Salofalk 1 g

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
czopki
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
1000 mg

indeks_lekow_quicktab

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Salofalk 1 g, czopki

Mesalazinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepo-żądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Salofalk 1 g i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Salofalk 1 g
 3. Jak stosować lek Salofalk 1 g
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Salofalk 1 g
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK SALOFALK 1 g I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Salofalk 1 g zawiera substancję czynną mesalazynę, która jest środkiem przeciwzapalnym, stosowanym w leczeniu chorób zapalnych jelita. Lek

Salofalk 1 g jest stosowany w:

 • leczeniu ostrych epizodów łagodnej do umiarkowanej postaci choroby zapalnej ograniczonej do odbytnicy, zwanej przez lekarzy wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub wrzodziejącym zapaleniem odbytnicy.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SALOFALK 1 g

Kiedy nie stosować leku Salofalk 1 g:

 • Jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość (alergia) na kwas salicylowy, salicylany, takie jak aspiryna, lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Salofalk 1 g (wymienione w punkcie 6, Inne informacje).
 • Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub nerek.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Salofalk 1 g

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy poinformować lekarza o następujących przypadkach:

 • jeśli pacjent miał w przeszłości problemy z płucami, w szczególności występowała u niego astma oskrzelowa.
 • jeśli u pacjenta występowała w przeszłości alergia na sulfasalazynę, substancję pokrewną do mesalazyny.
 • jeśli u pacjenta występują problemy z wątrobą.
 • jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami.

Pozostałe środki ostrożności:
Podczas leczenia lekarz może zdecydować o ścisłym nadzorze medycznym, polegającym na regularnym wykonywaniu badań krwi i moczu.

Stosowanie leku Salofalk 1 g z innymi lekami
Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu lub stosowaniu innych leków wymienionych poniżej, ze względu na możliwy wpływ na działanie tych leków (interakcje):

 • Azatiopryna, 6-merkaptopuryna lub tioguanina (substancje stosowane w leczeniu zaburzeń układu odpornościowego).
 • Niektóre leki hamujące krzepnięcie krwi (leki stosowane w zakrzepicy lub w celu rozrzedzenia krwi, na przykład warfaryna).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich innych przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Nie musi to wykluczać możliwości stosowania leku Salofalk 1 g, jednak umożliwi lekarzowi podjęcie odpowiedniej decyzji dotyczącej leczenia.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Salofalk 1 g można przyjmować podczas ciąży wyłącznie z zalecenia lekarza.

Podczas karmienia piersią lek Salofalk 1 g można przyjmować wyłącznie jeśli lekarz zaleci, ponieważ metabolity leku przenikają do mleka karmiącej matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Brak wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Salofalk 1 g
Jest mało prawdopodobne, aby pozostałe składniki leku Salofalk 1 g powodowały działania niepożądane (patrz punkt 6 Inne informacje).

3. JAK STOSOWAĆ LEK SALOFALK 1 g

Lek Salofalk 1 g należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania:
Lek może być stosowany wyłącznie doodbytniczo, zatem czopki należy wprowadzać przez odbyt. Lek nie jest przeznaczony do stosowania doustnego. Nie połykać.

Dawkowanie:
Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

Zwykle dawka wynosi 1 czopek leku Salofalk 1 g raz na dobę przed pójściem spać.

Dzieci
Istnieje niewielkie doświadczenie i ograniczona dokumentacja dotycząca wpływu stosowania leku Salofalk 1 g u dzieci.

Czas trwania leczenia:
O tym, jak długo konieczne będzie stosowanie leku, zadecyduje lekarz. Czas trwania leczenia zależy od stanu pacjenta.

Pożądane działanie lecznicze można uzyskać wyłącznie w przypadku regularnego i systematycznego stosowania czopków Salofalk 1 g.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Salofalk 1 g jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Salofalk 1 g niż zalecana
W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz podejmie decyzję w kwestii dalszego postępowania.
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Salofalk 1 g kolejną dawkę należy przyjąć o normalnej porze. Nie należy stosować mniejszej dawki.

W przypadku pominięcia dawki leku Salofalk 1 g
Nie należy stosować dawki leku Salofalk 1 g większej niż zalecana, ale kontynuować stosowanie leku w przepisanej dawce.

Przerwanie stosowania leku Salofalk 1 g
Stosowanie leku można przerwać wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Salofalk 1 g może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wszystkie leki mogą powodować reakcje alergiczne, mimo to ciężkie reakcje alergiczne występują bardzo rzadko. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów podczas stosowania leku należy natychmiast powiadomić lekarza:

 • Alergiczna wysypka skórna
 • Gorączka
 • Trudności z oddychaniem.

W przypadku znacznego pogorszenia ogólnego stanu zdrowia, gorączki i (lub) bólu gardła należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawy mogą być związane ze zmniejszoną liczbą białych krwinek (agranulocytoza). Może to prowadzić do większej podatności na występowanie ciężkich zakażeń.
W celu potwierdzenia możliwego zmniejszenia liczby białych krwinek zostanie wykonane badanie krwi.

Pacjenci przyjmujący mesalazynę zgłaszali ponadto następujące działania niepożądane:

Rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • Ból brzucha, biegunka, wiatry, nudności i wymioty, zaparcia.
 • Ból głowy, zawroty głowy.
 • Ból w klatce piersiowej, zadyszka lub obrzęk kończyn z powodu działania na serce.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • Pogorszenie czynności nerek, czasem z towarzyszącym obrzękiem kończyn lub bólem w boku z powodu zaburzeń czynności nerek
 • Ciężki ból brzucha z powodu ostrego zapalenia trzustki
 • Gorączka, ból brzucha, złe samopoczucie z powodu zmian w rozmazie krwi
 • Zadyszka, kaszel, sapanie, zaciemnienie w zdjęciu rentgenowskim płuc z powodu alergicznych i (lub) zapalnych stanów w płucach
 • Ciężka biegunka i ból brzucha z powodu alergicznej reakcji na ten lek w obrębie jelit
 • Wysypka skórna lub zapalenie skóry
 • Bóle mięśni i stawów
 • Gorączka, ból gardła lub złe samopoczucie z powodu zmiany liczby krwinek
 • Żółtaczka lub ból brzucha z powodu złej pracy wątroby i nieprawidłowego przepływu żółci
 • Wypadanie włosów i łysienie
 • Zdrętwienie i mrowienie rąk i stóp (neuropatia obwodowa)
 • Odwracalne zmniejszenie liczby plemników w nasieniu

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU SALOFALK 1 g

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Salofalk 1 g po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu z czopkami i pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Salofalk 1 g
Substancją czynną leku Salofalk 1 g jest mesalazyna; jeden czopek zawiera 1 g mesalazyny.

Inne składniki leku to:
Tłuszcz stały

Jak wygląda lek Salofalk 1 g i co zawiera opakowanie
Lek Salofalk 1 g to jasnobeżowe czopki o podłużnym, obłym i zwężonym na końcu kształcie.

Czopki Salofalk 1 g są dostępne w opakowaniach po 10, 30 czopków.
Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Dr. Falk Pharma GmbH
Leinenweberstr. 5
79108 Freiburg
Niemcy
tel +49 (0) 761 / 1514-0
faks +49 (0) 761 / 1514-321
e-mail: [email protected]

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Finlandia, Niemcy, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Hiszpania: Salofalk.

Belgia, Luksemburg: Colitofalk.

Data zatwierdzenia ulotki: 05/2014.

Wskazania do stosowania:

Leczenie ostrego łagodnego do umiarkowanego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, ograniczającego się do odbytnicy (ulcerative proctitis).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

A PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
A07 Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzapalne i przeciwzakaźne stosowane w chorobach jelit
A07E Leki przeciwzapalne stosowane w chorobach przewodu pokarmowego
A07EC Kwas aminosalicylowy i leki o podobnym działaniu
A07EC02 Mesalazine

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Fisalamine; Mesalamine; Mesalatsiini; Mesalazin; Mesalazina; Mesalazinas; Mésalazine; Mesalazinum

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Dr. Falk Pharma GmbH

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .