Tardyferon-Fol

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu
l3
l8
Dawka: 

80 mg Fe2+ + 0,35 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tardyferon-Fol,

80 mg + 0,35 mg, tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu

Ferrosi sulfas + Acidum folicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest Tardyferon-Fol i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tardyferon-Fol
 3. Jak stosować Tardyferon-Fol
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać Tardyferon-Fol
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Tardyferon-Fol i w jakim celu się go stosuje

Tardyferon-Fol jest lekiem złożonym zawierającym żelaza(II) siarczan i kwas foliowy. Żelazo uwalnia się powoli i równomiernie, dzięki czemu rzadziej dochodzi do miejscowego nagromadzenia się go w żołądku i w jelicie, a tym samym poprawia się tolerancja leku. Opóźnione uwalnianie wywiera korzystny wpływ na wchłanianie żelaza w jelicie. Wchłanianie kwasu foliowego następuje szybko.
W czasie ciąży znacznie wzrasta zapotrzebowanie na żelazo i tym samym łatwo dochodzi do jego niedoboru w organizmie. Początkowo niedobór żelaza może prowadzić do ogólnych dolegliwości, takich jak zmniejszenie apetytu lub szybkie męczenie się, bez cech niedokrwistości. Dopiero w przypadku znacznego niedoboru żelaza tzn. wówczas, gdy nie wystarcza go do niezbędnego wytwarzania hemoglobiny, powstaje jawny brak żelaza z niedokrwistością. Ogólne dolegliwości ulegają nasileniu, a dodatkowo może wystąpić pękanie kącików ust, łamliwość paznokci i włosów. Znaczny niedobór kwasu foliowego może prowadzić do zaburzeń w wytwarzaniu krwinek czerwonych, krwinek białych oraz płytek krwi – takie zjawisko występuje jednak rzadko.

Tardyferon-Fol stosuje się w zapobieganiu oraz leczeniu niedoborów żelaza i kwasu foliowego u kobiet w ciąży.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tardyferon-Fol

Kiedy nie stosować leku Tardyferon-Fol:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • w przypadkach wszystkich niedokrwistości z przyczyn innych niż niedobór żelaza.
 • w przypadkach akumulacji żelaza (hemochromatozy, przewlekła hemoliza, częste transfuzje).
 • w przypadkach problemów z wbudowywaniem żelaza (anemia syderoachrestyczna, anemia spowodowana zatruciem ołowiem, talasemia, porfiria skórna późna).
 • w przypadkach potwierdzonej nietolerancji żelaza (np. ciężkie zmiany zapalne w przewodzie pokarmowym).
 • jeśli występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby i nerek.
 • u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Tardyferon-Fol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Preparaty żelaza należy stosować po konsultacji z lekarzem, zwłaszcza w przypadku stanów zapalnych żołądka i jelit, opóźnionego opróżniania żołądka oraz w przypadku innych potwierdzonych chorób układu pokarmowego.
Hiposyderemia związana ze stanami zapalnymi nie odpowiada na leczenie żelazem. Leczenie żelazem musi w miarę możliwości być połączone z leczeniem przyczynowym.

Tardyferon-Fol należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ już najmniejsze opakowanie (30 tabletek powlekanych) zawiera łączną dawkę żelaza, która przyjęta jednorazowo może (zwłaszcza w przypadku małych dzieci) doprowadzić do zatrucia zagrażającego życiu.
Podawanie kwasu foliowego w czasie leczenia lekami przeciwpadaczkowymi może zmniejszać stężenia tych leków we krwi wskutek powrotu do normy szybkości ich metabolizmu, zmniejszonego uprzednio jego niedoborem, konieczne jest monitorowanie stężenia leków przeciwpadaczkowych i ewentualne skorygowanie ich dawkowania.

Ze względu na ryzyko owrzodzenia jamy ustnej i przebarwienia zębów, tabletek nie należy ssać, żuć ani trzymać w ustach, lecz połknąć w całości, popijając wodą. Jeżeli postępowanie zgodnie z tą instrukcją nie jest możliwe lub występują trudności z połykaniem, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Tardyferon-Fol a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Żelazo

Połączenia niewskazane:

Żelazo (sole) (podawane we wstrzyknięciu):
Omdlenie, a nawet wstrząs związany z szybkim uwalnianiem żelaza z jego postaci złożonej oraz wysycenie transferyny żelazem.

Jednoczesne przyjmowanie niektórych antybiotyków (tetracyklin) wraz z lekiem Tardyferon-Fol, zmniejsza ich działanie.
Wchłanianie żelaza z leku Tardyferon-Fol jest zmniejszone, jeżeli podaje się go jednocześnie:

 • z preparatami magnezu, fosforanów, wapnia, solami złota;
 • z kolestyraminą (kolestyraminę należy przyjmować co najmniej 4 godziny po podaniu leku zawierającego żelazo);
 • z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy (zawierającymi glin, trójkrzemian magnezu, wapń – należy je przyjmować co najmniej 2 godziny po podaniu leku zawierającego żelazo);
 • z wapniem i cynkiem (należy je przyjmować co najmniej 2 godziny po podaniu leku zawierającego żelazo).

Jednoczesne podawanie chloramfenikolu może opóźnić terapeutyczne działanie żelaza i jego związków.

Podczas leczenia preparatami żelaza, zmniejszone jest wchłanianie bisfosfonianów, fluorochinolonów, metylodopy, lewodopy i karbidopy, tyroksyny, D-penicylaminy i związków cynku (należy je przyjmować co najmniej 2 godziny po podaniu leku zawierającego żelazo).

Działanie leków zawierających żelazo drażniące błonę śluzową żołądka i jelit może ulec nasileniu w wyniku jednoczesnego przyjmowania niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (salicylany, fenylobutazon, oksyfenbutazon). Leki te należy przyjmować po co najmniej 3 – 4 godzinach od przyjęcia dawki leku zawierającego żelazo.

Sulfonamidy, sulfasalazyna, metotreksat, leki przeciwpadaczkowe (takie jak fenobarbital, fenytoina, prymidon, fosfenytoina) oraz leki uspokajające wpływają niekorzystnie na wchłanianie kwasu foliowego.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Tardyferon-Fol z jedzeniem, piciem i alkoholem
Kwas fitynowy (pełnoziarniste produkty zbożowe), polifenole (kawa, herbata, czerwone wino), wapń (mleko, nabiał) i niektóre białka (jaja) w znacznym stopniu hamują wchłanianie żelaza.
Należy zachować odstęp w przyjmowaniu soli żelaza i tych leków lub produktów (co najmniej 2 godziny).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lek ten powinien być podawany tylko pod tym warunkiem, że oczekiwane korzyści terapeutyczne przeważają ewentualne możliwe ryzyko dla płodu.

Ilość żelaza i kwasu foliowego, która przenika z leku Tardyferon-Fol do mleka kobiecego, nie została ustalona i nie wiadomo, czy u dzieci karmionych piersią przez matki otrzymujące taką postać leczenia mogą pojawić się działania niepożądane.

W czasie ciąży i karmienia piersią Tardyferon-Fol można przyjmować wyłącznie z przepisu lekarza (patrz punkt 1. “Co to jest Tardyferon-Fol i w jakim celu się go stosuje”).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Tardyferon-Fol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Tardyferon-Fol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to jedna tabletka, tj. 80 mg jonów żelaza i 0,35 mg kwasu foliowego dziennie lub co drugi dzień, w ostatnich dwóch trymestrach ciąży (lub od 4. miesiąca ciąży).

Należy połknąć tabletkę w całości, popijając wodą. Nie należy jej ssać, żuć ani trzymać w ustach. Tabletki należy przyjmować popijając dużą szklanką wody, przed lub w trakcie posiłków zależnie od tolerancji przewodu pokarmowego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tardyferon-Fol
W przypadku znacznego, omyłkowego przedawkowania leku mogą wystąpić objawy zatrucia żelazem. Początkowo występują nudności, bóle żołądka, wymioty treścią żołądkową o czarnym zabarwieniu („fusy”) oraz biegunka. Po pewnym czasie może wystąpić przyspieszenie tętna, zawroty głowy, duszność oraz zasinienie warg i twarzy. W ciężkich przypadkach pojawia się nieregularny oddech, drgawki, objawy porażenia mięśni i śpiączka.
Tardyferon-Fol nie jest przeznaczony dla dzieci, należy jednak podkreślić, że ich reakcja na przedawkowanie żelaza jest znacznie silniejsza niż u osób dorosłych. W przypadku dzieci małych, niewielka dawka może doprowadzić do zagrożenia życia.
Przedawkowanie kwasu foliowego ze względu na ilość zawartą w leku, jest mało prawdopodobne.

W każdym przypadku zatrucia konieczna jest konsultacja lekarska.
Nadmiar przyjętego żelaza można usunąć z żołądka przez wymuszenie wymiotów i jeśli to konieczne przez płukanie żołądka 1% roztworem dwuwęglanu sodu, w czasie pierwszych kilku godzin po wystąpieniu zatrucia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane żelaza (Tardyferon)
Działania opisano według malejącej częstości ich występowania.

Często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób)
Zaparcia
Biegunka
Uczucie przepełnienia żołądka
Bóle żołądka
Odbarwione stolce
Nudności

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób)
Obrzęk gardła (obrzęk krtani)
Nietypowe stolce
Niestrawność
Wymioty
Zapalenie żołądka
Świąd
Wysypka, rumień

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
Zabarwienie zębów*
Zapalenie dziąseł (owrzodzenia jamy ustnej)*
Reakcje alergiczne
Pokrzywka

*owrzodzenie jamy ustnej (w przypadku nieprawidłowego stosowania polegającego na ssaniu lub żuciu tabletek bądź pozostawieniu ich w ustach). Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci z zaburzeniami połykania mogą być ponadto narażeni na owrzodzenie gardła, przełyku (przewodu łączącego usta z żołądkiem) lub oskrzeli (głównych dróg oddechowych płuc), jeśli tabletka przedostanie się do dróg oddechowych.

Działania niepożądane kwasu foliowego
Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano następujące reakcje niepożądane:

 • bardzo rzadkie przypadki reakcji anafilaktycznej, takiej jak pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy;
 • bardzo rzadkie przypadki skórnych reakcji alergicznych;
 • możliwość zaburzeń żołądka i jelit.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: [email protected]
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Tardyferon-Fol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Tardyferon-Fol

 • Substancjami czynnymi leku są: żelazo(II) w postaci żelaza(II) siarczanu wysuszonego w dawce 80 mg oraz kwas foliowy w dawce 0,35 mg.
 • Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: kopolimer metakrylanu amonu, dyspersja typ B (Eudragit RS 30 D), kopolimer metakrylanu amonu, dyspersja typ A (Eudragit RL 30 D), maltodekstryna, trietylu cytrynian, talk, glicerolu dibehenian, celuloza mikrokrystaliczna; otoczka: tytanu dwutlenek, żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), sepifilm LP010 (hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy), trietylu cytrynian.

Jak wygląda Tardyferon-Fol i co zawiera opakowanie
30 lub 100 tabletek w tekturowym pudełku.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.
ul. Belwederska 20/22
00-762 Warszawa

Wytwórca
Pierre Fabre Medicament Production
Site Progipharm
Rue du Lycee
45500 Gien
Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego: Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.
ul. Belwederska 20/22
00-762 Warszawa
Polska
Tel.: 22 559 63 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 10/2016

Wskazania do stosowania

Zapobieganie oraz leczenie niedoborów żelaza i kwasu foliowego u kobiet w ciąży.

Źródło:
www.urpl.gov.pl

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

B Krew i układ krwiotwórczy
B03 Leki stosowane w niedokrwistości
B03A Preparaty zawierające związki żelaza
B03AD Preparaty złożone zawierające związki żelaza i kwas foliowy
B03AD03 Ferrous sulfate

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Demir Sülfat; Ferreux (Sulfate); Ferrosi Sulfas; Ferrosisulfas heptahydricus; Ferroso, sulfato; Ferrosulfaattiheptahydraatti;Ferrosulfatheptahydrat; Ferrous Sulphate; Ferrum SulfuricumOxydulatum; Iron Sulphate; Síran železnatý heptahydrát;Sulfate ferreux
Synonimy:
Acide folique; Ácido fólico; Acidum folicum; Folacin; Folik Asit;Folinsyre; Folio rugštis; Folsav; Folsyra; Foolihappo; Kwas foliowy; Kyselina listová; PGA; Pteroylglutamic Acid; PteroylmonoglutamicAcid; Vitamin B9; Vitamin B11

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .