Pecto Drill (syrop)

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
syrop
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

5 g/100 ml

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Pecto Drill, 5 g/100 ml, syrop

Carbocisteinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Pecto Drill, syrop i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pecto Drill, syrop
 3. Jak stosować lek Pecto Drill, syrop
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Pecto Drill, syrop
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pecto Drill, syrop i w jakim celu się go stosuje

Pecto Drill zawiera jako substancję czynną karbocysteinę, która wpływa na skład wydzieliny oskrzelowej. Karbocysteina powoduje, że wydzielina jest mniej lepka i bardziej płynna, przez co jest łatwiej usuwana z dróg oddechowych podczas kaszlu (tzw. działanie mukolityczne).
Lek ten stosuje się w objawowym leczeniu chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pecto Drill, syrop

Kiedy nie stosować leku Pecto Drill, syrop

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną – karbocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • jeśli występuje czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Pecto Drill, syrop należy omówić to z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Pecto Drill:

 • jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa;
 • jeśli pacjent choruje na cukrzycę. Należy wziąć pod uwagę, że jedna miarka syropu (15 ml) zawiera 6 g cukru - sacharozy (patrz także punkt „Lek Pecto Drill, syrop zawiera parahydroksybenzoesan metylu i sacharozę.”);
 • w przypadku wystąpienia obfitej ropnej wydzieliny i gorączki, a także w przypadku przewlekłej choroby oskrzeli lub płuc konieczna jest wizyta u lekarza, który może zalecić inne leki.

Lek Pecto Drill, syrop a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas stosowania leku Pecto Drill, syrop nie należy stosować leków przeciwkaszlowych ani leków zmniejszających wydzielanie oskrzelowe.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży.
Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Pecto Drill, syrop zawiera parahydroksybenzoesan metylu i sacharozę.
Lek Pecto Drill, syrop zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Lek Pecto Drill, syrop zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku (patrz także punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

3. Jak stosować lek Pecto Drill, syrop

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do podawania doustnego.
15 ml syropu zawiera 750 mg karbocysteiny.
Do opakowania dołączona jest miarka umożliwiająca odmierzenie odpowiedniej objętości syropu.

Karbocysteinę podaje się w dawce 20 – 30 mg na kilogram masy ciała na dobę, w dawkach podzielonych.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:
Początkowo należy stosować dawkę 2,25 g na dobę w trzech dawkach podzielonych, tj. 750 mg (15 ml syropu) trzy razy na dobę, a następnie po wystąpieniu działania mukolitycznego (rozrzedzającego wydzielinę), dawkę należy zmniejszyć do 1,5 g na dobę w trzech dawkach podzielonych, tj. 500 mg (10 ml syropu) trzy razy na dobę.

Dzieci:

 • w wieku od 2 lat do 5 lat: od 125 do 250 mg (od 2,5 ml do 5 ml syropu) 2 razy na dobę;
 • w wieku od 6 lat do 12 lat: 250 mg (5 ml syropu) 3 razy na dobę.

Zaleca się, aby dziecko popiło przyjętą dawkę syropu wodą.

Pecto Drill nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

1 miarka (15 ml) zawiera 6 g sacharozy.

Nie należy stosować leku przed snem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pecto Drill, syrop
Nie są znane przypadki zatruć w razie przedawkowania. Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania mogą być zaburzenia żołądka i jelit. Odtrutka nie jest znana.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Pecto Drill, syrop
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania następujących działań niepożądanych jest nieznana (nie jest możliwe jej określenie na podstawie dostępnych danych):

 • ból brzucha, biegunka, krwawienia z przewodu pokarmowego, nudności i wymioty,
 • ból głowy,
 • skórne reakcje alergiczne, w tym wysypka rumieniowata, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (szybko narastający obrzęk skóry lub błon śluzowych, najczęściej twarzy lub krtani, mogący powodować trudności w oddychaniu i przełykaniu) oraz wysypka polekowa.

W razie wystąpienia takich objawów należy zgłosić się do lekarza, który zaleci zmniejszenie dawki lub przerwanie stosowania leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 4921 301, faks (22) 4921 309,
e-mail: [email protected]. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pecto Drill, syrop

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Nie stosować leku Pecto Drill, syrop po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pecto Drill, syrop

 • Substancją czynną leku jest karbocysteina. 15 ml (1 miarka) syropu zawiera 750 mg karbocysteiny.
 • Pozostałe składniki to: sacharozy roztwór, metylu parahydroksybenzoesan, zapach karmelowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Pecto Drill, syrop i co zawiera opakowanie
Pecto Drill ma postać syropu. Jest jasnobrunatnym, przezroczystym płynem o karmelowym zapachu i słodkim smaku.
Opakowanie: butelka zawierająca 200 ml syropu, w tekturowym pudełku. Do opakowania dołączona jest miarka o pojemności 15 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
PIERRE FABRE MEDICAMENT
45 Place Abel Gance
92100 Boulogne Billancourt Francja

Wytwórca
Pierre Fabre Medicament Production
Site Simaphac, Zone Industrielle de Chateaurenard
45220 Chateaurenard
Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.
ul. Belwederska 20/22
00-762 Warszawa Polska
tel.: 22 559 63 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

Źródło:
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

R Układ oddechowy
R05 Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniu
R05C Leki wykrztuśne (bez przeciwkaszlowych)
R05CB Leki mukolityczne
R05CB03 Carbocisteine

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Carbocisteína; Carbocistéine; Carbocisteinum; Carbocysteine; Karbocistein; Karbocisteinas; Karbocisztein;Karbocystein; Karbocysteina; Karbosisteiini; Karbosistein

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Pierre Fabre Medicament

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .