Morphini sulfas WZF

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
roztwór do wstrzykiwań
l3
l8
Dawka: 
10 mg/ml
20 mg/ml

indeks_lekow_quicktab

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

MORPHINI SULFAS WZF

(Morphini sulfas)
10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań
20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

1 ml roztworu do wstrzykiwań Morphini sulfas WZF zawiera jako
substancję czynną: 10 mg morfiny siarczanu oraz
substancje pomocnicze: sodu chlorek, sodu pirosiarczyn, disodu edetynian, wodę do wstrzykiwań.

1 ml roztworu do wstrzykiwań Morphini sulfas WZF zawiera jako
substancję czynną: 20 mg morfiny siarczanu oraz
substancje pomocnicze: sodu chlorek, sodu pirosiarczyn, disodu edetynian, wodę do wstrzykiwań.

Opakowania
10 ampułek 1 ml w tekturowym pudełku.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Morphini sulfas WZF i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Morphini sulfas WZF
 3. Jak stosować lek Morphini sulfas WZF
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Morphini sulfas WZF
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Morphini sulfas WZF i w jakim celu się go stosuje

Lek Morphini sulfas WZF zawiera morfinę, która należy do opioidowych leków przeciwbólowych o bardzo silnym działaniu. Lek zawiera także w składzie środki konserwujące i jest przeznaczony do podawania podskórnego, domięśniowego, dożylnego oraz doustnego (pacjentom dorosłym na zlecenie lekarza, po rozcieńczeniu wodą).
Lek Morphini sulfas WZF stosuje się w bólu ostrym i przewlekłym o różnym nasileniu, od umiarkowanego do silnego, który nie ustępuje po zastosowaniu leków przeciwbólowych innych niż opioidowe. Morfina jest stosowana we wszystkich rodzajach bólu, w tym pooperacyjnych i przewlekłych, najczęściej pochodzenia nowotworowego, z wyjątkiem bólu spowodowanego skurczem mięśni gładkich, np. dróg żółciowych.

2. Zanim zastosuje się lek Morphini sulfas WZF

Nie należy stosować leku Morphini sulfas WZF w następujących przypadkach:

 • nadwrażliwość na morfinę, inne opioidowe leki przeciwbólowe lub na którykolwiek ze składników leku,
 • upośledzenie oddychania lub choroba obturacyjna górnych dróg oddechowych,
 • kolka wątrobowa,
 • ostre zatrucie alkoholem,
 • stosowanie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy i okres 2 tygodni po ich odstawieniu,
 • stany chorobowe przebiegające z drgawkami,
 • urazy głowy,
 • zespół ostrego brzucha,
 • guz chromochłonny nadnerczy,
 • podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe,
 • śpiączka.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Morphini sulfas WZF:

 • u pacjentów z niedoczynnością tarczycy, niewydolnością kory nadnerczy, astmą, zmniejszoną rezerwą oddechową, przerostem gruczołu krokowego, niedociśnieniem, wstrząsem, chorobami zapalnymi lub upośledzeniem drożności jelit, miastenią (nużliwością mięśni), nadużywających leków oraz osłabionych - lekarz może zalecić zmniejszenie dawki morfiny;
 • u osób z kolką wątrobową lub innymi zaburzeniami dróg żółciowych, morfina może powodować podwyższenie ciśnienia w drogach żółciowych i nasilić dolegliwości bólowe.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek
Stosowanie leku
Morphini sulfas WZF u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek
Podczas podawania morfiny pacjentom z zaburzeniem czynności wątroby zaleca się ostrożność.
U osób z zaburzeniem czynności nerek, po podaniu morfiny, stwierdzano długotrwałe zahamowanie czynności oddechowej o ciężkim przebiegu.

Stosowanie leku Morphini sulfas WZF u pacjentów w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku należy zmniejszyć dawki morfiny.

