Tardyferon

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
l3
l8
Dawka: 

80 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tardyferon

80 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu

Ferrosi sulfas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest Tardyferon i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tardyferon
 3. Jak stosować Tardyferon
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać Tardyferon
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Tardyferon i w jakim celu się go stosuje

Zapotrzebowanie na żelazo jest zwiększone u kobiet w okresie ciąży, połogu, u matek karmiących piersią i u młodzieży w okresie wzrostu. Można zapobiec niedoborowi żelaza lub niedokrwistości z niedoboru żelaza lub leczyć niedokrwistość stosując lek o nazwie Tardyferon.
W połączeniu żelaza i substancji pomocniczych, jony Fe2+ są uwalniane powoli, co pozwala uniknąć nagłego wchłonięcia do surowicy krwi całej dawki żelaza.
Zmniejsza to ilość obserwowanych objawów niepożądanych i ułatwia pacjentowi zastosowanie się do zaleceń. Powolne uwalnianie leku umożliwia osiągnięcie przez jony żelaza końcowych odcinków jelita, które oprócz dwunastnicy posiadają zdolność wchłaniania żelaza. Ograniczenie wchłaniania żelaza do górnych segmentów jelita spowodowane jest procesem wysycenia żelazem. Podobnie jak wszystkie leki zawierające żelazo, Tardyferon nie ma wpływu na erytropoezę (wytwarzanie czerwonych krwinek) ani na niedokrwistość spowodowaną innymi czynnikami niż niedobór żelaza.

Tardyferon stosuje się w leczeniu niedokrwistości z niedoboru żelaza oraz w profilaktyce niedoboru żelaza u kobiet w ciąży przy niedostatecznej podaży w diecie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tardyferon

Kiedy nie stosować leku Tardyferon

 • jeśli pacjent ma uczulenie na siarczan żelaza lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 • jeśli występuje nadmiar żelaza (hemochromatoza, powtarzane transfuzje krwi);
 • jeśli występują zaburzenia metabolizmu żelaza (np. niedokrwistość syderoblastyczna, talasemia).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeśli niedobór żelaza związany jest z chorobami zapalnymi, leczenie nie będzie skuteczne. Przed rozpoczęciem stosowania leku Tardyferon należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Toksyczna dawka żelaza jest mniejsza dla dzieci niż dla dorosłych. Nie zaleca się podawania leku Tardyferon dzieciom w wieku poniżej 10 lat.
Uzupełnianie niedoboru żelaza powinno być, o ile jest to możliwe, połączone z leczeniem przyczyny tego niedoboru.

Ze względu na ryzyko owrzodzenia jamy ustnej i przebarwienia zębów tabletek nie należy ssać, żuć ani trzymać w ustach, lecz połknąć w całości, popijając wodą. Jeżeli postępowanie zgodnie z tą instrukcją nie jest możliwe lub występują trudności z połykaniem, należy skontaktować się z lekarzem.

Tardyferon a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie zaleca się łącznego stosowania leku Tardyferon z preparatami żelaza w postaci wstrzyknięć, gdyż może wystąpić u pacjentów omdlenie lub wstrząs, spowodowany gwałtownym uwolnieniem żelaza z postaci złożonej i wysyceniem transferyny (białka transportującego żelazo).

Następujące leki mogą wymagać dostosowania dawki. Nie należy przyjmować leku Tardyferon w ciągu 2 godzin po przyjęciu dawki któregokolwiek spośród następujących leków:

 • bisfosfoniany (stosowane w leczeniu choroby osteoporozy);
 • doustne antybiotyki z grupy tetracyklin;
 • antybiotyki z grupy fluorochinolonów (np. cyprofloksacyna);
 • penicylamina;
 • hormony tarczycy (stosowane w leczeniu choroby tarczycy);
 • metylodopa (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego), lewodopa, karbidopa (stosowane w leczeniu choroby Parkinsona);
 • wapń i cynk;
 • leki zobojętniające kwas żołądkowy, zawierające wapń, glin lub trójkrzemian magnezu (zazwyczaj stosowane u pacjentów z nadkwasotą);
 • kolestyramina – lek ten należy podawać 1–2 godziny przed lub 4 godziny po przyjęciu dawki żelaza;
 • NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne) – należy je przyjmować razem z posiłkiem, aby zmniejszyć podrażnienie błony śluzowej żołądka i jelit oraz obniżyć ryzyko krwawienia związanego z ich stosowaniem.

Tardyferon z jedzeniem, piciem i alkoholem
Spożywanie dużych ilości kawy, herbaty lub czerwonego wina hamuje wchłanianie żelaza.
Jajka lub inny nabiał, np. mleko, a także pełnoziarniste produkty zbożowe zmniejszają wchłanianie żelaza. Należy zachować odstęp między przyjmowaniem soli żelaza i tymi pokarmami (co najmniej 2 godziny).

Ciąża, karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeżeli lekarz uzna za wskazane, Tardyferon można stosować w okresie ciąży.
Jeżeli lekarz uzna za wskazane, Tardyferon można stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Tardyferon nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Tardyferon

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Niedokrwistość z utajonego niedoboru żelaza o umiarkowanym nasileniu

 • jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu dziennie przed śniadaniem.

Niedokrwistość z niedoboru żelaza o znacznym nasileniu

 • po 1 tabletce o przedłużonym uwalnianiu przed śniadaniem i przed kolacją.

Czas trwania leczenia powinien określić lekarz.
Czas trwania leczenia powinien być odpowiednio długi, aby skorygować niedokrwistość i uzupełnić zapasy żelaza u dorosłych.

Okres leczenia zależy od stopnia niedoboru żelaza. Zazwyczaj wynosi 3-6 miesięcy, lecz w razie potrzeby dłużej, jeśli przyczyna niedokrwistości nie jest skutecznie leczona.

Zapobieganie

 • u kobiet w ciąży: jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu dziennie lub co drugi dzień od drugiego trymestru ciąży (czyli od czwartego miesiąca).

Kurację należy kontynuować przez okres 1-3 miesięcy po uzyskaniu prawidłowego stężenia hemoglobiny.

Należy połknąć tabletkę w całości, popijając wodą. Nie należy jej ssać, żuć ani trzymać w ustach.
Tabletki należy przyjmować popijając dużą szklanką wody, najlepiej przed lub podczas posiłku, zależnie od tolerancji przewodu pokarmowego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tardyferon
Należy natychmiast przewieźć pacjenta do szpitala i zastosować leczenie objawowe.
Natychmiastowe przyjęcie zbyt dużej liczby tabletek leku Tardyferon może spowodować wystąpienie objawów przedawkowania, takich jak podrażnienie przewodu pokarmowego lub martwica błony śluzowej przewodu pokarmowego z towarzyszącym często bólem brzucha, nudnościami, wymiotami, biegunką, wstrząsem oraz niewydolnością wątroby i nerek.

Pominięcie zastosowania leku Tardyferon
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku Tardyferon
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania opisano według malejącej częstości ich występowania.

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)
Zaparcia, biegunka, uczucie przepełnienia żołądka, ból brzucha, ciemne zabarwienie stolca, nudności

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)
Obrzęk gardła (obrzęk krtani), naprzemiennie biegunka i zaparcia, niestrawność, wymioty, zapalenie żołądka, świąd, wysypka rumieniowa

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
Zabarwienie zębów*, zapalenie dziąseł (owrzodzenia jamy ustnej)*, reakcje alergiczne w tym wysypka, pokrzywka, rumień, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, (pokrzywka) przemijająca wysypka z uczuciem pieczenia.

Częstość występowania tych działań określono jako „nieznana” (nie może być określona na podstawie dostępnych danych) zaraportowano po wprowadzeniu leku do obrotu.
* Owrzodzenie jamy ustnej (w przypadku nieprawidłowego stosowania polegającego na ssaniu lub żuciu tabletek bądź pozostawieniu ich w ustach). Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci z zaburzeniami połykania mogą być ponadto narażeni na owrzodzenie gardła, przełyku (przewodu łączącego usta z żołądkiem) lub oskrzeli (głównych dróg oddechowych płuc), jeśli tabletka przedostanie się do dróg oddechowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, faks: 22 49-21-309, e-mail: [email protected] Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Tardyferon

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Tardyferon

 • Substancją czynną leku jest żelazo(II) w postaci żelaza(II) siarczanu wysuszonego 247,25 mg co odpowiada dawce 80 mg.
 • Pozostałe składniki to: maltodekstryna, celuloza mikrokrystaliczna, amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A) 30% dyspersja, amoniowego metakrylanu kopolimer (typ B) 30% dyspersja, trietylu cytrynian, talk, glicerolu dibehenian. Skład otoczki: sepifilm LP010 (hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy), trietylu cytrynian, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda Tardyferon i co zawiera opakowanie
30 tabletek w tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny
Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.
ul. Belwederska 20/22
00-762 Warszawa

Wytwórca
Pierre Fabre Medicament Production
site Progipharm
Rue du Lycée
45500 Gien
Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.
ul. Belwederska 20/22
00-762 Warszawa
tel.: 22 559-63-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 10/2016

Wskazania do stosowania

 • Niedokrwistość z niedoboru żelaza (niedokrwistości niedobarwliwe) wynikające z niedoboru żelaza w pożywieniu przy fizjologicznie zwiększonym zapotrzebowaniu na żelazo lub wskutek przewlekłych krwawień.
 • Utajony niedobór żelaza szczególnie u kobiet w wieku rozrodczym, u młodzieży w okresie dorastania, u osób w podeszłym wieku.
 • Niedobór w przypadkach zwiększonego zapotrzebowania organizmu na żelazo w celu uniknięcia niedokrwistości u kobiet w okresie ciąży, połogu i karmienia piersią.

Źródło:
www.urpl.gov.pl

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

B Krew i układ krwiotwórczy
B03 Leki stosowane w niedokrwistości
B03A Preparaty zawierające związki żelaza
B03AD Preparaty złożone zawierające związki żelaza i kwas foliowy
B03AD03 Ferrous sulfate

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Demir Sülfat; Ferreux (Sulfate); Ferrosi Sulfas; Ferrosisulfas heptahydricus; Ferroso, sulfato; Ferrosulfaattiheptahydraatti;Ferrosulfatheptahydrat; Ferrous Sulphate; Ferrum SulfuricumOxydulatum; Iron Sulphate; Síran železnatý heptahydrát;Sulfate ferreux

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .