Ristidic

Smiley face
l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
kapsułki twarde
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
1,5 mg
3 mg
4,5 mg
6 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ristidic, 1,5 mg, kapsułki, twarde
Ristidic, 3,0 mg, kapsułki, twarde
Ristidic, 4,5 mg, kapsułki, twarde
Ristidic, 6,0 mg, kapsułki, twarde

Rivastigminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Ristidic i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ristidic
 3. Jak stosować lek Ristidic
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Ristidic
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ristidic i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Ristidic jest rywastygmina.

Rywastygmina należy do grupy substancji zwanych inhibitorami acetylocholinoesterazy. U pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego dochodzi do zmniejszenia liczby komórek nerwowych w mózgu, co powoduje zmniejszenie stężenia wytwarzanej przez nie acetylocholiny, będącej neuroprzekaźnikiem (substancją umożliwiającą komunikowanie się komórek nerwowych między sobą). Działanie rywastygminy polega na blokowaniu enzymów powodujących rozpad acetylocholiny: acetylocholinoesterazy i butyrylocholinoesterazy. Blokując działanie tych enzymów Ristidic umożliwia zwiększenie stężenia acetylocholiny w mózgu, co pomaga w łagodzeniu objawów choroby Alzheimera.

Ristidic stosuje się w leczeniu dorosłych pacjentów z łagodnym do umiarkowanie ciężkiego otępieniem typu alzheimerowskiego, postępującą chorobą mózgu, która stopniowo zaburza pamięć, zdolności intelektualne i zachowanie.

Kapsułki mogą być również stosowane w leczeniu otępienia u dorosłych pacjentów z chorobą Parkinsona.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ristidic

Kiedy nie stosować leku RISTIDIC

 • jeśli pacjent ma uczulenie na rywastygminę (substancję czynną leku Ristidic) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli podczas stosowania rywastygminy w postaci systemów transdermalnych (plastrów) u pacjenta wystąpiła reakcja skórna wykraczająca poza obszar skóry zajmowany przez plaster, jeśli reakcja miejscowa nasili się (np. wystąpią pęcherze, zaostrzenie stanu zapalnego skóry, opuchnięcie) i jeśli zmiany te nie ustąpią w ciągu 48 godzin po zdjęciu plastra.

Jeśli taka sytuacja dotyczy pacjenta, należy poinformować o tym lekarza i nie stosować leku Ristidic.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ristidic należy omówić to z lekarzem:

 • jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował nieregularny rytm pracy serca;
 • jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował czynny wrzód żołądka;
 • jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały trudności w oddawaniu moczu;
 • jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały napady padaczkowe;
 • jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowała astma lub ciężka choroba układu oddechowego;
 • jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały zaburzenia czynności nerek;
 • jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały zaburzenia czynności wątroby;
 • jeśli u pacjenta występuje drżenie mięśniowe;
 • jeśli pacjent ma małą masę ciała;
 • jeśli u pacjenta występują reakcje ze strony żołądka i jelit, takie jak nudności (mdłości), wymioty i biegunka. Pacjent może się odwodnić (tracąc zbyt dużo płynu), jeśli wymioty czy biegunka utrzymują się przez dłuższy czas.

Jeśli którakolwiek z tych sytuacji dotyczy pacjenta, potrzebna może być dokładniejsza obserwacja pacjenta przez lekarza w czasie stosowania tego leku.

Jeśli pacjent nie stosował leku Ristidic przez kilka dni, nie powinien przyjmować kolejnej dawki, zanim nie porozmawia o tym z lekarzem.

Dzieci i młodzież
Brak uzasadnienia do zastosowania leku Ristidic u dzieci i młodzieży w leczeniu choroby Alzheimera.

Ristidic a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leku Ristidic nie należy stosować jednocześnie z innymi podobnie działającymi lekami. Ristidic może wpływać na działanie leków przeciwcholinergicznych (leków stosowanych w łagodzeniu skurczów żołądka, w leczeniu choroby Parkinsona lub w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej).

Jeśli w trakcie stosowania leku Ristidic zajdzie konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego, należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu tego leku przed zastosowaniem znieczulenia ogólnego, ponieważ Ristidic może nasilać działanie niektórych stosowanych wówczas leków zwiotczających mięśnie.

Lek Ristidic z jedzeniem i piciem
Lek Ristidic należy przyjmować z jedzeniem. Kapsułki należy połykać w całości (bez otwierania lub kruszenia ich), popijając płynem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Jeśli pacjentka jest w ciąży, należy dokonać oceny korzyści ze stosowania leku Ristidic względem możliwych działań leku na nienarodzone dziecko. Nie należy stosować leku Ristidic w czasie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Podczas stosowania leku Ristidic nie należy karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lekarz poinformuje pacjenta, czy jego stan pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.
Ristidic może powodować zawroty głowy i senność, szczególnie na początku leczenia i w okresie zwiększania dawki.
Jeśli pacjent ma zawroty głowy lub odczuwa sennoość, nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych zadań wymagających koncentracji.

3. Jak stosować lek Ristidic

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak rozpoczynać leczenie
Lekarz poinformuje pacjenta jaką dawkę leku Ristidic należy przyjąć.

 • Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od małej dawki.
 • Lekarz będzie powoli zwiększał dawkę w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.
 • Największa dawka, jaką można przyjmować to 6,0 mg dwa razy na dobę.

Lekarz będzie regularnie sprawdzał, czy lek działa u danego pacjenta. Podczas stosowania tego leku lekarz będzie również kontrolował masę ciała pacjenta.

Jeśli pacjent przerwał przyjmowanie leku Ristidic na kilka dni, nie powinien przyjmować kolejnej dawki zanim nie porozmawia o tym z lekarzem.

Podczas stosowania tego leku

 • Należy powiedzieć opiekunowi, że pacjent przyjmuje lek Ristidic.
 • Należy przyjmować lek codziennie, aby uzyskać pożądane działanie lecznicze.
 • Ristidic należy przyjmować dwa razy na dobę, rano i wieczorem, z jedzeniem.
 • Kapsułki należy połykać w całości, popijając płynem.
 • Nie otwierać ani nie rozgniatać kapsułek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ristidic
W razie niezamierzonego przyjęcia większej niż zalecona dawki leku Ristidic, należy powiadomić lekarza prowadzącego, gdyż może być potrzebna pomoc medyczna.
U niektórych osób, które przypadkowo przyjęły za dużo leku Ristidic, obserwowano nudności (mdłości), wymioty, biegunkę, wysokie ciśnienie krwi i omamy. Może również wystąpić wolne bicie serca oraz omdlenie.

Pominięcie zastosowania leku Ristidic
W przypadku pominięcia dawki leku Ristidic należy poczekać i przyjąć następną dawkę o zwykłej wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ristidic
Lek Ristidic zawsze należy stosować według zaleceń lekarza. Ważne jest aby lek Ristidic przyjmować tak długo jak zaleci to lekarz. Nie należy przerywać stosowania leku Ristidic bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą pojawić się częściej w początkowym okresie stosowania leku lub w okresie zwiększania dawki. Działania niepożądane zazwyczaj powoli ustępują, w miarę jak organizm przystosowuje się do leczenia.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób)

 • Zawroty głowy
 • Utrata apetytu
 • Zaburzenia żołądkowe takie jak nudności (mdłości) lub wymioty, biegunka

Często (mogą wystąpić do 1 na 10 osób)

 • Lęk
 • Pocenie się
 • Ból głowy
 • Zgaga
 • Zmniejszenie masy ciała
 • Ból brzucha
 • Pobudzenie
 • Uczucie zmęczenia lub osłabienia
 • Złe samopoczucie ogólne
 • Drżenie lub splątanie

Niezbyt często (mogą wystąpić do 1 na 100 osób)

 • Depresja
 • Trudności ze snem
 • Omdlenia lub przypadkowe upadanie
 • Zmiany w czynności wątroby

Rzadko (mogą wystąpić do 1 na 1000 osób)

 • Ból w klatce piersiowej
 • Wysypka, swędzenie
 • Napady padaczkowe (drgawki)
 • Wrzodowy żołądka lub jelit

Bardzo rzadko (mogą wystąpić do 1 na 10 000 osób)

 • Wysokie ciśnienie krwi
 • Zakażenia układu moczowego
 • Widzenie rzeczy, których nie ma (omamy)
 • Zaburzenia rytmu serca takie, jak szybkie lub wolne bicie serca
 • Krwawienia z przewodu pokarmowego – krew w kale lub wymiotach
 • Zapalenie trzustki – do objawów należy silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami (mdłościami) lub wymiotami
 • Nasilenie objawów choroby Parkinsona lub wystąpienie podobnych objawów – takich jak sztywność mięśni, trudności w wykonywaniu ruchów dowolnych

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • Gwałtowne wymioty, które mogą prowadzić do pęknięcia części przewodu pokarmowego łączącego jamę ustną z żołądkiem (przełyku)
 • Odwodnienie (utrata zbyt dużej ilości płynu)
 • Zaburzenia czynności wątroby (zażółcenie skóry, zażółcenie białek oczu, nieprawidłowa, ciemna barwa moczu lub niewyjaśnione nudności, wymioty, zmęczenie i utrata apetytu)
 • Agresja, niepokój
 • Nieregularne bicie serca

Pacjenci z otępieniem i chorobą Parkinsona
U tych pacjentów niektóre działania niepożądane występują częściej. Mogą również wystąpić inne dodatkowe objawy:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób)

 • Drżenie
 • Omdlenie
 • Przypadkowy upadek

Często (mogą wystąpić do 1 na 10 osób)

 • Lęk
 • Niepokój
 • Wolne lub szybkie bicie serca
 • Trudności w zasypianiu
 • Nadmierne wydzielanie śliny i odwodnienie
 • Nieprawidłowe spowolnienie ruchów lub słaba kontrola nad ruchami
 • Nasilenie objawów choroby Parkinsona lub wystąpienie podobnych objawów – takich jak sztywność mięśni, trudności w wykonywaniu ruchów dowolnych.

Niezbyt często (mogą wystąpić do 1 na 100 osób)

 • Nieregularne bicie serca i słaba kontrola nad ruchami

Inne działania niepożądane obserwowane po zastosowaniu systemów transdermalnych (plastrów) zawierających rywastygminę, które mogą wystąpić także po zażyciu leku Ristidic w postaci kapsułek twardych:

Często (mogą wystąpić do 1 na 10 osób)

 • Gorączka
 • Ciężkie splątanie
 • Zmniejszenie apetytu
 • Nietrzymanie moczu (niezdolność do prawidłowego utrzymywania moczu)

Niezbyt często (mogą wystąpić do 1 na 100 osób)

 • Nadpobudliwość (nadmierna aktywność, niepokój ruchowy)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • Reakcje alergiczne po zastosowaniu leku w postaci plastra, takie jak pęcherze na skórze lub zapalenie skóry

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych działań niepożądanych, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być potrzebna pomoc medyczna.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
ul. Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309,
e-mail: [email protected]

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ristidic

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
 • Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.
 • Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ristidic
Zawartość kapsułki:

 • Substancją czynną leku jest rywastygmina w postaci rywastygminy wodorowinianu.
 • Inne składniki leku to: hypromeloza 5cp, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna.

Osłonka kapsułki:

 • Żelatyna, żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172) (tylko w przypadku osłonek kapsułek 3 / 4,5 / 6 mg) oraz tusz do nadruku.

Tusz do nadruku:

 • Szelak, glikol propylenowy, amoniak stężony, żelaza tlenek czarny (E 172) i potasu wodorotlenek.

Każda kapsułka leku Ristidic, 1,5 mg zawiera 1,5 mg rywastygminy.
Każda kapsułka leku Ristidic, 3,0 mg zawiera 3,0 mg rywastygminy.
Każda kapsułka leku Ristidic 4,5 mg zawiera 4,5 mg rywastygminy.
Każda kapsułka leku Ristidic 6,0 mg zawiera 6,0 mg rywastygminy.

Jak wygląda lek RISTIDIC i co zawiera opakowanie
Ristidic, 1,5 mg: żółto/żółte, żelatynowe kapsułki twarde z nadrukiem “RIVA 1.5 mg” wykonanym czarnym tuszem na części dolnej, zawierające biały lub prawie biały, ziarnisty proszek odpowiadający 1,5 mg rywastygminy.

Ristidic, 3,0 mg: jasnopomarańczowo/ jasnopomarańczowe żelatynowe kapsułki twarde z nadrukiem “RIVA 3mg” wykonanym czarnym tuszem na części dolnej, zawierające biały lub prawie biały, ziarnisty proszek odpowiadający 3,0 mg rywastygminy.

Ristidic, 4,5 mg: karmelowo/ karmelowe żelatynowe kapsułki twarde z nadrukiem “RIVA 4.5mg” wykonanym czarnym tuszem na części dolnej, zawierające biały lub prawie biały, ziarnisty proszek odpowiadający 4,5 mg rywastygminy.

Ristidic, 6,0 mg: jasnopomarańczowo/ karmelowe żelatynowe kapsułki twarde z nadrukiem “RIVA 6 mg” wykonanym czarnym tuszem na części dolnej, zawierające biały lub prawie biały, ziarnisty proszek odpowiadający 6,0 mg rywastygminy.

Kapsułki pakowane są w blistry. Dostępne są trzy różne wielkości opakowań (28, 56 i 112 kapsułek).
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praga 7
Republika Czeska

Wytwórca
Valeant sp. z o.o. sp. j.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów

Genepharm S.A.
18th km Marathonos Avenue,
153 51 Pallini Attikis
Grecja

ICN Polfa Rzeszów S.A.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów,
Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
NL: Ristidic 1,5 / 3 / 4,5 / 6 mg capsules, harde
BG: Ristidic 1,5 / 3 / 4,5 / 6 mg капсули, tвърди
PL: Ristidic
SK: Ristidic 1,5 / 3/ 4,5 / 6 mg tvrdé kapsule

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 22.12.2015

Wskazania do stosowania:

Leczenie objawowe łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia typu alzheimerowskiego.
Leczenie objawowe łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

N Ośrodkowy układ nerwowy
N06 Psychoanaleptyki
N06D Leki przeciw otępieniu
N06DA Inhibitory esterazy cholinowej
N06DA03 Rivastigmine

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią
Stosowany lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Rivastigmiini; Rivastigmin; Rivastigmina; Rivastigminum

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .