Obawy związane z powikłaniami u osób leczonych dabigatranem

 

Obawy związane z powikłaniami u osób leczonych dabigatranem

Dr Bryan Cotton z Houston w stanie Texas w liście do redakcji NEJM wyraził swoje obawydotyczące powikłań związanych ze stosowaniem nowego doustnego inhibitora trombiny –dabigatran (produkt leczniczy Pradaxa).

W liście do czasopisma Dr Cotton ze współpracownikami wyjaśnili, że stosowaniedabigatranu może spowodować zagrażające życiu krwawienie, po urazie jakiego doznaleczony pacjent. A obecnie jedyną możliwością uratowania chorego przy wystąpieniu takiegokrwawienia jest przeprowadzenie dializy (odwrócenie przeciwzakrzepowego działaniadabigatranu). Taka procedura sprawia bardzo dużą trudność u pacjentów po urazie. Wodróżnieniu od podawania dabigatranu, jeśli pacjent przyjmuje warfarynę, jest kilkasposobów odwrócenia jej działania.

Autorzy dodają, że obecnie nie ma czytelnych zasad i możliwości określenia stopnia działaniaprzeciwzakrzepowego dla dabigatranu, co powoduje, że leczenie jest trudniejsze. Opisali onikilku chorych, po urazach, którzy przyjmowali dabigatran i u których wykonano standardowąocenę układu krzepnięcia, a wykonywana w nagłym trybie tromboelastografia(thromboelastography) wykazała, że czas krzepnięcia jest wydłużony. Wszyscy chorzy byli wpoważnym stanie, z niedobrymi rokowaniami i wynikiem.

Dr Cotton i jego współpracownicy przekonują, że nowo rejestrowane leki doustneprzeciwzakrzepowe powinny włączać powikłania krwotoczne i możliwy zgon w wynikunagłego urazu do systemu nadzoru nad bezpieczeństwem ich stosowania.

Na podstawie: Reactions Weekly, No 1380 z 3 grudnia 2011 r.
Źródło:
Biuletyn Leków Nr 4, 2011, str. 29
www.urpl.gov.pl
Kategoria: 
Indeks MESH: