Prevymis

Smiley face
Smiley face
l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki powlekane
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
240 mg
480 mg

indeks_lekow_quicktab

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa


Prevymis

letermowir

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) dotyczącego leku Prevymis. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła lek w celu przyjęcia zaleceń w sprawie przyznania pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu w UE oraz warunków jego stosowania. Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej stosowania leku Prevymis.

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania leku Prevymis należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Co to jest produkt Prevymis i w jakim celu się go stosuje?

Prevymis jest lekiem przeciwwirusowym stosowanym w celu zapobiegania chorobie powodowanej przez wirus cytomegalii (CMV) u osób dorosłych poddawanych allogenicznemu przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych zastępujących ich szpik kostny. Allogeniczne przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych polega na wykorzystaniu komórek macierzystych dawcy do zastąpienia nimi komórek szpiku kostnego biorcy w celu utworzenia nowego szpiku kostnego wytwarzającego zdrowe krwinki.

Wirus cytomegalii jest obecny w organizmach wielu osób, ale zazwyczaj nie jest aktywny i jest nieszkodliwy. Wirus cytomegalii może jednak stać się aktywny u pacjentów z osłabionym układem odpornościowym, np. poddawanych przeszczepieniu komórek macierzystych.

Ze względu na małą liczbę pacjentów z chorobą powodowaną przez wirus cytomegalii choroba ta jest uważana za rzadko występującą, zatem w dniu 15 kwietnia 2011 r. Prevymis uznano za lek sierocy (lek stosowany w rzadkich chorobach).

Lek Prevymis zawiera substancję czynną letermowir.

Jak stosować produkt Prevymis?

Lek Prevymis wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza, a leczenie powinien rozpoczynać lekarz z doświadczeniem w leczeniu pacjentów poddawanych allogenicznemu przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych. Lekarze stosujący lek Prevymis powinni uwzględniać oficjalne wytyczne dotyczące stosowania leków przeciwwirusowych.

Prevymis jest dostępny w postaci tabletek do podawania doustnego i w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji (wlewu dożylnego) podawanego przez około godzinę. Typowa dawka zalecana zarówno przy podawaniu doustnym, jak i w postaci wlewu dożylnego wynosi 480 mg raz na dobę. W przypadku jednoczesnego stosowania cyklosporyny (leku zapobiegającego odrzuceniu przeszczepu) dawkę leku Prevymis obniża się do 240 mg raz na dobę. Leczenie z zastosowaniem leku Prevymis rozpoczyna się w dniu przeszczepienia lub w dowolnym dniu w ciągu maksymalnie 28 dni po przeszczepieniu i kontynuuje przez 100 dni od przeszczepienia; u niektórych pacjentów można wziąć pod uwagę wydłużenie leczenia. Więcej informacji znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Jak działa produkt Prevymis?

Warunkiem namnażania się wirusa cytomegalii jest skopiowanie jego materiału genetycznego (DNA) i upakowanie go w otoczkach białkowych, aby mógł on wytwarzać kolejne kopie wirusa, które mogą wówczas zakażać inne komórki. Letermowir, substancja czynna leku Prevymis, hamuje działanie enzymu wirusa zwanego terminazą. Terminaza bierze udział w upakowaniu DNA w otoczkach białkowych wirusa. Hamując działanie enzymu, lek zapobiega prawidłowemu rozwojowi wirusa, w wyniku czego wirus cytomegalii nie może się namnażać i zakażać innych komórek. Oczekuje się, że zapobiegnie on wystąpieniu choroby powodowanej przez wirus cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepieniu, w organizmie których wirus ten jest obecny.

Jakie korzyści ze stosowania produktu Prevymis zaobserwowano w badaniach?

W głównym badaniu z udziałem 570 osób dorosłych stwierdzono, że lek Prevymis bardziej skutecznie niż placebo (leczenie pozorowane) zapobiegał zakażeniu wirusem cytomegalii po allogenicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych. W grupie pacjentów otrzymujących lek Prevymis około 38% (122 z 325) wykazywało objawy uaktywnienia się wirusa cytomegalii po 24 tygodniach od przeszczepienia komórek macierzystych, w porównaniu z 61% pacjentów (103 ze 170) otrzymujących placebo.

Wszyscy pacjenci objęci tym badaniem byli CMV-seropozytywni, co oznacza, że zetknęli się wcześniej z wirusem i prawdopodobnie byli nosicielami wirusa w postaci nieaktywnej.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Prevymis?

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Prevymis (mogące wystąpić maksymalnie 1 osoby na 10) to nudności (mdłości), biegunka i wymioty. Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Prevymis znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Leku Prevymis nie wolno stosować jednocześnie z lekiem pimozyd ani z lekami opartymi na sporyszu, takimi jak ergotamina i dihydroergotamina. Skojarzonego podawania leku Prevymis i cyklosporyny nie wolno stosować jednocześnie z dabigatranem, atorwastatyną, pitawastatyną, rosuwastatyną i simwastatyną. Pełny wykaz ograniczeń znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Prevymis?

Prevymis skutecznie zapobiega aktywowaniu wirusa cytomegalii i powodowaniu choroby u pacjentów dorosłych poddawanych przeszczepieniu komórek macierzystych w celu zastąpienia szpiku kostnego. Ma niewiele działań niepożądanych w przeciwieństwie do innych leków stosowanych w leczeniu choroby wywołanej przez wirus cytomegalii, które mogą uszkodzić szpik kostny i oddziaływać na krwinki. W związku z tym Europejska Agencja Leków uznała, że korzyści płynące ze stosowania produktu Prevymis przewyższają ryzyko, i zaleciła jego dopuszczenie do stosowania w UE.

Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania produktu Prevymis?

W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Prevymis w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta zawarto zalecenia i środki ostrożności przeznaczone dla personelu medycznego i pacjentów.

Inne informacje dotyczące produktu Prevymis

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Prevymis znajduje się na stronie internetowej Agencji pod adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Prevymis należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Streszczenie opinii Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych dotyczącej produktu Prevymis znajduje się na stronie internetowej Agencji: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Źródło: EMEA/H/C/004536; Marzec 2018; http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/004536/WC500241681.pdf

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy PREVYMIS jest wskazany w zapobieganiu reaktywacji cytomegalowirusa (CMV, ang. cytomegalovirus) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem CMV pacjentów [R+], którzy byli poddani zabiegowi allogenicznego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT, ang. hematopoietic stem cell transplant).

Należy wziąć pod uwagę oficjalne zalecenia dotyczące odpowiedniego stosowania leków przeciwwirusowych.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

J05AX18

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Merck Sharp & Dohme Ltd.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .