Onirex

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki powlekane
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
10 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Onirex, 10 mg, tabletki powlekane

Zolpidemi tartras


Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Onirex i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Onirex
 3. Jak stosować lek Onirex
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Onirex
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Onirex i w jakim celu się go stosuje

Onirex zawiera substancję czynną zolpidemu winian, jest lekiem nasennym należącym do grupy leków o działaniu podobnym do działania benzodiazepin. Lek jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu bezsenności.

Onirex stosuje się wyłącznie w leczeniu ciężkiej bezsenności, zaburzającej prawidłowe funkcjonowanie lub niezwykle uciążliwej dla pacjenta.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Onirex

Kiedy nie stosować leku Onirex

 • jeśli pacjent ma uczulenie na zolpidem lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
 • jeśli u pacjenta występuje nużliwość mięśni (myasthenia gravis),
 • jeśli u pacjenta występują krótkie okresy zatrzymania oddychania podczas snu (zespół bezdechu sennego),
 • jeśli u pacjenta występuje ciężkie osłabienie oddychania, powodujące że płuca nie mogą przyjąć wystarczającej ilości tlenu (niewydolność oddechowa),
 • jeśli u pacjenta występuje ciężkie uszkodzenie wątroby (niewydolność wątroby).

Dzieci i młodzież
Leku Onirex nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • u pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych
  Powinni oni otrzymywać mniejszą dawkę leku (patrz punkt 3, „Jak stosować lek Onirex”). Ze względu na działanie zwiotczające mięśnie istnieje ryzyko upadków i złamań kości w stawie biodrowym, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku gdy wstają z łóżka w nocy.
 • u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek
  Lek Onirex może być dłużej wydalany z organizmu pacjenta. Chociaż nie jest wymagane dostosowanie dawki, należy zachować ostrożność. Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek powinni skontaktować się z lekarzem.
 • u pacjentów z przewlekłymi (długotrwałymi) zaburzeniami oddychania, gdyż mogą one ulec pogorszeniu.
 • u pacjentów uzależnionych od alkoholu lub leków, również w przeszłości. Ze względu na ryzyko przyzwyczajenia i psychicznego uzależnienia, pacjenci ci powinni być pod staranną kontrolą lekarza podczas stosowania leku Onirex.
 • u pacjentów z ciężką chorobą wątroby
  Tacy pacjenci nie powinni stosować leku Onirex, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia mózgu (encefalopatia). Należy skontaktować się z lekarzem.
 • u pacjentów z urojeniami (psychozami), depresją lub lękiem związanym z depresją.
  Lekarz prowadzący przepisał zolpidem w celu leczenia zaburzeń snu, jednak u pacjenta mogą wystąpić poza tym inne stany takie jak: urojenia, depresja i lęk. Dla takich stanów lekarz zaleci stosowanie innych leków. Jeśli pacjent cierpi na depresję zolpidem może powodować u niego zwiększoną podatność na występowanie zachowań samobójczych.

Ogólne
Przed rozpoczęciem stosowania leku Onirex:

 • należy wyjaśnić przyczynę bezsenności.
 • należy przeprowadzić leczenie chorób będących przyczyną jej wystąpienia.

W przypadku, gdy leczenie bezsenności lekiem Onirex nie przynosi rezultatów po upływie 7 do 14 dni, może to wskazywać na występowanie psychicznej lub fizycznej choroby, będącej przyczyną bezsenności. W takiej sytuacji należy skontaktować się z lekarzem.

Uzależnienie
Istnieje możliwość rozwoju fizycznego i psychicznego uzależnienia. Takie zagrożenie zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia, jest większe u osób z uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie. W przypadku fizycznego uzależnienia, nagłemu przerwaniu leczenia towarzyszą objawy odstawienne.

Bezsenność z odbicia
Przerwanie stosowania leku zolpidem wiąże się z możliwością tymczasowego wystąpienia zaburzeń snu. Zaburzenia te mogą być bardziej nasilone niż przed rozpoczęciem leczenia zolpidemem oraz mogą towarzyszyć im zmiany nastroju, lęk i niepokój.

Niepamięć (amnezja)
Zolpidem może wywołać niepamięć (amnezja), zwykle kilka godzin po przyjęciu leku. Dla zminimalizowania ryzyka wystąpienia tych objawów zaleca się przyjęcie leku bezpośrednio przed snem, który powinien trwać nieprzerwanie 8 godzin (patrz punkt 4, „Możliwe działania niepożądane”).

Reakcje psychiczne i paradoksalne
Podczas leczenia mogą wystąpić niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia (psychozy), napady wściekłości, koszmary senne, omamy, lunatykowanie, zachowanie nieadekwatne do sytuacji, nasilona bezsenność oraz inne zachowania niepożądane.
W przypadku wystąpienia tych reakcji należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem. Wystąpienie powyższych reakcji jest bardziej prawdopodobne u pacjentów w podeszłym wieku.

Zaburzenia psychoruchowe dnia następnego (patrz także Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn)
Następnego dnia po przyjęciu leku Onirex ryzyko zaburzeń sprawności psychoruchowej, w tym upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów, może być zwiększone jeśli:

 • Pacjent przyjął lek w czasie krótszym niż 8 godzin przed czynnościami wymagającymi zwiększonej przytomności umysłu
 • Pacjent przyjął dawkę większą niż dawka zalecana
 • Pacjent przyjął zolpidem w trakcie leczenia innymi lekami o działaniu hamującym ośrodkowy układ nerwowy lub innymi lekami, które zwiększają stężenie zolpidemu we krwi, podczas spożywania alkoholu lub podczas przyjmowania substancji niedozowolonych.

Należy stosować pojedynczą dawkę bezpośrednio przed snem. Nie należy przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy.

Lunatykowanie i związane z nim zachowania
Lunatykowanie i inne podobne zachowania, takie jak "prowadzenie pojazdów w półśnie", przygotowywanie i spożywanie posiłków, rozmowy telefoniczne czy seks, których to zdarzeń pacjent nie pamięta, odnotowano u pacjentów, którzy przyjmowali zolpidem i nie byli w pełni obudzeni.
Spożywanie alkoholu i innych leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy wraz z zolpidemem wydaje się zwiększać ryzyko występowania takich zachowań, podobnie jak stosowanie zolpidemu w dawkach większych niż zalecana dawka maksymalna. Jeśli u pacjenta wystąpi jakiekolwiek zachowanie tego typu powinien natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz może zalecić zakończenie terapii.

Lek Onirex a inne leki
Jednoczesne stosowanie innych leków może wpływać na działanie leku Onirex, lub lek Onirex może wpływać na działanie innych leków. Podczas stosowania zolpidemu z niektórymi lekami może nasilić się senność i zaburzenia psychoruchowe dnia następnego, w tym zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów. Do leków tych należą:

 • Leki stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń zdrowia psychicznego (leki przeciwpsychotyczne)
 • Leki stosowane w leczeniu problemów z zasypianiem (leki nasenne)
 • Leki uspokajające lub zmniejszające lęk
 • Leki stosowane w leczeniu depresji
 • Leki stosowane w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (narkotyczne leki przeciwbólowe)
 • Leki stosowane w leczeniu padaczki
 • Leki stosowane w znieczuleniu
 • Leki stosowane w leczeniu kataru siennego, wysypek lub w innych alergiach, które to leki mogą wywoływać senność u pacjenta (leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym).

Podczas przyjmowania zolpidemu z lekami przeciwdepresyjnymi w tym bupropionem, dezypraminą, fluoksetyną, sertraliną i wenlafaksyną, pacjent może widzieć rzeczy nierzeczywiste (omamy wzrokowe).
Nie zaleca się przyjmowania zolpidemu z fluwoksaminą ani cyprofloksacyną.

Pacjent może odczuwać zwiększoną senność podczas jednoczesnego stosowania zolpidemu winianu z wyżej wymienionymi lekami.

Leki silnie zwiększające aktywność niektórych enzymów wątrobowych mogą osłabiać działanie leku Onirex, np. ryfampicyna (antybiotyk stosowany na przykład w leczeniu gruźlicy).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym o lekach dostępnych bez recepty.

Onirex z jedzeniem, piciem i alkoholem
Nie należy spożywać alkoholu podczas leczenia, ponieważ działanie nasenne leku Onirex może ulec zwiększeniu. Może to mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Onirex w czasie ciąży i okresie karmienia piersią, szczególnie
w pierwszych trzech miesiącach ciąży, ponieważ dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa pacjentek przyjmujących zolpidem w czasie ciąży i okresie karmienia piersią są niewystarczające.

Jednakże, jeśli korzyści dla matki przeważają ryzyko dla dziecka, lekarz może zdecydować o zastosowaniu leku Onirex. Jeśli lek jest przyjmowany przez dłuższy czas w ostatnich miesiącach ciąży, po porodzie u dziecka mogą wystąpić objawy odstawienne.

Ponieważ lek w małych ilościach przenika do mleka kobiecego, nie należy go przyjmować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Onirex wywiera duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, może powodować zdarzenia, takie jak „zasypianie za kierownicą”. Następnego dnia po przyjęciu leku Onirex (tak jak innych leków nasennych), może zdarzyć się, że:

 • pacjent czuje się ospały, senny, ma zawroty głowy lub jest zdezorientowany,
 • pacjent potrzebuje więcej czasu na podjęcie szybkich decyzji (osłabiony refleks),
 • pacjent może widzieć niewyraźnie lub podwójnie,
 • pacjent może być mniej czujny.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wymienionych powyżej zdarzeń zaleca się zachowanie przynajmniej 8 godzinnej przerwy, pomiędzy przyjęciem zolpidemu a prowadzeniem pojazdu, obsługiwaniem maszyn oraz pracą na wysokościach.

Nie należy spożywać alkoholu ani substancji psychoaktywnych podczas przyjmowania leku Onirex, gdyż może to nasilić wymienione powyżej działania.

Lek Onirex zawiera laktozę
Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku.

3. Jak stosować lek Onirex

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę należy przyjmować z płynem.

Zalecana dawka leku Onirex wynosi 10 mg na 24 godziny. Niektórym pacjentom lekarz może przepisać mniejszą dawkę. Lek Onirex należy przyjmować:

 • w pojedynczym podaniu,
 • bezpośrednio przed snem.
  Pacjent musi zachować okres co najmniej 8 godzin pomiędzy przyjęciem leku a przystąpieniem do wykonywania czynności, które wymagają zwiększonej koncentracji.

Nie przekraczać dawki 10 mg na 24 godziny.

Zwykle stosowana dawka dobowa:

Stosowanie u dorosłych
Jedna tabletka Onirex 10 mg (odpowiadająca 10 mg zolpidemu winianu na dobę).

Stosowanie u osób w podeszłym wieku, osłabionych, z zaburzoną czynnością wątroby
Połowa tabletki Onirex 10 mg (odpowiadająca 5 mg winianu zolpidemu/dobę). Lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki do jednej tabletki leku Onirex 10 mg (odpowiadającej 10 mg zolpidemu winianu na dobę), jeśli działanie jest niewystarczające i lek jest dobrze tolerowany przez pacjenta.

Dawka maksymalna
Nie należy przekraczać dawki dobowej - 1 tabletki leku Onirex 10 mg (odpowiadającej 10 mg zolpidemu winianu na dobę).

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować leku Onirex u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Czas trwania leczenia
Działanie nasenne leku może ulec osłabieniu po okresie powtarzającego się przyjmowania leku trwającego kilka tygodni.

Czas leczenia powinien być jak najkrótszy. Leczenie zwykle trwa od kilku dni do 2 tygodni, lecz nie powinno trwać dłużej niż cztery tygodnie.

Lekarz zaleci kiedy i jak przerwać leczenie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Onirex
Należy natychmiast powiadomić lekarza. Należy pokazać poniższą ulotkę i tabletki, jakie pozostały.

W razie przedawkowania zolpidemu objawy mogą zmieniać się od skrajnej senności po lekką śpiączkę.

Pominięcie zastosowania dawki leku Onirex
Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Pacjent może przyjąć tabletkę, jeśli wciąż ma możliwość spania przez 8 godzin. Jeśli nie jest to możliwe, pacjent powinien przyjąć kolejną dawkę leku następnego dnia - bezpośrednio przed snem.

W przypadku, gdy leczenie jest nagle przerwane, sen może ulec tymczasowo pogorszeniu („bezsenność z odbicia”). Nagłemu zaprzestaniu leczenia mogą towarzyszyć zmiany nastroju, lęk i niepokój ruchowy. Mogą wystąpić następujące objawy odstawienne: ból głowy lub mięśni, skrajny niepokój i napięcie, niepokój ruchowy, splątanie, drażliwość i zaburzenia snu, w ciężkich przypadkach utrata poczucia rzeczywistości, wyobcowanie (depersonalizacja), nieprawidłowa wrażliwość na
dźwięk (zwiększona ostrość słuchu), mrowienie i drętwienie kończyn, nadwrażliwość na dotyk, bodźce akustyczne i światło, omamy i drgawki (napady padaczkowe).

Ważne jest, aby pacjent miał świadomość możliwości wystąpienia takich objawów, co powinno zmniejszyć niepokój pacjenta, gdyby takie objawy wystąpiły.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Objawy niepożądane zależą od indywidualnej wrażliwości pacjenta, i występują częściej w przeciągu godziny po przyjęciu leku, jeżeli pacjent nie położył się do łóżka i natychmiast nie usnął. Takie działania niepożądane występują najczęściej u pacjentów w podeszłym wieku. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

Układ nerwowy:
senność, pogorszenie się bezsenności, senność w ciągu następnego dnia, zobojętnienie emocjonalne, zmniejszona czujność, splątanie, znużenie, ból głowy, zawroty głowy
Oczy:
podwójne widzenie
Uszy:
odczucie zawirowania z utratą równowagi (zawroty głowy), brak koordynacji mięśni (ataksja)
Żołądek i jelita:
biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha
Mięśnie:
osłabienie mięśni

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

Psychiczne:
niepokój ruchowy, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, napady wściekłości, koszmary nocne, spostrzeżenia psychiczne powstające mimo braku istniejącego przedmiotu (omamy), zaburzenia psychiczne (psychozy), lunatykowanie, niewłaściwe zachowanie, inne działania niepożądane odnoszące się do zachowania, niepamięć (amnezja), które mogą być powiązane z niewłaściwym zachowaniem (patrz punkt 2, „Ostrzeżenia i środki ostrożności”). Wystąpienie takich objawów jest bardziej prawdopodobne u pacjentów w podeszłym wieku. Może ujawnić się istniejąca wcześniej depresja - nierozpoznana przed leczeniem zolpidemem lub innymi tabletkami nasennymi. Stosowanie leku przez dłuższy czas może prowadzić do rozwoju uzależnienia fizycznego lub psychicznego. Przerwanie leczenia może wywołać objawy odstawienne (patrz punkt 2: „Ostrzeżenia i środki ostrożności”). Może rozwinąć się również uzależnienie psychiczne. Podatne są na nie osoby nadużywające leków. Było zgłaszane również niewłaściwe stosowanie zolpidemu przez osoby, które nadużywają leki. Zmniejszenie popędu płciowego (zmniejszenie libido).
Skóra:
reakcje skórne

Częstość nieznana działań niepożądanych: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Układ nerwowy: obniżony poziom świadomości
Wątroba: zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
Skóra: nadmierne pocenie się, ciężka reakcja powodująca obrzęk skóry, gardła lub języka, trudności w oddychaniu i (lub) swędzenie (obrzęk naczynioruchowy)
Zaburzenia ogólne: zaburzenia chodu, słabsze niż zwykle działanie zolpidemu
Urazy: upadki (przeważnie u pacjentów w podeszłym wieku oraz kiedy zolpidem nie był stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania”.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Onirex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i blistrze. Pierwsze dwie cyfry wskazują miesiąc a ostatnie cztery cyfry wskazują rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Onirex
Substancją czynną leku jest zolpidemu winian.
Każda tabletka zawiera 10 mg zolpidemu winianu. Inne składniki leku:
Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, hypromeloza, magnezu stearynian.
Otoczka tabletki Opadry Y-1-700 White: tytanu dwutlenek (E 171), hypromeloza, makrogol 400.

Jak wygląda Onirex i co zawiera opakowanie
Tabletki Onirex są białe, owalne, powlekane, z rowkiem dzielącym po obu stronach, z wytłoczonym znakiem „ZIM” i „10” po jednej stronie. Tabletkę można dzielić na połowy.

Dostępne opakowania
10, 20 lub 100 tabletek powlekanych w blistrach, umieszczonych w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Orion Corporation Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finlandia

Wytwórca
Orion Corporation Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finlandia

Synthon BV Microweg 22
6545 CM Nijmegen
Holandia

Synthon Hispania, S.L.
Castelló 1
Polígono Industrial Las Salinas 08830
Sant Boi de Llobregat
Hiszpania

Industria Química y Farmacéutica VIR, S.A.
C/Laguna 66-70
Pol. Industrial Urtinsa II
28923 Alcorcón – Madrid
Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy, Słowacja: Zolpidem Orion 10 mg
Finlandia: Somnor 10 mg
Polska: Onirex

Data zatwierdzenia ulotki: 26.11.2015

Wskazania do stosowania:

Zolpidem jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu bezsenności u dorosłych w przypadku gdy bezsenność uniemożliwia normalne funkcjonowanie lub powoduje skrajne wyczerpanie u pacjenta.
Benzodiazepiny lub leki o działaniu podobnym do benzodiazepin są wskazane tylko w leczeniu ciężkiej bezsenności, zaburzającej prawidłowe funkcjonowanie lub niezwykle uciążliwej dla pacjenta.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

N Ośrodkowy układ nerwowy
N05 Leki psycholeptyczne
N05C Leki nasenne i uspokajające
N05CF Cyklopirolony
N05CF02 Zolpidem

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią
Stosowany lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Smiley face
Interakcje z alkoholem
Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku
Smiley face
Interakcja z grejfrutem
Niektóre leki mogą wchodzić w interakcje z sokiem grejpfrutowy. Sok grejpfrutowy może nasilić wchłanianie niektórych leków z przewodu pokarmowego, a co za tym idzie zwiększyć ich stężenie w organizmie i nasilić działanie, nawet do wystąpienia działania toksycznego.
Smiley face
Prowadzenia pojazdow 3

Zolpidem wykazuje ma duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Podobnie jak w przypadku innych leków nasennych, należy ostrzec kierowców pojazdów i operatorów maszyn o ryzyku senności, wydłużeniu czasu reakcji, zawrotach głowy, ospałości, niewyraźnym i (lub) podwójnym widzeniu i zmniejszonej czujności oraz zaburzeniu zdolności prowadzenia pojazdu rano następnego dnia po przyjęciu leku. W celu minimalizacji ryzyka zalecany jest przynajmniej 8 godzinny czas odpoczynku pomiędzy przyjęciem zolpidemu a prowadzeniem pojazdu, obsługą maszyn oraz pracą na wysokościach.

Zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów oraz zachowania, takie jak „zaśnięcie za kierownicą” występowały podczas monoterapii zolpidemem w dawkach terapeutycznych.

Ponadto, jednoczesne stosowanie zolpidemu z alkoholem i innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy zwiększa ryzyko takich zachowań. Należy ostrzec pacjentów, aby nie spożywali alkoholu ani innych substancji psychoaktywnych podczas przyjmowania zolpidemu.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Zolpidem Tartrate; Tartrato de zolpidem; Tsolpideemitartraatti; Zolpidem Hemitartrate; Zolpidem, tartrate de; Zolpidemi tartras; Zolpidemo tartratas; Zolpidem-tartarát; Zolpidemtartrat; Zolpidemu winian; Zolpidem

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Orion Oyj S.A. Przedstawicielstwo w Polsce

Adres
ul. Parandowskiego 19
01-699 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
telefon
(22) 833 31 77

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Orion Corporation

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .