Rispolept Quicklet

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
3 mg
4 mg

indeks_lekow_quicktab

RISPOLEPT QUICKLET, 0,5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
RISPOLEPT QUICKLET, 1 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
RISPOLEPT QUICKLET, 2 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

(Risperidonum)

Skład leku
Substancją czynną jest rysperydon. Jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 0,5 mg, 1 mg lub 2 mg rysperydonu.
Pozostałe składniki to:
żywica poliakrylowa, żelatyna, mannitol, glicyna, symetykon, karbomer, sodu wodorotlenek, aspartam (E951), żelaza tlenek czerwony (E172), olejek miętowy, guma ksantanowa(a).

-----------------------------------------------------------
(a) tylko w kwadratowych tabletkach ulegających rozpadowi w jamie ustnej po 2 mg

Opakowania
28 sztuk (7 blistrów po 4 tabletki) lub 56 sztuk (14 blistrów po 4 tabletki) w tekturowych pudełkach.

Podmiot odpowiedzialny
Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30,
B-2340 Beerse, Belgia

Wytwórca
Janssen-Cilag S.p.A.
Borgo S. Michele (LT)
Via C. Janssen
Włochy

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Rispolept Quicklet i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Rispolept Quicklet
 3. Jak stosować lek Rispolept Quicklet
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Rispolept Quicklet
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK RISPOLEPT QUICKLET I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Rispolept Quicklet tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej jest lekiem przeciwpsychotycznym, stosowanym w leczeniu:

 • pacjentów ze schizofrenią, osób, u których po raz pierwszy wystąpił epizod psychotyczny, pacjentów z ostrymi i przewlekłymi psychozami schizofrenicznymi i innymi stanami psychotycznymi, w których dominują objawy wytwórcze (takie jak: omamy, urojenia, zaburzenia myślenia, wrogość, podejrzliwość) i (lub) objawy negatywne (takie jak zblednięcie afektu, emocjonalne i społeczne wycofywanie się, zubożenie wypowiedzi). Rysperydon łagodzi objawy zaburzeń afektywnych (takich jak depresja, poczucie winy, niepokój) związanych ze schizofrenią. Rispolept Quicklet jest również wskazany w zapobieganiu nawrotom (zaostrzeniom) u pacjentów z przewlekłymi psychozami schizofrenicznymi.
 • zaburzeń zachowania (behawioralnych) w zespołach otępiennych wieku podeszłego, w których dominują następujące objawy: agresja (słowna i fizyczna), zaburzenia aktywności celowej (pobudzenie, błądzenie) lub objawy psychotyczne.
 • epizodów maniakalnych w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym.
 • zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży z obniżoną sprawnością intelektualną, niedorozwojem umysłowym i zachowaniami destrukcyjnymi (np. agresja, impulsywność, zachowania prowadzące do samookaleczenia). Rispolept Quicklet jest też skuteczny w utrzymywaniu poprawy klinicznej podczas kontynuowania terapii u dzieci i młodzieży, u której pojawiła się początkowa odpowiedź na działanie leku. Rispolept Quicklet może być stosowany u dzieci i młodzieży w utrzymywaniu poprawy nie dłużej niż 6 miesięcy.
 • w krótkoterminowym leczeniu autyzmu u dzieci i młodzieży.

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK RISPOLEPT QUICKLET

Nie należy stosować leku Rispolept Quicklet, jeżeli u pacjenta występuje nadwrażliwość na rysperydon lub którykolwiek składnik leku.

Lek Rispolept Quicklet, ze względu na zawartość aspartamu, jest przeciwwskazany u pacjentów z fenyloketonurią.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Rispolept Quicklet
Zanim pacjent będzie otrzymywał lek Rispolept Quicklet, lekarz musi określić tolerancję na podawany doustnie rysperydon.

Pacjenci w podeszłym wieku z otępieniem
Lek Rispolept Quicklet należy stosować wyłącznie w leczeniu ciężkich zaburzeń zachowania (behawioralnych) w zespołach otępiennych wieku podeszłego, w których dominują następujące objawy: agresja (słowna i fizyczna), zaburzenia aktywności celowej (pobudzenie, błądzenie) lub objawy psychotyczne, prowadzące do cierpienia, niepełnosprawności, potencjalnego zagrożenia lub zaburzeń popędu samozachowawczego.
Lekarz powinien poddawać pacjentów regularnej ocenie z rozważeniem potrzeby kontynuacji leczenia.

W badaniach klinicznych z zastosowaniem leków przeciwpsychotycznych, w tym również rysperydonu, u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, zaobserwowano większą śmiertelność w grupie leczonej lekami przeciwpsychotycznymi w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo.

W badaniach klinicznych przeprowadzanych z udziałem pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, w grupie otrzymującej rysperydon i lek moczopędny - furosemid, obserwowano występowanie większej śmiertelności w porównaniu do pacjentów leczonych samym rysperydonem lub otrzymujących sam furosemid. Lekarz powinien zachować szczególną ostrożność i rozważyć ryzyko i korzyści związane z jednoczesnym podawaniem tych leków przed podjęciem decyzji o ich zastosowaniu. Zwiększona śmiertelność nie występuje u pacjentów leczonych równocześnie rysperydonem i innymi niż furosemid lekami moczopędnymi. Niezależnie od stosowanego leczenia, odwodnienie jest ogólnym czynnikiem ryzyka wpływającym na śmiertelność i szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem nie powinno się do niego dopuszczać.

W badaniach z udziałem pacjentów w wieku podeszłym z otępieniem leczonych doustnie rysperydonem stwierdzono większą zapadalność na zaburzenia krążenia mózgowego, w tym udar mózgu i przemijające napady niedokrwienne.

Lekarzom zaleca się wnikliwe przeprowadzanie oceny ryzyka i korzyści ze stosowania leku Rispolept Quicklet u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, z uwzględnieniem indywidualnych czynników ryzyka wystąpienia udaru mózgu, a także u wszystkich pacjentów z wywiadem wskazującym na występowanie udarów mózgu lub przemijających napadów niedokrwiennych. Pacjent lub opiekun powinien natychmiast zgłosić wystąpienie objawów potencjalnych zdarzeń niepożądanych dotyczących naczyń mózgowych, takich jak nagłe osłabienie lub zdrętwienie twarzy, rąk lub nóg oraz problemy z mową lub z widzeniem. Bezzwłocznie należy wtedy rozważyć zastosowanie wszelkich opcji terapeutycznych, włącznie z przerwaniem leczenia przez lekarza. Ponadto lekarz powinien zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku Rispolept Quicklet pacjentom z otępieniem i współistniejącymi chorobami naczyniowymi, takimi jak nadciśnienie tętnicze i choroba niedokrwienna serca, a także innymi czynnikami ryzyka wystąpienia zaburzeń ze strony naczyń mózgowych, jak na przykład cukrzyca, migotanie przedsionków lub palenie papierosów.

Działanie na układ krążenia
Rysperydon może spowodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi przy zmianie pozycji ciała, zwłaszcza podczas początkowej fazy leczenia. Rysperydon należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze schorzeniami układu krążenia (np. niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, zaburzenia przewodnictwa, odwodnienie, zmniejszona objętość krwi krążącej, zaburzenia krążenia mózgowego).

Zaleca się ostrożność w przypadku stosowania rysperydonu u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, w tym z wydłużeniem odstępu QT w elektrokardiogramie, przyjmujących jednocześnie inne leki mogące wydłużać odstęp QT.

Późne dyskinezy/objawy pozapiramidowe
Rysperydon może powodować rytmiczne, mimowolne ruchy, zwłaszcza języka i (lub) mięśni twarzy (późne dyskinezy).

Złośliwy zespół neuroleptyczny
Istnieją doniesienia o występowaniu podczas leczenia lekami przeciwpsychotycznymi zespołu objawów (złośliwego zespołu neuroleptycznego), do których należą: podwyższenie temperatury ciała, sztywność mięśni, niestabilność układu autonomicznego, zaburzenia świadomości i zwiększenie aktywności enzymu występującego m.in. w mięśniach fosfokinazy kreatynowej w surowicy krwi. Ponadto, może wystąpić rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych, obecność białka w moczu i ostra niewydolność nerek. W przypadku wystąpienia któregoś z wyżej wymienionych objawów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Rispolept Quicklet u pacjentów z otępieniem z ciałkami Lewy’ego lub chorobą Parkinsona.
U pacjentów w obu tych grupach występuje zwiększone ryzyko wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego, jak również większa wrażliwość na działanie leków przeciwpsychotycznych. Do objawów zwiększonej wrażliwości na leki przeciwpsychotyczne mogą należeć: splątanie (dezorientacja), zaburzenie świadomości, niestabilność postawy z częstymi upadkami, które towarzyszą objawom pozapiramidowym.

Zwiększone stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia)
Podczas leczenia rysperydonem, w bardzo rzadkich przypadkach, stwierdzano wystąpienie zwiększonego stężenia glukozy we krwi (hiperglikemii) lub zaostrzenie przebiegu wcześniej występującej cukrzycy.
Lekarz powinien wnikliwie obserwować pacjentów z cukrzycą lub z czynnikami ryzyka jej wystąpienia.

Inne
Wiadomo, że klasyczne leki neuroleptyczne obniżają próg drgawkowy. Należy zachować ostrożność w leczeniu pacjentów z padaczką.

Zaleca się ostrożność w przypadku stosowania leku Rispolept Quicklet u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek.

W trakcie terapii lekiem Rispolept Quicklet może wystąpić zwiększenie masy ciała.

Po nagłym odstawieniu leków przeciwpsychotycznych stosowanych w dużych dawkach bardzo rzadko opisywano objawy wynikające z ich odstawienia, w tym: nudności, wymioty, nadmierne pocenie się i bezsenność. Ponadto, w takich przypadkach mogą także ponownie wystąpić objawy psychotyczne i ruchy mimowolne (akatyzje, dystonie i dyskinezy). W związku z tym zaleca się stopniowe odstawianie leku.

Stosowanie leku Rispolept Quicklet u dzieci
W leczeniu schizofrenii - nie badano leku Rispolept Quicklet w grupie wiekowej poniżej 15 lat.
W leczeniu zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży z obniżoną sprawnością intelektualną, niedorozwojem umysłowym i zachowaniami destrukcyjnymi - brak doświadczeń w stosowaniu leku u dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Rispolept Quicklet można stosować w ciąży tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści będą większe niż przewidywane ryzyko. U noworodków, których matki przyjmowały lek Rispolept Quicklet w ostatnim trymestrze ciąży obserwowano: drżenia, sztywność mięśni i trudności w karmieniu. Wszystkie te objawy były przemijające.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.
Kobiety stosujące lek Rispolept Quicklet nie powinny karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Rysperydon może wpływać na zdolność wykonywania czynności wymagających koncentracji. Dlatego nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu, kiedy lekarz ustali jak pacjent reaguje na lek.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rispolept Quicklet
Rispolept Quicklet, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, zawiera aspartam (E951). Aspartam (E951) stanowi źródło fenyloalaniny, która może być szkodliwa dla osób cierpiących na fenyloketonurię.

Stosowanie innych leków
Biorąc pod uwagę wpływ rysperydonu na ośrodkowy układ nerwowy, należy go stosować z ostrożnością w skojarzeniu z innymi lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy.

Należy zachować ostrożność w czasie jednoczesnego stosowania rysperydonu oraz alkoholu, ponieważ połączone działanie alkoholu i leku może powodować ospałość.
Rysperydon może działać przeciwstawnie do lewodopy i leków o podobnym działaniu.

W przypadku przerwania równoczesnego stosowania karbamazepiny lub innych leków pobudzających enzymy wątrobowe, lekarz powinien ponownie ocenić dawkę rysperydonu i w razie potrzeby ją zmniejszyć.
Pochodne fenotiazyny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i niektóre beta-adrenolityki mogą powodować zwiększenie stężenia rysperydonu w surowicy krwi, ale nie nasilają jego działania przeciw objawom schizofrenii. Amitryptylina nie ma wpływu na działanie rysperydonu. Cymetydyna i ranitydyna jedynie w minimalnym stopniu wpływają na działanie rysperydonu. Fluoksetyna i paroksetyna mogą w małym stopniu wpływać na działanie rysperydonu.
Erytromycyna, galantamina i donepezyl nie wywierają wpływu na działanie rysperydonu.
Rysperydon nie zmienia parametrów farmakokinetycznych soli litu, kwasu walproinowego, digoksyny lub topiramatu.
W sprawie zwiększonej śmiertelności u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem stosujących równocześnie furosemid – patrz zalecenia dotyczące szczególnej ostrożności w punkcie 2.

Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które będą stosowane w przyszłości.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. JAK STOSOWAĆ LEK RISPOLEPT QUICKLET

Dawkowanie i sposób podawania
Schizofrenia
Zamiana innych leków przeciwpsychotycznych na lek Rispolept Quicklet.
Jeśli jest to medycznie uzasadnione, zalecane jest stopniowe odstawienie poprzedniego neuroleptyku podczas rozpoczynania terapii lekiem Rispolept Quicklet. Podczas zmiany leczenia postacią depot leków przeciwpsychotycznych, na terapię lekiem Rispolept Quicklet, należy rozpocząć ją od zastąpienia nim następnego planowanego wstrzyknięcia. Okresowo, należy rozważyć potrzebę kontynuacji stosowanego leczenia lekami przeciw parkinsonizmowi.

Dorośli
Rispolept Quicklet może być podawany raz lub dwa razy na dobę.
Leczenie należy rozpocząć od dawki 2 mg na dobę. Dawka może być zwiększona drugiego dnia do 4 mg na dobę. Od tego momentu dawka może pozostać niezmieniona albo, jeśli zajdzie taka potrzeba, indywidualnie dostosowywana. Przeciętna, optymalna dawka terapeutyczna wynosi od 4 mg do 6 mg na dobę. U niektórych pacjentów może być wskazana wolniejsza faza nasycenia lekiem oraz mniejsza dawka początkowa i podtrzymująca.

Dawki większe niż 10 mg na dobę nie wykazują większej skuteczności, mogą natomiast wywołać niepożądane objawy pozapiramidowe. Nie zbadano bezpieczeństwa stosowania dawek większych niż 16 mg na dobę, a zatem nie należy ich stosować.

W przypadku, gdy wskazane jest uzyskanie dodatkowego działania uspokajającego, lekarz może razem z lekiem Rispolept Quicklet podawać pochodne benzodiazepiny.

Pacjenci w wieku podeszłym (powyżej 65 lat)
Zalecana dawka początkowa wynosi 0,5 mg dwa razy na dobę. Dawka może być indywidualnie modyfikowana i zwiększana o 0,5 mg dwa razy na dobę do dawki 1 mg do 2 mg dwa razy na dobę.
Lek Rispolept Quicklet jest dobrze tolerowany przez osoby w wieku podeszłym.

Dzieci i młodzież
Nie badano leku Rispolept Quicklet w grupie wiekowej poniżej 15 lat.

Zaburzenia zachowania (behawioralne) w zespołach otępiennych wieku podeszłego
Zalecana dawka początkowa wynosi 0,25 mg dwa razy na dobę. W razie konieczności, dawka może być zwiększana o 0,25 mg dwa razy na dobę, nie częściej, niż co drugi dzień. Optymalna dawka dla większości pacjentów wynosi 0,5 mg dwa razy na dobę. Niektórzy pacjenci mogą wymagać dawek do 1 mg dwa razy na dobę.
Po ustaleniu optymalnej dawki dobowej, należy rozważyć możliwość podawania leku jeden raz na dobę. Pacjentów należy poddawać regularnej ocenie z rozważeniem potrzeby kontynuacji leczenia.

Epizody maniakalne w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym
Dorośli
Rispolept Quicklet powinien być podawany raz na dobę, dawka początkowa to 2 mg. W razie konieczności, dostosowywanie dawki powinno odbywać się o 1 mg nie częściej niż raz na dobę. Wykazano, że lek jest skuteczny w dawkach od 1 mg do 6 mg na dobę.

Podobnie jak w przypadku innych leków stosowanych objawowo, kontynuacja leczenia lekiem Rispolept Quicklet powinna być weryfikowana i uzasadniona aktualnym stanem pacjenta.

Dzieci i młodzież
Brak doświadczeń dotyczących epizodów maniakalnych w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży z obniżoną sprawnością intelektualną, niedorozwojem umysłowym i zachowaniami destrukcyjnymi (np. agresja, impulsywność, zachowania prowadzące do samookaleczenia)
Osoby o masie ciała 50 kg lub powyżej
Zalecana dawka początkowa wynosi 0,5 mg raz na dobę. W razie konieczności, dawkowanie może być indywidualnie modyfikowane poprzez zwiększanie dawki o 0,5 mg na dobę, nie częściej, niż co drugi dzień. Optymalna dawka dla większości pacjentów wynosi 1 mg raz na dobę. Niemniej, w leczeniu niektórych pacjentów lek jest skuteczny w dawce 0,5 mg raz na dobę, natomiast u innych najlepsze wyniki uzyskuje się podczas stosowania leku w dawce 1,5 mg raz na dobę.

Osoby o masie ciała poniżej 50 kg
Zalecana dawka początkowa wynosi 0,25 mg raz na dobę. W razie konieczności, dawkowanie może być indywidualnie modyfikowane poprzez zwiększanie dawki o 0,25 mg na dobę, nie częściej, niż co drugi dzień. Optymalna dawka dla większości pacjentów wynosi 0,5 mg raz na dobę. Niemniej, w leczeniu niektórych pacjentów lek jest skuteczny w dawce 0,25 mg raz na dobę, natomiast u innych najlepsze wyniki uzyskuje się podczas stosowania leku w dawce 0,75 mg raz na dobę.

Podobnie jak w przypadku innych leków stosowanych objawowo, kontynuacja leczenia lekiem Rispolept Quicklet powinna być weryfikowana i uzasadniona aktualnym stanem pacjenta.

Brak doświadczeń w stosowaniu leku u dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Leczenie autyzmu u dzieci w wieku powyżej 5 lat i młodzieży
Dawkowanie leku Rispolept Quicklet powinno być indywidualnie modyfikowane.
Zalecana dawka początkowa wynosi 0,25 mg na dobę dla pacjentów z masą ciała < 20 kg lub 0,5 mg na dobę dla pacjentów z masą ciała ≥20 kg.

W 4. dniu stosowania, dawka może być zwiększona do 0,5 mg na dobę dla pacjentów z masą ciała < 20 kg lub do 1,0 mg na dobę dla pacjentów z masą ciała ≥20 kg. Po 8. dniu stosowania, dawkę można stopniowo zwiększać, w zależności o reakcji klinicznej, nie więcej niż o 1,0 mg w ciągu tygodnia. Jak wynika z prowadzonych badań, maksymalna zalecana dawka nie powinna być większa niż 1 mg do 4 mg na dobę (lub odpowiednio 0,06 mg/kg mc./na dobę).
Rysperydon może być podawany raz lub dwa razy na dobę.
Pacjenci, u których występuje senność, mogą odnieść korzyść wskutek zmiany dawkowania leku z jednej dawki dobowej na podawanie w dwóch dawkach podzielonych lub w jednej dawce przed snem.

Podobnie jak w przypadku innych leków stosowanych objawowo, kontynuacja leczenia lekiem Rispolept Quicklet u dzieci i młodzieży z autyzmem powinna być regularnie weryfikowana i uzasadniona aktualnym stanem pacjenta.
Brak doświadczeń w stosowaniu leku u dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby
Bez względu na rodzaj wskazania terapeutycznego, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby, powinno się zmniejszyć o połowę dawkę początkową i kolejne dawki leku Rispolept Quicklet oraz stosować wolniejsze zwiększanie dawek.
Do czasu zdobycia większego doświadczenia, Rispolept Quicklet należy stosować w tej grupie pacjentów z ostrożnością.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Sposób podawania

 1. Blister należy otworzyć bezpośrednio przed przyjęciem leku. Należy otworzyć blister, zdzierając folię ochronną. Nie należy wypychać tabletki przez folię, gdyż można złamać tabletkę. Następnie należy wyjąć suchymi dłońmi tabletkę z blistra.

 2. Natychmiast po wyjęciu, tabletkę należy umieścić na języku. Tabletka zacznie się rozpadać w ciągu kilu sekund. W razie potrzeby można popić ją wodą.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Rispolept Quicklet niż zalecana

Objawy przedawkowania: senność, uspokojenie, przyśpieszenie akcji serca, obniżenie ciśnienia tętniczego i objawy pozapiramidowe, tzn. wzmożenie napięcia mięśniowego, drżenie spoczynkowe, ruchy mimowolne, zaburzenia mowy. Po przedawkowaniu zanotowano rzadkie przypadki wydłużenia odstępu QT w elektrokardiogramie.

Leczenie: należy uzyskać i utrzymać drożność dróg oddechowych oraz zapewnić odpowiednie natlenienie i wentylację. Natychmiast należy rozpocząć monitorowanie czynności układu krążenia z ciągłym zapisem elektrokardiograficznym w celu wykrycia ewentualnych zaburzeń rytmu. Należy rozważyć wykonanie płukania żołądka (gdy pacjent jest nieprzytomny, po zaintubowaniu) oraz podanie węgla aktywowanego razem ze środkami przeczyszczającymi.

Nie ma swoistej odtrutki na lek Rispolept Quicklet. Dlatego należy wdrożyć odpowiednie leczenie podtrzymujące. Obniżenie ciśnienia tętniczego i zapaść krążeniową należy leczyć odpowiednimi środkami, takimi jak dożylnie podawane płyny i (lub) leki pobudzające układ współczulny. W przypadku wystąpienia ciężkich objawów pozapiramidowych należy wdrożyć leczenie antycholinergiczne. Należy kontynuować ścisły nadzór i monitorowanie do czasu wyleczenia pacjenta.
Jeśli pacjent zastosował większą dawkę leku niż należy lub zrobił to ktoś inny, niezwłocznie powinien zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Rispolept Quicklet może powodować działania niepożądane:

 • częste: bezsenność, pobudzenie, lęk, ból głowy, uspokojenie polekowe (sedacja), które częściej obserwowano u dzieci i młodzieży niż u dorosłych (na ogół jest ono łagodne i przemijające).
 • niezbyt częste: senność, zmęczenie, zawroty głowy, osłabiona koncentracja, zaparcia, niestrawność, nudności, wymioty, bóle brzucha, zaburzenia widzenia, zaburzenia wzwodu, w tym długotrwale utrzymujący się wzwód prącia, zaburzenia wytrysku, zaburzenia orgazmu, nietrzymanie moczu, obrzęk naczynioruchowy, nieżyt nosa, wysypka i inne reakcje alergiczne.

Rispolept Quicklet w mniejszym stopniu niż klasyczne neuroleptyki powoduje wystąpienie objawów pozapiramidowych. U niektórych leczonych mogą pojawić się następujące objawy pozapiramidowe: drżenie, sztywność, nadmierne ślinienie się, spowolnienie ruchowe, akatyzja (poczucie wewnętrznego niepokoju i zewnętrznego rozdrażnienia prowadzące do pobudzenia psychoruchowego), ostra dystonia (zaburzenia napięcia mięśni). Zwykle są to objawy o niewielkim nasileniu i ustępują po zmniejszeniu dawki i (lub) zastosowaniu w razie konieczności leków przeciw parkinsonizmowi.

Sporadycznie, po podaniu leku Rispolept Quicklet obserwowano niedociśnienie ortostatyczne, odruchowe przyśpieszenie czynności serca lub wzrost ciśnienia tętniczego. Zgłaszano przypadki zmniejszenia liczby krwinek białych obojętnochłonnych i (lub) płytek krwi we krwi obwodowej.

Rispolept Quicklet może zwiększać stężenie prolaktyny w osoczu, w stopniu zależnym od dawki. Objawy, które mogą być z tym związane to: mlekotok, powiększenie sutków u mężczyzn, zaburzenia cyklu miesiączkowego i brak miesiączki.

U pacjentów leczonych lekiem Rispolept Quicklet może wystąpić zwiększenie masy ciała, obrzęki i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.
Zdarzenia niepożądane dotyczące naczyń mózgowych, w tym udary mózgu i przemijające napady niedokrwienne, występowały w trakcie leczenia lekiem Rispolept Quicklet.

Podczas leczenia rysperydonem, donoszono o bardzo rzadkich przypadkach hiperglikemii (zwiększonego stężenia glukozy we krwi) i zaostrzeń przebiegu istniejącej uprzednio cukrzycy.

Podobnie jak w przypadku klasycznych neuroleptyków, sporadycznie obserwowano objawy zatrucia wodnego, będącego wynikiem nadmiernego pragnienia lub zespołu nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego, późne dyskinezy, złośliwy zespół neuroleptyczny, zaburzenia regulacji temperatury ciała i drgawki.

Podczas obserwacji po wprowadzeniu leku do obrotu, wśród osób przyjmujących rysperydon, zgłaszano rzadkie przypadki występowania łagodnych gruczolaków przysadki. Nie odkryto związku przyczynowego między występowaniem tych zmian a przyjmowaniem rysperydonu.

Zanotowano bardzo rzadkie przypadki wydłużenia odstępu QT (w badaniu EKG) po wprowadzeniu leku na rynek.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Rispolept Quicklet mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Rispolept Quicklet

Przechowywać w temperaturze poniżej 30 oC.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
tel.: +48 22 237 60 00

Data opracowania ulotki: 08.07.2008r.

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Janssen-Cilag International N.V.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .