Nicergolin

Smiley face
l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki
l3
l8
Dawka: 

10 mg

indeks_lekow_quicktab

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

NICERGOLIN
10 mg, tabletki

Nicergolinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Nicergolin i w jakim celu się go stosuje.
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nicergolin.
 3. Jak stosować lek Nicergolin.
 4. Możliwe działania niepożądane.
 5. Jak przechowywać lek Nicergolin.
 6. Zawartość opakowania i inne informacje.

1. Co to jest lek Nicergolin i w jakim celu się go stosuje

Wchodząca w skład leku nicergolina wpływa na krążenie mózgowe i obwodowe, zmniejsza opór naczyniowy, hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi i zwiększa przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. Nicergolina pobudza procesy metaboliczne komórek mózgowych, zwiększa wykorzystanie tlenu i glukozy. Dzięki tym właściwościom poprawia zaburzoną na skutek niedotlenienia czynność mózgu.

Wskazania do stosowania
Lek Nicergolin stosuje się w: łagodnym i umiarkowanym otępieniu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nicergolin

Kiedy nie stosować leku Nicergolin

 • jeśli występuje nadwrażliwość na nicergolinę lub którykolwiek składnik leku,
 • jeśli występują: ostre krwotoki, zapaść, ostra faza zawału i świeży zawał mięśnia sercowego, ciężka bradykardia (zwolnienie czynności serca poniżej 50 uderzeń na minutę), niedociśnienie tętnicze lub skłonność do gwałtownego obniżenia ciśnienia tętniczego podczas zmiany pozycji ciała z leżącej na stojącą,
 • jeśli jednocześnie stosowane są leki alfa- lub beta- adrenolityczne (używane w leczeniu nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca),
 • w ciąży,
 • w okresie porodu,
 • w czasie laktacji.
 • jeśli u pacjenta stwierdzono występujące obecnie lub w przeszłości reakcje w postaci zwłóknienia (bliznowacenia) mięśnia sercowego, płuc, otrzewnej lub zaotrzewnowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza:

 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca, np. zwolnienie czynności serca,
 • jeśli u pacjenta występuje zaburzona czynność nerek (stężenie kreatyniny w surowicy > 2 mg%), lekarz zaleci zmniejszenie dawki,
 • jeśli u pacjenta występuje zwiększone stężenie kwasu moczowego, w przeszłości występowała skaza moczanowa,
 • jeśli pacjent jest leczony lekami mogącymi wpływać na metabolizm i wydalanie kwasu moczowego, np. allopurynol, probenecid.
 • jeśli pacjent jednocześnie stosuje leki przeciwzakrzepowe, antyagregacyjne i leki obniżające ciśnienie krwi.

Jeśli podczas stosowania Nicergolin pacjentowi zmniejszy się ciśnienie tętnicze krwi lekarz zaleci odstawienie leku.
W przypadku pacjentów przyjmujących nicergolinę długotrwale przed rozpoczęciem leczenia lekarz sprawdzi, czy funkcja serca, płuc i nerek jest prawidłowa. W trakcie leczenia lekarz zwróci szczególną uwagę na wszelkie oznaki potencjalnie związane z wystąpieniem włóknienia. W razie potrzeby zostaną wykonane odpowiednie badania. W razie wystąpienia włóknienia leczenie zostanie przerwane. Podczas stosowania Nicergolin mogą wystąpić objawy typowe dla zatrucia alkaloidami sporyszu (ergotyzm), np.: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, drętwienie i mrowienie w palcach nóg i rąk, splątanie, bóle mięśni kończyn, sinica (patrz też „Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nicergolin” w punkcie 3 ulotki). Należy wówczas niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Nicergolin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

 • Nicergolina nasila działanie leków przeciwnadciśnieniowych. Leku nie należy podawać jednocześnie z innymi lekami alfa- i beta- adrenolitycznymi (stosowanymi w leczeniu nadciśnienia i chorób serca), ponieważ może wystąpić bradykardia (zwolnienie rytmu serca), nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego.
 • Nicergolina może wzajemnie oddziaływać z lekami przeciwarytmicznymi, lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne stosowanymi w leczeniu nadciśnienia i niektórych chorób serca oraz lekami trójpierścieniowymi przeciwdepresyjnymi.
 • Należy zachować ostrożność stosując jednocześnie z lekami wpływającymi na metabolizm kwasu moczowego (np. przeciw dnie moczanowej).
 • Nicergolina nasila działanie przeciwzakrzepowe leków przeciwagregacyjnych, przeciwzakrzepowych i kwasu acetylosalicylowego, zatem okres krwawienia może być wydłużony

Lek Nicergolin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Patrz punkt 3.
Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Nicergolin, ponieważ może nasilać działania niepożądane leku dotyczące układu nerwowego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Nicergolin nie należy stosować w ciąży.
Nie wiadomo, czy nicergolina przenika do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego nie należy stosować leku Nicergolin w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Nicergolin może powodować uczucie senności, znużenie, zawroty głowy i zmniejszenie szybkości reagowania.
Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn do czasu upewnienia się, że lek nie wywołuje wymienionych działań niepożądanych.

Lek zawiera 176 mg laktozy

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Nicergolin

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dorośli:

Zwykle zalecana dawka początkowa wynosi od 30 mg nicergoliny do 60 mg nicergoliny na dobę (od 3 do 6 tabletek 2 lub 3 razy na dobę).
Leczenie kontynuuje się stosując dawki początkowe lub zmniejszając dawkę w zależności od stanu pacjenta.
Lek należy przyjmować doustnie przed posiłkiem, a w razie dolegliwości żołądkowo-jelitowych w czasie posiłku. Tabletkę połknąć w całości popijając wodą.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
U pacjentów z niewydolnością nerek (stężenie kreatyniny w surowicy > 2 mg%) lekarz zaleci zmniejszenie dawki leku.

Pacjenci w podeszłym wieku
Nie ma konieczności modyfikowania sposobu podawania i dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Nicergolin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nicergolin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Objawy przedawkowania:
Nieznaczne obniżenie ciśnienia tętniczego, które zwykle nie wymaga leczenia. Zatrucie nicergoliną podobnie jak innymi alkaloidami sporyszu objawia się zaburzeniami krążenia obwodowego pod postacią obniżenia ciśnienia tętniczego (zawroty głowy, omdlenia), oziębienia skóry. Brak jest swoistej odtrutki. Należy stosować leczenie objawowe. W ostrym zatruciu stosuje się płukanie żołądka i podanie węgla aktywnego.

Pominięcie zastosowania leku Nicergolin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Nicergolin
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Nicergolin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częste działania niepożądane (występuje u 1 do 10 na 100 pacjentów): dyskomfort w obrębie jamy brzusznej.

Niezbyt częste działania niepożądane (występuje u 1 do 10 na 1 000 pacjentów): pobudzenie, stan splątania, bezsenność, senność, zawroty głowy, bóle głowy, niedociśnienie tętnicze, zaczerwienienie skóry twarzy, zaparcia, biegunka, nudności, świąd, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): uczucie gorąca, wysypka.

Przy długotrwałym stosowaniu nicergoliny mogą wystąpić reakcje w postaci zwłóknienia (bliznowacenia) mięśnia sercowego, płuc, otrzewnowe i pozaotrzewnowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: [email protected].
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Nicergolin

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Nicergolin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Nicergolin
Substancją czynną leku jest nicergolina. 1 tabletka zawiera 10 mg nicergoliny.
Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, talk.

Jak wygląda lek Nicergolin i co zawiera opakowanie

Lek Nicergolin to tabletki doustne.

Opakowanie:
W tekturowym pudełku znajduje się 1 fiolka szklana z oranżowego szkła. Jedna fiolka zawiera 30 szt. tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM
ul. Pułaskiego 39,
85-619 Bydgoszcz

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM
ul. Pułaskiego 39,
85-619 Bydgoszcz
Tel.: 52 342 67 88

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wskazania do stosowania

Łagodne oraz umiarkowane otępienie.

Źródło:
Charakterystyka produktu leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

C Układ sercowo-naczyniowy
C04 Leki rozszerzające naczynia obwodowe
C04A Leki rozszerzające naczynia obwodowe
C04AE Alkaloidy sporyszu
C04AE02 Nicergoline

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią
Stosowany lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Smiley face
Interakcje z alkoholem
Ze względu na możliwość nasilania działań niepożądanych na ośrodkowy układ nerwowy, podczas leczenia nicergoliną nie należy spożywać alkoholu

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Nicergolin; Nicergolina; Nicergolinas; Nicergolinum; Nisergoliini; Nisergolin

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .