Trittico CR 150 mg

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
l3
l8
Dawka: 

150 mg

indeks_lekow_quicktab

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten jest przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

TRITTICO CR

(Trazodoni hydrochloridum)
75 mg, tabletka o przedłużonym uwalnianiu
150 mg, tabletka o przedłużonym uwalnianiu

Skład
TRITTICO CR 75 mg

1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera substancję czynną: 75 mg trazodonu chlorowodorku oraz substancje pomocnicze: sacharozę, powidon, wosk Carnauba, magnezu stearynian.

TRITTICO CR 150 mg
1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera substancję czynną: 150 mg trazodonu chlorowodorku oraz substancje pomocnicze: sacharozę, powidon, wosk Carnauba, magnezu stearynian.

Zawartość leku w opakowaniu:
TRITTICO CR 75 mg:
30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu (1 blister po 30 tabletek lub 2 blistry po 15 tabletek)
TRITTICO CR 150 mg: 20 tabletek o przedłużonym uwalnianiu (1 blister po 20 tabletek lub 2 blistry po 10 tabletek)

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A C.R.A.F. S.p.A.
Viale Amelia 70
00181 Rzym, Włochy.

Nazwa i adres wytwórcy
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.
Via Vecchia del Pinocchio 22
60131 Ancona, Włochy

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek TRITTICO CR i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek TRITTICO CR
 3. Jak stosować lek TRITTICO CR
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku TRITTICO CR
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek TRITTICO CR i w jakim celu się go stosuje

Lek TRITTICO CR tabletki o przedłużonym uwalnianiu zawiera trazodon, który działa przeciwdepresyjnie i przeciwlękowo. Jest stosowany w zaburzeniach depresyjnych różnego pochodzenia, w tym w depresji przebiegającej z lękiem i zaburzeniami snu. Działanie terapeutyczne leku występuje już po ok. tygodniu stosowania.

Wskazaniami do stosowania leku TRITTICO CR są zaburzenia depresyjne różnego pochodzenia, w tym depresja przebiegająca z lękiem.

2. Zanim zastosuje się lek TRITTICO CR

Nie należy stosować leku TRITTICO CR:

 • u pacjentów z nadwrażliwością na trazodon lub jakąkolwiek substancję pomocniczą leku,
 • w okresie ciąży i okresie karmienia piersią.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek TRITTICO CR:
Lek TRITTICO CR należy stosować ostrożnie i pod staranną kontrolą lekarza u pacjentów z chorobami wątroby, nerek lub serca, a zwłaszcza z zaburzeniami przewodnictwa, blokiem przedsionkowo-komorowym każdego stopnia oraz po przebytym zawale mięśnia sercowego.

Trazodon nie oddziałuje na mięsień sercowy w sposób charakterystyczny dla trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, jednak jego działanie może spowodować zwolnienie czynności serca oraz spadek ciśnienia zwłaszcza przy zmianie pozycji ciała na pionową, czemu może towarzyszyć odruchowe przyspieszenie pracy serca. Z tego powodu u pacjentów przyjmujących jednocześnie z trazodonem leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi może zachodzić konieczność zmniejszenia ich dawki. O konieczności zmniejszenia dawki leków przeciw nadciśnieniowych decyduje lekarz.

Szczególną ostrożność należy zachować, stosując trazodon u pacjentów z padaczką, należy zwłaszcza unikać gwałtownego zwiększania lub zmniejszania dawki.

Podczas leczenia trazodonem mogą sporadycznie wystąpić zaburzenia hematologiczne, takie jak agranulocytoza, małopłytkowość i niedokrwistość. Rzadko donoszono o zaburzeniach czynności wątroby, niekiedy poważnych, takich jak żółtaczka i uszkodzenie komórek wątrobowych. W takich przypadkach trazodon należy niezwłocznie odstawić.

Stopniowe zwiększanie dobowej dawki leku, aż do maksymalnej zalecanej, zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Stosowanie leku TRITTICO CR z jedzeniem i piciem:
Lek należy przyjmować po posiłku.

Stosowanie leku TRITTICO CR u dzieci:
Leku TRITTICO CR nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18. lat. Badanie kliniczne z udziałem pacjentów w tej grupie wiekowej wykazało, że stosowanie trazodonu częściej niż w przypadku placebo prowadziło do myśli i zachowań samobójczych oraz wrogości (agresywność, gniew, złość). Ponadto nie prowadzono długoterminowych badań, dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku pod kątem jego wpływu na wzrost, dojrzewanie oraz rozwój procesów poznawczych i behawioralnych.

Stosowanie leku TRITTICO CR u pacjentów wyniszczonych oraz w podeszłym wieku:
Pacjentom wyniszczonym oraz w podeszłym wieku podaje się mniejsze dawki leku TRITTICO CR (patrz punkt 3. Jak stosować lek TRITTICO CR).

Ciąża:
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Nie prowadzono odpowiednich badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania trazodonu u kobiet w ciąży.
Nie jest wskazane stosowanie leku w I trymestrze ciąży, natomiast w pozostałym okresie ciąży dopuszcza się jego podawanie jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Trazodon przenika w niewielkich ilościach do mleka i nie należy go stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Trazodon może upośledzać sprawność psychofizyczną, a tym samym zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku TRITTICO CR:
Tabletki TRITTICO CR zawierają substancję pomocniczą: sacharozę, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą oraz stosujących dietę niskokaloryczną.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków:
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Trazodon może nasilać działanie środków zwiotczających mięśnie szkieletowe oraz wziewnych środków znieczulających, jednak brak jest doniesień o działaniach niepożądanych wywołanych jednoczesnym ich podaniem z trazodonem.

Preparaty dziurawca (Hypericum perforatum) mogą nasilać działania niepożądane wywołane przez trazodon.

Lek jest dobrze tolerowany przez pacjentów ze schizofrenią leczonych pochodnymi fenotiazyny, a także przez pacjentów z rozpoznaną chorobą Parkinsona, otrzymujących lewodopę.

Trazodon może nasilać działanie alkoholu, barbituranów oraz innych leków działających hamująco na czynność ośrodkowego układu nerwowego.

Sporadycznie obserwowano interakcje między trazodonem a inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), w związku z czym nie zaleca się jednoczesnego podawania tych leków oraz stosowania trazodonu w ciągu dwóch tygodni od odstawienia IMAO. Nie zaleca się także podawania IMAO przez okres tygodnia po odstawieniu trazodonu.

Wyniki badań przeprowadzonych na zwierzętach sugerują, że trazodon może znacznie osłabiać działanie klonidyny. Pomimo tego, że nie są znane doniesienia dotyczące interakcji trazodonu z innymi lekami hipotensyjnymi, należy wziąć pod uwagę ewentualny wpływ trazodonu na ich działanie.

Istnieją doniesienia o zwiększeniu stężenia digoksyny i fenytoiny w surowicy krwi u pacjentów otrzymujących równocześnie trazodon.

Badania poza organizmami żywymi, wykazały potencjalną możliwość interakcji między trazodonem a substancjami takimi jak ketokonazol, ritonawir i indinawir – działają one hamująco na enzymy biorące udział w metabolizmie trazodonu. Zachodzi prawdopodobieństwo, że także w organizmach żywych a w szczególności u człowieka leki te mogą powodować zwiększenie stężenia trazodonu w osoczu, co stwarza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

W przypadku łącznego stosowania trazodonu i leków silnie hamujących aktywność enzymu CYP3A4 lekarz rozważy konieczność zmniejszenia dawki trazodonu.

Stosowanie karbamazepiny równocześnie z trazodonem zmniejsza jego stężenie w osoczu. W przypadku jednoczesnego stosowania obu tych leków należy dokładnie monitorować stan kliniczny pacjenta pod kątem ewentualnego zwiększenia dawki trazodonu.

3. Jak stosować lek TRITTICO CR

Lek TRITTICO CR należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek TRITTICO CR stosuje się wyłącznie u pacjentów dorosłych.

Zazwyczaj stosowana dawka leku dla pacjentów dorosłych:
75 – 150 mg/dobę doustnie w jednej dawce wieczorem przed snem.
Dawkę można stopniowo zwiększać do 300 mg/ dobę w dwóch dawkach podzielonych.
W przypadku hospitalizacji dawkę można dalej zwiększać do 600 mg/ dobę w dawkach podzielonych.

Pacjenci wyniszczeni oraz w wieku podeszłym:
Leczenie należy rozpocząć od dawki dobowej 100 mg podanej w jednej dawce wieczorem przed snem. Dawkę można następnie zwiększać stopniowo zgodnie z zaleceniami lekarza w zależności od rozwoju obrazu klinicznego. Mało prawdopodobne jest wystąpienie konieczności zwiększenia dawki powyżej 300 mg/ dobę.

Tabletki leku TRITTICO CR są podzielne na trzy części, co ułatwia indywidualne dobranie dawki leku w zależności od nasilenia choroby, masy ciała, wieku i ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Zaleca się rozpocząć leczenie od podania wieczornej dawki. W razie potrzeby dawkę leku można stopniowo zwiększać zgodnie z zaleceniami lekarza. Lek należy przyjmować doustnie po posiłku, a leczenie powinno trwać co najmniej miesiąc.

Pacjentom w podeszłym wieku należy podawać mniejsze dawki, w zależności od indywidualnej skuteczności i tolerancji. Zaleca się w tych przypadkach rozpoczynać leczenie od najmniejszych dawek leku.

Dzieci i młodzież do lat 18:
Leku TRITTICO CR nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18. lat.

W przypadku zażycia większej dawki leku TRITTICO CR niż zalecana:
Najczęstszymi objawami przedawkowania trazodonu są senność, zawroty głowy i wymioty.

W najcięższych przypadkach obserwowano zaburzenia oddychania, utratę świadomości, drgawki, zmiany w zapisie EKG.

W przypadku przedawkowania należy jak najszybciej opróżnić żołądek pacjenta poprzez sprowokowanie wymiotów lub płukanie żołądka, a następnie zastosować leczenie objawowe z uzupełnieniem płynów ustrojowych. Nie jest znane specyficzne antidotum.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, zabierając ze sobą opakowanie po leku.

W przypadku pominięcia dawki leku TRITTICO CR:
W przypadku pominięcia dawki leku nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz przyjąć ją w porze wynikającej z zaleconego schematu dawkowania.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, TRITTICO CR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

TRITTICO CR jest lekiem przeciwdepresyjnym wywierającym działanie uspokajające, które w ciągu pierwszych dni przyjmowania leku może wywołać senność, zazwyczaj przemijającą w dalszym okresie leczenia.

Często występujące objawy niepożądane (mogą wystąpić z częstotliwością mniejsza niż 1 na 10 osób, ale nie mniejszą niż 1 na 100 osób):
Senność, zawroty głowy, bóle głowy, nudności, suchość w jamie ustnej, złe samopoczucie, osłabienie.

Niezbyt często występujące objawy niepożądane (mogą wystąpić z częstotliwością mniejsza niż 1 na 100 osób, ale nie mniejszą niż 1 na 1000 osób):
Bezsenność, splątanie, spadek ciśnienia tętniczego, zaburzony apetyt, wysypka, biegunka, zaparcia, wymioty, zmniejszenie koncentracji, leukopenia o łagodnym nasileniu.

Rzadko występujące objawy niepożądane (mogą wystąpić z częstotliwością mniejszą niż 1 na 1000 osób ale nie mniejszą niż 1 na 10000 osób):
Przyspieszenie lub zwolnienie czynności serca, obniżenie ilości krwinek płytkowych, leukocytów obojętnochłonnych, anemia, drżenie, zaburzenia masy ciała, interakcje lekowe, żółtaczka, uszkodzenie komórek wątroby, przetrwały bolesny wzwód prącia – w przypadku jego wystąpienia należy lek odstawić i natychmiast zgłosić się do lekarza, który zadecyduje o dalszym leczeniu.

Bardzo rzadko występujące objawy niepożądane (mogą wystąpić z częstotliwością mniejszą niż 1 na 10000 osób) i częstość: nie znana:
Uczucie nierównego bicia serca, zespół serotoninowy, drgawki, obniżone stężenie sodu we krwi (lekarz zadecyduje o częstości wizyt kontrolnych celem ścisłej kontroli zaburzeń wodno-elektrolitowych), zgłaszano przypadki myśli i zachowań samobójczych podczas leczenia trazodonem, a także w krótkim czasie po odstawieniu leku.

U niektórych osób w czasie stosowania leku TRITTICO CR mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Myśli samobójcze, pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych
Osoby, u których występuje depresja lub zaburzenia lękowe, mogą czasami mieć myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy czy zachowanie może nasilać się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj po upływie 2 tygodni, czasem później.
Wystąpienie myśli samobójczych, myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa jest bardziej prawdopodobne, jeżeli:

 • u pacjenta w przeszłości występowały myśli samobójcze lub chęć samookaleczenia;
 • pacjent jest młodym dorosłym; dane z badań klinicznych wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.
Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może zwrócić się z prośbą o pomoc do krewnych lub przyjaciół i prosić o informowanie go, jeśli zauważą, że depresja lub lęk nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

5. Przechowywanie leku TRITTICO CR

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku TRITTICO CR po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25˚C.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Polska
Medagro International Sp. z o.o.
Łazy, ul. Podleśna 83
05-552 Wólka Kosowska
tel.: +48 (22) 70 28200

Data opracowania ulotki:

Wskazania do stosowania:

Zaburzenia depresyjne o różnej etiologii, w tym depresja przebiegająca z lękiem.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

N Ośrodkowy układ nerwowy
N06 Psychoanaleptyki
N06A Leki przeciwdepresyjne
N06AX Inne
N06AX05 Trazodone

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią
Smiley face
Interakcje z alkoholem

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Trazodone Hydrochloride; AF-1161; Hidrocloruro de trazodona; Trazodon Hidroklorür;Trazodone, Chlorhydrate de; Trazodoni Hydrochloridum

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

MEDAGRO International Sp. z o.o.

Adres
ul. Podleśna 83, Łazy
05-552 Wólka Kosowska
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(022) 70-28-202
telefon
(022) 70-28-200

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .