Metylofenidat - ryzyko wystąpienia priapizmu

Metylofenidat - ryzyko wystąpienia priapizmu

USA. FDA (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków) ostrzega, że produkty lecznicze zawierające  metylofenidat (methylphenidate, np. Concerta, Ritalin) mogą w niektórych przypadkach spowodować przedłużoną i czasami bolesną erekcję zwaną priapizmem. Opierając się na zrobionym przeglądzie produktów zawierających metylofenidat, FDA uaktualniła ulotki i przewodnik dla pacjentów nt. stosowania tych leków. W materiałach zawarto informację o rzadkim, ale poważnym ryzyku priapizmu. Nieleczony od razu, priapizm może doprowadzić do trwałego uszkodzenia penisa.

Produkty lecznicze zawierające metylofenidat są zaliczane do środków stymulujących ośrodkowy układ nerwowy i są stosowane do leczenia zaburzeń ADHD (Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Deficytem Uwagi).

Priapizm może wystąpić u mężczyzn w każdym wieku i występuje wówczas gdy krew zostaje zablokowana prowadząc do zbyt długotrwałego i czasem bolesnego wzwodu penisa. Zgodnie z informacjami z FDA, podczas stosowania innego leku na ADHD,  atomoksetyny (Strattera), także może wystąpić priapizm u dzieci, nastolatków, i osób dorosłych. Jednakże zjawisko to wydaje się występować częściej u osób przyjmujących leki zawierające atomoksetynę niż metylofenidat. Ze względu na ograniczone informacje, FDA nie jest w stanie podać z większą dokładnością z jaką częstością występuje priapizm u osób przyjmujących jeden lub drugi produkt.

Zaleca się aby specjaliści opieki zdrowotnej rozmawiali z pacjentami płci męskiej oraz ich opiekunami nt znaków ostrzegawczych oraz objawów priapizmu. Ważne jest informowanie pacjentów, że w przypadku wystąpienia priapizmu należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza w celu podjęcia natychmiastowych działań.  Młodsi pacjenci, szczególnie ci, którzy jeszcze nie osiągnęli dojrzałości płciowej, mogą nie rozpoznać problemu lub mogą być zbyt onieśmieleni aby zasygnalizować to osobie dorosłej. Dlatego zaleca się aby wszyscy pacjenci płci męskiej i ich opiekunowie przeczytali uważnie przewodnik dla pacjentów dotyczący stosowania metylofenidatu.

W Polsce dostępne produkty zawierające metylofenidat to Concerta, Difumenil, Medikinet, Medikinet CR. Są one zarejestrowane we wskazaniu leczenie Zespołu Nadpobudliwości Ruchowej z Deficytem Uwagi (ADHD) u dzieci w wieku powyżej 6 lat i młodzieży i są w tym wskazaniu refundowane (z wyjątkiem produktu Difumentil).

Źródła:
FDA Drug Safety Communication, US FDA 17, December 2013
www.fda.gov.
Charakterystyka produktu Leczniczego Concerta
http://leki-informacje.pl/lek/charakterystyka-szczegolowa/258,concerta.html
Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych Do Obrotu Na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
http://leki-informacje.pl/jamnik/img/galeriaplikow/11/wykaz_lekow2014.pdf
Wykaz leków objętych refundacją na dzień 1 marca 2014