Mustophoran

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji
l3
podmiot odpowiedzialny: 

indeks_lekow_quicktab

MUSTOPHORAN

208 mg
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji
(Fotemustinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek MUSTOPHORAN i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku MUSTOPHORAN
 3. Jak stosować lek MUSTOPHORAN
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek MUSTOPHORAN
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST MUSTOPHORAN IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

MUSTOPHORAN zawierający fotemustynę, jest lekiem przeciwnowotworowym, który zapobiega rozrostowi pewnych komórek.

Lek MUSTOPHORAN jest wskazany:

 • w leczeniu rozsianego czerniaka złośliwego z przerzutami lub bez przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego;
 • w leczeniu pierwotnych, złośliwych guzów mózgu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MUSTOPHORAN

Kiedy nie stosować leku MUSTOPHORAN:

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na fotemustynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
 • jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności szpiku; -jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.
 • w skojarzeniu ze szczepionką przeciw żółtej gorączce.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek MUSTOPHORAN
Należy unikać kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi oraz jakiejkolwiek absorpcji roztworu leku. Zaleca się noszenie maski i rękawiczek ochronnych w trakcie przygotowywania roztworu. W przypadku bezpośredniego kontaktu z roztworem należy daną powierzchnię obficie spłukać bieżącą wodą. Zanieczyszczone materiały powinny być szczelnie zapakowane, a następnie spalone w specjalnie przeznaczonym do tego celu miejscu.

Dzieci
Nie zaleca się stosowania fotemustyny u dzieci ze względu na brak odpowiednich badań.
Przed rozpoczęciem leczenia lekiem MUSTOPHORAN, a także w czasie trwania terapii, lekarz zaleci wykonanie badań morfologicznych krwi. W zależności od wyników badań krwi lekarz może odpowiednio zmienić dawkowanie dla danego pacjenta.

W czasie leczenia zaleca się kontrolę czynności wątroby.
Leku nie stosować doustnie.

Stosowanie leku MUSTOPHORAN z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.
Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent przyjmuje lub ostatnio przyjmował następujące leki: niektóre leki przeciwpadaczkowe (fenytoina, fosfenytoina), doustne leki przeciwzakrzepowe, szczepionka przeciw żółtej gorączce, żywe atenuowane (pozbawione zjadliwości) szczepionki, leki immunosupresyjne (zmniejszające odporność organizmu), dakarbazyna.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Lek MUSTOPHORAN jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Fotemustyna nie zaburza sprawności psychomotorycznej.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku MUSTOPHORAN
Ten lek zawiera 80% (v/v) roztwór alkoholu etylowego, tj. 1,3 g alkoholu na 100 mg fotemustyny, co jest równoważne 32 ml piwa lub 13,3 ml wina. Ta ilość może być szkodliwa dla pacjentów z chorobą alkoholową. Zawartość alkoholu lekarz powinien wziąć pod uwagę u pacjentów z grup wysokiego ryzyka, takich jak osoby z chorobą wątroby lub padaczką.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MUSTOPHORAN

Lek MUSTOPHORAN musi być przygotowany do podania (przygotowanie polega na rozpuszczeniu
proszku w rozpuszczalniku oraz rozcieńczeniu powstałego roztworu za pomocą roztworu glukozy) i
podawany wyłącznie przez fachowy personel służby zdrowia.
Lek jest podawany dożylnie, we wlewie (infuzji), trwającym 1 godzinę.
Lek jest podawany w dawce zależnej od powierzchni ciała (pc.) pacjenta (100 mg/m2 pc.).

Leczenie jest zwykle następujące:

 • pierwsze 3 tygodnie - jedno wstrzyknięcie na tydzień (leczenie początkowe);
 • kolejne 4 lub 5 tygodni - przerwa w terapii;
 • kolejne tygodnie - jedno wstrzyknięcie co 3 tygodnie (leczenie podtrzymujące).

W niektórych przypadkach, gdy MUSTOPHORAN jest stosowany z innymi lekami, leczenie początkowe polega na podaniu jednego wstrzyknięcia na tydzień, przez 2 tygodnie.

We wszystkich przypadkach należy przestrzegać zaleceń lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku MUSTOPHORAN
Przedawkowanie fotemustyny powoduje uszkodzenie układu krwiotwórczego - szpiku kostnego. Odtrutka nie jest znana.
W razie podejrzenia przedawkowania należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zażycia leku MUSTOPHORAN
Jeśli pacjent zapomni o dacie kolejnego podania leku, powinien natychmiast jak sobie przypomni, skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, MUSTOPHORAN może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas leczenia mogą wystąpić następujące działania:
bardzo częste (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • umiarkowanie nasilone nudności i wymioty podczas 2 godzin po wstrzyknięciu;
 • zmniejszenie liczby krwinek białych i płytek krwi. Spadek ten występuje późno (zwykle 4 do 6 tygodni po rozpoczęciu leczenia). Zmniejszenie liczby krwinek białych może być związane z wystąpieniem dreszczy i gorączki, co powinno być natychmiast zgłoszone lekarzowi.
 • przemijające zwiększenie pewnych parametrów krwi (aktywności aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, stężenia bilirubiny).

częste (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • podwyższenie temperatury ciała;
 • podrażnienie żyły w miejscu wstrzyknięcia;
 • biegunka;
 • ból brzucha.

niezbyt częste (występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

 • swędzenie;
 • przemijające uczucie mrowienia, kłucia, zaburzenia świadomości i smaku;
 • przemijające zwiększenie stężenia mocznika we krwi.

rzadkie (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • problemy z płucami obserwowane w związku z jednoczesnym stosowaniem innego leku (dakarbazyny);
 • jednoczesne zmniejszenie liczby krwinek białych, krwinek czerwonych i płytek krwi.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU MUSTOPHORAN

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C. Chronić od światła. Po otwarciu przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić od światła.

Nie stosować leku MUSTOPHORAN po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których już się nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek MUSTOPHORAN
Substancją czynną leku jest fotemustyna. Jedna fiolka z proszkiem zawiera 208 mg fotemustyny. Jedna ampułka z 4 ml rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do infuzji zawiera alkohol etylowy i wodę do wstrzykiwań.

Po rozpuszczeniu proszku sporządzony roztwór ma objętość 4,16 ml (200 mg fotemustyny w 4 ml roztworu).

Jak wygląda lek MUSTOPHORAN i co zawiera opakowanie
Lek MUSTOPHORAN jest dostępny w opakowaniach zawierających 1 fiolkę z brązowego szkła, zawierającą proszek, oraz 1 ampułkę z bezbarwnego szkła, z 4 ml rozpuszczalnika.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:
Les Laboratoires Servier
22 rue Garnier
92200 Neuilly sur Seine
Francja

Wytwórca:
Laboratoires Thissen S.A.
Rue de la Papyrée 2-6
1420 Braine l'Alleud
Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Servier Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 10
01-248 Warszawa
Nr telefonu: (22) 594 90 00

Data zatwierdzenia ulotki: 06.05.2010


Informacje dla fachowego personelu służby zdrowia

Zaleca się noszenie maski i rękawiczek podczas przygotowywania roztworu do wlewu.

Roztwór należy przygotować bezpośrednio przed podaniem. Rozpuścić zawartość fiolki w 4 ml jałowego roztworu alkoholu z ampułki (mieszać co najmniej przez 2 minuty do całkowitego rozpuszczenia proszku). Następnie po obliczeniu odpowiedniej dawki, rozcieńczyć roztwór w co najmniej 250 ml 5% roztworu glukozy do wlewów dożylnych.
Używać tylko 5% roztworów glukozy do wlewów dożylnych.
Przygotowany roztwór należy chronić przed światłem.

Przygotowany roztwór należy podawać we wlewie dożylnym, trwającym 1 godzinę.

Postępowanie w przypadku wynaczynienia:

 • przepłukać żyłę 5% roztworem glukozy do wlewów dożylnych z szybkością 4 ml/min (tj. 80 kropli/minutę).
 • unieruchomić i schłodzić kończynę za pomocą lodu, w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się płynu infuzyjnego.

Pozwoli to uniknąć powikłań martwiczych, które mogą wystąpić po zastosowaniu środków cytolitycznych.

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Servier Polska Sp. z o.o.

Adres
ul. Jana Kazimierza 10
01-248 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(22) 594 90 10
telefon
(22) 594 90 00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Les Laboratoires Servier

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .