlewach dożylnych po 1 000 mg wykonywanych w odstępie dwutygodniowym. Takie leczenie można powtarzać w zależności od odpowiedzi występującej u pacjenta.

Jak działa preparat MabThera?

Substancja czynna preparatu MabThera, rytuksymab, jest przeciwciałem monoklonalnym.
Przeciwciało monoklonalne to przeciwciało (typ białka), które zostało zaprojektowane w taki sposób, aby rozpoznawało określone struktury (zwane antygenami), występujące na określonych komórkach organizmu, oraz wiązało się z tymi strukturami.
Rytuksymab został zaprojektowany w taki sposób, aby wiązał się z antygenem CD20, występującym na powierzchni wszystkich limfocytów B. Gdy rytuksymab wiąże się z antygenem, powoduje to lizę (śmierć komórki). Jest to korzystne w przypadku chłoniaka, gdyż niszczone są nowotworowe limfocyty B. W reumatoidalnym zapaleniu stawów limfocyty B są niszczone w stawach, co pomaga zmniejszyć stan zapalny.

Jak badano preparat MabThera?

W chłoniaku grudkowym preparat MabThera oceniano w głównym badaniu z udziałem 322 pacjentów, u których chłoniak grudkowy nie był wcześniej leczony. W badaniu tym oceniano skuteczność dołączenia preparatu MabThera do standardowej chemioterapii (CVP: cyklofosfamid, winkrystyna i prednizolon), mierząc czas do niepowodzenia leczenia. W trzech dalszych badaniach z opublikowanej literatury naukowej oceniano wpływ dołączenia preparatu MabThera do innych typów chemioterapii u łącznie 1 347 pacjentów.
W dwóch badaniach oceniano preparat MabThera przyjmowany w monoterapii przez pacjentów z chłoniakiem grudkowym: w jednym badaniu oceniano ogólną częstość odpowiedzi na preparat MabThera u 203 pacjentów po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia, natomiast drugie badanie było badaniem leczenia podtrzymującego u 334 pacjentów, w którym oceniano czas do wystąpienia nasilenia choroby.
W rozsianym chłoniaku z limfocytów B skuteczność dołączenia preparatu MabThera do chemioterapii CHOP oceniano w badaniu z udziałem 399 pacjentów w wieku powyżej 60. roku życia. Główną miarą oceny skuteczności był czas do wystąpienia u pacjentów nasilenia choroby, konieczności zmiany leczenia lub zgonu.
W reumatoidalnym zapaleniu stawów preparat MabThera oceniano u 520 pacjentów. Skuteczność dołączenia preparatu MabThera do metotreksatu porównywano ze skutecznością zaobserwowaną po dołączeniu placebo (leczenie obojętne). W badaniu tym określano, u jakiej liczby pacjentów po 24 tygodniach wystąpiła poprawa o 20% w zakresie głównych objawów reumatoidalnego zapalenia stawów.

Jakie korzyści ze stosowania preparatu MabThera zaobserwowano w badaniach?

W chłoniaku grudkowym dołączenie preparatu MabThera do chemioterapii CVP wydłużało czas do wystąpienia nawrotu choroby ze średnio 6,7 do 25,9 miesiąca. Trzy dodatkowe badania także wykazały, że dołączenie preparatu MabThera do innych typów chemioterapii poprawia wyniki leczenia pacjentów.
W badaniach preparatu MabThera stosowanego w monoterapii odpowiedź na lek zaobserwowano u 48% pacjentów po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia, a badanie leczenia podtrzymującego wykazało, że u pacjentów otrzymujących preparat MabThera nasilenie choroby występowało po 42,2 miesiąca w porównaniu z 14,3 miesiąca u pacjentów, którzy nie otrzymywali tego leku.
W chłoniaku rozlanym z limfocytów B dołączenie preparatu MabThera do chemioterapii CHOP wydłużało czas przeżycia bez niekorzystnych zdarzeń medycznych z 13 do 35 miesięcy.
W reumatoidalnym zapaleniu stawów preparat MabThera był skuteczniejszy niż placebo: poprawa w zakresie objawów wystąpiła u 51% pacjentów otrzymujących preparat MabThera w porównaniu z 18% pacjentów otrzymujących placebo.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem preparatu MabThera?

W przypadku leczenia chłoniaka nieziarniczego najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu MabThera (obserwowane u ponad 1 pacjenta na 10) to: zakażenia bakteryjne, infekcje wirusowe, neutropenia (niski poziom krwinek białych obojętnochłonnych – rodzaj białych krwinek), leukopenia (niski poziom leukocytów – rodzaj białych krwinek), obrzęk naczynioworuchowy (spuchnięcie pod skórą), nudności (mdłości), świąd, wysypka, gorączka, dreszcze, astenia (osłabienie), ból głowy i obniżony poziom IgG (rodzaj przeciwciała). W przypadku leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów najczęstsze działania niepożądane (obserwowane u ponad 1 pacjenta na 10) to zakażenia. Pełny wykaz wszystkich zgłaszanych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu MabThera znajduje się w ulotce dla pacjenta.
Preparatu MabThera nie należy podawać osobom, u których może występować nadwrażliwość (uczulenie) na rytuksymab, białka mysie lub którykolwiek składnik preparatu. Ponadto preparatu MabThera nie należy podawać pacjentom z reumatoidalnym zapaleniem stawów, jeżeli występuje u nich aktywne, ciężkie zakażenie, ciężka niewydolność serca lub poważna choroba serca.

Na jakiej podstawie zatwierdzono MabThera?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) uznał, że korzyści ze stosowania preparatu MabThera przewyższają ryzyko w przypadku leczenia chłoniaka nieziarniczego i reumatoidalnego zapalenia stawów. Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu MabThera do obrotu.

Inne informacje dotyczące preparatu MabThera:

W dniu 2 czerwca 1998 r. Komisja Europejska przyznała firmie Roche Registration Limited pozwolenie na dopuszczenie preparatu MabThera do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu odnowiono w dniu 2 czerwca 2003 r. i 2 czerwca 2008 r.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące preparatu MabThera znajduje się tutaj.

Data ostatniej aktualizacji: 07-2008.

Źródło:
EMEA: EMEA/H/C/165 - EUROPEJSKIE PUBLICZNE SPRAWOZDANIE OCENIAJĄCE (EPAR)
http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000165/WC500025815.pdf, Luty 2009

Zakladka informacja CIL:
Komunikaty bezpieczeństwa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Roche Registration Limited

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .