Octeangin

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
pastylki twarde
l3
l8
Dawka: 

2,6 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Octeangin
2,6 mg, pastylki twarde

Octenidinum dihydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Octeangin i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Octeangin
 3. Jak stosować lek Octeangin
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Octeangin
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Octeangin i w jakim celu się go stosuje

Octeangin zawiera substancję czynną oktenidyny dichlorowodorek. Jest to substancja antyseptyczna, która skutecznie zwalcza mikroorganizmy chorobotwórcze niszcząc ich czynność komórkową.

Octeangin jest stosowany do krótkotrwałego uzupełniającego leczenia zapalenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła z typowymi objawami, takimi jak ból, zaczerwienienie i obrzęk.

Octeangin jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Octeangin

Kiedy nie stosować leku Octeangin
jeśli pacjent ma uczulenie na oktenidyny dichlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Octeangin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Wyłącznie do stosowania krótkotrwałego.
Nie przewiduje się stosowania dłużej niż 4 dni, ponieważ postać farmaceutyczna i wskazanie są nowe oraz nie ma dalszego doświadczenia. Maksymalna dawka to 6 pastylek twardych na dobę.

Należy wziąć pod uwagę, że można zmniejszyć działania niepożądane stosując minimalną skuteczną dawkę przez najkrótszy czas niezbędny do kontrolowania objawów.

Dzieci
Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Octeangin u dzieci w wieku od 0 do 11 lat.

Lek Octeangin a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na zarodek ani powodowania wad u płodu.
Ze względu na niewystarczające informacje, nie można całkowicie wykluczyć zagrożenia dla płodu.
W związku z powyższym kobiety w ciąży powinny poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Octeangin.

Karmienie piersią
Brak wystarczających informacji na temat przenikania dichlorowodorku oktenidyny do ludzkiego mleka.
Nie można całkowicie wykluczyć zagrożenia dla dziecka karmionego piersią. Z tego względu nie należy stosować Octeangin w okresie karmienia piersią.

Płodność
Nie przeprowadzono żadnych badań.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Octeangin zawiera izomalt (E 953).
Jedna pastylka twarda zawiera 2,57 g izomaltu (substytut cukru), co odpowiada około 6 kcal (26 kJ). Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Izomalt może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Octeangin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka to:
Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat powinni jedną pastylkę twardą powoli rozpuścić w jamie ustnej co 2 - 3 godziny, chyba że zalecono inaczej.
Maksymalna dawka wynosi 6 pastylek twardych na dobę.
Droga podania:
Powoli rozpuścić pastylkę twardą w jamie ustnej (podanie na błonę śluzową jamy ustnej).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Octeangin
W mało prawdopodobnym przypadku przedawkowania, mogą nasilić się opisane działania niepożądane. W takim wypadku należy zwrócić się do lekarza, aby rozpocząć leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Octeangin
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej pastylki twardej.

Przerwanie stosowania leku Octeangin
Stosowanie leku Octeangin można przerwać w dowolnym momencie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
Podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i żołądka, takie jak zaburzenia smaku, suchość w jamie ustnej, niestrawność, nudności lub ból brzucha.

Reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: [email protected].
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Octeangin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Blister przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Ten produkt leczniczy nie wymaga żadnych specjalnych warunków dotyczących temperatury przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Octeangin

 • Substancją czynną jest oktenidyny dichlorowodorek. Jedna pastylka twarda zawiera 2,6 mg oktenidyny dichlorowodorku.
 • Pozostałe składniki to: izomalt (E 953), kwas winowy, aromat (zawiera glikol propylenowy, ekstrakt z kawy i kwas 4-(2,2,3-trimetylocyklopentylo) butanowy), olejek eteryczny anyżu gwieździstego, olejek eteryczny miętowy, sukraloza (E 955).

Jak wygląda lek Octeangin i co zawiera opakowanie

Pastylki twarde mają kremowobiały kolor, są okrągłe i nieco przejrzyste.
Octeangin jest dostępny w tekturowych pudełkach zawierających 12, 16, 20 lub 24 pastylki twarde, które są zapakowane w blistry PVC/PVDC/Aluminium.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Cassella-med GmbH & Co. KG
Gereonsmühlengasse 1
50670 Köln, Niemcy

Wytwórca
Klosterfrau Berlin GmbH
Motzener Strasse 41
Marienfelde
12277 Berlin
Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Niemcy, Luksemburg: neo-angin Octenidin antisept
Austria: Octenidin Cassella-med antisept 2,6 mg Lutschtabletten
Polska: Octeangin

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wskazania do stosowania:

Krótkotrwałe uzupełniające leczenie zapalenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła z typowymi objawami, takimi jak ból, zaczerwienienie i obrzęk.
Octeangin jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

R02AA21

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Octenidine Hydrochloride; Hidrocloruro de octenidina; Octénidine, Chlorhydrate d'; OctenidiniHydrochloridum

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .