Multi-Sanostol

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
syrop
l3
podmiot odpowiedzialny: 

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Multi-Sanostol, syrop

Preparat wielowitaminowy dla dzieci.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Multi-Sanostol i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Multi-Sanostol
 3. Jak stosować lek Multi-Sanostol
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Multi-Sanostol
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Multi-Sanostol i w jakim celu się go stosuje

Multi-Sanostol jest lekiem wielowitaminowym w postaci syropu. W swoim składzie zawiera zarówno witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (witaminy A, D3, E), jak i w wodzie (witaminy B1, B2, B6, C, PP, dekspantenol) oraz dodatkowo wapń.
Witaminy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Codzienna dieta jest często zbyt uboga i nie jest w stanie pokryć dziennego zapotrzebowania na witaminy.

Lek Multi-Sanostol stosowany jest:

 • w zapobieganiu i leczeniu niedoborów witaminowych w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy;
 • w utracie apetytu;
 • w skłonnościach do częstych infekcji;
 • w okresie wzrostu i rozwoju;
 • w stanach wyczerpania fizycznego i psychicznego oraz przemęczeniu;
 • w obniżonej zdolności koncentracji;
 • w okresie rekonwalescencji po przebytych chorobach oraz antybiotykoterapii;
 • w celu poprawy ogólnej kondycji organizmu.

Lek Multi-Sanostol może być podawany dzieciom powyżej 1. roku życia, a także młodzieży i dorosłym.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Multi-Sanostol

Kiedy nie stosować leku Multi-Sanostol

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli u pacjenta występują

 •  rzadkie dziedziczne zaburzenia związane z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy;
 • zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), zwiększone wydalanie wapnia z moczem (hiperkalcynuria);
 • zwiększone stężenie witaminy A lub D (hiperwitaminoza A lub D).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeśli potrzebna jest dodatkowa informacja, przed zastosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Multi-Sanostol nie powinien być stosowany w większych dawkach niż zalecane u osób z kamicą nerkową bądź chorych na sarkoidozę (choroba Boecka).
W tych przypadkach przed zastosowaniem leku należy zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku długotrwałego stosowania nie wolno przekraczać zalecanego dawkowania.

Stosowanie leku Multi-Sanostol w dawkach większych niż zalecane może doprowadzić do przedawkowania witamin A lub D, szczególnie przy jego jednoczesnym stosowaniu z innymi lekami zawierającymi te witaminy.

W przypadku specyficznych niedoborów poszczególnych witamin należy skontaktować się z lekarzem.

Przy stosowaniu leku Multi-Sanostol może wystąpić żółte zabarwienie moczu, które jest spowodowane zawartością witamin z grupy B.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Uwaga
Ze względu na zawartość witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz w wodzie syrop może ulegać rozwarstwieniu. Stan ten nie wpływa na jakość leku.
W przypadku rozwarstwienia butelkę należy wstrząsnąć przed użyciem.

Lek Multi-Sanostol a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przy stosowaniu zalecanych dawek nie zaobserwowano specyficznych interakcji.
Przy jednoczesnym stosowaniu preparatów zawierających witaminy A lub D istnieje ryzyko ich przedawkowania.
Istnieje ryzyko wystąpienia hiperkalcemii (zwiększonego stężenia wapnia we krwi) przy jednoczesnym stosowaniu tiazydów (leków zwiększających wydzielanie wody z organizmu).
W przypadku zwiększonego stężenia wapnia we krwi i jednoczesnego stosowania preparatów naparstnicy mogą pojawić się zaburzenia rytmu serca.
Witamina B6 w dobowej dawce 5 mg lub większej może ograniczać skuteczność L-dopy (leku stosowanego w leczeniu choroby Parkinsona).

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ze względu na ryzyko uszkodzenia płodu należy unikać przedawkowania witaminy A w okresie ciąży. Podobnie, w przypadku długotrwałego przedawkowania witaminy D wynikiem jest podwyższone stężenie wapnia we krwi mogące doprowadzić do zmian fizycznych i psychicznych dziecka.
Dlatego też kobiety w ciąży oraz karmiące piersią nie powinny samodzielnie podejmować decyzji o przyjmowaniu leku.
W okresie ciąży i karmienia piersią nie należy przekraczać dobowej dawki leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Przyjmowanie leku Multi-Sanostol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Multi-Sanostol zawiera: sacharozę, syrop glukozowy, sodu benzoesan, kwas sorbowy.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
10 ml leku Multi-Sanostol zawiera 6,55 g sacharozy i 1,31 g glukozy, co jest równoważne około 0,66 jednostki węglowodanowej. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

3. Jak stosować lek Multi-Sanostol

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.
Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.

Zalecana dawka
Dzieci w wieku 1 do 6 lat: 2 razy na dobę po 5 ml syropu.
Dzieci w wieku od 6 lat, młodzież i dorośli: 2 razy na dobę po 10 ml syropu.

Nie przekraczać zalecanego dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Multi-Sanostol
Przy dawkowaniu zgodnym z zalecanym nie istnieje ryzyko przedawkowania.
Dawkowanie wyższe niż zalecane może doprowadzić do przedawkowania witaminy A i D, szczególnie w przypadku równoczesnego przyjmowania innych leków zawierających te witaminy.
W przypadku przedawkowania leku Multi-Sanostol należy skontaktować się z lekarzem.

Przewlekłe przedawkowanie witaminy A występuje przy dawkach wynoszących 4500-18 000 j.m. (równoważne 19-75 ml leku Multi-Sanostol) u osób dorosłych z uszkodzeniem wątroby lub upośledzeniem czynności nerek, w szczególności u pacjentów poddawanych dializie lub pacjentów z ciężkimi zaburzeniami metabolizmu tłuszczu (hipertriglicerydemia typu V).

Wczesne objawy przewlekłego zatrucia są następujące: suchość skóry, swędzenie (świąd), łuszczenie skóry, zaburzenia wzrostu włosów, pęknięcia skóry, zmęczenie, tendencja do krwawień i bóle kości.
Przedawkowanie witaminy D może doprowadzić do przewlekłego i zagrażającego życiu wzrostu stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia). Objawy są mało charakterystyczne.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek z wymienionych objawów należy przerwać stosowanie leku Multi-Sanostol i niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Multi-Sanostol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W pojedynczych przypadkach odnotowano reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: [email protected]
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Multi-Sanostol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Po otwarciu butelki, leku nie przechowywać dłużej niż 3 miesiące.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Multi-Sanostol

 • Substancjami czynnymi leku są: witamina A, witamina D3, witamina B1, witamina B2, witamina B6, witamina C, witamina E, witamina PP, dekspantenol, wapnia glukonian, wapnia fosforomleczan.
 • 10 ml leku zawiera:
   
                witaminę A retynolu palmitynian 2400 j.m.
                witaminę D3 cholekalcyferol 200 j.m.
                witaminę B1 tiaminy chlorowodorek 2 mg
                witaminę B2 ryboflawiny sodu fosforan 2 mg
                witaminę B6 pirydoksyny chlorowodorek 1 mg
                witaminę C kwas askorbowy 100 mg
                witaminę E all-rac-α-tokoferylu octan 2 mg
                witaminę PP nikotynamid 10 mg
                dekspantenol   4 mg
                wapnia glukonian   50 mg
                wapnia fosforomleczan   50 mg
     
 • Pozostałe składniki to: sacharoza, syrop glukozowy, kwas cytrynowy bezwodny, agar, tragakanta, ekstrakt słodowy, olejek pomarańczowy, koncentrat soku grejpfrutowego, koncentrat soku pomarańczowego, sodu benzoesan, kwas sorbowy, wapnia sacharynian czterowodny, polisorbat 80, olej słonecznikowy, all-rac-α-tokoferol, woda oczyszczona.

 

Jak wygląda lek Multi-Sanostol i co zawiera opakowanie
Butelka w tekturowym pudełku zawierająca 300 g lub 600 g leku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Takeda Pharma Sp. z o.o.
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
tel. 22 608 13 00
faks 22 608 13 03

Wytwórca
Takeda Pharma Sp. z o.o.
ul. Księstwa Łowickiego 12
99-420 Łyszkowice

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wskazania do stosowania leku

 • Zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminy.
 • Utrata apetytu.
 • Skłonność do częstych infekcji.
 • Okres wzrostu i rozwoju.
 • Stany wyczerpania fizycznego i psychicznego oraz przemęczenie.
 • Obniżona zdolność koncentracji.
 • Okres rekonwalescencji po przebytych chorobach oraz antybiotykoterapii.
 • W celu poprawy ogólnej kondycji organizmu.

Produkt może być podawany dzieciom powyżej 1. roku życia, a także młodzieży i dorosłym.

Źródło: Charakterystyka produktu leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

A PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
A11 Witaminy
A11A Preparaty wielowitaminowe
A11AA Preparaty wielowitaminowe ze składnikami mineralnymi
A11AA02 Multivitamins and calcium

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Decyzje Głównego Inspektora farmaceutycznego dotyczące wstrzymania, wycofania lub ponownego dopuszczenia leku

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Takeda Pharma Sp. z o.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .