PENTASA (zawiesina)

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
zawiesina doodbytnicza
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

1 g/100 ml

indeks_lekow_quicktab

PENTASA

1 g/100 ml zawiesina doodbytnicza
Mesalazinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

 1. 1. Co to jest lek PENTASA i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku PENTASA
 3. Jak stosować lek PENTASA
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek PENTASA
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PENTASA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Mesalazyna, substancja czynna leku PENTASA, działa miejscowo przeciwzapalnie w stosunku do zmienionej chorobowo ściany esicy i odbytnicy.
Lek PENTASA stosowany jest do leczenia wrzodziejącego zapalenia esicy i odbytnicy.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PENTASA

Kiedy nie stosować leku PENTASA

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na mesalazynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku PENTASA,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na salicylany,
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek,
 • jeśli u pacjenta występuje wrzód żołądka lub dwunastnicy,
 • jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek PENTASA

 • jeśli występuje nadwrażliwość na sulfasalazynę; w razie wystąpienia ostrych objawów nietolerancji, takich jak kurcze mięśni, ból brzucha, gorączka, silny ból głowy lub wysypka, należy natychmiast przerwać stosowanie leku,
 • jeśli występują zaburzenia czynności wątroby.

Nie zaleca się podawania leku pacjentom z zaburzeniami czynności nerek.

Przed leczeniem i w trakcie leczenia należy kontrolować czynność nerek (oznaczanie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi, badanie osadu moczu oraz badanie na obecność methemoglobiny w moczu). Jeżeli podczas leczenia mesalazyną pojawią się zaburzenia czynności nerek, należy podejrzewać ich toksyczne uszkodzenie.

Równoczesne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub azatiopryny może zwiększać ryzyko zaburzeń nerkowych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności płuc, w szczególności pacjenci z astmą, powinni pozostawać pod kontrolą w trakcie leczenia.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Równoczesne leczenie azatiopryną (lek zmniejszający aktywność układu odpornościowego) lub 6‑merkaptopuryną (lek o działaniu przeciwnowotworowym i zmniejszającym aktywność układu odpornościowego) może zwiększać ryzyko zahamowania czynności szpiku.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Mesalazyna przenika przez barierę łożyskową.
Mesalazyna przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
PENTASA nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PENTASA

Lek PENTASA należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem. Zazwyczaj stosowana dawka, to:

Dorośli: 1 g (jedna wlewka) wieczorem przed snem.

Lek stosuje się doodbytniczo.

Stosowanie u dzieci:
Doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci jest małe. Dane kliniczne dotyczące działania u dzieci są ograniczone.

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Instrukcja dotycząca stosowania leku:

Bezpośrednio przed zastosowaniem wlewki zaleca się wypróżnienie.
Przed podaniem butelkę z zawiesiną należy podgrzać do około 37°C.

 1. Zdjąć foliową torebkę.
 2. Wstrząsnąć zawartością butelki.
 3. Przekręcić aplikator w lewo o jeden pełny obrót.
 4. Położyć się na lewym boku.
 5. Nałożyć na rękę ochronną torebkę dołączoną do opakowania, po czym uchwycić butelkę z zawiesiną.
 6. Ostrożnie wsunąć apilkator do odbytnicy (tak głęboko jak to możliwe). Ścisnąć ręką plastikową butelkę i utrzymując stały nacisk, aplikować zawiesinę. Zawartość butelki powinna być zaaplikowana w czasie nie dłuższym niż 30-40 sekund (zbyt słaby nacisk może spowodować zatkanie się aplikatora).
 7. Po podaniu zawiesiny, nie zwalniając ucisku na butelkę, wysunąć aplikator z odbytnicy.
 8. Przed wyrzuceniem butelkę należy zawinąć w ochronną torebkę.
 9. Po podaniu leku należy pozostać w tej samej pozycji leżącej przez 5 do 10 minut, aby nie dopuścić do wypłynięcia zawiesiny z jelita.

Lek należy użyć od razu po otwarciu foliowej torebki.

Należy chronić bieliznę przed pobrudzeniem lekiem PENTASA, ponieważ może dojść do odbarwienia materiału. W razie przypadkowego pobrudzenia materiał należy natychmiast uprać.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku PENTASA
Ze względu na postać leku ryzyko przedawkowania jest małe.
W razie przedawkowania wskazane jest leczenie objawowe w szpitalu i kontrolowanie czynności nerek.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek PENTASA może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często: biegunka, nudności, ból brzucha, ból głowy, wymioty, wysypka, pokrzywka, gorączka, wzdęcie
Rzadko: zawroty głowy, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, zwiększenie aktywności amylazy, zapalenie trzustki
  <td style="\&quot;width:" 100px\"="">Bardzo rzadko: ból mięśni, ból stawów, odwracalne łysienie, obrzęk Quinckego, płucne reakcje alergiczne [duszność, kaszel, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynofilia płucna, czyli przelotny naciek płucny na tle uczuleniowym z towarzyszącą eozynofilią we krwi (zwiększenie liczby krwinek białych kwasochłonnych), naciek płucny, zapalenie płuc, skurcz oskrzeli], zaburzenia czynności nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, czyli zespół objawów chorobowych wywołany nadmierną utratą białka z moczem, odbarwienie moczu, niewydolność nerek mogąca ustępować po przerwaniu leczenia), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby, marskość, niewydolność wątroby, zaburzenia krwi (eozynofilia - jako część reakcji alergicznej, niedokrwistość, niedokrwistość aplastyczna, leukopenia, czyli za mała liczba krwinek białych, małopłytkowość, czyli za mała liczba płytek krwi, agranulocytoza, czyli bardzo mała liczba jednej z grup krwinek białych, pancytopenia, czyli bardzo mała liczba wszystkich krwinek), reakcje podobne do tocznia rumieniowatego, neuropatia obwodowa, czyli zaburzenie czynności nerwów obwodowych, łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe (obserwowane u młodych ludzi w okresie pokwitania), reakcje nadwrażliwości, gorączka polekowa, zaostrzenie objawów zapalenia jelita grubego.

Po podaniu doodbytniczym niekiedy mogą wystąpić: świąd odbytu, uczucie dyskomfortu, parcie na stolec.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PENTASA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C, nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku PENTASA po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po napisie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek PENTASA

 • Substancją czynną leku jest mesalazyna w ilości 1 g/100 ml.
 • Ponadto lek zawiera: disodu edetynian, sodu pirosiarczyn, sodu octan, kwas solny, wodę oczyszczoną

Jak wygląda lek PENTASA i co zawiera opakowanie

Lek PENTASA występuje w postaci zawiesiny doodbytniczej.
Opakowanie zawiera 7 butelek po 100 ml zawiesiny

Podmiot odpowiedzialny

Ferring GmbH
Wittland 11
D-24109 Kiel
Niemcy

Wytwórca

Ferring-Léčiva a.s.
K Rybniku 475
252 42 Jesenice near Prague
Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Polska
Ferring Pharmaceuticals SA Spółka Akcyjna Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel.: + 48 22246 06 80, Fax: + 48 22 246 06 81

Data zatwierdzenia ulotki: 2010-08-25

Wskazania do stosowania:

Leczenie wrzodziejącego zapalenia esicy i odbytnicy.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

A PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
A07 Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzapalne i przeciwzakaźne stosowane w chorobach jelit
A07E Leki przeciwzapalne stosowane w chorobach przewodu pokarmowego
A07EC Kwas aminosalicylowy i leki o podobnym działaniu
A07EC02 Mesalazine

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Fisalamine; Mesalamine; Mesalatsiini; Mesalazin; Mesalazina; Mesalazinas; Mésalazine; Mesalazinum

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Ferring GmbH

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .