Syntarpen (tabletki)

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki powlekane
l3
l8
Dawka: 

500 mg

indeks_lekow_quicktab

SYNTARPEN

500 mg

Tabletki powlekane

Cloxacillinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Syntarpen i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Syntarpen
 3. Jak stosować lek Syntarpen
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Syntarpen
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Syntarpen i w jakim celu się go stosuje

Lek Syntarpen jest antybiotykiem. Jako substancję czynną zawiera kloksacylinę, która należy do grupy penicylin półsyntetycznych. Kloksacylina działa na różne szczepy bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, jednak najczęściej stosowana jest w leczeniu zakażeń wywoływanych przez gronkowce.
Lek wydalany jest głównie przez nerki i w niewielkiej ilości z żółcią.

Wskazania do stosowania
Kloksacylina jest stosowana w zakażeniach wywoływanych przez gronkowce.

 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich (czyraczność).
 • Zakażenia dolnych dróg oddechowych.
 • Ropne powikłania pooparzeniowe i pooperacyjne.
 • Zapalenia kości i szpiku, głównie pourazowe - postać doustną podaje się w późniejszym etapie leczenia.

2. Informacje ważne przed zażyciem leku Syntarpen

Przed rozpoczęciem stosowania leku Syntarpen lekarz powinien zlecić wykonanie badania wrażliwości na lek drobnoustroju wywołującego zakażenie. Leczenie może być wdrożone przed uzyskaniem wyniku badania wrażliwości drobnoustroju na lek. Po uzyskaniu tego wyniku (antybiogramu) lekarz może zmienić antybiotyk.

Kiedy nie stosować leku Syntarpen
U pacjentów uczulonych na kloksacylinę lub jakikolwiek antybiotyk beta-laktamowy (penicyliny, cefalosporyny) lub którykolwiek inny składnik leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Syntarpen

 • Przed przyjęciem leku Syntarpen pacjent powinien poinformować lekarza o uczuleniu na penicyliny, cefalosporyny, inne leki lub inne alergeny.
  Bardzo rzadko w czasie leczenia kloksacyliną mogą wystąpić ciężkie objawy uczulenia w postaci reakcji anafilaktycznej. Większe prawdopodobieństwo pojawienia się takiej reakcji występuje po podaniu antybiotyku drogą parenteralną (we wstrzyknięciach domięśniowych lub dożylnych) i u pacjentów ze skłonnością do reakcji alergicznych na wiele różnych substancji. Reakcje takie opisywano u pacjentów uczulonych na penicylinę.
  W przypadku pojawienia się objawów wskazujących na uczulenie (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane") po podaniu kloksacyliny, lek należy odstawić i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
 • W trakcie długotrwałego stosowania leku lekarz zwykle zleca okresową kontrolę czynności nerek, wątroby oraz morfologii krwi obwodowej.
 • Podczas stosowania kloksacyliny, zwłaszcza przez dłuższy czas, może wystąpić nadmierny rozwój niewrażliwych na antybiotyk drobnoustrojów. W przypadku pojawienia się objawów nowych zakażeń podczas leczenia kloksacyliną, lek należy odstawić i skontaktować się z lekarzem.
 • Antybiotyki o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego (np. penicyliny, cefalosporyny, makrolidy) mogą niekiedy wywoływać rzekomobłoniaste zapalenie jelit, którego objawem jest ciężka lub długotrwała biegunka. Zaburzenie prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach może prowadzić do namnożenia się pałeczki Clostridium difficile, której toksyny wywołują objawy kliniczne rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Dlatego pacjenci, u których biegunka wystąpiła podczas stosowania antybiotyku lub wkrótce po jego odstawieniu powinni zwrócić się do lekarza. Nie należy przyjmować leków przeciwbiegunkowych lub innych działających zapierająco.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie innych leków jednocześnie z lekiem Syntarpen
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach nawet tych, które wydawane są bez recepty.

 • Probenecyd podawany jednocześnie z lekiem Syntarpen zwalnia proces wydalania kloksacyliny przez nerki i może zwiększać jej stężenie w surowicy krwi.
 • Kloksacylina podawana jednocześnie z lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryna) może nasilić ich działanie i spowodować krwotok. W przypadku ich jednoczesnego stosowania lekarz zaleci dodatkowe kontrole czasu krzepnięcia krwi.
 • Kloksacylina może powodować zwolnienie wydalania metotreksatu przez kanaliki nerkowe, co prowadzi do wzrostu toksyczności metotreksatu.
 • Pacjenci uczuleni na cefalosporyny mogą wykazywać nadwrażliwość również na kloksacylinę (tak zwana krzyżowa alergia).
 • Kloksacylina może zmniejszać skuteczność hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających estrogeny. Zaleca się stosowanie dodatkowo niehormonalnych metod antykoncepcji u pacjentek otrzymujących ten antybiotyk.
 • Kloksacylina wykazuje synergizm z ampicyliną i kwasem fusydowym.
 • Leki działające bakteriostatycznie (erytromycyna, tetracyklina, chloramfenikol) mogą osłabiać bakteriobójcze działanie leku Syntarpen.
 • Stosowanie kloksacyliny wpływa na wyniki oznaczeń 17-oksosteroidów i oksogennych steroidów w moczu oraz może powodować fałszywie dodatnie wyniki testów redukcyjnych oznaczania glukozy w moczu.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Syntarpen może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.
Syntarpen przenika do mleka matki. Podczas podawania leku kobietom karmiącym piersią należy zachować ostrożność, ponieważ lek może spowodować działania niepożądane u karmionego dziecka (uczulenie, biegunkę, zakażenie drożdżakami).

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Syntarpen
Lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Syntarpen

Lek Syntarpen należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 20 kg
Zwykle stosuje się 500 mg co 6 godzin. W bardzo ciężkich zakażeniach zaleca się podawanie kloksacyliny domięśniowo lub dożylnie.

Dzieci o masie ciała do 20 kg
Zaleca się podawanie kloksacyliny dożylnie.

Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
Pacjenci z niewydolnością nerek przed przyjęciem leku Syntarpen powinni poinformować o tym lekarza. U pacjentów tych lekarz ustala dawkowanie indywidualnie, w zależności od stopnia niewydolności nerek.

Jeśli w trakcie stosowania leku pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku jest za mocne lub za słabe powinien zwrócić się do lekarza.

Czas leczenia
Czas leczenia zależy od ciężkości i rodzaju zakażenia. Zwykle lek podaje się przez 2 do 4 dni po ustąpieniu objawów.

Sposób podawania
Lek należy przyjmować godzinę przed lub dwie godziny po posiłku.

W przypadku zażycia większej dawki leku Syntarpen niż zalecana
W przypadku przedawkowania leku mogą pojawić się nasilone działania niepożądane. Należy przerwać podawanie leku i zasięgnąć porady lekarza.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Syntarpen
W przypadku pominięcia dawki leku o określonej porze, lek należy przyjąć jak najszybciej, jeśli czas do podania kolejnej dawki jest wystarczająco długi lub kontynuować regularne podawanie leku. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Syntarpen
Bardzo ważne jest zażywanie leku tak długo, jak zalecił to lekarz. Nie wolno wcześniej przerywać leczenia, nawet w przypadku poprawy samopoczucia. Zbyt wczesne odstawienie leku może spowodować nawrót zakażenia.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Syntarpen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Kloksacylina, tak jak wszystkie penicyliny jest z reguły dobrze tolerowana, a działania niepożądane występują stosunkowo rzadko.
Działania niepożądane pojawiające się po zastosowaniu leków można sklasyfikować jako: bardzo często (częściej niż u jednego pacjenta na 10), często (częściej niż u jednego pacjenta na 100 i rzadziej niż u jednego pacjenta na 10), niezbyt często (częściej niż u jednego pacjenta na 1 000 i rzadziej niż u jednego pacjenta na 100), rzadko (częściej niż u jednego pacjenta na 10 000 i rzadziej niż u jednego pacjenta na 1 000), bardzo rzadko (rzadziej niż u jednego pacjenta na 10 000).

 • Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
  bardzo rzadko: przemijające zwiększenie liczby jednego z rodzajów granulocytów (eozynofilia), przemijające zmniejszenie liczby niektórych krwinek białych (leukopenia, neutropenia), zaburzenia czynności płytek krwi, zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), znaczne zmniejszenie liczby granulocytów (agranulocytoza), zahamowanie czynności szpiku kostnego, niedokrwistość spowodowana rozpadem krwinek.
 • Zaburzenia żołądka i jelit:
  bardzo rzadko: nudności, wymioty, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, biegunka, zapalenie jamy ustnej, zmiany przerostowe języka (tzw. czarny język włochaty).
 • Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
  bezmocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, zaburzenia czynności kanalików nerkowych. Objawami tych zaburzeń są najczęściej wysypka, gorączka, zwiększenie liczby jednego z rodzajów granulocytów we krwi, krwiomocz, białkomocz. Występują one z reguły u pacjentów otrzymujących duże dawki leku i (lub) z istniejącymi zaburzeniami czynności nerek - ustępują po odstawieniu leku.
 • Zaburzenia układu nerwowego:
  bardzo rzadko: objawy neurotoksyczności (przemijająca nadmierna ruchliwość, pobudzenie, niepokój, senność, stan dezorientacji i (lub) zawroty głowy). Objawy te z reguły pojawiają się u pacjentów z niewydolnością nerek otrzymujących duże dawki leku.
 • Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
  bardzo rzadko: gorączka, ból i zawroty głowy - ustępują po odstawieniu leku.
 • Zaburzenia układu immunologicznego
  Reakcje uczuleniowe
  Reakcje uczuleniowe występują bardzo rzadko i z reguły u pacjentów uczulonych na wiele alergenów, z astmą, katarem siennym lub pokrzywką w wywiadzie, którym podaje się duże dawki leku, zwłaszcza parenteralnie.
  W przypadku wystąpienia którejś z niżej wymienionych reakcji uczuleniowych należy natychmiast odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.
  bardzo rzadko: natychmiastowe reakcje alergiczne [pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk zlokalizowany najczęściej w okolicy twarzy lub gardła, mogący być groźny dla życia), skurcz krtani, skurcz oskrzeli, spadek ciśnienia, zapaść naczyniowa, śmierć], opóźnione reakcje alergiczne (mogą pojawić się 48 godzin do 2-4 tygodni po rozpoczęciu leczenia) takie jak gorączka, złe samopoczucie, pokrzywka, bóle mięśni, bóle stawów, bóle brzucha, wysypki skórne, objawy choroby posurowiczej takie jak pokrzywka na skórze z uczuciem pieczenia, alergiczne zapalenie naczyń.
  Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
  bardzo rzadko: wysypka, świąd, pokrzywka, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry.
 • Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
  bardzo rzadko: podwyższona aktywność enzymów wątrobowych, a w pojedynczych przypadkach może wystąpić zapalenie wątroby oraz żółtaczka cholestatyczna (spowodowana zastojem żółci). Objawy te mijają po odstawieniu leku.

U niektórych pacjentów podczas stosowania leku Syntarpen mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku zaobserwowania powyżej opisanych lub innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Syntarpen

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić od światła i wilgoci.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Syntarpen
Jedna tabletka powlekana zawiera:
substancja czynna: kloksacylina (w postaci soli sodowej) 500 mg
substancje pomocnicze:

rdzeń tabletki: skrobia ziemniaczana, żelatyna, talk, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, laktoza jednowodna;
otoczka: ftalan acetylocelulozy, makrogol 6000, talk, dwutlenek tytanu.

Jak wygląda lek Syntarpen i co zawiera opakowanie
Tabletki okrągłe, obustronnie wypukłe, koloru białego, mogą mieć jasnokremowy odcień.
16 tabletek powlekanych wraz z ulotką w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Spółka Akcyjna
ul. A. Fleminga 2
03-176 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.
Polfa Tarchomin S.A.
Warszawa
Numer telefonu: 22 811-18-14


Nota prawna

Polfa Tarchomin S.A. dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Ulotce Dla Pacjenta informacje były ścisłe i poprawne. Pomimo tego Polfa Tarchomin S.A. nie może zagwarantować, że informacje umieszczone w Ulotce Dla Pacjenta są w każdym momencie kompletne oraz aktualne.

Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków Polfy Tarchomin S.A., zwłaszcza wydawanych na receptę, a także wszelkich innych informacji zawartych w tym serwisie, odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku. Polfa Tarchomin S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji pobranych z niniejszego serwisu.

Środki farmaceutyczne Polfy Tarchomin S.A. są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracyjnych.

Prawa autorskie do Ulotki Dla Pacjenta przysługują Polfie Tarchomin S.A. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych, w zakresie użytku własnego. Inne wykorzystania mogą następować wyłącznie za pisemną zgodą Polfy Tarchomin S.A.

Nazwy handlowe umieszczone w Ulotce Dla Pacjenta stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za zgodą ich właścicieli.

Wskazania do stosowania:

Kloksacylinę stosuje się w niżej wymienionych zakażeniach wywoływanych przez gronkowce.

 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich (czyraczność).
 • Zakażenia dolnych dróg oddechowych.
 • Ropne powikłania pooparzeniowe i pooperacyjne.
 • Zakażenia kości i szpiku, głównie pourazowe - postać doustną podaje się w późniejszym etapie leczenia.

Przed rozpoczęciem leczenia należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące stosowania antybiotyków.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

J Leki stosowane w zakażeniach
J01 leki przeciwzakaźne do stosowania ogólnego o właściwościach bakteriobójczych
J01C Antybiotyki β-laktamowe, penicyliny
J01CF Penicyliny oporne na beta-laktamazę
J01CF02 Cloxacillin

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Wpływ na antykoncepcje

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Cloxacilina; Cloxacilline; Cloxacillinum; Kloksasilliini; Kloxacillin
Decyzje Głównego Inspektora farmaceutycznego dotyczące wstrzymania, wycofania lub ponownego dopuszczenia leku
Informacja udostępnione przez:

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.

Adres
A. Fleminga 2
03-176 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
telefon
+48 (22) 510 80 01

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .