Ryzyko powikłań sercowych u leczonych na raka prostaty - 09.2011

Analogi/agoniści hormonu uwalniającego gonadotropinęRyzyko powikłań sercowych u pacjentów leczonych na raka prostaty

Kanada
Agencja kanadyjska Health Canada poinformowała fachowych pracowników służby zdrowia ipacjentów o możliwym zwiększonym ryzyku niektórych zdarzeń sercowych u mężczyznleczonych z powodu raka prostaty preparatami z grupy agonistów GnRH (gonadotropinreleasing hormone agonists).

Ulotki leków z tej grupy zostały uaktualnione, dodano ostrzeżenie o potencjalnymzwiększeniu ryzyka działań niepożądanych ze strony mięśnia sercowego u tej grupypacjentów. Opierając się na danych z piśmiennictwa fachowego oceniono, że ryzyko to jestniewielkie.

Agencja kanadyjska zaleca, by pacjenci stosujący lek z grupy agonistów GnRHpoinformowali lekarza sprawującego nad nimi opiekę, jeżeli przebyli oni choroby serca lubmają pytania odnoszące się do leczenia. Pacjenci nie powinni przerywać leczenia przedrozmową w lekarzem. Pacjenci powinni powiedzieć lekarzowi przed rozpoczęciem leczeniao tym że chorują na cukrzycę, choroby serca, przebyli udar lub zawał mięśnia sercowego,obarczeni są innymi czynnikami ryzyka chorób krążenia jak podwyższone ciśnienie tętnicze,wysoki poziom cholesterolu, palenie papierosów. Czynniki te lekarz prowadzący musi wziąćpod uwagę przed podjęciem decyzji o zastosowaniu leku z grupy analogów GnRH.

Pacjentów w czasie terapii należy monitorować pod kątem rozwoju choroby sercowonaczynioweji wdrażać odpowiednie postępowanie kliniczne.

Na podstawie: WHO Pharmaceuticals Newsletter No 5, 2011,8, Advisories, Warnings andRecalls, Health Canada 8 September 2011 (www.hc-sc.gc.ca)
Źródło:
Biuletyn Leków Nr 4, 2011, str. 25
www.urpl.gov.pl