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Stosowanie leku u kobiet w ciąży wymaga zachowania szczególnej ostrożności - morfina może być stosowana wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności.
Nie zaleca się stosowania morfiny podczas porodu, bez względu na drogę podania.
U noworodków urodzonych przez matki przyjmujące długotrwale morfinę mogą wystąpić: nadpobudliwość, zaburzenia czynności żołądka i jelit, ciężkie zaburzenia oddychania, ziewanie, kichanie, osutka plamista, podwyższona temperatura ciała.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Morfina przenika do mleka kobiecego. Nie ustalono, jaki ma to wpływ na niemowlę karmione piersią. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Morfina zmniejsza sprawność psychofizyczną. Podczas stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Morphini sulfas WZF
Ze względu na zawartość pirosiarczynu sodu, lek rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

 • Działanie uspokajające morfiny nasilają: leki znieczulające, nasenne, uspokajające, przeciwlękowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, pochodne fenotiazyny, alkohol.
 • Morfina nasila działanie obniżające ciśnienie tętnicze leków uspokajających, przeciwpsychotycznych, innych leków obniżających ciśnienie tętnicze.
 • Morfina nasila działanie alkoholu.
 • Leki zaliczone do cholinolitycznych, takie jak atropina, mogą jedynie częściowo odwrócić skurcz dróg żółciowych, lecz wywierają wpływ na przewód pokarmowy i drogi moczowe, w wyniku czego mogą wystąpić ciężkie zaparcia i zatrzymanie moczu.
 • Morfina zmniejsza stężenie cyprofloksacyny w osoczu, dlatego nie zaleca się podawania morfiny w premedykacji, jeśli stosowana jest cyprofloksacyna.
 • Podczas stosowania z morfiną może wystąpić hamowanie działania na układ pokarmowy cyzaprydu, metoklopramidu i domperydonu.
 • Podczas stosowania morfiny i leków zwanych dopaminergicznymi, a także selegiliny (leki stosowane w chorobie Parkinsona) stwierdzano u pacjentów wysoką temperaturę ciała oraz działanie toksyczne na ośrodkowy układ nerwowy.
 • Morfina opóźnia wchłanianie meksyletyny.
 • Cymetydyna może hamować metabolizm opioidowych leków przeciwbólowych, (zwiększa ich stężenie w osoczu).

3. Jak stosować lek Morphini sulfas WZF

Lek Morphini sulfas WZF należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Uwaga: leku nie należy podawać podpajęczynówkowo i nadtwardówkowo.
Morfina tworzy nierozpuszczalne połączenia z heparyną. Nie należy mieszać w jednej strzykawce roztworów morfiny i heparyny.
Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta. Lek podaje się podskórnie, domięśniowo lub dożylnie. Dorosłym pacjentom lekarz może zalecić rozcieńczenie zawartości ampułki wodą i zażycie doustne.
Lek należy stosować systematycznie. Zmian w dawkowaniu leku można dokonywać tylko po konsultacji z lekarzem.

Dawkowanie zwykle stosowane:

Dorośli:

 • w ostrym bólu zwykle
  10 mg do 15 mg (0,1 do 0,15 mg/kg mc.) podskórnie lub domięśniowo,
  albo
  2 mg do 8 mg dożylnie (z szybkością 2 mg/min).

W razie potrzeby dawki można powtarzać co 4 godziny.

 • w bólu przewlekłym 5 mg do 20 mg doustnie, podskórnie, lub domięśniowo co 4 godziny.

Pacjentom w podeszłym wieku zazwyczaj podaje się połowę dawki przeznaczonej dla młodszych osób dorosłych.

Dzieci:

 • zwykle stosuje się podskórnie lub domięśniowo 0,1 do 0,2 mg/kg mc., w razie potrzeby co 4 godziny; nie należy przekraczać 15 mg na dawkę;
 • u noworodków zalecana dawka to 0,1 mg/kg mc. podskórnie, w razie potrzeby co 4 do 6 godzin.

Uwaga: Nie zaleca się podawania morfiny doustnie dzieciom.
W przypadku stosowania leku u noworodków lub niemowląt, zaleca się stałą obserwację.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Morphini sulfas WZF jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Morphini sulfas WZF
Oznakami przedawkowania są: bardzo silne zwężenie źrenic („szpilkowate źrenice”), śpiączka, płytki oddech, sinica, chłodna skóra, wiotkość kończyn. Może dojść do zahamowania czynności oddechowej, wystąpienia niedociśnienia z niewydolnością serca, obniżenia temperatury ciała, wystąpienia drgawek (szczególnie u niemowląt i dzieci), rozpadu mięśni poprzecznie prążkowanych prowadzącego do niewydolności nerek. W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Należy zastosować oddech wspomagany lub zastępczy, podać tlen. Specyficzną odtrutką jest nalokson.

W przypadku pominięcia dawki leku Morphini sulfas WZF
Nie należy stosować dawki podwójnej leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Po przerwaniu leczenia lekiem Morphini sulfas WZF mogą wystąpić
Objawy zespołu abstynencyjnego występują zwłaszcza w przypadku nagłego zaprzestania stosowania morfiny przez osoby uzależnione. Są to: nudności, biegunka, kaszel, dysforia (zaburzenia nastroju), łzawienie, rozszerzenie źrenic, katar, bezsenność (z równoczesnym uporczywym ziewaniem), zlewne poty, podwyższenie ciśnienia tętniczego, drżenia mięśniowe, piloerekcja („gęsia skórka”), utrata łaknienia, niewielki wzrost częstości oddechu, uczucie rozlanego bólu w wielu miejscach ciała, bardzo silny głód narkotyku oraz majaczenie. Nasilenie objawów zależy od stanu pacjenta, wielkości i częstości podawania dawek oraz czasu stosowania. U pacjentów otrzymujących morfinę ze wskazań medycznych uzależnienie występuje rzadko.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Morphini sulfas WZF może powodować działania niepożądane.
Podczas stosowania morfiny w standardowych dawkach najczęściej występują: nudności, wymioty, zaparcia, senność, stan splątania. Tolerancja na lek rozwija się wraz z przedłużającym się stosowaniem, co nie dotyczy zaparć.
Mogą wystąpić: trudności w oddawaniu moczu, skurcz moczowodów lub dróg żółciowych oraz zmniejszenie objętości moczu, suchość w jamie ustnej, pocenie, zaczerwienienie twarzy, zawroty głowy, zwolnienie akcji serca, kołatanie serca, niedociśnienie ortostatyczne, obniżenie temperatury ciała, niepokój, zaburzenia nastroju, omamy, zwężenie źrenic. Wymienione działania niepożądane występują częściej u pacjentów leczonych ambulatoryjnie niż u osób obłożnie chorych, także u pacjentów bez silnych dolegliwości bólowych.
U niektórych pacjentów może wystąpić podwyższenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego.
Po zastosowaniu dużych dawek morfiny występowała sztywność mięśniowa.
Morfina stosowana długotrwale może prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego, a przy nagłym przerwaniu długotrwałego leczenia, do wystąpienia zespołu abstynencyjnego.
Może wystąpić pokrzywka, świąd, niedociśnienie tętnicze, zaczerwienienie. Zgłaszano kontaktowe zapalenie skóry oraz ból i podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia leku. Rzadko występowały reakcje anafilaktyczne po dożylnym podaniu morfiny.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Morphini sulfas WZF mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Morphini sulfas WZF

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25C. Chronić od światła. Nie zamrażać.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Morphini sulfas WZF po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki: 10.07.2007

Wskazania do stosowania:

Morfina jest wskazana w bólu ostrym i przewlekłym o nasileniu od umiarkowanego do silnego, który nie ustępuje po zastosowaniu leków przeciwbólowych innych niż opioidowe. Morfina jest stosowana we wszystkich rodzajach bólu, w tym pooperacyjnych i przewlekłych, najczęściej pochodzenia nowotworowego, z wyjątkiem bólu spowodowanego skurczem mięśni gładkich, np. dróg żółciowych.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

N Ośrodkowy układ nerwowy
N02 Leki przeciwbólowe
N02A Opioidy
N02AA Naturalne alkaloidy opium
N02AA01 Morphine

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Wpływ na doping

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Morfiini; Morfin; Morfina; Morphinum

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Adres
Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(22) 691 38 27
telefon
(22) 691 39 00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .