Tafril

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
kapsułki twarde
l3

indeks_lekow_quicktab

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać
  innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

TAFRIL

500 mg
kapsułki twarde

Cefradinum

Skład leku
Jedna kapsułka twarda zawiera:
Substancja czynna: cefradyna (w postaci cefradyny jednowodnej) 500 mg
Substancje pomocnicze: talk, magnezu stearynian, laktoza 12 mg
Skład otoczki kapsułki: tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, indygotyna (E 132)

Opakowanie
12 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Spółka Akcyjna
ul. A. Fleminga 2
03-176 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Tafril i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Tafril
 3. Jak stosować lek Tafril
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Tafril
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Tafril i w jakim celu się go stosuje

Cefradyna, substancja czynna leku Tafril, jest półsyntetycznym antybiotykiem z
grupy cefalosporyn. Silnie działa na większość szczepów gronkowców
wytwarzających enzym penicylinazę. Tafril wykazuje bakteriobójcze działanie
również na niektóre inne bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne.
Cefradyna po doustnym podaniu szybko wchłania się z przewodu pokarmowego i
dobrze przenika do większości tkanek i płynów ustrojowych. Przenika również
przez barierę łożyska i do mleka kobiecego.
Wydalana jest głównie w postaci nie zmienionej z moczem. Niewielka ilość wydalana jest z żółcią.
Wskazania do stosowania:

 • Zakażenia górnych dróg oddechowych - zapalenie gardła, migdałków
  podniebiennych, zapalenie zatok, zapalenie krtani, tchawicy wywoływane przez
  paciorkowce grupy A oraz Streptococcus pneumoniae (szczepy średnio oporne i
  oporne na penicylinę są niewrażliwe), Staphylococcus spp., Klebsiella spp.
 • Zakażenia dolnych dróg oddechowych - zapalenie ostre i zaostrzenie
  przewlekłego zapalenia oskrzeli, płatowe i odoskrzelowe zapalenie płuc
  wywoływane przez Streptococcus pneumoniae (szczepy średnio oporne i oporne na
  penicylinę są niewrażliwe).
 • Zapalenie ucha środkowego wywoływane przez Streptococcus pneumoniae (szczepy
  średnio oporne i oporne na penicylinę są niewrażliwe).
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich (np. ropień, czyraczność, liszajec)
  wywoływane przez Staphylococcus aureus (szczepy oporne na metycylinę są
  niewrażliwe), paciorkowce grupy A (np. Streptococcus pyogenes).
 • Zakażenia dróg moczowych - zapalenie pęcherza, cewki moczowej, odmiedniczkowe
  zapalenie nerek wywoływane przez Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella spp.

2. Zanim zastosuje się lek Tafril

Przed rozpoczęciem podawania leku Tafril lekarz powinien zlecić wykonanie
badania lekowrażliwości wyizolowanego drobnoustroju wywołującego zakażenie.
Leczenie może być wdrożone przed uzyskaniem wyniku lekowrażliwości
drobnoustroju. Po uzyskaniu wyniku antybiogramu lekarz może zmienić antybiotyk.
Nie należy stosować leku Tafril u pacjentów uczulonych na cefalosporyny i penicyliny.
Zachować szczególną ostrożność stosując lek Tafril

 • Przed przyjęciem leku Tafril pacjent powinien poinformować lekarza o uczuleniu
  na penicyliny, cefalosporyny lub inne alergeny.
  Bardzo rzadko w czasie leczenia cefradyną mogą wystąpić ciężkie objawy uczulenia
  w postaci reakcji anafilaktycznej. Większe prawdopodobieństwo pojawienia się
  takiej reakcji występuje po podaniu antybiotyku drogą parenteralną (dożylnie lub
  domięśniowo) oraz u pacjentów ze skłonnością do reakcji alergicznych na wiele
  różnych substancji. Reakcje takie opisywano u pacjentów uczulonych na penicylinę.
  W przypadku pojawienia się pierwszych objawów wskazujących na
  możliwość wystąpienia reakcji alergicznej (np. pokrzywka, świąd skóry) należy
  skontaktować się z lekarzem.
 • Pacjenci, u których w przeszłości występowały choroby przewodu pokarmowego,
  szczególnie zapalenie okrężnicy, powinni przed przyjęciem leku poinformować o tym lekarza.
 • Pacjenci z niewydolnością nerek powinni przed przyjęciem leku poinformować o tym lekarza.
 • Antybiotyki o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego (np. makrolidy,
  penicyliny półsyntetyczne, cefalosporyny) mogą niekiedy wywoływać
  rzekomobłoniaste zapalenie jelit, którego objawem jest ciężka lub długotrwała
  biegunka. Zaburzenia prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach umożliwia
  namnożenie pałeczki Clostridium difficile, której toksyny wywołują objawy
  kliniczne rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Dlatego pacjenci, u których
  podczas stosowania antybiotyku lub wkrótce po jego odstawieniu wystąpiła
  biegunka, nie powinni sami jej leczyć, lecz zwrócić się do lekarza. W przypadku
  stwierdzenia rzekomobłoniastego zapalenia jelit konieczne jest niezwłoczne
  przerwanie podawania cefradyny i zastosowanie odpowiedniego leczenia. W
  lżejszych przypadkach wystarcza zwykle odstawienie leku, w cięższych podaje się
  doustnie metronidazol lub wankomycynę. Przeciwwskazane jest podawanie leków
  hamujących perystaltykę jelit lub innych działających zapierająco.
 • Podczas stosowania cefradyny, zwłaszcza przez dłuższy czas, może wystąpić
  nadmierny rozwój niewrażliwych na antybiotyk drobnoustrojów. W przypadku
  pojawienia się nowych zakażeń grzybiczych lub bakteryjnych podczas leczenia
  cefradyną, lek należy natychmiast odstawić i skontaktować się z lekarzem.
 • Jednoczesne podawanie cefalosporyn z antybiotykami aminoglikozydowymi niekiedy
  może spowodować zaburzenia czynności nerek.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą
sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby:
Pacjenci z niewydolnością nerek i (lub) wątroby przed przyjęciem leku powinni o
tych schorzeniach poinformować lekarza prowadzącego. U takich pacjentów lekarz
ustala dawkowanie indywidualnie, na podstawie stopnia niewydolności nerek i (lub) wątroby.
W każdym przypadku o dawkowaniu leku u pacjenta z niewydolnością nerek i (lub) wątroby decyduje lekarz.

Ciąża:
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być podawany kobietom w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Cefradyna w niewielkich ilościach przenika do mleka kobiecego, dlatego podczas
podawania leku Tafril kobietom podczas karmienia piersią należy zachować ostrożność.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Tafril:
Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję
niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków jednocześnie z lekiem Tafril:
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet
tych, które wydawane są bez recepty.

 • Pacjenci uczuleni na penicyliny mogą być również uczuleni na cefalosporyny
  (częściowa alergia krzyżowa).
 • Antybiotyki działające bakteriostatycznie (np. chloramfenikol, erytromycyna,
  sulfonamidy) podawane jednocześnie z cefalosporynami mogą hamować ich działanie
  bakteriobójcze, zwłaszcza w ciężkich zakażeniach.
 • Jednoczesne podawanie z cefradyną takich leków jak np. antybiotyki
  aminoglikozydowe, kolistyna, wankomycyna, furosemid lub kwas etakrynowy zwiększa
  ryzyko toksycznego działania na nerki.
 • Probenecyd podawany jednocześnie z cefradyną zwalnia proces eliminacji
  cefaleksyny przez nerki i może zwiększać jej stężenie w surowicy krwi.
 • U pacjentów leczonych cefradyną wyniki oznaczeń glukozy w moczu mogą być
  fałszywie dodatnie. W przypadku konieczności wykonania takiego oznaczenia lekarz
  zaleci wykonanie testów enzymatycznych.

3. Jak stosować lek Tafril

Tafril należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Dorośli
W zakażeniach dróg oddechowych (oprócz płatowego zapalenia płuc), skóry i tkanek
miękkich - 250 mg lub 500 mg co 6 godzin, lub 500 mg co 12 godzin, w zależności
od ciężkości i miejsca zakażenia
W płatowym zapaleniu płuc - 500 mg co 6 godzin lub 1 g co 12 godzin.
W zakażeniach dróg moczowych - 500 mg co 6 godzin lub 1 g co 12 godzin.
W ciężkich i przewlekłych zakażeniach dawkę można zwiększyć do 1 g co 6 godzin.
Nie należy podawać dawki większej niż 4 g na dobę.
Dzieci
Dawka wynosi zwykle od 25 do 50 mg/kg mc. na dobę, w dawkach podzielonych,
podawanych co 6 lub 12 godzin.
W zapaleniu ucha środkowego zwykle podaje się 75 do 100 mg/kg mc. na dobę w
dawkach podzielonych, podawanych co 6 lub 12 godzin.
Dawki dla dzieci nie mogą przekraczać dawek zalecanych dla dorosłych.
Maksymalna dawka wynosi 4 g na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku zmiana dawkowania nie jest konieczna.

Jeśli w trakcie stosowania leku pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku
jest za mocne lub za słabe, powinien zwrócić się do lekarza.

Czas leczenia
Lek Tafril należy przyjmować jeszcze przez co najmniej 2 do 3 dni po ustąpieniu
objawów. W przypadku zakażeń wywołanych przez paciorkowce grupy A leczenie
powinno trwać przez co najmniej 10 dni.

Sposób podawania
Kapsułki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu (np.
woda, sok). Lek można stosować niezależnie od posiłków.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Tafril niż zalecana:
Znaczne przedawkowanie leku może spowodować podrażnienie ośrodkowego układu
nerwowego i wystąpienie drgawek. W przypadku przedawkowania leku i (lub)
pojawienia się jakichkolwiek dolegliwości należy odstawić lek i jak najszybciej
skontaktować się z lekarzem.
Cefradyna może być usunięta z organizmu przez hemodializę lub dializę otrzewnową.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy
niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku Tafril
W przypadku pominięcia dawki leku o stałej, określonej porze, lek należy podać
jak najszybciej, jeśli czas do podania kolejnej dawki jest wystarczająco długi,
lub kontynuować regularne podawanie leku.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Tafril może powodować działania niepożądane, chociaż nie u
każdego one wystąpią.

Działania niepożądane pojawiające się po zastosowaniu leków można sklasyfikować jako występujące:
bardzo często (częściej niż u jednego pacjenta na 10), często (częściej niż u
jednego pacjenta na 100 i rzadziej niż u jednego pacjenta na 10), niezbyt często
(częściej niż u jednego pacjenta na 1 000 i rzadziej niż u jednego pacjenta na
100), rzadko (częściej niż u jednego pacjenta na 10 000 i rzadziej niż u jednego
pacjenta na 1 000) bardzo rzadko (rzadziej niż u jednego pacjenta na 10 000).

 • Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
  rzadko: przemijające, niewielkie
  zwiększenie liczby niektórych granulocytów, zmniejszenie liczby krwinek białych
  we krwi, fałszywie dodatni wynik bezpośrednich jak i pośrednich
  testów antyglobulinowych (test Coombsa) - również u noworodków, których matki
  przyjmowały cefradynę w czasie ciąży.
 • Zaburzenia żołądka i jelit:
  rzadko: biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha;
  bardzo rzadko: zapalenie jelita związane ze stosowaniem antybiotyku (w tym
  rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie jelita grubego).
 • Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
  bardzo rzadko: przemijające zwiększenie
  stężenia kreatyniny i azotu mocznikowego w surowicy, przemijające śródmiąższowe zapalenie nerek.
 • Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:
  rzadko: zakażenia grzybicze skóry i błon śluzowych.
 • Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
  rzadko: zapalenie języka, zgaga, uczucie ucisku w klatce piersiowej, zawroty głowy.
 • Reakcje uczuleniowe
  Zaburzenia układu immunologicznego:
  bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy
  (obrzęk zlokalizowany najczęściej w okolicy twarzy lub gardła, który może być
  groźny dla życia), wstrząs anafilaktyczny (ciężka reakcja alergiczna), objawy
  choroby posurowiczej, alergiczne zapalenie naczyń.
  Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
  bardzo rzadko: wysypki, świąd, pokrzywka,
  rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna
  naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry.
  W przypadku wystąpienia którejś z przedstawionych powyżej reakcji uczuleniowych
  należy natychmiast odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.
 • Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
  bardzo rzadko: niewielkie, przemijające
  zwiększenie aktywności aminotransferaz: asparaginianowej i alaninowej (tzw.
  enzymy wątrobowe), bilirubiny oraz fosfatazy zasadowej, zapalenie wątroby,
  żółtaczka cholestatyczna (spowodowana zastojem żółci).

U niektórych pacjentów podczas stosowania leku Tafril mogą wystąpić inne
działania niepożądane. W przypadku zaobserwowania powyżej opisanych lub innych
objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Tafril

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.
Polfa Tarchomin S.A.
Warszawa
Numer telefonu: 22 811-18-14

Data opracowania ulotki:


Nota prawna

Polfa Tarchomin S.A. dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Ulotce Dla Pacjenta
informacje były ścisłe i poprawne. Pomimo tego Polfa Tarchomin S.A. nie może zagwarantować,
że informacje umieszczone w Ulotce Dla Pacjenta są w każdym momencie kompletne oraz aktualne.

Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków Polfy
Tarchomin S.A., zwłaszcza wydawanych na receptę, a także wszelkich innych
informacji zawartych w tym serwisie, odbywać się może jedynie po wcześniejszej
konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego
sprzedawanego preparatu lub leku. Polfa Tarchomin S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji pobranych z niniejszego serwisu.

Środki farmaceutyczne Polfy Tarchomin S.A. są dopuszczone do obrotu
w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracyjnych.

Prawa autorskie do Ulotki Dla Pacjenta przysługują Polfie Tarchomin S.A.
Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać
się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych, w zakresie użytku własnego.
Inne wykorzystania mogą następować wyłącznie za pisemną zgodą Polfy Tarchomin S.A.

Nazwy handlowe umieszczone w Ulotce Dla Pacjenta stanowią zarejestrowane znaki
towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za zgodą ich właścicieli.

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.

Adres
A. Fleminga 2
03-176 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
telefon
+48 (22) 510 80 01

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .