Salbutamol WZF

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
roztwór do wstrzykiwań
l3

indeks_lekow_quicktab

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

SALBUTAMOL WZF

(Salbutamolum)
0,5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

1 ml roztworu zawiera:
jako substancję czynną: 0,5 mg salbutamolu (w postaci salbutamolu siarczanu) oraz
substancje pomocnicze: disodu edetynian, sodu chlorek, kwas solny 10% (do ustalenia pH),
wodę do wstrzykiwań.

Opakowania:
10 ampułek o pojemności 1 ml

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Salbutamol WZF i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Salbutamol WZF
 3. Jak stosować lek Salbutamol WZF
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Salbutamol WZF
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Salbutamol WZF i w jakim celu się go stosuje

Salbutamol WZF jest lekiem rozkurczającym oskrzela. Jego mechanizm działania polega na pobudzeniu receptora adrenergicznego beta-2, co prowadzi do rozkurczu mięśni gładkich oskrzeli.
Salbutamol WZF w postaci roztworu do wstrzykiwań stosuje się w ciężkich stanach skurczowych dróg oddechowych. W stanach skurczowych oskrzeli lek szybko (w ciągu 5 minut) lecz krótkotrwale (na 4-6 godzin) rozkurcza drogi oddechowe.

2. Zanim zastosuje się lek Salbutamol WZF

Nie należy stosować leku Salbutamol WZF w przypadkach:

 • pacjentek w ciąży, jeśli występuje ryzyko poronienia;
 • nadwrażliwości na salbutamol lub którykolwiek ze składników leku;

Zachować szczególną ostrożność stosując Salbutamol WZF
Salbutamol WZF w postaci roztworu do wstrzykiwań nie jest przeznaczony do systematycznego stosowania; mimo to, zaleca się zachowanie ostrożności:

 • u pacjentów z chorobami układu krążenia (zwłaszcza chorobą niedokrwienną serca, zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym) - może wystąpić nasilenie objawów, takich jak kołatanie serca, zwiększenie ciśnienia tętniczego, przyspieszenie tętna. Należy poinformować lekarza przed zastosowaniem leku, jeżeli u pacjenta w przeszłości stwierdzono chorobę serca lub dławicę piersiową.
 • u pacjentów z nadczynnością tarczycy, padaczką, cukrzycą;
 • u pacjentów z ciężką lub niestabilną astmą, gdy stosuje się salbutamol jako jedyny lub podstawowy lek, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia ciężkiego napadu astmy. W takim przypadku lekarz może zalecić regularne przeprowadzanie badań oceniających czynność płuc oraz zastosowanie innych leków.

Jeżeli po podaniu salbutamolu wystąpią objawy nadwrażliwości, takie jak pokrzywka, wysypka, skurcz oskrzeli, obrzęk głośni, należy zaprzestać podawania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Dawki oraz częstość podawania leku można zwiększać tylko w przypadkach, gdy lekarz uzna, że jest to konieczne.
W ciężkich przypadkach astmy podczas podawania salbutamolu zachodzi konieczność określania stężenia potasu w surowicy, ponieważ może wystąpić znaczne jego zmniejszenie (szczególnie jeśli stosowano inne leki, np. metyloksantyny, steroidy, leki moczopędne, środki przeczyszczające).
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek
Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany w ciąży oraz w czasie porodu jedynie w przypadkach, gdy lekarz zdecyduje, że jest to konieczne.

Karmienie piersią
Kobieta, u której konieczne jest stosowanie salbutamolu, powinna przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie ma danych o wpływie leku na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

 • Nie należy stosować jednocześnie salbutamolu i innych leków pobudzających receptory adrenergiczne (np. leków rozkurczających oskrzela o działaniu podobnym do salbutamolu) w postaci doustnej lub roztworu do wstrzykiwań, ponieważ może to wywołać ciężkie działania niepożądane ze strony układu krążenia, np. kołatanie serca lub przyspieszenie rytmu serca.
 • Salbutamol i leki blokujące receptory β-adrenergiczne (np. propranolol) działają przeciwwstawnie i nie należy ich jednocześnie stosować. W wyjątkowych przypadkach, jeśli nie można zastosować innych leków, a stan pacjenta tego wymaga, lekarz może jednak zastosować te leki jednocześnie.
 • Salbutamol należy stosować ostrożnie z lekami przeciwdepresyjnymi, inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), lekami moczopędnymi nie oszczędzającymi potasu.

3. Jak stosować lek Salbutamol WZF

Lek Salbutamol WZF należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek można podawać podskórnie, domięśniowo lub dożylnie.

Dorośli
Podskórnie lub domięśniowo: 0,5 mg (8 mikrogramów/kg mc.). W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 godziny.

Dożylnie: wstrzykiwać powoli od 0,25 mg do 0,5 mg (od 4 mikrogramów/kg mc. do 8 mikrogramów/kg mc.).
Przed podaniem 0,5 mg salbutamolu (1 ml) roztwór można rozcieńczyć do 10 ml wodą do wstrzykiwań (stężenie po rozcieńczeniu 50 mikrogramów/ml) i podawać po 5 ml rozcieńczonego leku (250 mikrogramów/5 ml) powoli dożylnie.

W razie konieczności dawkę leku można powtórzyć po 15 min, najlepiej we wlewie kroplowym z szybkością 5 mikrogramów/min, kontrolując tętno i ciśnienie tętnicze.
Preparat można rozcieńczać 0,9% roztworem NaCl lub 5% roztworem glukozy - okres trwałości takiego roztworu wynosi 24 godziny.

Uwaga: w trakcie stosowania dożylnego wskazana jest tlenoterapia i suplementacja (uzupełnianie) potasu.

Nebulizacja: lek może być stosowany również drogą nebulizacji (po rozpyleniu) w dawce 2,5 mg do 5 mg (w stanie astmatycznym co 1 do 3 godz.).

Dzieci
Nie ma wystarczających danych, aby określić dawkowanie salbutamolu w postaci roztworu do wstrzykiwań u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Salbutamol WZF jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Salbutamol WZF niż zalecana
Objawami przedawkowania są: ból dławicowy, nadciśnienie tętnicze lub obniżenie ciśnienia tętniczego, przyspieszenie akcji serca do 200 uderzeń/min, zaburzenia rytmu serca, nerwowość, ból głowy, drżenie, drgawki, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zawroty głowy, kołatanie serca, bezsenność. Może wystąpić zmniejszenie stężenia potasu we krwi.
Postępowanie: należy skontaktować się z lekarzem. W razie konieczności stosuje się leczenie objawowe.

W przypadku pominięcia dawki leku Salbutamol WZF:
Lek nie jest przeznaczony do systematycznego stosowania - nie ma możliwości pominięcia dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Salbutamol WZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane pogrupowano według częstości występowania.
Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych); rzadko (u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 1000 pacjentów); niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 100 pacjentów); często (u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów); bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów).

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):
Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, skurcz oskrzeli, niedociśnienie tętnicze, zapaść.
Zaburzenia układu nerwowego: nadpobudliwość.
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: sztywność mięśni.

Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: zmniejszenie stężenia potasu we krwi (hipokaliemia).
Zaburzenia serca: zaburzenia rytmu serca (w tym migotanie przedsionków, nadkomorowa tachykardia i skurcze dodatkowe serca).
Zaburzenia naczyń: rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych.

Często (u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów):
Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy.
Zaburzenia serca: przyspieszenie akcji serca (tachykardia), kołatanie serca.
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: kurcze mięśni.

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
Zaburzenia układu nerwowego: drżenie.

Bardzo rzadko u niektórych osób może wystąpić ból w klatce piersiowej (związany z takimi chorobami serca jak dławica). W przypadku wystąpienia takich objawów, pacjent nie powinien nagle odstawiać leku, tylko jak najszybciej porozumieć się z lekarzem.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Salbutamol WZF mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Salbutamolu WZF

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła. Nie zamrażać.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Salbutamol WZF po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki: 2008-04-29

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Adres
Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(22) 691 38 27
telefon
(22) 691 39 00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .