Marelim

Smiley face
l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki dojelitowe
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
180 mg
360 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Marelim, 180 mg, tabletki dojelitowe

Acidum mycophenolicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
  Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Marelim i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Marelim
 3. Jak przyjmować lek Marelim
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Marelim
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Marelimi w jakim celu się go stosuje

Marelim zawiera substancję zwaną kwasem mykofenolowym. Należy do grupy leków zwanych lekami immunosupresyjnymi.

Marelim jest stosowany w zapobieganiu odrzucania przeszczepionej nerki, poprzez hamowanie czynności układu immunologicznego. Jest stosowany w skojarzeniu z innymi lekami zawierającymi cyklosporynę i kortykosteroidy.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Marelim

Kiedy nie przyjmować leku Marelim

 • jeśli pacjent ma uczulenie na kwas mykofenolowy, mykofenolan sodu, mykofenolan mofetylu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli pacjentka karmi piersią (patrz także punkt „Ciąża i karmienie piersią”);
 • jeśli pacjentka jest kobietą w wieku rozrodczym i nie stosuje skutecznych metod antykoncepcji.

Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych punktów odnosi się do pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi zanim zastosuje się Marelim.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Marelim należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

 • jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały ciężkie zaburzenia układu pokarmowego, takie jak wrzód żołądka;
 • jeśli u pacjenta występuje rzadki dziedziczny niedobór enzymu fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej HPRT (ang. HGPRT - hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase), taki jak zespół Lesch-Nyhana lub Kelley-Seegmillera.

Pacjent powinien wiedzieć, że:

 • Marelim osłabia mechanizmy obronne organizmu w przypadku narażenia na światło słoneczne. Z tego powodu zwiększa się ryzyko rozwoju raka skóry. Należy ograniczyć ekspozycję na działanie promieni słonecznych i promieni ultrafioletowych (UV) zakładając odpowiednią odzież ochronną oraz regularnie stosując filtry przeciwsłoneczne z wysokim wskaźnikiem ochronnym. Należy poradzić się lekarza w kwestii ochrony przeciwsłonecznej.
 • Jeśli u pacjenta wystąpiło już wcześniej zapalenie wątroby typu B lub C, lek Marelim może zwiększać ryzyko wystąpienia tych chorób ponownie. Lekarz może zlecić badanie krwi i sprawdzić objawy tych chorób. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy (zażółcenie skóry i oczu, nudności, utrata apetytu, ciemne zabarwienie moczu), należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi
 • Jeśli u pacjenta występuje uporczywy kaszel lub skrócony oddech, zwłaszcza, jeśli pacjent przyjmuje inne leki immunosupresyjne, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.
 • Lekarz może zlecić badanie stężenia przeciwciał we krwi w czasie leczenia lekiem Marelim, szczególnie, w przypadku powtarzających się infekcji, zwłaszcza, gdy pacjent stosuje również inne leki immunosupresyjne. Na podstawie wyników badań lekarz podejmie decyzję, czy należy kontynuować leczenie lekiem Marelim .
 • Jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek objawy zakażenia (takie jak gorączka lub ból gardła) lub nieoczekiwane zasinienie lub krwawienie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Lekarz podczas stosowania leku Marelim może zlecić badanie liczby białych krwinek i poinformuje pacjenta, czy może on kontynuować stosowanie leku Marelim.
 • Substancja czynna, kwas mykofenolowy nie jest tą samą substancją jak inne o podobnie brzmiących nazwach, takie jak mykofenolan mofetylu. Nie należy stosować ich zamiennie bez zalecenia lekarza.
 • Stosowanie leku Marelim w czasie ciąży może mieć szkodliwy wpływ na płód (patrz także punkt „Ciąża i karmienie piersią”) oraz zwiększać ryzyko samoistnych poronień.

Dzieci i młodzież
Stosowanie leku Marelim u dzieci i młodzieży nie jest zalecane z powodu braku danych.

Lek Marelim a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu jednego z niżej wymienionych leków:

 • inny lek immunosupresyjny, taki jak azatiopryna czy takrolimus;
 • leki stosowane w leczeniu pacjentów ze zwiększonym stężeniem cholesterolu we krwi, takie jak cholestyramina;
 • węgiel aktywowany, stosowany w leczeniu zaburzeń trawiennych, takich jak biegunka, zaburzenia żołądkowe i gazy;
 • leki zobojętniające sok żołądkowy, zawierające magnez i glin;
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusowych, takie jak acyklowir lub gancyklowir.

Należy także powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent planuje przyjęcie jakichkolwiek szczepionek.

Marelim z jedzeniem, piciem i alkoholem
Marelim może być zażywany z jedzeniem lub bez. Pacjent powinien zdecydować się na jedną z możliwości i kontynuować przyjmowanie leku w wybrany sposób, w celu uzyskania pewności, że lek jest wchłaniany w takim samym stopniu każdego dnia.

Pacjenci w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku (65 lat lub starszych) Marelim może być stosowany bez konieczności dostosowywania zwykle zalecanej dawki.

Dzieci i młodzież
Stosowanie leku Marelim u dzieci i młodzieży nie jest zalecane z powodu braku danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Zaleca się, aby przed rozpoczęciem leczenia lekiem Marelim kobiety upewniły się, że nie są w ciąży, np. uzyskując negatywny wynik testu ciążowego. Ponieważ kwas mykofenolowy może mieć szkodliwy wpływ na płód i może zwiększać ryzyko poronień, leku Marelim nie należy stosować w czasie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Lekarz powinien doradzić pacjentkom antykoncepcję przed rozpoczęciem stosowania leku Marelim. Pacjentka musi stosować środki antykoncepcyjne przed i w czasie leczenia oraz przez 6. tygodni po zakończeniu przyjmowania leku. Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka zaszła w ciążę w trakcie stosowania leku Marelim.

Nie wiadomo, czy Marelim jest wydzielany do mleka kobiecego. Nie należy karmić piersią w czasie leczenia i przez 6. tygodni po zakończeniu stosowania leku Marelim.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Zalecane jest, aby mężczyźni aktywni seksualnie stosowali prezerwatywy w czasie leczenia oraz przez 13. tygodni po przyjęciu ostatniej dawki produktu leczniczego Marelim . Zalecane jest aby partnerki mężczyzn przyjmujących produkt leczniczy Marelim stosowały środki antykoncepcyjne o dużej skuteczności w czasie leczenia mężczyzny oraz 13. tygodni po przyjęciu przez niego ostatniej dawki produktu leczniczego Marelim.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Marelim nie wykazuje wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Lek Marelim zawiera sód
Ten lek zawiera 0,61 mmol (13,9 mg) sodu w tabletce, należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak przyjmować lek Marelim

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Marelim powinien być przepisywany jedynie przez lekarzy mających doświadczenie w leczeniu pacjentów po przeszczepieniu.

Jaką dawkę przyjmować
Zalecana dawka dobowa leku Marelim to 1440 mg (8 tabletek leku Marelim 180 mg), przyjmowane jako 2 oddzielne dawki po 720 mg każda (4 tabletki leku Marelim 180 mg).
Tabletki należy przyjmować rano i wieczorem.

Pierwszą dawkę 720 mg należy przyjąć w ciągu 72 godzin po przeszczepieniu.

W przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerki
Dobowa dawka nie powinna być większa niż 1440 mg (8 tabletek leku Marelim 180 mg).

Stosowanie leku Marelim
Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.
Nie należy łamać ani kruszyć tabletek.
Nie należy stosować tabletek, które zostały pokruszone lub podzielone.
Leczenie powinno trwać tak długo, jak długo potrzebna jest immunosupresja, aby zapobiec odrzucaniu przeszczepionego narządu przez organizm.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Marelim
Jeżeli zastosowano więcej tabletek leku Marelim niż było zalecone lub jeśli ktoś inny zażył lek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala. Może być konieczna pomoc medyczna. Należy wziąć ze sobą tabletki i pokazać je lekarzowi lub personelowi szpitala. Jeśli pacjent nie ma już tabletek, powinien wziąć ze sobą puste opakowanie.

Pominięcie przyjęcia leku Marelim
Jeśli pacjent zapomniał zażyć Marelim, powinien zrobić to jak najszybciej, chyba że zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki. Wtedy należy powrócić do stałego schematu dawkowania. Należy poradzić się lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Marelim
Nie należy przerywać stosowania leku Marelim, dopóki nie zadecyduje o tym lekarz. Przerwanie stosowania leku Marelim może zwiększyć ryzyko odrzucania przeszczepionej nerki przez organizm.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
U pacjentów w podeszłym wieku może wystąpić więcej działań niepożądanych z powodu osłabionej czynności układu immunologicznego.

Leki immunosupresyjne, w tym Marelim, osłabiają mechanizmy obronne organizmu pacjenta hamując odrzucanie przeszczepionego narządu. W konsekwencji organizm nie może tak dobrze jak w normalnych warunkach walczyć z zakażeniami. Dlatego w przypadku stosowania leku Marelim, pacjent jest narażony na większą niż zwykle ilość zakażeń, takich jak zakażenia mózgu, skóry, jamy ustnej, żołądka i jelit, płuc oraz układu moczowego.

Lekarz prowadzący zleci regularne badania krwi w celu obserwacji wszelkich zmian w ilości krwinek lub stężeniu związków przenoszonych przez krew, takich jak cukier, tłuszcz i cholesterol.

Działania niepożądane, które mogą być ciężkie:

 • objawy zakażenia w tym gorączka, dreszcze, nadmierne pocenie, uczucie zmęczenia, senność, czy brak energii. Jeśli pacjent zażywa Marelim, może być bardziej niż zwykle podatny na infekcje. Może to mieć wpływ na różne układy organizmu, najczęściej na nerki, pęcherz, górne i (lub) dolne drogi oddechowe;
 • wymiotowanie krwią, czarne lub krwawe stolce, wrzód żołądka lub jelit;
 • powiększenie węzłów chłonnych, nowe lub powiększenie narośli na skórze lub zmiana w istniejącym znamieniu. Ponieważ zdarza się to u pacjentów przyjmujących leki immunosupresyjne, u bardzo małej ilości pacjentów stosujących lek Marelim rozwija się rak skóry lub węzłów chłonnych.

Jeśli wystąpią którekolwiek z powyższych objawów po zażyciu leku Marelim, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane, w tym:
Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

 • biegunka
 • mała liczba białych krwinek.
 • małe stężenie wapnia we krwi (hipokalcemia)
 • małe stężenie potasu we krwi (hipokaliemia)
 • duże stężenie kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia)
 • wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie)
 • ból stawów (artralgia)
 • niepokój

Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

 • mała liczba czerwonych krwinek, która może być przyczyną zmęczenia, skróconego oddechu i bladości (niedokrwistość)
 • nieoczekiwane krwawienie i zasinienia (prawdopodobnie objawy małej liczby płytek krwi)
 • ból głowy
 • ból brzucha lub żołądka, zapalenie błony śluzowej żołądka, wzdęcie brzucha, zaparcie, niestrawność, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, luźne stolce, nudności, wymioty
 • zmęczenie, gorączka
 • nieprawidłowe wyniki badań czynności nerek lub wątroby
 • zakażenia dróg oddechowych.
 • duże stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia)
 • małe stężenia magnezu we krwi (hipomagnezemia)
 • zawroty głowy
 • niskie ciśnienie krwi (hipotensja)
 • skrócony oddech (duszność)
 • trądzik
 • osłabienie (astenia)
 • ból mięśni (mialgia)
 • obrzęk rąk, kostek lub stóp (obrzęk obwodowy)
 • kaszel, który może być spowodowany rozstrzeniem oskrzeli (stan w którym oskrzela są nienaturalnie rozszerzone) lub włóknieniem płuc (bliznowaceniem płuc).

Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

 • szybkie bicie serca (tachykardia) lub nieregularne bicie serca (dodatkowe skurcze komorowe), płyn w płucach (obrzęk płucny)
 • wzrost torbieli (cysta) zawierającej płyn (limfa)
 • drżenie, trudności ze snem
 • swędzenie, zaczerwienienie i obrzęk oczu, zamazane widzenie
 • świszczący oddech
 • odbijanie się, cuchnący oddech, niedrożność jelita, owrzodzenie wargi, zgaga, odbarwienie języka, suchość w jamie ustnej, zapalenie dziąseł, zapalenie trzustki prowadzące do ostrego bólu w górnej części brzucha, zamknięcie kanału ślinianek, zapalenie otrzewnej
 • zakażenie kości, krwi i skóry
 • krew w moczu, uszkodzenie nerek, ból i trudności w oddawaniu moczu
 • wypadanie włosów, zasinienie skóry
 • zapalenie stawów, ból pleców, kurcze mięśni
 • utrata apetytu, zwiększenie stężenia lipidów, cukru, cholesterolu lub zmniejszenie stężenia fosforanów we krwi
 • objawy grypopodobne (takie jak zmęczenie, dreszcze, ból gardła, ból stawów i mięśni), obrzęk kostek i stóp, wzmożone pragnienie lub osłabienie
 • nietypowe sny, złudne postrzeganie
 • niemożność osiągnięcia lub utrzymania wzwodu.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • wysypka

Inne działania niepożądane zgłaszane dla leków podobnych do leku Marelim
Dodatkowo donoszono o następujących działaniach niepożądanych w grupie leków, do których należy Marelim: zapalenie okrężnicy (jelito grube), zapalenie błony śluzowej żołądka wywołane przez wirusa cytomegalii, przedziurawienie ściany jelita, powodujące silny ból brzucha z możliwym krwawieniem, wrzody żołądka lub dwunastnicy, mała liczba określonych białych krwinek lub wszystkich krwinek, ciężkie zakażenia, takie jak zakażenie serca i jego zastawek oraz błony okrywającej mózg i rdzeń kręgowy oraz inne mniej częste zakażenia bakteryjne powodujące zwykle ciężkie choroby płuc (gruźlica i zakażenie wywołane przez atypowe prątki Mycobacterium). W przypadku wystąpienia uporczywego kaszlu lub duszności należy skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą pod adresem:
Al. Jerozolimskie 181C
PL-02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: [email protected]

Działania niepożądane można zgłaszać również do podmiotu odpowiedzialnego.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Marelim

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że opakowanie jest zepsute.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Marelim

 • Substancją czynną leku jest kwas mykofenolowy (w postaci mykofenolanu sodu). Każda tabletka leku Marelim zawiera 180 mg kwasu mykofenolowego.
 • Pozostałe składniki to:
  • Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, powidon K30, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.
  • Otoczka Acryl-Eze Green 93O510003 : kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), talk, tytanu dwutlenek (E 171), trietylu cytrynian, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, żelaza tlenek żółty (E 172), indygokarmina, lak (E 132), sodu laurylosiarczan
  • Tusz Opacode Black S-1-17823: szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), glikol propylenowy, amoniak

Jak wygląda lek Marelim i co zawiera opakowanie

Marelim to żółto-zielone, okrągłe, obustronnie wypukłe o ściętych krawędziach tabletki dojelitowe z czarnym nadrukiem M1 po jednej stronie i gładkie po drugiej.

Marelim jest dostępny w opakowaniach zawierających 20, 50, 100, 120 lub 250 tabletek w blistrach.

Podmiot odpowiedzialny
Accord Healthcare Limited
Sage House
319 Pinner Road
North Harrow
Middlesex, HA1 4HF
Wielka Brytania

Wytwórca/ Importer
Accord Healthcare Limited
Sage House
319 Pinner Road
North Harrow
Middlesex, HA1 4HF
Wielka Brytania

Pharmacare Premium Ltd.
HHF 003, Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia
BBG 3000
Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa Państwa Członkowskiego Nazwa produktu leczniczego
Austria Mycophenolsäure Accord 180 mg magensaftresistente Tabletten
Belgia Mycophenolic acid Accord 180 mg comprimés gastro-résistants/magensaftresistente Tabletten/maagsapresistente tabletten
Bułgaria Mycophenolic acid Accord 180 mg gastro-resistant tablets
Cypr Mycophenolic acid Accord 180 mg gastro-resistant tablets
Czechy Mycophenolic acid Accord 180 mg Enterosolventní tablety
Dania Mycophenolsyre Accord
Francja Acide mycophénolique Accord 180 mg, comprimé gastro-résistant
Hiszpania Ácido micofenólico Accord 180 mg comprimidos gastrorresistentes EFG
Holandia Mycofenolzuur Accord 180 mg, maagsapresistente tabletten
Islandia Mycofenolsýra Accord 180 mg sýruþolnar töflur
Niemcy Mycophenolsäure Accord 180 mg magensaftresistente Tabletten
Norwegia Mykofenolsyre Accord
Polska Marelim
Portugalia Mycophenolic acid Accord
Szwecja Mykofenolsyra Accord 180 mg enterotabletter
Wielka Brytania Mycophenolic acid 180 mg gastro-resistant tablets
Włochy Acido micofenolico Accord 180 mg compresse gastroresistenti

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2016

Wskazania do stosowania:

Marelim jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z cyklosporyną i kortykosteroidami w profilaktyce ostrego odrzucania przeszczepu u dorosłych pacjentów, którzy otrzymali allogeniczny przeszczep nerki.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

L Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące
L04 Leki immunosupresyjne
L04A Leki immunosupresyjne
L04AA Selektywne leki immunosupresyjne
L04AA06 Mycophenolic acid

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Acide Mycophénolique; Ácido micofenólico; Acidum Mycophenolicum

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Accord Healthcare Limited

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .