Sorbifer Durules

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
100 mg Fe(II) + 60 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Sorbifer Durules, 100 mg Fe(II) + 60 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Ferrosi sulfas + Acidum ascorbicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest Sorbifer Durules i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Sorbifer Durules
 3. Jak przyjmować Sorbifer Durules
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać Sorbifer Durules
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Sorbifer Durules i w jakim celu się go stosuje

Lek Sorbifer Durules zawiera siarczan żelaza i kwas askorbowy zwiększający wchłanianie żelaza.
Lek Sorbifer Durules stosuje się w:

 • leczeniu niedokrwistości z niedoboru żelaza;
 • leczeniu utajonego niedoboru żelaza;
 • profilaktyce w okresie ciąży.

Lek Sorbifer Durules stosuje się u osób dorosłych oraz u dzieci w wieku powyżej 12 lat.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Sorbifer Durules

Kiedy nie przyjmować leku Sorbifer Durules

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na siarczan żelaza(II), kwas askorbowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono zwężenie przełyku lub inne zaburzenia utrudniające ruch pokarmu w przewodzie pokarmowym;
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono nadmierne zasoby żelaza w organizmie (hemochromatoza, hemosyderoza);
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono niedokrwistość niespowodowaną niedoborem żelaza;
 • Jeśli pacjentowi wielokrotnie przetaczano krew;
 • Jeśli pacjent ma poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Sorbifer Durules należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • Należy połykać tabletki natychmiast po wzięciu do ust, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia zapalenia błony śluzowej jamy ustnej lub powstawania owrzodzeń w jamie ustnej, jeżeli tabletka pozostaje w ustach i nie jest szybko połknięta. Pacjenci z utrudnionym połykaniem powinni przyjmować Sorbifer Durules z zachowaniem ostrożności.
 • Lek może wywołać zatrucie u dzieci.
 • Lek może powodować ciemne zabarwienie stolca.

Lek Sorbifer Durules a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio , a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy unikać jednoczesnego stosowania z następującymi lekami:

 • antybiotyki (leki przeciwbakteryjne) z grupy fluorochinolonów (np. cyprofloksacyna, lewofloksacyna, moksyfloksacyna, norfloksacyna, ofloksacyna);
 • mykofenolan mofetylu, lek immunosupresyjny;
 • antybiotyki (leki przeciwbakteryjne) z grupy tetracyklin (np. tetracyklina, oksytetracyklina, doksycyklina, minocyklina).

W razie jednoczesnego stosowania leku Sorbifer Durules z niżej wymienionymi lekami może być konieczna zmiana dawkowania tych leków. Należy zapewnić możliwie jak najdłuższy odstęp (minimum 2 godziny) pomiędzy przyjęciem leku Sorbifer Durules i poniższych leków:

 • leki zobojętniające kwas solny zawierające wodorotlenek glinu, węglan magnezu;
 • kaptopryl (lek zmniejszający ciśnienie tętnicze krwi);
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń kości z grupy bifosfonianów, jak alendronian, klodronian, ryzedronian;
 • hormony tarczycy (tyroksyna);
 • penicylamina (lek wiążący metale w organizmie);
 • leki stosowane w chorobie Parkinsona, takie jak lewodopa;
 • leki przeciw nadciśnieniu zawierające metylodopę.

Stosowanie leku Sorbifer Durules z jedzeniem i piciem
Wchłanianie żelaza może zmniejszać się przy jednoczesnym spożywaniu herbaty, kawy, jajek, produktów mlecznych, razowego chleba, produktów zbożowych oraz pokarmów bogatych w błonnik (włóknik) roślinny. Należy zapewnić możliwie jak najdłuższy odstęp czasu pomiędzy przyjęciem leku Sorbifer Durules i spożyciem powyższych produktów.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
W okresie ciąży i karmienia piersią należy przyjmować dawki zalecone przez lekarza (patrz punkt 3).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak przyjmować Sorbifer Durules

Ten lek należy przyjmować zawsze ściśle według wskazówek lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Należy dokładnie przestrzegać dawkowania i okresu trwania leczenia.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
Zalecana dawka u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat to 1 tabletka dwa razy na dobę (rano i wieczorem). W razie potrzeby wynikającej z działań niepożądanych dawkę można zmniejszyć o połowę (1 tabletka na dobę).

W niedokrwistości z niedoboru żelaza, w razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 3 lub 4 tabletek na dobę, podawanych w dwóch dawkach podzielonych (rano i wieczorem).

Stosowanie u dzieci
Leku nie wolno podawać niemowlętom oraz dzieciom poniżej 12 lat.

Kobiety w ciąży
Dawką zalecaną w ciąży jest 1 tabletka na dobę w celu zapobiegania niedoborom żelaza (profilaktycznie).
W przypadku niedoboru żelaza zazwyczaj stosuje się 1 tabletkę dwa razy na dobę (rano i wieczorem).
Lekarz prowadzący ustali indywidualnie czas trwania leczenia na podstawie badań metabolizmu żelaza u pacjentki.

Tabletki należy przyjmować w całości, nie należy dzielić tabletek, należy przyjmować bez rozgryzania, popijając ½ szklanki wody.
Tabletek nie należy nigdy przyjmować w pozycji leżącej.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Sorbifer Durules
W razie przypadkowego przyjęcia przez pacjenta za dużej liczby tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.
Przedawkowanie jest szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci.

Pominięcie przyjęcia leku Sorbifer Durules
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Sorbifer Durules
Nie należy przerywać stosowania leku po uzupełnieniu niedoboru żelaza bez porozumienia z lekarzem, lecz kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza w celu uzupełnienia rezerw żelaza w organizmie (około 2 miesięcy). W przypadku objawowego niedoboru żelaza leczenie trwa zwykle 3 do 6 miesięcy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić do 1 na 10 pacjentów)

 • nudności,
 • bóle brzucha,
 • biegunka,
 • zaparcia.

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą wystąpić do 1 na 100 pacjentów)

 • otwarte ubytki wyściółki przełyku (owrzodzenia przełyku),
 • zwężenie (stenoza) przełyku.

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych)

 • ciężka reakcja alergiczna powodująca trudności w oddychaniu lub zawroty głowy (reakcja anafilaktyczna). Należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną;
 • ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła (obrzęk naczynioruchowy). Należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną;
 • wysypka skórna.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: [email protected]
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Sorbifer Durules

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sorbifer Durules
Substancjami czynnymi leku są: 100 mg żelaza(II) w postaci żelaza(II) siarczanu oraz 60 mg kwasu askorbowego w jednej tabletce.

Ponadto lek zawiera: powidon K-25, polietylen proszek, karbomer 934 P, magnezu stearynian.
Skład otoczki: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), parafina stała.

Jak wygląda lek Sorbifer Durules i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane koloru ochry, obustronnie lekko wypukłe, o charakterystycznym zapachu, z oznakowaniem „Z” po jednej stronie.

Butelka z brunatnego szkła zamykana wieczkiem z PE, zawierająca 50 tabletek o przedłużonym uwalnianiu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny
EGIS Pharmaceuticals PLC.
H-1106 Budapeszt, Keresztúri út 30-38. Węgry

Wytwórca
EGIS Pharmaceuticals PLC. Mátyás király út 65
9900 Körmend Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
EGIS Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 45D
02-146 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 26.02.2016

Wskazania do stosowania

 • Leczenie niedokrwistości z niedoboru żelaza.
 • Leczenie utajonego niedoboru żelaza.
 • Profilaktyka w okresie ciąży.

Źródło: www.urpl.gov.pl

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

B Krew i układ krwiotwórczy
B03 Leki stosowane w niedokrwistości
B03A Preparaty zawierające związki żelaza
B03AA Związki żelaza dwuwartościowego, preparaty doustne
B03AA07 Ferrous sulfate

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Demir Sülfat; Ferreux (Sulfate); Ferrosi Sulfas; Ferrosisulfas heptahydricus; Ferroso, sulfato; Ferrosulfaattiheptahydraatti;Ferrosulfatheptahydrat; Ferrous Sulphate; Ferrum SulfuricumOxydulatum; Iron Sulphate; Síran železnatý heptahydrát;Sulfate ferreux
Synonimy:
Acide ascorbique; Ácido ascórbico; Acidum ascorbicum; LAscorbic Acid; Askorbiinihappo; Askorbik Asit; Askorbinsyra; Askorbo rugštis; Aszkorbinsav; Cevitamic Acid; Kwas askorbowy; Kyselina askorbová; Vitamin C

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego EGIS Pharmaceuticals PLC

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .